SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

    Türkiye Serbest Muh. Mali Müş. ve Yem. Mal. Müş. Birliği

    Resmi Gazete Tarihi: 21/02/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20440

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAVRAMLAR

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Odanın kuruluşu, oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik'te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kavramlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nu;

    Bakan (Değişik:RG-27/09/2007-26656) : Maliye Bakanı'nı,

    Geçici Kurul : Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul'u,

    Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı,

    Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ni (Ek ibare:RG-27/09/2007-26656) (TÜRMOB) ,

    Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri,

    Mesleki Faaliyet : Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı ile faaliyette bulunmayı,

    Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2/A maddesindeki işleri yapan meslek mensuplarını,

    Ortaklık Bürosu veya Şirket : Kanunun 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı ünvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketleri,

    Ruhsat : Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: ODAYA İLİŞKİN ESASLAR

    Odanın Amacı

    Madde 4 - Odanın başlıca amaçları şunlardır:

    a) Mesleki alanda çalışmalar yapmak, mesleğin gelişmesini sağlamak.

    b) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak.

    c) Mesleğin uygulanmasıyla ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak.

    d) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

    Odanın Kuruluşu

    Madde 5 - Bölgesi içinde en az 25 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Kurulan oda bulunduğu ilin adıyla anılır.

    Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Maliye Bakanlığı'na bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

    Oda Organları

    Madde 6 - Oda organları aşağıda gösterilmiştir :

    a) Genel Kurul.

    b) Yönetim Kurulu.

    c) Disiplin Kurulu.

    d) Denetleme Kurulu.

    Oda Genel Kurulunun Teşekkülü

    Madde 7 - Genel Kurul, Odanın en yüksük organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir.

    Oda Genel Kurulunun Görevleri

    Madde 8 - Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.

    b) Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek.

    c) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

    d) Yönetim Kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

    e) Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda Birliğe tekliflerde bulunmak.

    f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek.

    g) Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.

    h) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek.

    i) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak.

    j) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

    Oda Genel Kurul Toplantısı

    Madde 9 - Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.

    Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

    Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talebi ile en geç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

    Genel Kurul toplantısına, odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağırılır.

    Çağrı mektubunun toplantı gününden en az 10 gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede toplantının yer, gün ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır.

    Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

    İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve

    Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.

    Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

    Oda Yönetim Kurul Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.

    Oda Yönetim Kurulunun Teşekkülü

    Madde 10 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından iki yıl için seçilen ve üçü serbest muhasebeci mali müşavir, ikisi serbest muhasebeci olmak üzere 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

    Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini seçer.

    Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

    Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırayla en fazla oy alanlar getirilirler, yeni üye ilk toplantıya çağırılır.

    Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde, Oda genel kurulu, oda denetçileri veya (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Maliye Bakanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır ve düşen kurulların görev süresini tamamlamak üzere seçimler yapılır.

    Seçilme Yeterliği ve Seçimin Şekli

    Madde 11 - Yönetim Kurul üyeleri, Odaya kayıtlı en az beş yıl kıdemli olan üyeler arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalardan beş yıllık kıdem şartı aranmaz. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

    Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tamsayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmışsa oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

    Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde aralarında kur' a çekilir. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra gözönünde tutularak göreve çağırılır.

    Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

    Oda Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 12 - Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :

    a) Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak.

    b) Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

    c) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Yönetim Kurulu Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek.

    d) Üyelerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbiriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini, ahlak ve dayanışmayı korumak, Kanun ve çeşitli mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    e) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve Oda Genel Kurulu kararlarına göre Oda işlerini yürütmek, yıllık çalışma programını hazırlamak, üyelerin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak için kurslar, seminerler düzenlemek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

    f) Oda görevlilerinin atamasını, işten ayırma ve el çektirmelerini, terfi ve cezalandırılmasını yapmak.

    g) Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları görülen meslek mensupları hakkında disiplin soruşturması açılması için olayı Disiplin Kuruluna sevketmek ve Disiplin Kurulunca alınan kararları uygulamak.

    h) Hakem ve Bilirkişi listelerini hazırlamak ve bu listeleri istendiğinde ilgili kuruluşlara bildirmek.

    i) Oda İç Yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

    j) Odanın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve Birliğe göndermek.

    k) Her yıl (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretleri gösterir bir tarife önerisini Birliğe göndermek.

    l) Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak Oda işlerini yürütmek, bütçe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak.

    m) İşlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla talimatlar ile imza yetkisine sahip olanları gösterir imza sirkülerleri hazırlamak ve ilgili kuruluş ve mercilere göndermek.

    Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

    Madde 13 - Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkiler şunlardır:

    a) Odayı hukuki bakımdan temsil etmek.

    b) Kanun, Tüzük ve bu Yönetmelik ile diğer yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

    c) Yönetim Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek.

    d) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri yönetmek.

    e) Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak.

    f) Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek ve izlemek.

    g) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Odanın sevk ve idaresini sağlamak.

    Yönetim Kurulu Toplantıları

    Madde 14 - Yönetim Kurulu, normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden en az ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.

    Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

    (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Oda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, eşleri ve kendileri ile ilgili işlerin görüşülmesine ve soruşturmasına katılamazlar.

    Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

    Yönetim Kurulu üyeleri (Ek ibare:RG-27/09/2007-26656) teyitli e-posta, teyitli faks veya mektup ile toplantıya çağırılır. Ardı ardına üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.

    Bu karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz olunabilir.

    Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zorunlu haller dışında evvelce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiçbir kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz.

    İstisnai ve zorunlu hallerin neler olduğunu Yönetim Kurulu takdir eder.

    Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır. Gündemi, Oda Sekreteri Başkana danışarak hazırlar.

    Gündemler, toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantı sabahı üyelere verilir. Rapor ve tasarılarla ilgili gündemler en az üç gün önce üyelere gönderilir.

    Yönetim Kurul üyeleri, olağanüstü haller dışında gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Oda Sekreterine bildirirler.

    Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir.

    Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki önerileri Başkan oya koyar. Başkan ve Başkanvekilleri seçimleri dışında, oylama işaret oyu ile yapılır.

    Yönetim Kurulu herhangi bir konuda oylamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

    Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme konusu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Kararlar Oda Sekreterince incelenip, parafe edildikten sonra Kurulun aynı oturumunda veya bir sonraki oturumunda okunarak üyelerin imzasına sunulur. İmzalanan kararlar düzenli bir şekilde korunur.

    Alınan karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler. Bu şerhin gerekçeli olması şarttır.

    Karara bağlanan hususlar Oda Sekreteri tarafından yerine getirilir.

    Yönetim Kurulu, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde yazılı hükümlere aykırı karar alamaz.

    Bütçe

    Madde 15 - Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca Kanuna, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur.

    Genel Kurulca kabul edilen bütçe Haziran ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve uygulanır.

    Bütçe zorunlu nedenlerle yapılamaz ve Haziran ayının birinci günü yürürlüğe konulamaz ise bir evvelki yıl bütçesinin 1/12'si esas alınarak 1-2 ve 3 aylık geçici bütçeler yoluyla Odanın mali işleri buna göre yürütülür.

    Odanın Gelirleri

    MADDE 16 - (Değişik:RG-27/09/2007-26656)

    Odanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Odaya giriş (kayıt) ücreti: Odaya kaydolan her üyeden ve Oda çalışanlar listesine kaydedilecek ortaklık büroları ve şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır. Kayıt ücreti miktarı memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

    b) (Değişik:RG-19/12/2007-26735) Yıllık üye aidatları: Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur.

    1) Maktu yıllık aidat: Memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.

    2) Nispi yıllık aidat: Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesinden mesleki kazancının %1'ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1'ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi aidatın üst sınırı, maktu yıllık aidatın yirmi katını geçemez. Odaya giriş (kayıt) ücreti ile yıllık maktu ve nispi aidatların miktarları ve ödeme zamanları, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (g) bendine göre Birlik tarafından belirlenir.

    c) Yardım ve bağışlar: Odaya ihtiyari olarak yardımda ve bağışta bulunulabilir.

    d) Çeşitli gelirler:

    1) Oda gayrı menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda aracılığıyla üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin %4'ü ve çeşitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maaşı taban aylığı katsayının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; Oda mensuplarına dağıtılacak ve bürolarına asmaları zorunlu tasdikli fiyat tarifesi karşılığı olarak, memur maaşı taban aylığı katsayısının 100 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır.

    2) Oda için gerekli taşınmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafından belirlenecek katkı payları ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kayıtlı şirketlerden alınacak yıllık ödentiler.

    3) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.

    4) Kurs ve mesleki eğitim gelirleri.

    Harcamalar

    Madde 17 - Oda bütçesinden her türlü harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile Oda Sekreterinin, Oda Sekreterinin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzalarıyla yapılır.

    Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurulca tespit edilen miktar kadar sarfiyat, ilk toplantıda Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartıyla Oda Sekreteri tarafından re'sen yapılır.

    Huzur Hakkı

    MADDE 18 - (Değişik:RG-19/12/2007-26735)

    Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Oda bünyesinde oluşturulan komite, kurul ve komisyonlarda üye olarak görev yapanlara katılacakları toplantılar için huzur hakkı verilir.

    Huzur hakkı miktarları her yıl Oda Genel Kurulunca tespit olunur.

    Oda Disiplin Kurulu

    Madde 19 - Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan odalarda ikisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir biri Serbest Muhasebeci olmak üzere üç, üye sayısı 50'den fazla olan odalarda üçü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ikisi Serbest Muhasebeci olmak üzere beş üyeden kurulur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda biri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir biri Serbest Muhasebeci olmak üzere iki, 5 olan Odalarda ikisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir biri Serbest Muhasebeci olmak 3 yedek üye seçilir.

    Disiplin Kurulu iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

    Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine kendi gruplarında en çok oy alan yedek üyeler getirilir.

    Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

    Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula Başkanlık eder.

    Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna (Geçici Kurula) itiraz edilebilir.

    Oda Disiplin Kurulunun Görevleri

    Madde 20 - Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

    Oda Denetleme Kurulu

    Madde 21 - Denetleme Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl için seçilecek ikisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, biri Serbest Muhasebeci olmak üzere üç üyeden oluşur. Ayrıca biri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir biri Serbest Muhasebeci olmak üzere iki yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ayrılması halinde yerlerine kendi gruplarındaki yedek üyeler getirilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçilemezler.

    Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçerler.

    Denetleme Kurulu; Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.

    Oda Organlarının Seçim Esasları

    Madde 22 - Oda organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

    Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Oda seçimleri için üyeleri belirleyen liste, üç nüsha olarak toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin, bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

    Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar Oda ve Birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

    İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.

    Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak ilgili Oda veya Birliğe gönderilir.

    Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasında bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

    Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

    Dörtyüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

    Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

    Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Oda ile Birliğe bildirir.

    Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğini Oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

    Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek Oda ve Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

    İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri Birlik ve ilgili Odaların bütçelerinden karşılanır.

    Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

    Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

    Odaların Yurt Dışında Temsili

    Madde 23 - Odaları temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak, (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Maliye Bakanlığı'nın iznine tabidir.

    Oda Nitelikleri ve Faaliyet Sınırı

    Madde 24 - Oda, Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

    (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

    Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar.

    (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Maliye Bakanlığı'nın veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

    Mahkemece altıncı maddede yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre seçecek organları toplamak üzere, Oda Yönetim Kurulu için Oda Genel Kurulu üyeleri arasından, beş kişi görevlendirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organların görev sürelerini tamamlarlar.

    Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın bu Kanun uyarınca Oda organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği kararları görevli Oda organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını, idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ait kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun mecburi kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

    Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

    Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları hükümsüzdür.

    (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesine veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

    Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Oda Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ODANIN İÇ YÖNETİMİ

    Oda Hizmetlerinin Yürütülmesi

    Madde 25 - Oda hizmetleri mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak İç Yönetmelikle belirlenen birimler tarafından yürütülür.

    Oda Sekreterinin Görevleri ve Yetkileri

    Madde 26 - Oda işlerini yürütmekle Oda sekreteri görevlidir.

    Ancak, Oda sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Genel İdare Müdür'ü atanabilir. Oda sekreteri görev ve yetkilerini Genel İdare Müdürüne devredebilir.

    Oda sekreteri, Oda personelinin amiri olup başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır :

    a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

    b) Odanın işlem ve yazışmalarını yönetmek, müdürlüklere ait görevlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

    c) Oda personelinin; atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Oda personelinin özlük işlerine ait sicil kütüklerini düzenlemek ve saklanmasını sağlamak.

    d) Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanması ile ilgili işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

    e) Odanın bütçe taslağını (Ek ibare:RG-27/09/2007-26656) oda saymanı ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

    f) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak.

    g) Yayın organları ve basınla ilişkileri düzenlemek.

    h) Yönetim Kurulu tarafından devredilecek yetkileri kullanmak.

    i) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

    Oda sekreteri, Odaya herhangi bir yükümlülük getirmeyen ve resmi makamlarla yapılacak yazışmaları kapsayan ve Oda kayıtları ile ilgili belgelerin örneklerinin onayına ait bulunan hususlarda re'sen imzaya yetkilidir.

    Oda saymanının görev ve yetkileri

    MADDE 26/A - (Ek:RG-27/09/2007-26656)

    Oda saymanının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Odanın bütçe taslağını oda sekreteri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

    b) Odanın muhasebe kayıt ve işlemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasını sağlamak.

    c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldırmak.

    d) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak.

    e) Bütçe ödenekleri arasındaki aktarma tekliflerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

    f) Dönem sonu mali tablolarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

    g) 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte belirtilen süre sonunda maktu ve nispi aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

    h) Kâr amaçsız işletmeler muhasebe standardına uygun olarak finansal tabloları hazırlamak.

    Genel İdare Müdürünün Nitelikleri

    Madde 27 - Genel İdare Müdürlüğüne atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır :

    a) Personel Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak,

    b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve benzeri Fakülte veya bölümleri ile bunların yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak.

    c) (Ek:RG-27/09/2007-26656) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

    d) (Ek:RG-27/09/2007-26656) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olmamak.

    Müşavirler

    Madde 28 - Müşavirler Oda işlerinin yürütülmesinde bilimsel ve teknik yönden görevli mütehassıs elemanlardır.

    Hangi konular için müşavir çalıştırılacağı ve bunlarda aranacak özel şartlar Yönetim Kurulunca belli edilir.

    Personel Disiplin Cezaları

    Madde 29 - Disiplin cezaları; hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, Odanın yetkili makamlarının kanuni talimatlarının emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayanlara, yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

    Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Disiplin cezası verme yetkisi Genel İdare Müdürü için Yönetim Kurulu'na, diğer personel için Oda Sekreterine aittir.

    Müdürler

    Madde 30 - Oda sekreterinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla müdürlükler oluşturulabilir. Bu müdürlüklerin çalışma usul ve esasları ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

    Defterler

    MADDE 31 - (Değişik:RG-27/09/2007-26656)

    Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayıt defteri, çalışanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, yönetim kurulu sorumluluğunda oda sekreterliğince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumluluğunda ve oda saymanın gözetiminde; düzenlenir ve saklanır.

    Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır. Defterlerin elektronik ortamda da tutulması mümkündür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ESASLAR

    Mesleğin Konusu

    Madde 32 - A) Serbest Muhasebecilik mesleğinin konusu : Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) mali tablolar ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

    B) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin konusu : Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin ;

    a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) mali tablolar ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

    b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

    c) Yukarıdaki bentte, yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik, (Ek ibare:RG-27/09/2007-26656) değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapmak.

    Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması

    Madde 33 - Kanunen kullanılmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir ünvanlarının veya bu ünvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü ünvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

    Oda, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiğinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek mecburiyetindedir. Cumhuriyet Savcılığınca tahkikatın sonucu, Odaya ve ilgililere bildirilir.

    Üyelik

    Madde 34 - Serbest muhasebecilik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alan her meslek mensubu Odaya kaydolmak ve ödevlerini yerine getirmek zorundadır. Odaya kaydını yaptırmayanlardan ruhsatı geri alınır.

    Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin listesi her mali yılın sonunda Oda tarafından çıkartılır. Zamanında ödenmeyen aidatlar genel hükümlere göre tahsil edilir. (Mülga cümle:RG-27/09/2007-26656)

    (Ek:RG-27/09/2007-26656) Oda üyeliğinden istifa edenler, Birliğe iade edilmek üzere ruhsatlarını ve varsa mesleki kaşelerini odaya teslim etmek zorundadırlar.

    Yasaklar

    Madde 35 - Meslek mensupları çalışmalarında kanunun 43,44,45 ve 46 ncı maddelerinde ve Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen yasaklara uymak zorundadırlar.

    Mesleki Faaliyet İçin Başvurma

    Madde 36 - Ruhsat almış olan meslek mensupları; bağımsız olarak tek başına veya ortaklık veyahut şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde; "çalışanlar listesine" kayıt olmak üzere odaya başvururlar.

    Başvurma dilekçe ile olur. Başvurma dilekçesi 2 nüsha düzenlenir. Kayıt ve tarih numarasına havi nüshası ilgiliye verilir. Diğer nüsha dosyada saklanır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

    1 - İlgili Yönetmelikte düzenlenmiş bildirim formu.

    2 - Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapılacak başvurular için Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı

    belgesi.

    Ortaklık Bürosu veya Şirketin Bildirilmesi

    Madde 37 - Meslek Mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde;

    a) Ortaklık bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği,

    b) (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Şirketlerde, şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin aslı veya ticaret sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili oda tarafından onaylanmış bir örneği,

    c) (Ek:RG-27/09/2007-26656) Şirket ortaklarının, ortaklık paylarının ve adresinin değişmesi halinde, konuya ilişkin kararın noterden onaylı nüshası ile kararın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ticaret sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili oda tarafından onaylanmış bir örneği,

    bu ortaklık bürosu veya şirketlerin merkez ve şubelerinin bağlı olduğu Odaya ortaklar tarafından bir ay içinde bir dilekçe ekinde verilir.

    Büro Edinme Zorunluluğu

    MADDE 38 - (Değişik:RG-27/09/2007-26656)

    Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu odanın bilgisi dahilinde işyeri açmak zorundadır.

    Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik genel kurulunda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz. Mesleki faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez. Birlikte çalışan meslek mensupları da ayrı büro edinemezler.

    Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.

    Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları halinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin başka bir ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi halinde mümkündür. İşyeri açılışına ilişkin gerekli yoklama odalar tarafından yapılır. Vergi dairelerince mükellefiyet tesisinde oda sicil belgesi aranır. Büro edinen meslek mensupları, odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadırlar. Büro Tescil Belgeleri iki yılda bir vize ettirilir.

    Tabela Asılması Zorunluluğu

    Madde 39 - Her meslek mensubu; işyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yerine, sadece adı ve soyadı ile meslek unvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır.

    Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde; tabelaya ayrıca ortaklık bürosu veya şirket ünvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve soyadları ile ünvanlarını da tabelaya yazabilirler.

    Kimlik belgesi alınması ve değiştirilmesi

    MADDE 40 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-27/09/2007-26656)

    Meslek mensuplarına bağlı oldukları odalar tarafından kimlik belgesi verilir. İşyerinin başka bir odaya nakli halinde yeni kimlik belgesi verilir ve eskisi iptal edilir.

    Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgesi oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Kimlik belgeleri, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır.

    İstifa ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlar, kimliklerini iptal edilmek üzere odaya teslim ederler.

    Müşterilerin Odaya Bildirimi

    Madde 41 - Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini, kayıtlı oldukları Odalara 6 ayda bir bildirmek zorundadırlar.

    İşin Reddi Halinde Meslek Mensubunun Belirlenmesi

    Madde 42 - (Ek:RG-27/09/2007-26656) Meslek mensubu, gerekli gördüğü takdirde kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri de yaptıktan sonra işi kabul eder.

    Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilir. Red kararları meslek mensubunca iş sahibine yazılı olarak bildirilir.

    İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili Odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.

    (Ek:RG-27/09/2007-26656) İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları, Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir.

    Odalararası Nakil

    MADDE 43 - (Değişik:RG-27/09/2007-26656)

    Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni iş yeri merkezinin bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvurur. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplarının ikametgah değişikliklerinde nakil suretiyle kayıt yaptırmaları ihtiyaridir.

    İşyeri ve ikametgah değişikliklerinde başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası ve günü, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir. Adres değişikliğinin Odaya bildirilmesi zorunludur.

    İnceleme ve Nakil Talebinin Kabulü

    Madde 44 - Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde meslek mensubunu Odaya kayıt eder. Kayıt günü (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Birliğe ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu Odaya bildirilir. Eski Oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği Odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski Odaca sürdürülür. Sonuçları ayrıca (Ek ibare:RG-27/09/2007-26656) nakil gittiği odaya bildirilir.

    Başvurulan Oda yönetim kurulu nakil talebinin Odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.

    Nakil Talebinin Reddi

    Madde 45 - Nakil talebinin başvurulan Odaca reddi halinde, nakil isteğinde bulunan meslek mensubu bu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Birliğe itiraz edebilir.

    (Ek:RG-27/09/2007-26656) Birlik bu itirazı onbeş gün içinde karara bağlar. Birliğin vereceği karar kesindir.

    Meslek üye kütüğü, çalışanlar listesi ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydolma ve silinme

    MADDE 46 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-27/09/2007-26656)

    Odada, odaya kayıtlı her meslek mensubunun kaydedildiği meslek mensubu üye kütüğü ile fiilen mesleki faaliyette bulunacakların yazıldığı çalışanlar listesi tutulur. Çalışanlar listesinin ayrı bir bölümüne ortaklık büroları ve şirketler kaydolunur.

    Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden Yönetim Kurulu kararı ile silinir:

    a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması.

    b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması.

    c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması.

    d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması.

    e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.

    f) Mesleki faaliyetine son verdiğinin odaca tespit ve tevsik edilmiş olması.

    Yukarıdaki (b), (c), (d), ve (e) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. Bu karara karşı meslek mensubu odada kayıtlı en son adresine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir. İtiraz oda kanalıyla yapılır. İtiraz üzerine Birlikçe alınan kararlar, ilgili odaya da bildirilir.

    Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir. Kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir. Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.

    Mesleki şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği halde, tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla şirketler sicilinden silinir. Üye olmanın hukuki yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz.

    Hizmet Sözleşmesi

    Madde 47 - Meslek mensupları ile müşterileri arasında mesleki konularda yapılacak sözleşmelerle ilgili tip sözleşmeler Odalar tarafından bastırılır ve çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarına ihtiyaçları ölçüsünde dağıtılır.

    Tip sözleşmelerde, en az aşağıdaki hususlara yer verilir.

    a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.

    b) Yapılacak işlerin amacı ve kapsamı (Ücret tespiti soru belgesinde yer alan hususlar da göz önüne alınarak verilecek hizmetler ayrıntılı olarak belirtilir.)

    c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri (Sorumluluk ve yükümlülükler, Kanun ve buna ilişkin yönetmeliklerde düzenlenmiş hususlara ve ilkelere aykırı olarak değiştirilemez. Sorumluluk ve yükümlülükleri etkileyecek uyarı ve öneriler yazılı yapılır. Sorumluluk ve yükümlülükler maddede ayrı ayrı hukuki sonuçları da belirtilerek düzenlenir.)

    d) Ücretin tutarı ve ödeme şekli (Ücretin ödenmesi, çeşitli durumlara göre ücret tutarının ne kadar olduğunu, işle ilgili giderlerin nasıl karşılanacağı hususları düzenlenir.) (Ek ikinci cümle:RG-27/09/2007-26656) Sözleşme ücretinin rakamla ve yazıyla belirtilmesi zorunludur.

    e) Yapılan denetim sözleşmesi ise denetim kapsamı, hazırlanacak tablolar, başlama ve bitiş tarihleri, raporun verileceği tarih ve benzeri diğer hususlar dikkate alınır. Sorumluluk ve yükümlülükler ayrıntılı olarak belirtilir.

    f) Sözleşmenin yeri, süresi ve tarihi.

    Odalar, tip sözleşmelerin hazırlanmasında, o ilde bulunan ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve kefalet kooperatiflerinin tip sözleşme konusundaki görüşlerini de alır. Ücret tespit soru belgesi, tip sözleşmenin ekini oluşturur.

    Ücret

    Madde 48 - Ücret meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık olan meblağı ifade eder. Ücretin asgari miktarı tarife ile belirlenir.

    Tarifedeki asgari miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket, disiplin cezasını gerektirir.

    Her Oda yönetim kurulu, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretleri gösterir birer tarife hazırlayarak (Değişik ibare:RG-27/09/2007-26656) Birliğe gönderir.

    Görevle İlgili Suçlar

    Madde 49 - Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet Memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

    Disiplin Cezaları

    Madde 50 - Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiili hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir.

    Disiplin Cezaları şunlardır:

    a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    b) Kınama; meslek mensubunun görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

    c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma; mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.

    d) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

    Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama

    cezası uygulanır.

    Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahutta bu Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.

    Mükellefle birlikte kasden vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.

    Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

    Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.

    Disiplin Kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler.

    Takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.

    Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

    Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.

    Yönerge düzenleme

    EK MADDE 1 - (Ek:RG-27/09/2007-26656)

    Odalarca, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar için yönergeler düzenlenir.

    a) Oda birimlerinin oluşumu ile bu birimlerce yürütülecek iş ve işlemler.

    b) Oda personelinin niteliği, işe alınmaları, görev ve sorumlulukları, ücret ve sair hakları, çalışma koşulları, görevlerine son verilmesi ve sair hususlara ilişkin usul ve esaslar.

    c) Oda tarafından yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar.

    d) Disiplin kovuşturmaları ile ilgili ön incelemenin usul ve esasları ile kesinleşen disiplin cezalarının uygulanmasının usulü.

    e) Geçici olarak yurt içinde ve yurt dışında başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı, usul ve esasları.

    f) Meslek mensupları ile mükellefler arasındaki çeşitli uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesinin usul ve esasları.

    Odalar, gerekli gördükleri sair hususları da yönergelerle düzenleyebilirler.

    Yukarıda belirtilen hususlar için düzenlenecek yönergeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak, sürenin bitimini izleyen ilk genel kurulun onayına sunulur.

    Geçici Madde 1 - Birlik kurulup, Yönetmeliği yayımlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 2 - Oda yönetim kuruluna seçilecek üyelerde Odaların kurulmasından itibaren 6 yıl için 5 yıllık kıdem şartı aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 51 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar