1/5/1983 TARİHLİ VE 18034 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN 7/4/1983 TARİHLİ VE 2 SAYILI ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 21 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TES

    1/5/1983 Tarihli Ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli Ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 21 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi : 25/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27269

    Madde 1 - Anılan İlke Kararının 4 üncü maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere, 5 inci maddesinin (c) bendinin son fıkrasından sonra gelmek üzere ve 6 ncı maddesinin (c) bendinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "İdarî yargıda tekemmül eden dava dosyaları üyelere eşitlik esasına göre derhal havale edilir ve yasal zorunluluk olmadıkça ilk defa adına havale edilen üye tarafından sonuçlandırılır."

    Madde 2 - Aynı İlke Kararının "Tercihli Yükselme" başlıklı 5 inci maddesinin (c) bendinin 2 nci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Ancak inceleme döneminde baktıkları işlerden çıkardıkları iş yüzdeleri ortalaması, Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında mümtazen yükselme için belirlenen oranlara ulaşan hâkim ve savcılar; Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinden geçen işlerden aldıkları çok iyi ve iyi not oranları anılan İlke Kararında tercihli yükselme için aranan yüzdeye ulaştığı takdirde, iş geçirememenin haklı nedenlere dayanması koşuluyla Yargıtay ve Danıştay'dan geçen iş sayılarına bakılmaksızın tercihan terfi ettirilebilirler."

    Madde 3 - Yukarıda belirtilen ilkeler Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar