ADLİ YARGI HÂKİMLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU'NUN 55 İNCİ MADDESİ UYARINCA TESPİT EDİLEN YILLIK ARA VERMEDEN (ADLİ TATİL) YARARLANMA KOŞUL VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN HÂKİMLER

    Adli Yargı Hâkimleri Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunu'nun 55 İnci Maddesi Uyarınca Tespit Edilen Yıllık Ara Vermeden (Adli Tatil) Yararlanma Koşul Ve Yöntemlerine İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

    Karar Tarihi   : 25/01/2009

    Karar No   : 10

    Resmi Gazete Tarihi : 25/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27269

    Adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 55 inci maddesi uyarınca tespit edilen Yıllık Ara Vermeden (Adli Tatil) Yararlanma Koşul ve Yöntemlerine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 27/1/2005 gün ve 20 karar sayı ile değişik 6/6/1983 gün ve 8 sayılı İlke Kararı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    "A. Yıllık Ara Vermeden Yararlanacak Olanlar:

    Hâkim ve savcılar, usul kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden yararlanırlar.

    I. Adli Yargı:

    1. Dört ve beşinci bölgeler hariç ağır ceza merkezi ve diğer mülhakatlarında görev yapan mahkeme başkanları ve hâkimlerden hangilerinin yıllık ara vermeden yararlanacakları bu İlke Kararında belirtilen koşul ve yöntemlere göre, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının, hizmetin aksamadan yürütülmesini göz önünde bulundurarak yapacağı öneri üzerine Bakanlıkça belirlenir.

    2. Dört ve beşinci bölgeler hariç ağır ceza merkezi ve diğer mülhakatlarında görev yapan, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarından hangilerinin yıllık ara vermeden yararlanacakları bu İlke Kararında belirtilen koşul ve yöntemlere göre ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılarının hizmetin aksamadan yürütülmesini göz önünde bulundurarak yapacağı öneri üzerine Bakanlıkça belirlenir.

    II. İdari Yargı:

    1. Bölge idare mahkemesi başkanının yapacağı öneri üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar. Bölge idare mahkemesi merkezindeki diğer hâkimler yıllık ara vermeden faydalandırılır.

    2. İşi çok olan bölge idare mahkemesi merkezinde bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine yeteri kadar üye nöbetçi olarak görevlendirilebilir.

    3. Yıllık ara verme süresinde nöbetçi mahkeme olarak görev yapan Kurul, idari yargı adalet komisyonu görevini de yürütür.

    B.Yıllık Ara Vermeden Yararlanamayacak Olanlar:

    1. O yıla ait senelik iznini kullanmış bulunan hâkim ve savcılar yıllık ara vermeden yararlandırılmazlar.

    2. Bir önceki yıl yıllık ara vermeden yararlanmayarak nöbetçi kalan hâkim ve savcılardan rapor almak suretiyle görevine devam etmeyenler yıllık ara vermeden yararlandırılmazlar.

    3. Ad çekme suretiyle atanan ve göreve başladığı tarihten itibaren meslekte fiilen bir yılını doldurmayan hâkim ve savcılar yıllık ara vermeden yararlandırılmazlar.

    4. Kadro durumu müsait olmadığı hallerde hâkim ve savcılar yıllık ara vermeden yararlandırılmazlar.

    5. Herhangi bir nedenle aylıksız izin veya uzun süreli sağlık izni kullanan ve bu izin süresi sonunda yıllık ara verme süresi içerisinde göreve başlayan hâkim ve savcılar yıllık ara vermeden yararlandırılmaz ve nöbetçi olarak kalırlar.

    6. CMK 250 nci maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları yıllık ara vermeden yararlandırılmazlar.

    7. Yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemelerinde çalışan hâkimler yıllık ara vermeden yararlanamazlar.

    C. Ortak Hükümler:

    1. Yaz kararnamesi ile ataması yapılan hâkim ve savcıların rapor kullanmaksızın mehil süresi sonunda yeni görev yerlerine başlamaları halinde yıllık ara vermeden yararlanıp yararlanamayacağı hususu, yeni görev yerindeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu veya Cumhuriyet başsavcısının hizmetin aksamadan yürütülmesi göz önünde bulundurularak yapacağı teklif üzerine Bakanlıkça belirlenir.

    2. Bir önceki yıl yıllık ara vermeden yararlanamayan hâkim ve savcılar zorunluluk olmadıkça nöbetçi bırakılmazlar.

    3. Eş olan hâkim ve savcıların durumları gözönünde bulundurulur.

    4. Ağır ceza merkezi ve mülhakatlarında nöbetçi kalan hâkim ve savcılara iş ve kadro durumunun uygun olması halinde yıllık ara verme sırasında yıllık izin kullandırılabilir.

    5. Yıllık ara vermeden yararlanan hâkim ve savcılar kanunda belirlenen yıllık ara verme süresince izinli sayıldıklarından, Bakanlıkça göreve çağırılmadıkça belirlenen sürenin bitiminden önce görevlerine başlayamazlar.

    6. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları, bölge idare mahkemesi başkanları ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılarının yıllık ara vermeden yararlanacaklara ilişkin yapacakları öneriler başka bir tarih belirlenmediği sürece her yılın Temmuz ayının birinci gününe kadar Bakanlığa gönderilir.

    D. Yürürlük:

    Yukarıda belirtilen ilkeler Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar