ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası: 5955

    Kanun Kabul Tarihi: 03/03/2010

    Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27516

    Madde 1 - 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "yüzyirminci günden" ibaresi "altmışıncı günden", 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca, yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halkoylamasından 40 gün" ibaresi "Kanun uyarınca yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halkoylamasından yirmi gün" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar