MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1999

    Resmi Gazete Sayısı: 23579

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1-Bu Yönetmeliği n amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik: RG-23/12/2006-26385)(1)

    Bu Yönetmelik Fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4-(Değişik: RG-31/03/2004-25419 )

    Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    b) Okul: Fen liselerini,

    c) Müdür: Fen Lisesi Müdürünü,

    d) Öğretmen: Fen Lisesi Öğretmenini,

    e) Pilot Okul: Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu,

    f) Üniversite: İş birliği yapılan üniversiteleri,

    g) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,

    h) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,

    ı) (Mülga: RG-23/12/2006-26385)

    j) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

    k) (Ek:R.G.-24/3/2008-26826) Yönerge: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini

    l) (Ek bend : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\1.mad) E-Okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş, Fen Liselerinin Amacı

    Kuruluş

    Madde 5 - (Değişik: RG-23/12/2006-26385)(1)

    Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen Liseleri, öncelikle fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

    Fen Liselerinin Amacı

    Madde 6- Okul;

    a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,

    b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,

    c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,

    d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,

    e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bilim Danışma Grubu (Değişik başlık: RG-31/03/2004-25419)

    Bilim Danışma Grubu

    Madde 7 - (Başlığıyla birlikte değişik: RG-31/03/2004-25419)

    Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

    Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kontenjan Tespiti, Tercih ve Başvuru, Yerleştirme, Kayıt Kabul ve Nakiller (2) (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\2.mad)

    Kontenjan Tespiti (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\3.mad)

    MADDE 8 - (Değişik madde : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\3.mad)

    9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.

    Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26'yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilir.

    Açılacak 9 uncu sınıf şube ve alınacak öğrenci kontenjanı, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak, her yıl mayıs ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen 9 uncu sınıf öğrenci kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirmeye ilişkin yayımlanan kılavuzda ilân edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılmaz.

    (Mülga ikinci cümle: RG-23/12/2006-26385) (

    )

    Tercih ve Başvuru

    Madde 9 - (Başlığı ile değişik:R.G.-24/3/2008-26826)

    Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8 inci sınıf öğrencileri; Yönergede belirlenen usul ve esaslar ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar.

    İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

    Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul

    Madde 10 - (Başlığı ile değişik:R.G.-24/3/2008-26826)

    Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir .

    Nakiller (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\4.mad)

    Madde 11- (Mülga: RG-23/12/2006-26385; (Değişik madde : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\4.mad)

    Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle şube öğrenci sayısı 26'yı aşmayacak şekilde oluşacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

    Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

    Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu; öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce, e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir. E-okul sistemi üzerinden alınan nakil başvuruları, ilgili okul müdürlüğünce haftanın son iş günü değerlendirilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak, e-okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir, ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir.

    Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul üzerinden iptal edilir.

    Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

    Resmî ve özel fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

    (Ek fıkra: 02/09/2010 - 27690 S.R.G. Yön/1.mad) Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı

    Öğretim Programları

    Madde 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.

    Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

    Öğretim programlarının ağırlığı

    Madde 13 - (Başlığıyla birlikte değişik: RG-23/12/2006-26385)

    (Değişik madde : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\5.mad) 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 50 sinden az olmayacak şekilde düzenlenir.

    ALTINCI BÖLÜM : Başarının Değerlendirilmesi, Proje ve Seminer Çalışmaları (Değişik başlık: RG-23/12/2006-26385)

    Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam

    Madde 14- (Mülga: RG-23/12/2006-26385)

    Başarının Değerlendirilmesi

    Madde 15 - (Değişik: RG-23/12/2006-26385)

    Bu okullarda öğrenci başarısının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Proje ve Seminer Çalışmaları

    Madde 16- (Değişik birinci fıkra: RG-23/12/2006-26385) Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir.

    Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar.

    Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim danışma grubu veya okulun öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir.Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Zümre Başkanı ve Görevleri (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\6.mad)

    Öğretmen Seçimi

    Madde 17 - (Değişik: RG-23/12/2006-26385)

    Bu okullara öğretmen seçimi ve atamaları, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Yönetici Seçimi

    Madde 18 - (Değişik: RG-4/3/2009-27159)

    Bu okullara yönetici seçimi ve atamaları, 24/4/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Zümre Başkanı ve Görevleri (Değişik başlık : 18/07/2010 - 27645 S.R.G Yön\7.mad)

    Madde 19- (Değişik:RG-31/03/2004-25419)

    Zümre öğretmenleri, aralarından birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur.

    Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

    Başvurularda;

    a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü sağlar.

    b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.

    c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

    d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.

    e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.

    f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

    g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.

    h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

    ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.

    Nakiller

    Madde 21 - (Başlığıyla birlikte değişik: RG-23/12/2006-26385)

    (Değişik birinci fıkra:R.G.-24/3/2008-26826) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

    Öğrenci nakillerine esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen komisyon oluşturulur.

    (Değişik üçüncü fıkra:R.G.-24/3/2008-26826) Sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24'ü aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş gününde yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir.

    Ancak ders yılı içinde istekleriyle ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar 10 günlük süre bitiminde ilân edilir.

    İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.

    (Değişik altıncı fıkra:R.G.-24/3/2008-26826) Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan velisinin alacağı Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi (EK-1) ile naklen gidilmek istenen okul müdürlüğüne yapılır.

    (Değişik yedinci fıkra:R.G.-24/3/2008-26826) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son yerleştirmeye esas taban puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir.

    Sonuç, veliye ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde bildirilir.

    Naklin uygun görüldüğünün ilgili okul müdürlüğü ve öğrenci velisine tebliğini izleyen 3 iş günü içinde yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak özre bağlı çeşitli sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.

    Nakli kabul eden okul müdürlüğünce öğrencinin, tasdikname ve öğrenci dosyası önceki okulundan istenir.

    Resmî fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz.

    Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 22- Bu Yönetmeliği n yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli ve 21595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Ek:R.G.-24/3/2008-26826)

    2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler.

    Öğrenimlerinin 6 ncı veya 7 nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında yapan öğrenciler için bu sınıf/sınıflara ait yukarıda belirtilen şartlar aranmaz.

    Geçici Madde 2- (Mülga: RG-23/12/2006-26385)

    Yürürlük

    Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 15 inci maddenin üçüncü fıkrası 1999 - 2000 öğretim yılında kayıt yaptıracak olan öğrencilerden başlamak üzere uygulanır.

    Yürütme

    Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    _____________________

    (1) 23/12/2006 tarihli ve 26385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen bu maddeler, 2005-2006 Öğretim Yılında 9 uncu sınıflara yeni kayıt yaptır an öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    (2) 24/3/2008 tarihli ve 26826 sayılı Resmi Gazete'de yapılan değişiklik ile dördüncü bölüm başlığı"Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul, Okuldan Ayrılan Öğrenciler" iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

    Mevzuat Kanunlar