TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Devlet Demir Yolları İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 30/01/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21127

    BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları bu yönetmelikte belirtilmiştir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik; TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

    TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

    Kuruluş: TCDD'yi

    Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürünü,

    Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,

    Teftiş Kurulu: TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

    Başkan: TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

    Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarını

    Şube Müdürü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü Personelini

    İfade eder.

    İKİNCİ KISIM: BİRİNCİ BÖLÜM

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Kuruluşu, Görevleri ve Yetkileri

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Kuruluşu

    Madde 4- Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan,

    b) Başmüfettişler,

    c) Müfettişler

    ç) Müfettiş Yardımcıları,

    d) Şube Müdür ve memurlarından,

    oluşur.

    Bağlılık

    Madde 5- Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan Genel müdüre bağlıdır. Başkan görevlerini, Müfettişler ise teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.

    Müfettişlere, Genel Müdür ile Başkan dışında hiçbir yerden emir verilemez.

    Görev Merkezi

    Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün onayını alarak devamlı teftiş ve denetimi sağlamak amacıyla, Müfettiş bulundurulmasını gerektiren bölgelerde görev merkezleri tesis edebilir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri

    Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır.

    a) Teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda kabul edilen genel prensipler doğrultusunda Genel Müdürlükteki uygulama esaslarını tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemini geliştirmek.

    b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırmak,

    c) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili yasa, tüzük, kararname, genel talimat ve diğer mevzuatın uygulanış biçimleri ile tespit olunan noksanlık ve aksaklıklar hakkında teklifte bulunmak.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki

    ve Sorumlulukları

    Başkanın, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8- Başkan, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar.

    a) Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevleri, Genel Müdürün emir ve onayı ile Genel Müdür adına yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    ç) Yıllık teftiş programını hazırlayıp, Genel Müdürün onayına sunmak ve programın uygulanmasını sağlamak,

    d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa noksan, hatalı ve açık olmayan hususları tamamlattırmak, teftiş inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, sonucu hakkında Başkanlık görüşünü belirterek Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanmış bu raporları Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    e) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek,

    f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasını ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    g) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    h) Genel Müdürce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 9- Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi, Genel Müdürün onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.

    Başkana Vekalet

    Madde 10- Başkan geçici sebeple görevden ayrıldığında, Refakat Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11- Müfettişler, Genel Müdür adına,

    a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinin çalışmaları, işlemleri, hesapları ve personeli hakkında her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları, görev emri dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden olaya el koymak ve durumu Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek.

    c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    ç) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak,

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan meri mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş Yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine "yetki" verilmesiyle mümkündür.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 12- Müfettişler;

    a) Teftiş ve soruşturma sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş olmakla beraber işbaşında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanaatına varılan,

    b) Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan,

    c) İşyerlerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağına dair hakkında kuvvetli kanıya varılan,

    ç) Haklı bir özürü olmadığı halde verilen herhangi bir görevi kabul ve yerine getirmeyerek, işi durduran veya görevlerine devamlarında sakınca görülen,

    bütün personeli görevden uzaklaştırabilirler.

    Ancak, atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde durum Kurul Başkanınca Yönetim kuruluna bildirilmek üzere Genel Müdürlüğe derhal sunulur.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının mahzuru olduğunun açık bir şekilde ortaya konması gerekir.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe, Teftiş Kurulu Başkanlığına, tayine yetkili amirine ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

    Teftiş ve soruşturma sonunda disiplin yönünden görevden çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Müfettişin vereceği yazı veya rapor üzerine, tayine yetkili amirlerce derhal kaldırılır.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 13-(Değişik:RG-3/12/2001-24602)

    Yıllık teftiş ve inceleme programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi grup Koordinatörü sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup Koordinatörleri, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

    Grup Koordinatörleri, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi veya ara rapor verirler. Ayrıca, grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporlarda belirtirler.

    Başkana yardımla görevlendirilen "Refakat Müfettişleri'nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde Grup Koordinatörü Refakat Müfettişidir.

    Müfettişlerin Koordinasyon Görevi

    Madde 14- Müfettişler görevlendirildikleri konularda, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmayı koordine ederek, lüzum gördükleri takdirde, daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili bilgi ve belgeleri devralırlar. Düzenleyecekleri raporu Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler.

    İşlerin Süresinde Bitirilmemesi ve İşin Devri

    Madde 15- Müfettişler, kendilerine verilen işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Başkanın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. İşe ait bütün belgeler için dizi pusulası düzenler. Bunları diğer evrakla birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Müfettişlerin Uymaları Gereken Hususlar

    Madde 16- Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler.

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve tashihat yapamazlar.

    c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler,

    ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, muttali oldukları sırları ifşa edemezler.

    d) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    Teftiş Kurulu Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 17- Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığının emirleri uyarınca,

    a) Her türlü işlem ve haberleşmeyi emirlere uygun bir şekilde yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunda kalan raporları nüshalarını ve haberleşme evrakını düzenli bir şekilde saklamak,

    c) Şube personeli arasında gerekli iş bölümünü yapmak, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek,

    ç) Emirlerin gecikmesiz olarak dağıtımını sağlamak.

    d) Müfettişlerle müdürlük personelinin özlük işlemleri, hakedişleri ile diğer idari ve parasal hizmetlerini yürütmek,

    e) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlemleri yürütmek,

    f) Yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerde öngörülen işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    ile görevli ve yetkilidir.

    Şube Müdürü görevlerin noksansız olarak yapılmasından, büronun düzenli çalışmasından, gizliliğin sağlanmasından Başkana karşı sorumludur. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Teftiş İnceleme ve Soruşturmalarda, İlgili Personel İle Yöneticilerin Görev ve Yükümlülükleri

    Görev ve Yükümlülükleri

    Madde 18- İlgili personel ve yöneticiler;

    a) Saklamak ve korumakla görevli oldukları para ve para yerine geçen işlemli kağıt ve değerlerle, kayıtları Müfettişlerin ilk isteklerinde göstermek gerektiğinde bunların sayılmasına ve incelenmesine yardım etmek, Müfettişlerce sözlü veya yazılı olarak istenecek her türlü bilgi ve açıklamayı geciktirmeksizin vermek,

    b) Müfettişlere, görevleri ile ilgili konularda her türlü yardımı yapmak, sayım, döküm ve kayıt için isteyecekleri yardımcı personeli sağlamak,

    c) Teftiş edilen yerin en yetkili yöneticisi, Müfettişe çalışabileceği elverişli bir oda veya bir yer göstermek, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, görevine ilişkin diğer istekleri yerine getirmek, her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak,

    ç) Teftiş inceleme ve soruşturmalarda, sorulacak sorulara engeç iki gün içinde yeterli şekilde cevap vermek,

    d) Soruşturma işlerinin devamı sırasında, Müfettişliğin bilgisi dışında izin vesair sebeplerle görevleri başından ayrılmamak, izinde olanların çağrılmaları halinde derhal görevleri başına dönmek,

    e) Teftiş ve inceleme yapılan birimlerin yönetici ve yetkilileri, personelin izin vesair nedenlerle görevlerinden ayrılmalarını, Müfettişlik çalışmalarını aksatmayacak şekilde düzenlemek,

    f) Müfettişlikçe istenecek her türlü belgenin asıllarını veya yetkililerin imzalarını taşıyan onaylı örneklerini vermek,

    ile görevli ve yükümlüdürler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Müfettişliğe Giriş

    Müfettişliğe Giriş

    Madde 19- Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. bunun için "yazılı ve sözlü" olarak yapılacak yarışma sınavlarında başarı göstermek esastır.

    Teftiş Kuruluna bunun dışında bir yolla Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı alınamaz. Teftiş Kurulunan ayrılmış müfettişlerden yeniden göreve alınacaklar için bu hüküm uygulanmaz.

    Yarışma Sınavının Koşulları

    Madde 20- Yarışma sınavına girebilmek için;

    a) TCDD Personel yönetmeliğine göre, memur olabilme niteliğini taşımak,

    b) Sınav tarihinde 30 yaşını bitirmemiş olmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

    c) (Değişik:RG-3/12/2001-24602) Hukuk, siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari İlimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkli yetkili Makamlarca kabül edilen yerli veya yabancı Fakültelerden birini bitirmiş olmak,

    ç) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak,

    d) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

    e) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

    Şarttır.

    f)(Değişik:RG-4/3/2003-25038) 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında Genel Yönetmelik Gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puanı almış olmak (yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkalığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder)

    Yarışma Sınavının Duyurulması

    Madde 21- Sınavın yapılacağı yer ile gün ve saati, adaylarda aranılan genel ve özel koşullar, başvurma şekli ve süresi ile sınav konuları, sınav tarihinden 45 gün evvel yarışmacılara gazetelerle en az iki defa duyurulur.

    Adayların müracaatı ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar devam edecek şekilde tesbit olunur.

    (Ek:RG-4/3/2003-25038) Giriş Sınavına KPSS Sonuçlarına göre belirlenen Adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro veya pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere Kuruluşumuz tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

    Adayların başvuracağı yerler ve yapılması gereken işlemler

    MADDE 22 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-10/3/2010-27517)

    Sınava girmek isteyen adaylar;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) Sınav başvuru formu,

    c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

    ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    d) İki adet fotoğraf,

    ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    ç) Adayın öz geçmişi,

    d) 4 adet fotoğraf (4,5x 6 cm.).

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Aday Belgesi

    Madde 23- Yarışma sınavına katılabileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı aday belgesi verilir. Sınava bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

    Sınav Konuları

    Madde 24- Yarışma sınavı konuları aşağıda gösterilmiştir.

    A- (Mülga ibare:RG-3/12/2001-24602)

    HUKUK

    a) Anayasa Hukuku

    b) İdare Hukukunun genel esasları, idari kaza, idari teşkilat

    c) Ceza Hukuku (Genel esaslar)

    ç) Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)

    d) Borçlar Hukuku (Genel esaslar)

    e) Ticaret Hukuku (Genel esaslar)

    f) İcra İflas Hukuku (Genel esaslar)

    İKTİSAT

    a) Mikro iktisat

    b) Makro iktisat

    c) Uluslararası iktisat

    ç) İşletme iktisadı

    MALİYE

    a) Maliye politikası

    b) kamu gelir ve giderleri

    c) Bütçe

    d) Türk vergi kanunun genel esasları

    MUHASEBE

    a) Genel muhasebe

    b) Bilanço analizi ve teknikleri

    c) Ticari hesap

    YABANCI DİL

    a) İngilizce

    b) Almanca

    c) Fransızca

    dillerinden birisi.

    B-(Mülga:RG-3/12/2001-24602)

    Sınav Kurulu

    Madde 25- Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ile Başkanın başkanlığında dört Müfettişin iştirakleriyle kurulur. Ayrıca Müfettişler arasından üç yedek üye tespit edilir.

    Yazılı Sınavların Yapılış Şekli

    Madde 26- Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte başlatılır. Önceden saptanan sürede bitirilir.

    Yazılı sınavlarda gerektiğinde Başkan tarafından görevlendirilen Müfettişlere gözetim yaptırılır.

    Sınav sonucunda, toplanan sınav kağıtları bir zarf içine konulur, Zarflar kapatılıp, imza edilip, mühürlendikten sonra, sınav kurulunca düzenlenecek tutanakla birlikte Başkana verilir.

    (Değişik:RG-3/12/2001-24602) Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 27- Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

    Sözlü sınavda, adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve kamu Yönetimi Bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

    Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınavı notunun 65'den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tesbit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

    Yeterlik Sınavından Önce Teftiş Kurulundan Çıkarılma

    Madde 28- Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

    Yetişme

    Madde 29- Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.

    b) Genel Müdürlüğün ve Teftiş Kurulunun çalışma alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

    esaslarına uyulur.

    Yetiştirme Programı

    Madde 30- Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. Hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların staj süreleri, görevlerinden ayrı kaldıkları sürece uzatılır.

    a)Birinci dönem çalışmaları; Bu dönem çalışmaları Teftiş Kurulu Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. (Değişik cümle:RG-3/12/2001-24602) Birinci dönem çalışmaları 6 ay sürelidir.

    b) İkinci dönem çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

    (Değişik:RG-3/12/2001-24602) Grup Koordinatörleri programlarını mevzuat ve tatbikat ile teftiş, inceleme ve soruşturma usullerinin yeteri derecede öğrenmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. İkinci dönem çalışmaları en fazla 1 yıl sürelidir.

    c) Üçüncü dönem çalışmaları;

    (Değişik:RG-3/12/2001-24602) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak 18 ayın sonunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    Teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları gerektiğinde diğer müfettiş veya Müfettiş Yardımcıları ile birlikte vazife görürler.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 31- Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir yetişme döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar. Sınavda başarı gösteremeyenler Genel Müdürlük içinde başka görevlere naklen tayin edilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

    Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 32- Yeterlik sınavını bu yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen kurul yapar.

    Sınav, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik Sınav Programı

    Madde 33- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı programında aşağıda esasları açıklanan meri mevzuat ve tatbikat ile teftiş inceleme ve soruşturma usulleri yer alır.

    A- Mevzuat ve Tatbikatı:

    a) Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatı,

    b) Genel Müdürlüğün kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri,

    c) Personel ile ilgili mevzuat,

    ç) Türk Ticaet Kanunu,

    d) Borçlar Kanununun genel hükümleri,

    e) Harcırah kanun,

    f) Harçlar Kanunu,

    g) İdare Hukuku,

    B- Muhasebe:

    a) Muhasebe ile ilgili mevzuat.

    C- İnceleme ve Soruşturma Usulü:

    a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    b) Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri,

    c) 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men Takibi Hakkında Kanun hükümleri,

    ç) 3628 Sayılı Kanun,

    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 34- Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notu ile yetişme notundan meydana gelir.

    Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

    a) Alınan notların her birinin 50'den

    b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 65'den,

    c) Yetişme notu ve yazılı sınav grupları notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 65'ten

    aşağı olmaması gerekir.

    Yetişme Notu

    Madde 35- Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri içi verilen notlar ortalaması alınarak tesbit edilir.

    a) Kurs ve seminer notu (Kurs ve seminerlerde aldıkları notlar otalaması)

    b) İnceleme notu (Müfettiş Yardımcılarına verilen inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not),

    c) Teftiş Notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    ç) Soruşturma notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    d) Özel not (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Başkan tarafından verilen notlar).

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 36- Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler durumlarına uygun diğer görevlere nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişlerin Terfii

    Müfettişlerin Terfii

    Madde 37- Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe atanan Müfettişlerin maaş dereceleri itibariyle, müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Terfii

    Madde 38- Başmüfettişliğe terfide esas, mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Başkanın nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanatın müsbet ve Başmüfettiş kadrosuna atanacak şartlara sahip olması gerekir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Müfettişlerin Kıdemi ve Teftiş Kurulundan ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabülleri

    Madde 39-a) Müfettişlerin Kıdemi: (Değişik:RG-3/12/2001-24602) Müfettişlik Kıdemine esas süre Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik Kıdemine esas sürelere aynı olanlar için kıdem sırası Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tesbit edilir.

    Baş Müfettişlerin kıdem sırası her halde Müfettişlerden öncedir..Baş Müfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Baş Müfettişliğe atanma tarihi aynı tarihte atananlar için Müfettişlik Kıdemi, Müfettişlik Kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    b) Teftiş Kurulundan nakil ve istifa suretiyle ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabülleri: (Değişik:RG-15/5/2004-25463)

    Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabülleri, Genel Müdürün iznine bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik Kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, bu maddenin (a) bendi hükümlerine göre tespit edilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma

    Atanma

    Madde 40- Teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulunda görevli Başmüfettişler arasından atama yapılır.

    Başmüfettiş ünvanını aldıktan sonra, Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar arasından da atama yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Müfettişlerin Çalışma Esasları

    Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 41- Müfettişler, teftişin müessir bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları tespit etmek, olayların ekonomik, sosyal, idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, müesseslerde sistemlerin ıslahını ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınması gayesini göz önünde tutarlar.

    Bu amaçla, çalışmaları esnasında tespit ettikleri çalışkan, başarılı, devlet hizmetini gayret ve feragatla yapan, devlete sahip çıkan, yetkilerini kamu menfaati istikametinde kullanan, basiretle memurların taltif edilmeleri için tekliflerde bulunurlar. İnceleme, teftiş ve soruşturmalar sırasında, çalışanların morallerini bozmayacak ve işin verimini artıracak şekilde hareket etmeye itina gösterirler.

    İfa edilmeyen veya sürümcemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

    Yıllık Teftiş Programının Hazırlanması

    MADDE 42 - (Değişik:RG-10/3/2010-27517)

    Teftişlerin etkili ve verimli hale getirilmesi amacıyla, her yıl Ocak ayı içinde merkez ve taşra birimleri ile ilgili teftiş talepleri Daire Başkanlıklarına yazılı olarak sorulur. Daire Başkanlıklarından alınan öneri ve taleplere göre, önceki teftiş programları ve Teftiş Kurulu kadrosu göz önünde bulundurulmak suretiyle yıllık teftiş programı hazırlanır ve Genel Müdürün onayına sunulur.

    Teftiş Programının Uygulanması

    Madde 43- Uygulama esasları teftiş programında belirtilir.

    Yurt Dışında Staj

    Madde 44- Teftiş Kurulu Başkanlığınca, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek, isteğini anlatabilecek derecede yeterli olduğu tesbit edilen Müfettişler, Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak için yurt dışına gönderilebilir.

    a) Yabancı ülkelerdeki staj konuları ve çalışma programları Teftiş Kurulunca tayin ve tespit edilir.

    b) Staj sonuçları her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla Teftiş Kuruluna bildirilir. Bu raporların yerinde düzenlenmesi esastır. Zorunlu nedenlerle bu mümkün olmadığı takdirde yurda dönüşten itibaren en geç 3 ay içinde raporların Teftiş Kuruluna verilmesi gerekir.

    c) Müfettişler normal programları dışında şahsen ilgilenecekleri ve önemli gördükleri konuları da programlarını aksatmamak şartı ile inceleyebilirler.

    İdari Kademelerde Geçici Olarak Görevlendirme

    Madde 45- Müfettişler, Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere, Genel Müdürün oluru ve Müfettişlerin rızası ile geçici olarak idari kademelerde görevlendirilebilir.

    Ancak; geçici ve daimi görevden tekrar Teftiş Kuruluna nakledilen bir Müfettişe idari bünyede ifa etmiş olduğu vazifeye ait işler üç yıl teftiş ettirilemez.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 46- Müfettişler, çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre,

    a) Cevaplı Teftiş Raporu

    b) İnceleme Raporu

    c) Genel Durum Raporu

    ç) Soruşturma Raporu

    ile tespit ederler.

    Cevaplı Teftiş Raporu

    Madde 47- Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son mütalaası ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

    Her birim için tek bir cevaplı teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla beraber, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı cevaplı teftiş raporu düzenlenebilir.

    a) Cevaplı teftiş raporlarında;

    1) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet ünvanları, teftiş edilen birimlere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

    2) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    3) Raporun ilgililerce en geç 15 gün içinde cevaplandırılacağı,

    4) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    belirtilir.

    b) Cevaplı raporlar, 15 günlük süre içinde teftiş edilen birimin amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur.

    Gelen raporlar en geç 15 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kuruluna tevdi edilir.

    c) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılmayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

    ç) Cevaplı raporların ilgililer tarafından zamanında cevaplandırılmasını Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

    d) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı teftiş raporlarını Genel Müdür onayı ile Genel Müdürlük merkez birimlerine gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

    e) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 48- İnceleme Raporu;

    a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usüller hakkında görüş ve tekliflerin,

    b) Teftişlerde cevaplı teftiş raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

    ç) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibat gerektirir bir durum görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

    İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli sayıda düzenlenir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca bu raporlar, Genel Müdürlük onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 49- Genel Durum raporu, teftişlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına özel bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

    Bu raporlara;

    a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim ve yazılan raporlar,

    b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları,

    c) İnceleme konuları, yapılan incelemenin neticeleri,

    ç) Görevden uzaklaştırılan memur ve diğer personelin sayıları ve sebepleri,

    d) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    e) Teftiş olunan birimin verimlilik ve karlılık vaziyeti,

    h) Teftış yılına veya daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun zaruri görülen diğer hususlar,

    yazılır.

    Genel durum raporları üç nüsha halinde düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Soruşturma Raporları

    Madde 50- Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde çalışan personelin, yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturma sonuçları "soruşturma raporuna" bağlanır.

    Müfettişlerce, soruşturma raporlarında, soruşturma emrinin tarih ve sayısı soruşturma konuları ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

    Müfettişler, soruşturmayı bitirdikten sonra en çok 15 gün içerisinde soruşturma raporunu hazırlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığınca kabul edilen mazeretin bulunması halinde bu süre 15'er gün olarak iki sefer uzatılabilir.

    Düzenlenen soruşturma raporlarının asıllarıyla yeter sayıdaki suretleri ilgili yerlere gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

    Ancak, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı Müfettişler tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılığına, bir nüshası da Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Raporlar Üzerinde Merkez Birimlerince Yapılacak İşlemler

    Madde 52- a) Cevaplı teftiş raporları, ilgili merkez birimlerince en geç 15 gün içerisinde incelenerek, raporlarda belirtilen hususlar talimat haline getirilip teftiş edilen birime gönderilir.

    Teftiş edilen birimler, merkez birimlerinin, teftiş talimatı üzerine talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirirler.

    İlgili merkez birimleri, cevaplı teftiş raporları üzerine yapılan işlemleri kendilerine intikalinden itibaren 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    b) Soruşturma ve inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları ilgili merkez birimlerince en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    c) Cevaplı teftiş raporları ve inceleme raporları üzerinde yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

    ç) Raporlar üzerine ilgili birimlerin uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca raporu yazılan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

    d) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde de "görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    e) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Başkan konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

    Ek Madde 1- Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden Müettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekçeleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    ALTINCI KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 53- Müfettişlerin hakedişleri, maaş, ikramiye, yolluk ve diğer hakların toplamından meydana gelir.

    Müfettişler, maaş ve ikramiyeleri ile diğer haklarını Teftiş Kurulu Şube yetkisi aracılığı ile, yolluklarını ise, Genel Müdürlüğe ait veznelerden çekle alırlar. Bunun için kendilerine bir çek karnesi verilir. Çek tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir.

    Çeklerin kaybedilmesi halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    Çekilen paranın hakedilen miktarı aşmaması asıldır. ertesi aya zimmet devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

    Harcırah Cetveli ve Çalışma Cetveli

    Madde 54- a) Müfettişler, yolluklarını ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri Harcırah Cetvelinde, çalışmalarını ise yine aylık olarak düzenleyecekleri çalışma cetvelinde gösterirler.

    b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmesi gerekir.

    c) Çalışma Cetvelinde, çalışmaları günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca, ay içinde yazılan raporlar ve yapılan haberleşmelere yer verilir.

    ç) Harcırah cetvelleri usulüne göre doldurulur.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

    Madde 55- Müfettişlere, mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür ve Genel Müdür tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

    Müfettişlere, yazı ve hesap makinası, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

    Haberleşme

    Madde 56- (Değişik:RG-3/12/2001-24602) Gerekli Makam Olurunu aldıktan sonra Müfettişler, Teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak Kurum içi daire ve makamlarla doğrudan doğruya haberleşme yaparlar.

    Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığına telgraf, faks ve elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla bildirirler.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 57- a) Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    b) Müfettişler, çeşitli Makamlara gönderdikleri rapor ve yazıları ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine işlerler.

    İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

    Kaldırılan Yönetmelikler

    Madde 58- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 8.5.1977 tarih ve 15931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş ve Tetkik Kurulu yönetmeliği, bütün değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 59- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar