ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5953

    Kanun Kabul Tarihi : 25/02/2010

    Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27516

    Madde 1 - 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti" ibaresi "Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 2 - 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

    "i) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi ve arsalar."

    Madde 3 - 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    "EK Madde 14 - 28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz.

    EK Madde 15 - Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir."

    Madde 4 - 2985 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Geçici Madde 4 - Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve ortaklıklarına karşı yargı mercilerinde açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takipleri ek 14 üncü madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır."

    Madde 5 - 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "EK Madde 1 - (1) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç durdurulur ve bu tarihten sonra hak sahiplerine nakit olarak ödeme yapılır."

    Madde 6 - 5664 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 7 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa;

    a) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

    b) Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümünde yer alan "Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    LİSTE

    KURUMU   : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI   : MERKEZ

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    SERBEST

    KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI   DERECESİ   ADEDİ

    GİH   Başkan Yardımcısı   1   1

    GİH   Daire Başkanı   1   3

    GİH   Uzman   1   3

    GİH   Uzman   2   5

    GİH   Uzman   3   4

    GİH   Uzman   4   4

    TH   Uzman   1   6

    TH   Uzman   2   9

    TH   Uzman   3   9

    TH   Uzman   4   6

    AH   Müşavir Avukat   1   1

    AH   Müşavir Avukat   2   2

    AH   Müşavir Avukat   3   1

    TOPLAM         54

    Mevzuat Kanunlar