MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ ORGANLAR YÖNETMELİĞİ

    Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliği

    Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 08/01/1966

    Resmi Gazete Sayısı: 12197

    Yönetmeliğin Kapsamı :

    Madde 1- Milli Prodüktivite Merkezi'nin kuruluşu hakkındaki 580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurullarının :

    Kuruluşu, toplanması, görev ve yetkileri ile çalışma usulleri ve bunlara ilişkin sair hususlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Bu yönetmelikte 580 sayılı Kanun KURULUŞ KANUNU, Milli Prodüktivite Merkezi "MPM" rumuzu ile ifade edilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Kurul

    Genel Kurulun Kuruluşu :

    Madde 2 - (Değişik: RG-23/06/2007-26561)

    MPM Genel Kurulu, Temsilci Üyeler ile Tabii Üyelerden teşekkül eder.

    I. Temsilci Üyeler:

    A Grubu Üyeler: Üniversitelerin prodüktiviteyle ilgili kürsü ve enstitülerinden; prodüktiviteyle ilgili başka bilim ve eğitim kurumları temsilcilerinden oluşur.

    Üniversitelerden istenecek temsilci üye sayısı 27'dir. Bu üyeler, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenir.

    Bilimsel kurumların adları ve temsilci sayıları aşağıda gösterilmiştir.

    Bilimsel Kurumlar:

    a) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1

    b) Türk Standardları Enstitüsü 1

    c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 1

    ç) İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1

    d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 1

    e) Türkiye Ekonomi Kurumu 1

    f) Türk Kooperatifçilik Kurumu 1

    g) Çevre ve Orman Bakanlığı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 1

    ğ) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 1

    h) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1

    Toplam 10

    B Grubu Üyeler: Başbakanlık, Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları temsilcileri ile bu bakanlıklara bağlı veya denetlemelerine tabi teşekküller arasından:

    1) Bakanlıklar:

    a) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1

    b) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1

    c) Maliye Bakanlığı 2

    ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2

    d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2

    e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1

    f) Millî Savunma Bakanlığı 1

    g) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1

    ğ) Ulaştırma Bakanlığı 1

    h) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1

    ı) Millî Eğitim Bakanlığı 1

    Toplam 14

    2) (Değişik.R.G.31/5/2009-27244) Teşekküller:

    a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 1

    b) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 1

    c) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1

    ç) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 1

    d) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 1

    e) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1

    f) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 1

    g) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 1

    ğ) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 1

    h) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1

    ı) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1

    i) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1

    j) Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1

    k) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1

    l) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 1

    m) Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü 1

    n) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 1

    o) Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü 1

    ö) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 1

    Toplam 19

    C Grubu Üyeler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, MPM gelirlerine katılan Oda ve Borsalardan, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan, Veteriner Hekimleri Birliğinden:

    1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 4

    2) Ticaret Odaları:

    a) Adana Ticaret Odası 1

    b) Ankara Ticaret Odası 1

    c) İstanbul Ticaret Odası 1

    ç) İzmir Ticaret Odası 1

    d) Eskişehir Ticaret Odası 1

    e) Konya Ticaret Odası 1

    f) Gaziantep Ticaret Odası 1

    3) Sanayi Odaları:

    a) İstanbul Sanayi Odası 2

    b) Ege Bölgesi Sanayi Odası 2

    c) Ankara Sanayi Odası 1

    ç) Konya Sanayi Odası 1

    d) Adana Sanayi Odası 1

    e) Eskişehir Sanayi Odası 1

    f) Gaziantep Sanayi Odası 1

    4) Ticaret ve Sanayi Odaları:

    a) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1

    b) İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 1

    c) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 1

    ç) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 1

    5) Ticaret Borsaları:

    a) Adana Ticaret Borsası 1

    b) Ankara Ticaret Borsası 1

    c) İstanbul Ticaret Borsası 1

    ç) İzmir Ticaret Borsası 1

    d) Bursa Ticaret Borsası 1

    6) Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1

    7) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 5

    8) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 4

    9) Türkiye Ziraat Odaları Birliği 11

    10) Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) 2

    Toplam 52

    D Grubu Üyeler: Üye sayısı bakımından en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işveren teşekkülünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların iş kolları yönetmeliğinde gösterilen iş kollarından birer temsilci katılmak suretiyle:

    - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 28

    E Grubu Üyeler:

    Üye sayısı bakımından en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işçi teşekkülünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların iş kolları yönetmeliğinde gösterilen iş kollarından birer temsilci katılmak suretiyle:

    - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 28

    Temsilci üyeler üçer yıl için seçilir. İlgili kuruluşlardan yazıyla sorularak ad, soyad, sıfat ve görev unvanları tespit edilir. Görev süresi dolanlar yeniden seçilebilir.

    II. Tabii Üyeler:

    A Grubu Üyeler:

    580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendinin (b) alt bendinde yazılı bakanlıkların prodüktiviteyle ilgili dairelerinin amirleri arasından:

    1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı

    2) Hazine Müsteşarı

    3) Dış Ticaret Müsteşarı

    4) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı

    5) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı

    6) Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal ve Bakım Daire Başkanı

    7) Tarım Reformu Genel Müdürü

    8) Koruma ve Kontrol Genel Müdürü

    9) Orman Genel Müdürü

    10) Sanayi Genel Müdürü

    11) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölge ve Siteler Genel Müdürü

    12) Karayolları Genel Müdürü

    13) Devlet Su İşleri Genel Müdürü

    14) Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürü

    15) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü

    16) Sanayi Araştırma Geliştirme Genel Müdürü

    17) Başbakanlık Devlet Personel Başkanı

    B Grubu Üyeler:

    MPM'nin eski başkanları

    C Grubu Üye:

    MPM Genel Sekreteri

    Temsilci ve Tabii Üyeler Arasındaki Değişiklik :

    Madde 3- Genel Kurulda temsili gereken teşekküllerin üye göndermek vasıf ve şartları ortadan kalkarsa, bunlar Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.

    Genel Kurula temsilci üye göndermeleri veya tabii üye olarak iştirakleri lazım gelenler, Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz olunur.

    Genel Kurul, sonraki toplantıları için gelecek temsilci üyelerin sayısını, temsil edecekleri teşekkül ve makamları Yönetim Kurulunun teklifi ile tespit eder.

    Üye olarak katılmaları kabul edilenler, Genel Kurulun müteakip toplantısına çağrılır ve adları yönetmeliğe eklenir.

    Temsilci ve tabii üyelerin çeşitli sebeplerle bu sıfatların kaybolması halinde de keyfiyet Yönetim Kurulunca ilk toplanacak Genel Kurulun bilgisine sunulur.

    Genel Kurul Toplantısı :

    Madde 4- Genel Kurul, her yıl Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte Resmi Gazete ile ilan ve davetiye ile, normal olarak Ankara'da toplanır. Davet, Genel Kurul üyelerine toplantıdan en az on gün önce taahhütlü mektup yollamak suretiyle yapılır.

    Mektupta toplantı gündemi açıklanır. Mektuplara ayrıca gündemle alakalı Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ve varsa diğer ilgili evrak nüshaları da eklenir.

    Toplantıya gelenlere huzur cetveli imza ettirilir. Toplantı müteakip günler devam ederse her gün için üyelerin imzaları alınır. Üye göndermeye yetkili kuruluşların yazılı taleplerine dayanılarak toplantıya yedek üyeler veya yeniden atanan üyeler katılabilir.

    Olağanüstü Toplantı :

    Madde 5- Genel Kurul, Yönetim Kurulunca görülecek ihtiyaç üzerine veya Denetleme Kurulunca lüzum gösterildiği takdirde, olağanüstü toplantı yapar.

    Genel Kurulun Açılışı, Başkan ve Başkan Vekili Seçilmesi :

    Madde 6- Genel Kurul, toplantı gün ve saatinde üyelerin çoğunluğunun huzuru ile, Yönetim Kurulu Başkanı ve onun bulunmaması halinde Başkan Vekili tarafından açılır. Üyeler arasında açık oyla bir başkan , iki başkan vekili ve iki katip seçilir.

    Bu seçim, Genel Kurul kararı ile gizli oyla da yapılabilir. Bu takdirde, Genel Kurul üyeleri arasından oyla üç kişilik tasnif kurulu da seçilir ve tasnif neticesini bu kurul tespit eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul Başkanlık Divanına seçilenleri kürsüye davet eder. Keyfiyet Genel Kurul tutanağına yazılır.

    Toplantı gününde çoğunluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplantı yapılır.

    Genel Kurul Çalışma Usulleri :

    Madde 7- a) Genel Kurul, gündemdeki konuları görüşüp, karara bağlar. Gündemdeki değişiklik, üyelerden birinin teklifi ve mevcudun yarıdan fazlasının oyu ile yapılır.

    b) Genel Kurul Başkan ve Başkan Vekillerinin nezaretinde Genel Kurulun müzakereleri özet halinde, mühim hususlar ve bilhassa kararlar aynen tespit ile, Genel Kurul tutanağına derç olunur.

    c) Genel Kurul üyelerinin konuşmaları Genel Kurul kararı ile, belli süre ile tahdit olunabilir.

    d) Genel Kurul gündeminde mevcut işler hakkında bir karar verebilmek üzere icabında kendi arasında ihtisas komisyonları seçer. Bu komisyonlar, vardıkları neticeleri Genel Kurul Başkanlığına rapor ile bildirirler.

    e) Genel Kurul kararları, umumiyetle, mevcudun çoğunluğu ile verilir. Ancak, 8 inci maddenin (g) ve (h) fıkraları için Genel Kurulca karara varılması mevcudun üçte ikisinin oyuna bağlıdır. Oylama Genel Kurulun varacağı karara göre açık veya gizli olarak yapılabilir.

    f) Genel kurulca yapılacak seçim ve alınacak bilumum kararlar Genel Kurul tutanağına yazılarak altı, Genel Kurul Başkanı ve bilfiil Başkanlık eden, Başkan Vekili ve tutanakları yazan katipler tarafından müştereken imzalanır, bu belge "Genel Kurul Tutanakları" adı ile açılacak dosyada muhafaza olunur.

    Denetleme Kurulu üyeleri dilerse bu kararların birer örneği kendilerine verilir.

    Genel Kurul kararları özeti, Yönetim Kurulu tarafından çoğaltılarak, üç ay içinde üyelere gönderilir.

    Genel Kurulun Yetki ve Görevleri :

    Madde 8- a) Yönetim Kurulu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifesini ve Bakanlar Kurulu'nun tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik etmek.

    b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve mali raporlarını görüşüp karara bağlamak.

    c) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

    d) Denetleme Kurulu raporlarını incelemek

    e) Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra etmek veya haklarında gereken işleme karar vermek.

    f) Danışma Kurullarını seçmek.

    g) MPM ihtiyaçları için gayrimenkul inşa edilmesine, satın alınmasına veya bunların satılmasına karar vermek

    h) Hazırlanacak yönetmelikleri ve değişikliklerini kabul etmek.

    ı) Başka hususlarda gereken kararları almak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim Kurulu

    Yönetim Kurulunun Kuruluşu :

    Madde 9- Genel Kurul tarafından ve kendi içinden seçilen altı üye ile Genel Sekreterden teşekkül eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna asil üye adedi kadar yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri gizli oyla seçilirler. Eşit oy alanlar arasında ad çekilir.

    Yönetim Kurulunun Toplanması ve Başkanlık :

    MADDE 10 - (Değişik:RG-1/8/2008-26954)

    Yönetim kurulu, ilk toplantısında bir yıl için yönetim kurulu üyeleri arasından bir üyeyi Başkanlığa, diğer birer üyeyi de başkan vekilliği ile muhasip üyeliğe gizli oyla seçer. Her yıl olağan genel kurul toplantısını müteakip, Başkanlık ve başkan vekilliği ile muhasip üyeliği seçimi yenilenir. Görev süreleri biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulunu Başkan temsil eder. Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri yönetim kurulu toplantılarına tabii üye olarak katılır. Genel sekreterin mazeretli olması durumunda yerine genel sekreter vekili yönetim kurulu toplantılarına katılır. Yönetim kurulu ayda en az bir defa Yönetim Kurulu Başkanının belirleyeceği tarihlerde toplanır. Olağanüstü hallerde Yönetim Kurulu Başkanının veya kurul üyelerinin talebi ile toplantı düzenlenebilir.

    Toplantılar Ankara'da yapılır. Toplantılar, yönetim kurulu kararıyla diğer illerde de gerçekleştirilebilir. Yönetim kurulu toplantılarında üyelerin teklifi ile gündem değişikliği yapılabilir.

    Toplantıya Gelmeyen Yönetim Kurulu Üyeleri :

    Madde 11- Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz üst üste üç defa gelmeyen asil üye müstafi sayılır. Bunların yerine en çok oy almış yedek üye davet olunur. Ancak, Yönetim Kurulunun Hükümet, İşçi ve İşveren üyeleri arasında üyelik sıfatı bu şekilde düşenlerin yerine aynı gruptaki yedeklerden en çok oy almış üye davet olunur. Ve asil üyenin süresini tamamlar.

    Bir aydan fazla toplantılara mazeretli olarak gelemeyeceği anlaşılan asil üyenin yerine de yedek üye çağrılır. Yedek üyenin göreve çağrılışında asil üyeye geçişteki usul tatbik edilir. Bu yedek üyenin görev süresi asil üyenin dönüp, Yönetim Kurulundaki görevine başlayıncaya kadar devam eder.

    Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Nisabı :

    Madde 12- MPM Yönetim Kurulu toplantı nisabı Genel Sekreter de dahil olmak üzere en az 4 olup bu takdirde karar nisabı üçtür, asgari nisabın üstündeki toplantılarda kararlar, mevcudun çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu tarafın oyu hakim olur. Kararlar, tarih ve numara sırası ile imzalanıp, saklanır.

    Yönetim Kurulunun Çalışma Usulleri :

    Madde 13- a) Yönetim Kurulunun toplantılarında görüşülecek veya karara bağlanacak hususlar gündemle tespit edilir. Bu gündem, en geç toplantılardan bir gün önce üyelere bildirilir.

    b) Yönetim Kurulunun her toplantısında bir evvelki toplantıya ait tutanak okunur. Alınmış olan kararlar imzalanır. Üyeler kararlara çekimser kalamazlar. Muhalif olanlar, muhalefet sebeplerini kararlarının altına yazıp imzalamaya mecburdurlar.

    c)Yönetim Kurulu çalışmalarının yazı işleri ve diğer muamele ve formaliteleri Genel Sekreter ve büro personeli tarafından gereken şekilde yapılır.

    Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri :

    Madde 14- Yönetim Kurulu MPM nin yürütme organıdır. Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır :

    a) Kuruluş Kanununun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel Kurul kararlarının verdiği yetki dairesinde MPM nin görevlerini gereği gibi yerine getirmek.

    b) MPM nin yıllık faaliyet programı ile faaliyet raporunu ve mali raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

    c) MPM nin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Kurulun tasdikine sunmak.

    d) Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurul tasdikinden sonra Başbakanın tasvibine sunmak.

    e) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretleri tespit etmek veya tarifeler yapmak ve bunları Genel Kurulun tasdikine sunduktan sonra uygulamak; tarifede bulunmayan hizmetler için fiyat tespiti yapmak.

    f) Gelirleri toplamak ve bunları bütçe gereğince ve yönetmeliğe göre harcamak, kullanılamayacak duruma gelen sabit kıymetlerin usulü dairesinde yapılan terkin işlemleri hakkında karar vermek.

    g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

    h) MPM nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunların en iyi şekilde uygulanması için gereken tedbirleri ve kararları almak.

    i) Prodüktivitenin artırılması konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve prodüktiviteye etki yapacak mevzuat hakkında mütalaa vermek.

    j) Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek, gerektiğinde görevlerine son vermek.

    k) Danışma Kurulu üyelerini Genel Kurula teklif veya zaruri hallerde atamak.

    l) Genel Sekretere ve icabında Genel Sekreter Yardımcısına MPM işleri hakkında direktif vermek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denetleme Kurulu

    Denetleme Kurulunun Kuruluşu :

    Madde 15- MPM nin Denetleme Kurulu, Genel Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları temsilcilerinden teşekkül eden üç üyeli bir kuruldur.

    Denetleme Kurulunun Toplanması :

    Madde 16- Denetleme Kurulu yılda en az iki defa bütün üyelerinin iştiraki ile toplanarak görevlerini yapar.

    Bu toplantılara her yıl sıra ile Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının temsilcisi başkanlık eder. Başkan, diğer iki üyeyi gün ve saat belirtmek suretiyle, MPM Merkez binasında toplantıya çağırır.

    Denetleme Kurulunun Çalışma Usulleri :

    Madde 17- a) Kurul üyeleri toplu olarak çalışabilecekleri gibi, görev bölümü yaparak da çalışabilirler.

    b) Denetleme Kurulu Genel Kurul Başkanlığına yazacağı yıllık raporu ve icabında Yönetim Kurulunu uyarmak veya bir işlemin ifası için yazacağı raporu veya tezkereyi müştereken imzalarlar.

    c) Denetleme Kurulu, yapacağı tetkik ve kontrolları neticesinde Kurulun üç üyesi aynı kanaat ve sonuca varamazlarsa, rapor veya tezkere, çoğunluğun oyuna göre hazırlanır. Bu takdirde, muhalif olan üye, mütalâasını yazıp imzalar.

    d) Denetleme Kurulu, görevlerinin ifası sırasında MPM nin normal faaliyetlerinin aksatılmamasına itina eder.

    e) Denetleme normal mesai saatleri içerisinde yapılır. Fevkalade hallerde denetlemeye mesai saatleri dışında da devam edilebilir.

    Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri :

    Madde 18- Denetleme Kurulu, MPM nin hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini denetlemeye yetkili olup, görevleri şunlardır :

    a) MPM nin gelirlerinin, Kuruluş Kanununa ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarına uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek.

    b) MPM nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluklarını araştırmak.

    c) Defterleri ve kayıtları incelemek.

    d) MPM nin bir yıllık hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri hakkında Genel Kurula rapor vermek.

    İbraz Mecburiyeti :

    Madde 19- MPM nin hesapları ve bunlarla ilgili muamelata ilişkin bütün defter kayıt ve belgeleri ile benzeri evrakın Denetleme Kurulunun her talebinde Yönetim Kurulu tarafından veya ona izafeten Genel Sekreterlikçe ibraz olunması mecburidir.

    Denetleme Kurulu Raporları :

    Madde 20- MPM hesapları ve bunlarla ilgili muamelat hakkında Denetleme Kurulu tarafından her yıl Aralık ayı sonu itibariyle ve Genel Kurul Başkanlığına hitaben müşterek bir Denetleme Kurulu raporu düzenlenerek Ocak ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.

    Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez hesapları ve bunlarla ilgili muamelata dair tenkide değer durum veya aksaklıklara rastlarlarsa bunları yıllık raporlarından önce, Yönetim Kurulu Başkanlığına müşterek bir raporla bildirirler.

    Kovuşturma :

    Madde 21- Denetleme Kurulunca, MPM malları ile para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine Kuruluş Kanununun 15 inci maddesinde açıklanan bir suç işlendiği tespiti halinde, suç, Yönetim Kurulu tarafından işlenmişse, Denetleme Kurulu keyfiyeti resen adli mercie; suç, Yönetim Kurulumuzun bir üyesi veya görevlilerden biri veya birkaçı tarafından işlenmişse, lüzumlu kanuni işlem yapılmak üzere durumu Yönetim Kuruluna bildirmekle mükelleftir.

    Şu kadar ki, Yönetim Kuruluna bildirilecek suçun bu kurulca incelenerek bir karara bağlanması sırasında hakkında münferiden suç isnat olunan Yönetim Kurulu üyesi toplantıya katılamaz.

    Görev Süresi :

    Madde 22- Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bu süre içinde üyelerden bağlı bulunduğu Bakanlıktan herhangi bir surette ayrılanın veya Bakanlıkça değiştirilen veya kuruluşunu temsilen katılmayan temsilcinin yerine, mensup bulunduğu Bakanlıkça görevlendirilecek yeni temsilci üyenin adının, soyadının ve memuriyet unvanının MPM'ye bir ay içinde bildirilmesi lazımdır. Yeni temsilci üye, kendisinden evvelki denetçi üyenin süresini tamamlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Danışma Kurulları

    Danışma Kurullarının Kuruluşu :

    Madde 23- MPM nin gayelerinin gerektirdiği sahalarda çalışmak üzere kurulan bilimsel inceleme ve danışma organlarıdır.

    Genel Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararıyla ihdas olunurlar.

    Danışma Kurullarında görevlendirilecek bilim adamı ve uzmanlar, o sahada ihtisas sahibi tanınmış zevat arasından Genel Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulunca tespit olunur ve atanılır. Yönetim Kurulunca, zaruret halinde Danışma Kurulu ihdası ve bu kurula uzman tayini hallerinde, durum ilk Genel Kurul toplantısının tasvibine sunulur.

    Devamlılıkları kararlaştırılmış bulunan kurullar dışındaki Danışma Kurullarının, kuruluş kararlarında görev süreleri, görev ve yetkileri kararlarda belirtilir.

    Danışma Kurullarının Toplanması ve Çalışma Usulleri :

    Madde 24- Her Danışma Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer. Başkan Vekili ve Raportör devamlı Danışma Kurullarında iki yıl için, geçici Danışma Kurullarında ise kurul süresi için seçilir.

    Danışma Kurulları, Başkanlarının çağrısı ile MPM nin Ankara'daki Merkezinde toplanır. Ancak, geçici Danışma Kurulları üyelerinin esas görevleri Ankara dışında bulunduğu veyahut muayyen konuların Ankara dışında incelenmesi, hazırlanması gerektiği takdirde Yönetim Kurulu kararıyla toplanılabilir.

    Danışma Kurulları, mevcut üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı görüş hakim olur.

    Danışma Kurullarının çalışmalarında vardıkları sonuçlar ve aldıkları kararlar, Kurul Raportör üyesi tarafından tespit olunur ve hazır bulunan Başkan veya Vekili ile, raportör ve üyeler tarafından imzalanıp muhafaza olunur. Sonuçlar bir raporla Yönetim Kuruluna bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Genel Sekreterlik

    Madde 25- Yönetim Kurulu kendi üyeleri dışından bir Genel Sekreter ile yeteri kadar Genel Sekreter Yardımcısı atar.

    MPM Genel Sekreterinde, diğer personelde aranan vasıflardan gayrı :

    a) Hukuk, iktisat, ticaret veya teknik branşların birinde yüksek tahsil yapmış olmak.

    b) Resmi veya hususi sektör kuruluşlarında ve yukarıda belirtilen branşların birinde veya işçi, işveren teşekküllerinin sorumlu mevkilerinde en az on yıl fiilen çalışmış ve ayrıca iki yıl müddetle sevk ve idare sorumluluğu bulunan mevkide amirlik etmiş olmak gerekir. Aynı özellikleri taşıyanlardan İngilizce, Almanca veya İngilizce, Fransızca dillerinden ikisini bilenler tercih olunur.

    Genel Sekreter Yardımcıları da (iki yıl sevk ve idare sorumluluğu bulunan mevkide amirlik etmiş bulunmak hariç olmak kaydıyla) Genel Sekreterde aranan şartları haiz olmalıdırlar.

    Genel Sekreterin Görevleri :

    Madde 26- MPM Genel Sekreterinin başlıca görevleri şunlardır :

    a) Kuruluş Kanunu ve yönetmeliklerle MPM ne verilen hizmetlerin ve MPM nin görevlerinin zamanında ve gerektiği gibi yerlerine getirilmelerini sağlamak.

    b) MPM organlarından her birinin görevleri ile ilgili büro işlerini yaptırmak, aldıkları kararları uygulamak, bunlara ait defter ve dosyaları düzenletip muhafaza ettirmek.

    c) MPM nin alacaklarını takip ve tahsil ettirmek ve Yönetim Kurulunun tayin edeceği hadler dahilinde istihkak tediyelerinde bulundurmak, mubayaa yaptırmak, vergileri ödettirmek.

    d) MPM Demirbaş kayıtlarının düzenlenmesini ve bunların iyi bir halde kullanılmasını ve muhafazalarını sağlamak.

    e) Merkez personelinden her birinin yapacağı işleri belirten bir iç hizmet talimatı hazırlayıp Yönetim Kurulunun tasvibi ile uygulamak.

    f) Yönetim Kurulunun kararı ile belirtilecek Merkezin sair işlerini yapmak ve yaptırmak.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Sorumluluk :

    Madde 27- a) İdari ve Mali Sorumluluk : MPM organlarında Başkan, Başkan Vekili, Üye, Raportör ve sair adlarla görev alanlarla, Merkez personelinde Kuruluş Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, görevlerini kötüye kullanan veya zarar ve ziyan doğuracak hallere sebebiyet verenler, idari ve mali suçlarının mahiyetine göre, münferiden veya toplu ve müteselsil olarak sorumludurlar.

    b) Teknik Sorumluluk : MPM Teknik Personeli ve Danışma Kurulu üyeleri görevlerindeki teknik hatadan sorumludurlar.

    İdari, mali ve teknik sorumlulukları görülenler hakkında umumi hükümlere göre işlem yapılır.

    Huzur Hakları :

    Madde 28- Toplantıya katılan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, Danışma Kurulları üyelerine verilecek huzur hakları, beher toplantı günü için (50) lirayı ve aylık toplamı da (500) lirayı geçemez.

    Yolluklar :

    Madde 29- MPM genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim ve Danışma Kurulları Başkan ve üyelerine ödenecek yolluklar MPM Yönetim Kurulunca tespit edilir.

    Yönetmelikte Değişiklik :

    Madde 30- Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun gündeme alınan teklifi üzerine Genel kurulda değiştirilir. Genel kurul üyelerinden beşinin Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce yapacakları yazılı ve gerekçeli müracaatları üzerine de Yönetim Kurulunca Genel kurul gündemine alınır.

    Genel Kurul toplantısı sırasında her üyenin yapacağı teklif toplantıda bulunanların yarısından bir fazlasının oyu ile gündeme alınır.

    Yürürlük :

    Madde 31- MPM Genel Kurulunun 4 Ekim 1965 tarihli toplantısında müzakere ve kabul edilen bu Yönetmelik, kabul tarihinden yürürlüğe girer ve Resmi Gazete ile yayınlanır.

    Uygulama :

    Madde 32- Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunca yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar