ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 15 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESPİT EDİLEN BİRİNCİ SINIF OLMA ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE K

    Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 15 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

    Karar Tarihi    : 189/1

    Karar No    :26/2/2009

    Resmi Gazete Tarihi : 25/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27269

    AMAÇ

    Madde 1 - (1) Bu İlke Kararının amacı, birinci sınıf olma incelemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - (1) Tespit edilen bu esaslar, adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.

    DAYANAK

    Madde 3 - (1) Bu İlke Kararı 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - (1) Bu İlke Kararında geçen;

    a) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

    b) Kanun: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununu,

    c) Hâkim, savcı: Adlî ve idarî yargıda görevli hâkim ve savcıları,

    ifade eder.

    BİRİNCİ SINIF OLMANIN GENEL ŞARTLARI

    Madde 5 - (1) Hâkim ve savcıların birinci sınıf olmalarına karar verilebilmesi için:

    a) Birinci sınıfa ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile başarılı görev yapmaları,

    b) Birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olmaları,

    gerekir.

    BİRİNCİ SINIFA AYRILAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

    Madde 6 - (1) Hâkim ve savcıların birinci sınıf olma incelemesine esas üç yıllık çalışmalarının başarılı olup olmadığı;

    a) Ahlakî gidişleri,

    b) Meslekî bilgi ve anlayışları,

    c) Gayret ve çalışkanlıkları,

    d) Gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları,

    e) Çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri,

    f) Göreve bağlılıkları ve devamları,

    g) Üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kâğıtları ve başarı bildirim formları,

    h) Kanun yolu incelemesi üzerine verilen notları,

    i) Varsa meslekî ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler,

    dikkate alınarak, yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilir.

    (2) Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararının ilgili hükümlerine göre, "B" veya "C" defterinde başarılı sayılmak için aranan koşulları yerine getiren hâkim ve savcıların çalışmaları, iş yüzdesi ve not oranı yönünden birinci sınıf olmak için yeterli kabul edilir.

    (3) Görev yeri itibariyle Yargıtay, Danıştay, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinden iş geçirmeleri mümkün olmayan, haklarında sicil fişi düzenlenemeyen ve müfettiş hal kağıdı bulunmayan hâkim ve savcılar "A" defterinde başarılı sayılır.

    BİRİNCİ SINIFA AYRILMA NİTELİKLERİNİN YİTİRİLMESİ

    Madde 7 - (1) Birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren niteliklerin yitirilip yitirilmediği, Kanunun "Birinci sınıfa ayrılma koşulları" başlıklı 32 nci maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan İlke Kararında tespit edilen esaslara göre belirlenir. Kanun ve İlke Kararına göre, aşağıdaki hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda birinci sınıfa ayrılma niteliklerinin yitirildiği sonucuna varılır.

    (A) Hükümlülük ve kovuşturma bakımından:

    a) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan, affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

    b) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle kovuşturma altında bulunmamak,

    (B) Disiplin bakımından:

    a) Kanunun 68 inci maddesine göre yer değiştirme cezası almamış olmak,

    b) Kanunun 65, 66 ve 67 nci maddelerinde sayılan kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını aynı türden olmasa bile birden fazla almamış olmak,

    c) Meslekten çıkarmayı, yer değiştirmeyi veya yükselmeden geri bırakılmayı gerektiren bir eylem nedeniyle disiplin yönünden soruşturma altında bulunmamak,

    gerekir.

    Yukarıda "b" bendinde sayılan cezalardan sadece birinin alınması hâlinde, bu cezaya neden olan fiilin niteliği göz önünde tutularak, birinci sınıfa ayrılmanın yitirilip yitirilmediği Kurulca takdir edilir.

    MÜKTESEP HAK

    Madde 8 - (1) Kurulca birinci sınıf olmalarına karar verilen hâkim ve savcılar için bu uygulama müktesep hak teşkil edeceğinden, koşulların sonradan kaybedilmiş olması nedeniyle geri alınamaz.

    İNCELEME USULÜ VE ZAMANI

    Madde 9 - (1) Birinci sınıf olma incelemesi, Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen dönemler esas alınarak yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere yapılır.

    (2) Kanunda ve İlke Kararında sayılan kesin engeller dışında, birinci sınıf olamayacağına karar verilen hâkim ve savcılar, iki yıl geçmedikçe tekrar incelemeye tabi tutulamazlar.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 10 - (1) 13/12/2006 tarihli ve 26375 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 23/1/2006 tarihli ve 6 sayılı Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 11 - (1) Yukarıda belirtilen İlke Kararı Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar