TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    TCDD Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21722

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma usul ve esasları bu yönetmelikte belirtilmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\1.mad)

    Bu Yönetmelik; TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarına; teftiş edilenlerin sorumluluklarına; Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarına ve Teftiş Kurulunun, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarına dair usul ve esasları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546)

    Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    TÜDEMSAŞ :Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. ni,

    Genel Müdürlük :TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü'nü,

    Genel Müdür :TÜDEMSAŞ Genel Müdürü'nü,

    Teftiş Kurulu :TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nu,

    Başkan :TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı'nı,

    Müfettiş :Teftiş Kurulu Başkanı ile Başmüfettişleri ve Müfettişleri,

    Müfettiş Yardımcısı : Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz TÜDEMSAŞ Müfettiş Yardımcıları'nı,

    Tef.Kur. Şube Müdürü :Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürünü,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş

    Kuruluş ve Bağlılık

    Madde 5 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546)

    Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan,

    b) Başmüfettişler,

    c) Müfettişler,

    d) Müfettiş Yardımcıları,

    e) Teftiş Kurulu Şube Müdüründen

    oluşur. Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Başkan görevlerini, Müfettişler ise teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Genel Müdür adına yapar.

    Müfettişlere Genel Müdür ile Başkan dışında hiçbir makam ve mercii emir ve talimat veremez.

    Görev Merkezi

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev merkezi Sivas'dır. Bu merkez Müfettişlerinde görev merkezidir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

    Kurulun Görevleri

    Madde 7 - Kurul Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

    a) Teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda kabul edilen genel prensipler doğrultusunda Genel Müdürlükteki uygulama esaslarını tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemini geliştirmek,

    b) Genel Müdürlük teşkilatıyla, denetimi altındaki tüm birimlerin her türlü faaliyet ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, murakabe ve soruşturma işlerini yürütmek,

    c) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili yasa, tüzük, kararname, genel talimat ve diğer mevzuatın uygulanış biçimleri plan ve programa uygun çalışılmasının sağlanması ile tespit olunan noksanlık ve aksaklıklar hakkında teklifte bulunmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanı

    Teftiş Kurulu Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

    Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

    a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevleri Genel Müdürün emir ve onayı ile Genel Müdür adına yürütmek,

    b) Teftiş Kurulu'nu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    ç) (Değişik: RG-08/06/2007-26546) Yıllık teftiş programını her yılın ocak ayı içerisinde hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak ve programın uygulanmasını sağlamak,

    d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa noksan, hatalı ve açık olmayan hususları tamamlattırmak, teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, sonucu hakkında Başkanlık görüşünü belirterek Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanan bu raporları Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    e) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    f) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    g) Genel Müdürce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 9 - Başkan, kendisine yardım etmek üzere yeterli sayıda Müfettişi, Genel Müdürün onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.

    Başkana Vekalet

    Madde 10 - Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Genel Müdürün onayı ile Refakat Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11 - Müfettişler Genel Müdür adına;

    a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinin çalışmaları, işlemleri, hesapları ve personeli hakkında her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları, görev emri dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden olaya el koymak ve durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek,

    c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek,

    ç) Çeşitli konularda yurt içinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    d) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak,

    İle görevli ve yetkilidirler.

    Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 12 - Müfettişler;

    a) (Değişik: RG-08/06/2007-26546) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş olmakla beraber işbaşında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılan,

    b) Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan,

    c) İşyerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağına dair hakkında kuvvetli kanıya varılan,

    ç) (Değişik: RG-08/06/2007-26546) Haklı bir özürü olmadığı halde kendisine verilen herhangi bir görevi kabul etmeyen ve yerine getirmeyerek işi durduran, kurumu önemli miktarda zarara uğratan veya görevlerine devamlarında sakınca görülen

    bütün personeli görevden uzaklaştırabilirler.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-08/06/2007-26546) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan personelin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması gerekir.

    (Değişik üçüncü fıkra: RG-08/06/2007-26546) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Teftiş Kurulu Başkanına bildirilir. Başkanlıkça durum Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek teklif atamaya yetkili merciin onayı ile yürürlüğe konulur.

    (Değişik dördüncü fıkra: RG-08/06/2007-26546) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda disiplin yönünden görevden çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri müfettişin vereceği yazı veya rapor üzerine yine aynı usulle atamaya yetkili mercilerce derhal kaldırılır.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 13 - Yıllık teftiş ve inceleme programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı sıfatı ile çalışmaları düzenler. Grup başkanları, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

    Grup başkanları çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi veya ara rapor verirler. Ayrıca, grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini düzenleyecekleri raporlarda belirtirler.

    Müfettişlerin Koordinasyon Görevi

    Madde 14 - Müfettişler görevlendirildikleri konularda, Genel Müdürlük teşkilatıyla, denetimi altındaki birimlerinde başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmayı koordine ederek, lüzum gördükleri takdirde daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili bilgi ve belgeleri devralırlar. Düzenleyecekleri raporu Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler.

    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

    Madde 15- Müfettişler, kendilerine verilen işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Başkanın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "Devir notu" hazırlar. İşe ait bütün belgeler için dizi pusulası düzenler. Bunları diğer evrakla birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Müfettişlerin Uymaları Gereken Hususlar

    Madde 16 - Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve tashihat yapamazlar,

    c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebet tesis edemezler,

    ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, muttali olduklar, sırları ifşa edemezler.

    d) (Ek: RG-08/06/2007-26546) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları kişilerle alış-veriş yapamazlar, hediye kabul edemezler.

    Teftiş Kurulu Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 17 - Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığının emirleri uyarınca;

    a) Her türlü işlem ve haberleşmeyi emirlere uygun bir şekilde yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunda kalan rapor nüshaları ve haberleşme evrakını düzenli bir şekilde saklamak,

    c) Emirlerin gecikmesiz olarak dağıtımlarını sağlamak,

    ç) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlemlerini yürütmek,

    d) Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve emirlerde öngörülen işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    İle görevli ve yetkilidir.

    Teftiş Kurulu Şube Müdürü, görevlerin noksansız olarak yapılmasından, büronun düzenli çalışmasından, gizliliğin sağlanmasından Başkana karşı sorumludur. Şube Müdürü ve personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev Ve Yükümlülükleri

    Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Yükümlülükleri

    Madde 18- a) Genel Müdürlük teşkilatıyla denetimi altındaki birimlerde görevli bulunanlar, istendiğinde bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı Müfettişe hemen göstermek, inceleme ve saymasını kolaylaştırmakla, istendiğinde sayılması ve incelenmesine yardım etmek ve yardımcı personel sağlamakla yükümlüdürler.

    b) Müfettişler, görevlerini yaptıkları sırada, gerekli gördükleri her türlü işleme ait evrak, kayıt ve belgelerin asıllarını veya örneklerini isteyebilirler. Görevliler bu isteği yerine getirmek zorundadırlar. Teftişe tabi olanlar, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da en geç iki gün içinde yeterli şekilde cevaplandırmakla yükümlüdür.

    (Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, belgenin alındığı yere verilir.)

    c) (Değişik: RG-08/06/2007-26546) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan birimlerin yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak zorundadır.

    d) Teftiş, inceleme veya soruşturmaya başlanılan birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme veya soruşturma sonuna kadar durdurulabilir. Soruşturma işlerinin devamı sırasında müfettişlerin bilgisi dışında izin ve sair sebeplerle görevlerinin basından ayrılamazlar.

    İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağırılamaz.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : TÜDEMSAŞ Müfettişliğine Giriş

    Müfettişliğe Giriş

    Madde 19 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\2.mad)

    Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

    Bunun için 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında yeterli puanı almış olmak ve yapılacak yazılı ve sözlü yarışma sınavlarında başarı göstermek şarttır.

    Müfettiş Yardımcılığı sınavının yapılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının talebi, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

    Teftiş Kuruluna bunun dışında bir yolla Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı alınamaz. Teftiş Kurulundan ayrılmış müfettişlerden yeniden göreve alınacaklar için bu hüküm uygulanmaz.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 20 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\3.mad)

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı Başkanlığında başkan dahil beş müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından üç yedek üye tespit edilir.

    Teftiş Kurulunda yeterli müfettiş bulunmaması halinde, sınav kurulu oluşturulmasında Ulaştırma Bakanlığı veya TCDD Genel Müdürlüğü Müfettişlerinden yararlanılabilir.

    Giriş sınavında yabancı dil bilgisini değerlendirmek için ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yardım alınabilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, Şekli ve Yerleri

    Madde 21 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546; Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\4.mad)

    TÜDEMSAŞ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

    c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında Teftiş Kurulu Başkanı tarafından tespit ve ilan edilecek yeterli puanı almış olmak,

    d) Yapılacak soruşturma sonucunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak,

    e) Temsil niteliği itibarıyla Müfettişliğin gerektirdiği yeterlilikte bulunmak.

    Yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar sonucu müfettiş yardımcılığına alınırlar.

    Yarışma Sınavının Duyurulması

    Madde 22 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546)

    Sınavın yapılacağı yer ile gün ve saati, adaylarda aranılan genel ve özel koşullar, başvurma şekil ve süresi ile sınav konuları ve belirlenen KPSS taban puanı sınav tarihinden 45 gün önce, Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.

    Adayların müracaatı ve kayıt süresi sınav tarihinden en az bir hafta öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Adayların Başvuracağı Yer ve Eklenmesi Gereken Belgeler

    Madde 23 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546; Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\5.mad)

    Sınava girmek isteyen adaylar;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) Sınav başvuru formu,

    c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

    ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    d) İki adet fotoğraf,

    ile TÜDEMSAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    ç) Adayın özgeçmişi,

    d) 4,5 x6 cm ebadında 4 adet fotoğraf

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Yazılı sınavın yapılışı (Değişik başlık: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\6.mad)

    Madde 24 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\6.mad)

    Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav kurulu tarafından, duyurulan yer, gün ve saatte, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen konu gruplarından yapılır.

    KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının on katını geçmemek üzere ilanda belirtilen sayıda aday yazılı sınava alınır.

    Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınavına kabul edilir.

    Yazılı sınavlarda gerektiğinde Başkan tarafından görevlendirilen Müfettişlere gözetim yaptırılır.

    Sınav sonucunda, toplanan sınav kağıtları bir zarf içine konulur, zarflar kapatılıp, imza edilip, mühürlendikten sonra, sınav kurulunca düzenlenecek tutanakla birlikte Başkana verilir.

    Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir.

    Sınav Konuları

    Madde 25 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546; Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\7.mad)

    Yarışma sınavı konuları aşağıda gösterilmiştir.

    1) HUKUK

    a) Anayasa Hukuku

    b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat

    c) Ceza Hukuku (Genel esaslar)

    ç) Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)

    d) Borçlar Hukuku (Genel esaslar)

    e) Ticaret Hukuku (Genel esaslar)

    f) İcra İflas Hukuku (Genel esaslar)

    2) İKTİSAT

    a) Mikro iktisat

    b) Makro iktisat

    c) Uluslararası iktisat

    ç) İşletme iktisadı

    3) MALİYE

    a) Maliye politikası

    b) Kamu gelir ve giderleri

    c) Bütçe

    ç) Türk vergi mevzuatı genel esasları

    4) MUHASEBE

    a) Genel muhasebe

    b) Bilanço analizi ve teknikleri

    c) Ticari hesap

    5) YABANCI DİL

    a) İngilizce

    b) Almanca

    c) Fransızca

    dillerinden birisi

    Sözlü sınavın yapılışı

    Madde 26 - (Başlığıyla birlikte değişik: RG-08/06/2007-26546; Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\8.mad)

    Sözlü sınav Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav kurulu tarafından yapılır.

    Sözlü sınava girme hakkını kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar.

    Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı Notların Değerlendirilmesi

    Madde 27 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546; Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\9.mad)

    Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'tan ve ortalamasının da 65'ten az olmaması gerekir.

    Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

    Sözlü sınavda, adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, adayların sorulara intikal sürati, ifade yeteneği, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

    Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav notunun 65'ten az olmaması gerekir.

    Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılabilmek için giriş sınav notunun 65'ten az olmaması gerekir. Giriş sınav notları yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur:

    Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri giriş sınav notlarındaki derece sırasına göre yapılır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Yeterlik Sınavından Önce Teftiş Kurulundan Çıkarılma

    Madde 28 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

    Yetişme

    Madde 29 - Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesinde;

    a) Kişiliklerim mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Genel Müdürlüğün ve Teftiş Kurulunun çalışma alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

    Esaslarına uyulur.

    Yetiştirme Programı

    Madde 30 - Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. Hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların staj süreleri, görevlerinden aynı kaldıkları süre kadar uzatılır.

    a) Birinci dönem çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi amacıyla, hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Birinci dönem çalışmaları bir yıl sürelidir.

    b) İkinci dönem çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Genel Müdürlük birimlerinin teftişinde gruplar halinde yapılır. Bu teftişler Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. İkinci dönem çalışmaları en fazla l yıl sürelidir.

    c) Üçüncü dönem çalışmaları;

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, ikinci yıl sonunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    Teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, gerektiğinde diğer müfettiş veya müfettiş yardımcıları ile birlikte vazife görürler.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

    Yeterlik Sınavı

    Madde 31 - Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir yetişme döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar. Sınavda başarı gösteremeyenler Genel Müdürlük içinde başka görevlere naklen tayin edilirler.

    Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 32 - Genel Müdürlük Müfettişliği yeterlik sınav kurulu bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen şekilde oluşturularak yeterlik sınavını yapar.

    Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerince göre yapılır.

    Yeterlilik Sınavı Programı

    Madde 33 - Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınav programında, aşağıda esasları açıklanan mer'i mevzuat ve tatbikat ile teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri yer alır.

    A - Mevzuat ve Tatbikat

    a) Kamu iktisadi teşebbüsleri mevzuatı,

    b) Genel Müdürlük Ana Sözleşmesi ve Yönetmelikleri,

    c) Personel ile ilgili mevzuat,

    ç) Borçlar Kanununun Genel Hükümleri,

    d) Türk Ticaret Kanunu,

    e) Harcırah Kanunu,

    f) Harçlar Kanunu,

    g) İdare Hukuku,

    B- Muhasebe

    a) Muhasebe ile ilgili mevzuat,

    C- İnceleme ve Soruşturma Usulü

    a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    b) Türk Ceza Kanununun Memur Suçlarına Dair Hükümleri,

    c) (Değişik: RG-08/06/2007-26546) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri.

    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 34 - Yeterlik Sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notu ile yetişme notundan meydana gelir.

    Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100 dür.

    Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

    a) (Değişik: RG-08/06/2007-26546) Alınan notların her birinin 60'dan,

    b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 65'den,

    c) Yetişme notu ve yazılı sınav grupları notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 65'den,

    aşağı olmaması gerekir.

    Yetişme Notu

    Madde 35 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

    a) Kurs ve seminer notu (Kurs ve seminerlerde aldıktan notlar ortalaması),

    b) İnceleme notu (Müfettiş Yardımcılarına verilen ve inceleme sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    c) Teftiş notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş sonunda hazırladıkları raporlara verilen not),

    ç) Soruşturma notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    d) Özel not (Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalıştıkları Müfettiş ve Başkan tarafından verilen notlar),

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 36 - Yeterlik sınavını kazanamayan yada mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, durumlarına uygun diğer görevlere nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişlerin Terfii

    Müfettişlerin terfii ve başmüfettişliğe yükselmesi (Değişik başlık: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\10.mad)

    Madde 37 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\10.mad)

    Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe atanan Müfettiş yardımcılarının maaş dereceleri itibarıyla müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır. Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişliğe terfide esas; meslekî yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin müspet olmasıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Müfettişin 1 inci derece kadroya atanabilecek şartlara sahip olması gerekir.

    Müfettişlik güvencesi (Değişik başlık: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\11.mad)

    Madde 38 - (Değişik madde: 15/06/2010 - 27612 S.R.G Yön\11.mad)

    TÜDEMSAŞ Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhî, ahlâki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Teftiş Kurulundan İstifa veya Nakil Suretiyle Ayrılmalar

    Madde 39 - Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.

    Bu şekilde görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma

    Atanma

    Madde 40 - (Değişik: RG-08/06/2007-26546)

    Teftiş Kurulu Başkanlığına, Genel Müdürün teklifi ile TÜDEMSAŞ Yönetim Kurulunca Teftiş Kurulundaki Başmüfettişler arasından, Kurulda görevli Başmüfettiş olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış Başmüfettişler arasından atama yapılır.

    Atama şartlarını haiz eleman bulunmaması halinde TÜDEMSAŞ'ta görevli müfettişler arasından birisi Genel Müdür onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilebilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Müfettişlerin Çalışma Esasları

    Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 41 - Müfettişler teftişin müessir bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları tespit etmek, olayların ekonomik, sosyal, idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, müesseselerle sistemlerin ıslahını ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınması gayesini göz önünde tutarlar.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-08/06/2007-26546) Bu amaçla, çalışmaları esnasında tespit ettikleri çalışkan, başarılı, devlet hizmetlerini gayret ve feragatle yapan, devlete sahip çıkan, yetkilerini kamu menfaati istikametinde kullanan, yaptıkları çalışmalarla verimi ve kârlılığı artıran veyahut maliyetlerin düşmesini sağlayan basiretli memurların taltif edilmeleri için tekliflerde bulunurlar. İnceleme, teftiş ve soruşturmalar sırasında, çalışanların morallerini bozmayacak ve işin verimini artıracak şekilde hareket etmeye itina gösterirler.

    İfa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına önem verirler.

    Yıllık Teftiş Programının Hazırlanması

    Madde 42 - Teftişlerin tesirli ve verimli hale getirilmesi maksadıyla, her yıl Ocak veya Şubat ayı içinde Başkanın başkanlığında, Genel Müdürlük Fabrika Müdürleri, Daire Başkanları ve Müstakil Şube Müdürlerinin katılımıyla bir toplantı yapılır. Başkan tarafından, bu toplantıda alınan kararlar, teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve teftiş kadrosu göz önünde bulundurulmak suretiyle yıllık teftiş programı hazırlanır ve Genel Müdürün onayına sunulur.

    Teftiş Programının Uygulanması

    Madde 43 - Uygulama esasları teftiş programında belirtilir.

    Yurt İçi ve Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 44 - Müfettişler, görev alanıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve yurt içine Genel Müdürün, yurt dışına Yönetim Kurulunun onayı ile bir yılı geçmemek üzere gönderilebilirler.

    Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve okuduğunu anlayıp, anlatabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

    a) Çalışma programları Teftiş Kurulunca tayin ve tespit edilir,

    b) Araştırma ve inceleme sonuçları her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla Teftiş Kuruluna bildirilir. Bu raporların yerinde düzenlenmesi esastır. Zorunlu nedenlerle bu mümkün olmadığı takdirde görevden dönüşte en geç 3 ay içinde raporların Teftiş Kuruluna verilmesi gerekir.

    c) Müfettişler normal programları dışında, şahsen ilgilenecekleri ve önemli gördükleri konulanda programlarım aksatmamak şartı ile inceleyebilirler.

    BEŞİNCİ KISIM : Raporlar ve Personel Denetleme Raporu

    Rapor Çeşitleri

    Madde 45 - Müfettişler çalışmalarının neticelerim işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Teftiş Raporu

    b) İnceleme Raporu

    c) Genel Durum Raporu

    ç) Personel Denetleme Raporu

    d) Soruşturma Raporu

    ile tespit ederler.

    Cevaplı Raporlar

    Madde 46 - a) Cevaplı raporlar, teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son mütalaası ve birimin genel durumunu içeren hususlarda üç nüsha olarak düzenlenir.

    Her birim için tek bir cevaplı teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla beraber, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı cevaplı teftiş raporu düzenlenebilir.

    b) Raporun aslı ile bir nüshası, aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.

    c) Cevaplı teftiş raporlarında;

    1) İşlemleri teftiş edilen memurların adları. soyadları ve memuriyeti unvanları, teftiş edilen birimlere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

    2) Hatalı ve noksan görülen hususların mevzuatın hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    3) Raporun ilgililerce en geç 15 gün içinde cevaplandırılacağı,

    4) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    belirtilir.

    ç) Cevaplı teftiş raporları, 15 günlük süre içinde teftiş edilen birimin amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.

    Gelen raporlar en geç 15 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

    d) Cevaplı teftiş raporlarına ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik, yurtiçi ve yurtdışına gönderme ve benzeri zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılmayan raporların son mütalaaları,

    Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

    e) Cevaplı teftiş raporlarının ilgililer tarafından zamanında cevaplandırılmasını Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanına bilgi verilir.

    f) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı teftiş raporlarını Genel Müdürün onayı ile Genel Müdürlük birimlerine gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

    g) Cevaplı teftiş raporu tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 47- İnceleme raporu;

    a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamaları da görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

    b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

    d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibat gerektirir bir durum görülmediği takdirde, yapılacak işleme esas görüşlerin,

    bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

    İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli sayıda düzenlenir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca bu raporlar, Genel Müdürlük onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 48 - Genel durum raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program arasında ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na özel bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

    Bu raporlara;

    a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim ve yazılan raporlar,

    b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları,

    c) Başkanlıkça, programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

    ç) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    d) Teftiş edilen birimin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıf yönünden yeterli olup olmadıkları,

    e) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar,

    f) Teftiş olunan birimin verimlilik ve karlılık vaziyeti,

    g) Teftiş yılına veya daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımların gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zaruri görüşler. diğer hususlar.

    Yazılır.

    Genel durum raporları üç nüsha halinde düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Personel Denetleme Raporu

    Madde 49 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişlerin görüş ve kanaatim belirten formlardır.

    Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının,

    a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

    c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyeti,

    ç) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

    d) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

    e) İtimada şayan olup olmadıkları,

    f) Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

    g) Dirayetli olup olmadıkları,

    hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatlerini belirtir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlar da görüş belirtilmemesi esastır.

    Bu rapor üst kademe yöneticileri hakkında Yönetim Kurulunun istemi üzerine bizzat Teftiş Kurulu Başkanı veya Başmüfettiş tarafından düzenlenir.

    Müfettişlerce kendi el yazıları ile düzenlenen personel denetleme raporları tek nüsha düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde personel birimine iletilmek üzere Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

    Kurul Başkanı ve Başmüfettiş tarafından düzenlenen personel değerlendirme raporları aynı usulle Genel Müdürlüğe gönderilir.

    (Mülga son fıkra: RG-08/06/2007-26546)

    Soruşturma Raporu

    Madde 50 - Genel Müdürlük personelinin, yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç veya personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerinden dolayı yapılan soruşturma sonuçları "Soruşturma raporu" na bağlanır.

    Müfettişlerce, soruşturma raporlarında, soruşturma emrinin tarih ve sayısı, soruşturma konulan işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

    Müfettişler, soruşturmayı bitirdikten sonra en çok 15 gün içerisinde soruşturma raporunu hazırlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığınca kabul edilen mazeretinin bulunması halinde bu süre 15'er gün olarak iki sefer uzatılabilir.

    Düzenlenen soruşturma raporlarının asıllarıyla yeter sayıdaki suretleri ilgili yerlere gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

    Raporlar Üzerinde Yapılan işlemler

    Madde 51 - a) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir refakat müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

    b) Cevaplı teftiş raporları, ilgili birimlerce en geç 15 gün içerisinde incelenerek, raporlarda belirtilen hususlar talimat haline getirilip teftiş edilen birime gönderilir.

    Teftiş edilen birimler, teftiş talimatı üzerine talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirirler.

    İlgili birimler, cevaplı teftiş raporları üzerine yapılan işlemleri kendilerine intikalinden itibaren 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    c) Soruşturma ve inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları ilgili birimlerce en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    ç) Cevaplı teftiş raporları ve inceleme raporları üzerinde yapılması gereken işlemlerin birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

    d) Raporlar üzerine ilgili birimlerin uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler Teftiş Kurulu Başkanlığınca raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

    e) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde "Görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler aksi takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    f) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Başkan konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

    ALTINCI KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 52 - Müfettişlerin hakedişleri, maaş, ikramiye, yolluk ve diğer hakların toplamından meydana gelir.

    Müfettişler, maaş ve ikramiyeleri île diğer haklarını Teftiş Kurulu Şube Müdürü aracılığı ile, yolluklarını ise Genel Müdürlüğe ait vezneden çekle alırlar. Bunun için kendilerine bir çek karnesi verilir. Çek tamamen kullanıldıktan sonra, yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir.

    Çeklerin kaybedilmesi halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

    Harcırah Cetveli ve Çalışma Cetvel

    Madde 53 - a) Müfettişler, yolluklarını ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri harcırah cetvelinde, çalışmalarını ise yine aylık olarak düzenleyecekleri çalışma cetvelinde gösterirler,

    b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmesi gerekir,

    c) Çalışma cetvelinde, çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca ay içinde yazılan raporlar ve yapılan haberleşmelere yer verilir,

    ç) Harcırah cetvelleri usulüne göre doldurulur.

    Müfettişlik, Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

    Madde 54- Müfettişlere, mühür berat ile birlikte birer resmi mühür ve Genel Müdür tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

    Müfettişlere, yazı ve hesap makinası, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

    Haberleşme

    Madde 55 - Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarım aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığına telgrafla bildirirler.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 56 - a) Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklar,

    b) Müfettişler, çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine işler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

    Geçici Madde l - (Mülga: RG-08/06/2007-26546)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 57 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 58 - Bu Yönetmelik hükümlerini TÜDEMSAŞ Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar