TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği

    Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği

    Resmi Gazete Tarihi: 11/06/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20545

    BİRİNCİ KISIM : Amaç ve Kavramlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeciler, Serbest Mu

    hasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki faaliyet

    lerini Kanunun amacına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine yarayan tedbir

    leri almak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan iliş

    kilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, mesleki faaliyet konusunda uygulama birliğini sağla

    mak amacıyla ilke ve standartlar belirlemek üzere Birliğin ve organları

    nın görev ve yetkilerini, çalışma esaslarını, gelirlerini belirlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 33, 50 ve geçici 4'üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kavramlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

    Bakan : Maliye Bakanı'nı,

    Geçici Kurul : (Mülga:RG-21/11/2007-26707)

    Birlik (Değişik:RG-21/11/2007-26707) : Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

    Yönetim Kurulu : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu'nu,

    Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarım,

    Yönetmelik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği'ni,

    İfade eder.

    İKİNCİ KISIM: Birliğe İlişkin Esaslar

    Birliğin Amacı

    Madde 4- Birliğin amaçlan şunlardır:

    a) Kanunda ve yönetmeliklerde Birlik tarafından yapılması öngörülen iş

    leri yapmak,

    b) Mesleki afanda çalışmalar yapmak ve mesleğin gelişmesini sağlamak,

    c) Meslek onurunu, üye ve odaların haklarını korumak,

    d) Mesleğin uygulanması ile ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bu

    lunmak,

    e) Üyeler ve odalar arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti Önlemek.

    Amaç Dışı Faaliyetler

    Madde 5 - (Değişik:RG-21/11/2007-26707)

    Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Amaç dışında faaliyette bulunan Birlik sorumlu organları hakkında Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü ve müteakip fıkraları hükümleri uygulanır.

    Birliğin Kuruluşu, Niteliği ve Merkezi

    Madde 6- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşa

    virler Odalarının katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulur.

    Birlik tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

    Birliğin Görevleri

    Madde 7- Birliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

    b) Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve gelenek

    lerini korumak,

    c) Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek,

    d) Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözüm

    lemek,

    e) (Değişik:RG-21/11/2007-26707) Uyulması zorunlu meslek kuralları ve meslekî standartları belirlemek, bu kapsamda, uluslararası standartlarla uyumlu meslekî etik standartları, denetim standartları, meslekî eğitim standartları ve kalite güvence standartları oluşturmak ve geliştirmek,

    f) Kanun'a göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak,

    g) Milli ve Milletlerarası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak,

    h) Maliye Bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek,

    i) Kanunlarla ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

    j) Mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri ver

    mek.

    k) (Ek:RG-21/11/2007-26707) Denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak,

    l) (Ek:RG-21/11/2007-26707) Meslek mensuplarının ve oluşturdukları ortaklık büroları ve şirketlerinin, onaylanmasını, tescilini, sicilinin takibini ve kamuya duyurulmasını sağlamak,

    m) (Ek:RG-21/11/2007-26707) Meslek mensuplarının sürekli eğitimini sağlamak,

    n) (Ek:RG-21/11/2007-26707) Üyeler ve odalar arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önleyici önlemler almak,

    Birliğin Gelirleri

    Madde 8- Birliğin gelirleri şunlardır:

    a) (Değişik:RG-21/11/2007-26707) Birliğe dâhil odaların gelir bütçelerinin %10'unu geçmemek üzere, alınacak paylar,

    b) Birliğe ait mal gelirleri,

    c) Ruhsatname ücretleri,

    d) Yeminli Mali Müşavirlik mühür ücretleri,

    e) Genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve yardımlar,

    f) Diğer gelirler.

    g) (Ek:RG-21/11/2007-26707) Kurs ve eğitim gelirleri.

    Mühür ve Ruhsatname Ücretleri ile Payların Ödenme Usul ve Zamanı

    Madde 9- Mühür ve ruhsatname ücretleri; mühür ve ruhsatnamelerin hak sahiplerine verilmesinden önce tahsil edilir.

    Her oda üç ay içinde tahsil ettiği bütçe gelirlerinden, Birliğin payına isa

    bet eden tutarı, izleyen ayın 15'incİ günü akşamına kadar Birliğe ödemek zorundadır.

    Birlik Yönetim Kurulu, ödemelerin usulünü bir yönerge ile belirler.

    Birlik Organları

    Madde 10- Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir:

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Disiplin Kurulu,

    d) Denetleme Kurulu.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM :Birlik Genel Kurulu

    Birlik Genel Kurulu Üyeleri

    Madde 11- Birlik Genel Kurulu üyeleri, odaların kendi üyeleri arasından seçecekleri delegelerden ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Her oda üyelerinin yirmi beşte biri oranında delege ile aynı oranda yedek delege seçer. Bu oranın yarısından az olanlar nazara alınmaz. Fazla olan

    lar ise, tüme tamamlanır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları

    nın delegelerinin en az yarısının serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur.

    Delegeler, her odanın olağan genel kurul toplantısında iki yıl için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür.

    Genel Kurulun Görevlen

    Madde 12- Birlik Genel Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Birlik yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerini seçmek,

    b) Birlik yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incele

    mek ve onaylamak,

    c) Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmesini sağlayıcı tedbir ve kararlar almak,

    d) Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak, odalardan alınacak pay miktarını, ruhsat ve mühür ücretlerini tesbit etmek,

    e) Birlik İçin gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazla

    rın satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    f) Uyulması mecburi meslekî kararları almak,(26)

    g) Yönetim Kuruluna ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar vermek,

    h) Kanunlar ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

    Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması

    Madde 13- Genel Kurul her yıl Eylül ayında Birlik Yönetim Kurulu Baş

    kanının daveti üzerine toplanır.

    Birlik Yönetim Kurulu Başkam, Birlik Yönetim veya Denetleme Kurulu

    nun gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıra

    bilir. Ayrıca mevcut üyelerin beşte birinin yazılı talebi ile Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması zorunludur.

    Toplantının İlanı

    Madde 14- Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün Önce tüm Türkiye'de yayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerin

    de olan en az bir gazete ile ilan edilir. Ayrıca taahhütlü bir mektupla üye

    lere bildirilir. Bu ilan ve mektupla çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ayrıca belirtilir.

    Toplantı Yeter Sayısı ve Kararlar

    Madde 15- Genel Kurul, üyelerin, tam sayısının salt çoğunluğu ile topla

    nır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğun

    luk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı Birlik Yönetim ve De

    netleme Kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.

    Genel Kurul toplantılarında, kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

    Toplantının Açılması

    Madde 16- Genel Kurul toplantıları

    ı

    ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Birlik Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldık

    tan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir.

    Seçim ayrı ayrı işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.

    Birlik yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri Başkanlık Divanına seçilemezler.

    Gündemdeki Konuların Görüşülmesi

    Madde 17- Genel Kurul toplantılarında önceden belirtilen konular gün

    demdeki sıraya göre görüşülür. Ancak, Birlik Genel Kurulu üyelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular gündeme ilave edilir. Top

    lantıda hazır bulunan üyelerin beşte birinin imzası ile gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

    Birlik Üyelerinin Konuşması

    Madde 18- Hiçbir üye toplantı esnasında ismini kaydettirmeden veya baş

    kandan müsaade almadan konuşamaz. Konuşmak isteyenlerin isimleri Divan Başkanı tarafından üyelere duyurulur.

    Konuşma kural olarak, kürsüden Genel Kurula hitaben yapılır.

    Konuşmalar kayıt sırasına göre yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı ola

    rak birbirlerine bırakabilirler.

    Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri her zaman söz isteyebi

    lirler. Bunlara sıra kaydına tabi olmaksızın her zaman söz verilir.

    Başkan konuşma sırasında politika veya şahsiyete müteallik sözler söyle

    yen, yahut müzakere konusunun dışına çıkan üyenin derhal dikkatini çe

    ker, üyenin ısrarı halinde başkan konuşmayı keser.

    Başkan ayrıca hatibin konuşmasını engelleyici gürültü yapanları ve hatibe yerinden müdahale edenleri sükunete davet eder. Gerekirse salondan çı

    kartabilir.

    Başkanın Oyu ve Konuşmacı

    Madde 19- Başkan, mevzular konuşulur veya oya sunulurken görüş, beyan edemez ve oyunu ihsas edemez. Yalnız oylamada oyunu kullanır.

    Tutanaklar

    Madde 20- Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkam ile birlikte imzalar.

    İKİNCİ BOLUM : Yönetim Kurulu

    Yönetim Kurulunun Teşekkülü

    Madde 21- Yönetim Kurulu beş yeminli mali müşavir, İki serbest muha

    sebeci mali müşavir ve iki serbest muhasebeciden teşekkül eder. Yedek üyeler de aynı şekilde teşekkül eder.

    Genel Kurul üyeleri arasında yeterli sayıda yeminli mali müşavir buluna

    madığı takdirde bu boşluk serbest muhasebeci mali müşavirlerden ta

    mamlanır.

    Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri Genel Kurul tarafından Genel Ku

    rul üyeleri arasından iki yıllık süre için seçilir.

    Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında bir boşalma olursa en fazla oy almış olan aynı unvandaki yedek üye boşalan yeri alır. Yeni asil üye ilk toplan

    tıya çağrılır.

    Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Muhasip Üye

    Madde 22- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ile bir Muhasip Üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, yeminli mali müşavirler arasından seçi

    lir. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

    Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 23- Birlik Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

    a) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

    b) Birlik adına kanun ve yönetmeliklerle tanınan yetkiler dairesinde ikti

    sap ve yüklenmelerde bulunmak,

    c) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Yönetim Kurulu Başkan veya üyesine yetki vermek,

    d) Bütçeyi yapmak ve uygulamak,

    e) (Değişik:RG-21/11/2007-26707) Odalarca tespit edilen giriş ve yıllık aidatların listesini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak,

    f) (Değişik:RG-21/11/2007-26707) Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak,

    g) Bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken sınavla

    rı yapmak,

    h) Mesleki ruhsatlan ve Yeminli Mali Müşavirlik mührünü vermek,

    i) Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer işleri yapmak,

    j) (Değişik:RG-21/11/2007-26707) Meslekî standartları geliştirmek, bu kapsamda uluslararası standartlarla uyumlu meslekî etik standartlar, denetim standartları, meslekî eğitim standartları, kalite güvence standartları oluşturmak ve geliştirmek, haksız rekabeti önleyici önlemler almak. Bu amaçla, Birlik bünyesinde kurul, komite, çalışma grupları gibi birimler oluşturmak, meslek mensuplarının eğitimini sağlamak için seminerler düzenlemek, kurslar açmak,

    k) Mesleki faaliyet alanına giren konularda çalışmalar yapmak üzere mesleki çalışma komiteleri oluşturmak ve bunların çalışma sonuçlarını odalar kanalıyla meslek mensuplarına duyurmak,

    1) Meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütmelerinde yardımcı olmak, mesleki konularda bilgi alışverişlerinde iletişim kurmak amacıyla merkezi Birlikte bulunan bilgisayar ağını oluşturmak.

    m) (Ek:RG-21/11/2007-26707) Denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak. Bu amaçla, Birlik bünyesinde kurul, komite ve çalışma grupları gibi birimler oluşturmak,

    Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

    Madde 24- Birliğin hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı olup görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Birliği hukuki bakımından temsil etmek,

    b) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

    c) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek,

    d) Tutanakların sağlıklı bir biçimde düzenlenmesini sağlamak,

    e) Birlik Genel Kurulunca ve Yönetim Kurulunca alman kararların yeri

    ne getirilmesini sağlamak, denetlemek ve izlemek,

    f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak ve yet

    kilerini kullanmak.

    Yetki Devri

    Madde 25- Yönetim Kurulu işlerin süratle yürütülmesini temin amacı ile mevzuatın kendisine verdiği bir kısım icrai yetkileri Başkan'a, Genel Sek-reter'e, Muhasip üyeye veya diğer Yönetim Kurulu üyelerine devredebi

    lir.

    Yetki devri halinde, bu yetkinin sınırları alınan kararlarda açıkça belirle

    nir.

    Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

    Madde 26- Yönetim Kurulu kendisine tevdi edilen görevlerin ifa edilme

    mesinden veya eksik, yanlış veya geç ifa edilmesinden ve sarfiyatın usulü

    ne uygun yapılmamasından sorumludur.

    Siyasi Faaliyet Yasağı

    Madde 27- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri siyasi faaliyette buluna

    mazlar.

    Yetkili Olmaksızın Beyanatta Bulunamamak

    Madde 28- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri, Muha

    sip Üye ve diğer üyeler, Yönetim Kurulunca yetkili kılınmaksızın Birlik adına beyanatta bulunamazlar.

    Gündem

    Madde 29- Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların gün

    demi yapılır.

    Gündemi Genel Sekreter, Başkanla görüşerek hazırlar. Gündemdeki konular önem derecelerine göre sıralanır.

    Gündem yazılı hale getirilerek, toplantıdan en az bir gün önce üyelere gönderilir.

    Yönetim Kurulu üyeleri, gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri en az üç gün evvel Genel Sekreterliğe bildirirler.

    Müzakerelere başlamadan önce bir konunun gündeme alınmasını üyeler

    den birisi teklif edebilir.

    Toplantının Açılması ve Toplantı Nisabı

    Madde 30- Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılması ile toplanır. Top

    lantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

    Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamaz

    lar.

    Yönetim Kurulu toplantılarında alınan karar metinleri, toplantıda bulu

    nan üyeler tarafından imza edilir.

    Karar suretleri dosyalarına bağlanarak gereğinin yapılması için Genel Sekretere tevdi edilir.

    Üzerinde paraf ve imza bulunan karar metinleri (maddi hatalar hariç) hiçbir şekilde düzeltilemez. Maddi hatanın düzeltildiği metinler toplantı

    da hazır bulunan üyelere imza ettirilir.

    Kararların oylanmasından sonra karar değiştirilemez. Ancak bir sonraki oturumun başında, bir önceki oturumda alman karar için başkan ve üye

    lerden biri yeniden müzakere talebinde bulunabilir. Yeniden müzakere talebinin izahından sonra talep oylanır. Lehte karar verildiği takdirde ko

    nu gündemin başına alınır.

    Toplantılar

    Madde 31- Yönetim Kurulunca aksine karar alınmadıkça olağan toplan

    tılar ayda bir gün yapılır. Bu günler Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur.

    Yönetim Kurulu acele ve zaruri hallerde Başkan tarafından doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı is

    teği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.

    (Değişik birinci cümle:RG-21/11/2007-26707) Yönetim Kurulu üyeleri, teyitli elektronik posta, teyitli faks veya mektupla toplantıya çağrılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.

    Toplantılarda Usul

    Madde 32- Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir.

    Yönetim kurulu toplantılarına katılacak oda personeli ve diğer kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Yönetim Kurulu Üyelerinin Konuşmaları

    Madde 33- Hiçbir üye Başkandan izin almadan konuşamaz.

    Konuşmalar talep sırasına göre yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı ola

    rak birbirlerine bırakabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BİRLİK DİSİPLİN KURULU

    Disiplin Kurulunun Teşekkülü

    Madde 34- Birlik Disiplin Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından seçile

    cek beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerinin üçünün yeminli mali müşavir olması zorunludur.

    Disiplin Kurulu üyeleri iki yıl İçin seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçile

    bilir.

    Yönetim Kurulu üyeleri Disiplin Kuruluna seçilemezler. Disiplin Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

    Disiplin Kurulunun Görevleri

    Madde 35- Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Birlik Genel Kurulunun kararı üzerine veya re'sen, sorumlu görülen Birlik Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma yapmak,

    b) Oda disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incele

    mek,

    c) Yukarıda belirtilen konularda gerekli kararlan vermek.

    Disiplin Kurulu Toplantısı ve Karar Nisabı

    Madde 36- Birlik Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından mektupla toplantıya çağrılır.

    Birlik Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Baş

    kanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

    Birlik Disiplin Kurulunun Kararlarının Kesinleşmesi

    Madde 37 - (Değişik:RG-21/11/2007-26707)

    Birlik Disiplin Kurulunun, itirazların reddine ilişkin kararları Maliye Bakanlığının onayıyla kesinleşir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:BİRLİK DENETLEME KURULU

    Denetleme Kurulunun Teşekkülü

    Madde 38- Birlik Denetleme Kurulu, Genel Kurulun üyeleri arasından seçilecek, biri yeminli mali müşavir ve ikisi de serbest muhasebeci mali müşavir olmak üzere üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye seçilir.

    Denetleme Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden se

    çilebilir.

    Üyeler arasında yeminli mali müşavir yoksa eksiklik serbest muhasebeci mali müşavirden tamamlanır.

    Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçilemezler.

    Denetleme Kuruluna seçilen yeminli mali müşavir, Denetleme Kurulu

    nun Başkanıdır. Denetleme Kurulunda yeminli mali müşavir yoksa, De

    netleme Kurulu üyeleri gizli oyla kendilerine bir başkan seçerler.

    Denetleme Kurulunun Toplantısı

    Madde 39- Denetleme Kurulu, Denetleme Kurulu Başkanı tarafından mektupla toplantıya çağrılır.

    Toplantılar salt çoğunlukla yapılır.

    Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katıla

    bilirler. Ancak oy kullanamazlar.

    Denetleme Kurulunun Görevleri

    Madde 40- Denetleme Kurulu Birliğin işlem ve hesaplarını denetler ve bu hususta Genel Kurul'a rapor verir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : BİRLİK ORGANLARININ SEÇİM ESASLARI

    Yargı Denetimi ve Gizli Oy

    Madde 41- Birlik organlarının seçimleri gizli oyla ve yargı gözetimi altın

    da gerçekleştirilir.

    Listenin İlçe Seçim Kuruluna Verilmesi

    Madde 42- Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün ön

    ce Birlik organlarının seçimleri için üyeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak İkinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir.

    Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde, görevli ilçe seçim kurulu Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

    Görüşmelerin ve Seçimlerin Düzenlenmesi

    Madde 43- Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözö-nünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi günü Pazar gününün 09-17 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

    Hakimin Onayladığı Listenin İlanı

    Madde 44- Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incele

    mek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler ile bu Yönetmeliğin yukarıdaki maddede belir

    tilen diğer hususları onaylar. Onaylanan listeler ile toplantıya ait diğer hususlar Birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

    Listelerin Kesinleşmesi

    Madde 45- İlan süresi içinde listelere yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

    Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak Birliğe gönderilir.

    Hakimin Sandık Kurulunu Tayin Etmesi

    Madde 46- Hakim kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

    Sandık Sayısı Araç ve Gereç Temini

    Madde 47- Dörtyüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir seçim sandık kurulu oluşturulur. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından be

    lirlenir.

    Seçim Sandık Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 48- Seçim Sandık Kurulu, seçimlerin Kanunun Öngördüğü esasla

    ra göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görev

    leri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

    Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

    Birden Fazla Sandık Bulunması

    Madde 49- Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim ta

    rafından birleştirilir.

    Seçim Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

    Madde 50- Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ge-Çİci seçim sonuçları ilan edilir.

    Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenme

    sinden itibaren iki gün İçinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süre

    sinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim kesin sonuçları ilan eder ve Birliğe bildirir.

    Oy Verme İşlemi

    Madde 51- Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile İspat etme

    sinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kul

    lanılır. Oylar üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sıra

    sında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Sa

    dece adayların isimlerinin yazıldığı maktu ve mühürlü listeler oy olarak kullanılabilir.

    Bunların dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

    Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısının üçte ikisi oranında isim yazıl

    ması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmışsa oy pusulaları geçerli de

    ğildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla isim yazıldığı tak

    dirde sondan başlanarak fazla isimler hesaba katılmaz.

    Adaylar, aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya gö

    re tespit edilir.

    Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde aralarında kura çekilir.

    Seçimlerin İptali Madde 52- Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır. Seçim işlemleri Kanunun öngördüğü hükümlere uy

    gun olarak yürütülür.

    Oy ve Belgelerin Saklanması

    Madde 53- Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile bir

    likte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe secini kurulu başkanlığına tevdi edilir.

    Ücretin Ödenmesi

    Madde 54- İlçe Seçim Kurulu Başkanına, Hakime ve.Seçim Sandık Kuru

    lu Başkanı ile üyelerine Seçimlerin Temel Hükümlerine ve Seçmen Kü

    tükleri Hakkındaki Kanunda belirtilen esaslara göre ücret Ödenir. Bu üc

    ret ve diğer seçim giderleri Birlik bütçesinden karşılanır.

    Cezalar

    Madde 55- Seçimler sırasında Sandık Kurulu Başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet Memurlarına karşı işlenmiş suçlar gibi cezalandırı

    lır.

    Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacı ile Ha

    kim ve Sandık Kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlığı

    na göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

    BEŞİNCİ KISIM

    DİĞER ESASLAR : Bütçe

    Madde 56- Birliğin bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Ku

    rulunca Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Ağustos ayı için

    de hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Birlik Genel Kuruluna sunulur.

    Genel Kurulca kabul edilen bütçe Ekim ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve uygulanır.

    Bütçe mücbir sebeplerle yapılmaz ve Ekim ayının birinci günü yürürlüğe konulmaz ise bir evvelki yıl bütçesinin 1/12'si esas alınarak ve 1,2 ve 3 ay

    lık geçici bütçeler yolu ile Birliğin mali işleri yürütülür.

    Harcamalar

    Madde 57- Birlik bütçesinden her türlü harcama yetkisi; Yönetim Kuru

    luna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini harcamanın nevi ve miktarını be

    lirtmek suretiyle Birlik Başkanı, Genel Sekreteri ve Muhasip üyeye dev

    redebilir.

    Huzur Hakkı

    Madde 58- (Değişik:RG-19/12/2007-26735) Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara, katılacakları toplantılar için huzur hakkı, harcırah ve yol giderleri verilir.

    Bu ödemelerin nevi ve miktarı her yıl Birlik Genel Kurulunca tespit edilir.

    Defter ve Belgelerin Tanzimi ve Muhafazası

    Madde 59- Birlikle ilgili her türlü defter ve belgeler Yönetim Kurulunun sorumluluğunda Birlik Genel Sekreterliğinde tanzim ve muhafaza edilir.

    Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere İstinaden kayda alınır.

    Birliğin Yurt Dışında Temsili

    Madde 60 - (Değişik:RG-21/11/2007-26707)

    Birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak Maliye Bakanlığının iznine tabidir.

    ALTINCI KISIM : BİRLİĞİN İÇ YÖNETİMİ

    Birlik Hizmetlerinin Yürütülmesi

    Madde 61- Birlik hizmetleri mevzuat hükümleri ile Gene! Kurul ve Yö

    netim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülür.

    Birlik Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri

    Madde 62- Birlik işlerim yürütmekle Birlik Genel Sekreteri görevlidir.

    Ancak, Birlik Genel Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı İle Genel İdare Müdürü atanabilir. Birlik Genel Sekreteri görev ve yetkileri

    nin tamamını veya bir kısmını Genel İdare Müdürüne devredebilir.

    Birlik Genel Sekreteri, Birlik personelinin amiri olup başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır:

    a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    b) Birliğin işlem ve yazışmalarını yönetmek, müdürlüklere ait görevlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

    c) Birlik idare personelinin atanması, yükselmesi, Ödüllendirilmesi, ceza

    landırılması ve işine son verilmesi gibi özlük hakları ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

    d) Birlik idare personelinin özlük işlerine ait sicil kütüklerini düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,

    e) Birlikçe verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenme

    sini esas alarak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem ve hizmetlerin yürü

    tülmesini sağlamak,

    f) (Değişik:RG-21/11/2007-26707) Birliğin bütçe taslağını Birlik Saymanı ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

    g) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağla

    mak,

    h) Yayın organları ve basınla ilişkilerini düzenlemek,

    i) Yönetim Kurulu tarafından devredilecek yetkileri kullanmak,

    j) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

    Birlik Genel Sekreteri, Birliğe herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Birlik kayıtları ile il

    gili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re'sen imzaya yetkilidir.

    Birlik saymanının görev ve yetkileri

    Madde 62/A - (Ek:RG-21/11/2007-26707)

    Birlik Saymanının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Birliğin bütçe taslağını Birlik Sekreteri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.

    b) Birliğin muhasebe kayıt ve işlemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasını sağlamak.

    c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldırmak.

    d) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.

    e) Bütçe ödenekleri arasındaki aktarma tekliflerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

    f) Kâr amaçsız işletmeler muhasebe standardına uygun olarak, finansal tabloları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

    Genel İdare Müdürünün Nitelikleri

    Madde 63- Genel İdare Müdürlüğüne atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır :

    a) Personel Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve benzeri fakülte veya bölümleri ile bunların yetkili makamlarca onay

    lanmış yabancı Ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

    c) İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini iyi derecede bilmek.

    Müşavirler

    Madde 64- Müşavirler, Birlik işlerinin yürütülmesinde görevli mütehassıs elemanlardır.

    Hangi konular için Müşavir çalıştırılacağı, bunlarda aranacak özel nite

    likler ve atama şartlan Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Müdürler

    Madde 65- Birlik Genel Sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulu Kararıyla müdürlükler oluşturulabilir. Bu müdürlüklerin çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

    Personel Disiplin Cezaları

    Madde 66- Disiplin cezaları; hizmetin gereği yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, Birliğin yetkili makam

    larının emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapan

    lara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

    Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezalan gerektiren fiil ve hal

    ler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uy

    gulanır.

    Disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu

    na, diğer personel için Birlik Genel Sekreterine aittir.

    Birlik meslek şirketleri kütüğü

    Madde 66/A - (Ek:RG-21/11/2007-26707)

    Birlik, "Birlik Meslekî Ortaklık Bürosu ve Şirketler Kütüğü" adı altında merkezî bir kütük tutar. Ortaklık bürosu ve şirketler, Birlik tarafından tutulan Meslek Kütüğüne kayıt edilirler. Birlik, Meslek Kütüğüne kaydettiği ortaklık bürosu veya şirketlerin listesini, unvan, adres, şirket türü, kütük numarası, ortakların isimleri, adresleri, sicil numaraları, varsa internet siteleri ve uygun göreceği diğer bilgilerle birlikte kendi internet sitesinde yayımlar.

    YEDİNCİ KISIM : SON HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1- Birlik kurulup, yönetmeliği yayınlayıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 2- Birlik Genel Kurulunun ilk toplantısında Kanun ve Yö

    netmelik hükümleri uyarınca Geçici Kurul Birlik Yönetim Kurulu görevi

    ni yapar.

    Yürürlük

    Madde 67- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 68- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar