TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU MALİ DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçilerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 19/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27526

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mali denetçi ve mali denetçi yardımcılarının atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu mali denetçi ve mali denetçi yardımcıları ile Kuruma bandrol ücreti ve enerji payı ödemekle mükellef firmaları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 12 ve 56 ncı maddeleri ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkanlık: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığını,

    b) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdürlük: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    ç) Kanun: 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununu,

    d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

    e) Mali Denetçi: Mali Denetçi ve Mali Denetçi Yardımcısını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Mali denetçilerin görev ve yetkileri

    Madde 5 - (1) Mali denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kurumun bandrol ve enerji payı gelirlerinin kayıt, takip, kontrol ve tahsilinin sağlanmasına yönelik işlemleri yürütmek,

    b) Kurum gelirlerinin, Kanunda yazılı matrah ve oranlar dâhilinde hesaplanarak Kuruma tam ve zamanında ödenip ödenmediği konularında inceleme ve denetimini yapmak,

    c) Bandrolsüz cihaz satışı yapan imalatçı ve ithalatçı firmaların bandrol ücreti ödemelerinin doğruluğunun ve bandrole tabi cihazları bandrolsüz satın alan, devralan veya kullananların tespiti amacıyla gerekli inceleme ve denetimleri yapmak,

    ç) Bandrole tabi cihaz imalatçısı ve ithalatçıları ile nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişi mükelleflerin kayıt altına alınmasına ilişkin çalışmalar yapmak,

    d) Kanunun 4 ve 5 inci maddesine göre nihai tüketiciye yaptıkları elektrik enerjisi satışı üzerinden, Kuruma elektrik enerjisi payı ödemekle mükellef lisans sahibi tüzel kişilerin, üçer aylık dönem bilânçoları kesinleştiğinde, o dönemin ödemeleri ile firmaların mali tablolarına göre ortaya çıkacak farklar konusunda mükellefler ile kurum arasında yapılması gereken hesap mutabakatını sağlamak,

    e) Bandrole tabi cihaz satışları ile ilgili her türlü ihbarı değerlendirmek,

    f) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı muhasebe birimlerinde Kurum harcamalarının mali mevzuat, tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensipleri çerçevesinde tutulmakta olan kayıtların ve bu kayıtların ekinde yer alan tevsik edici belgelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

    g) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı muhasebe birimlerinde çıkarılan mali tabloların, doğruluğu ve güvenirliliğini kontrol etmek bu hususlara ilişkin yöntem ve süreçlerle ilgili çalışmalar yapmak,

    ğ) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

    Mali denetçilerin sorumlulukları

    Madde 6 - (1) Mali denetçiler;

    a) Görev ve taşıdıkları sorumluluğun önemine uygun tutum ve davranış göstermek,

    b) Bandrol gelirleri ve enerji payı mutabakatı konusunda mükellefler nezdinde incelemeye başlamadan önce, inceleme konusu ve mevzuat konusunda mükellefleri bilgilendirmek,

    c) İnceleme ve denetim çalışmaları süresince edinilen bilgi ve belgelerin gizliliğini sağlamak, bunları kanunen yetkili kılınan yerlerden başkasına açıklamamak ve kişisel yararlar için kullanmamak, görevle gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları açıklamamak,

    ç) Denetimler esnasında firmanın ticari faaliyetlerini aksatmamak,

    d) İlgililerin denetim sonuçlarına itirazları durumunda başvurulacakları itiraz yerlerini ve itiraz usullerini bildirmek,

    e) Denetimler sırasında kimlik ibraz etmek ve mükelleflere kanuni yükümlülüklerini anlatmak,

    f) Denetim çalışmalarının her aşamasında gerekli özeni ve dikkati göstermek,

    zorundadır.

    (2) Mali denetçiler;

    a) Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde, kontrol edildiğine ilişkin işaret dışında, açıklama, ilave ve düzeltme yapamazlar.

    b) Denetim ve inceleme ile ilgili kimselerle ilişkilerinde özen gösteririler ve menfaat bağı kuramazlar.

    Firmaların yükümlülükleri

    Madde 7 - (1) Kanun gereği Kuruma bandrol ücreti ve enerji payı ödemekle mükellef olan firmalar mutabakat işlemleri ve denetimler sırasında mali denetçilere elverişli bir çalışma ortamı ile gereken kolaylığı sağlarlar.

    (2) Kuruma enerji payı ödemekle mükellef olan firmalar ile bandrol ücreti ödemekle mükellef firmaların, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan mutabakat, inceleme ve denetimler sırasında mali denetçiler tarafından istenilen bilgi ve belgeleri ibraz etmemeleri, Kanundaki ve bu Yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, haklarında Kanunun 10 uncu maddesine göre inceleme talep edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çalışma Programları

    Çalışma

    Madde 8 - (1) Mali Denetçiler Başkanlığa bağlı olarak çalışırlar.

    Yıllık çalışma programları

    Madde 9 - (1) Mali denetçilerin yıllık çalışma ve yetiştirilme programları Başkanlığın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Denetçiliğe Giriş

    Mali denetçiliğe giriş

    Madde 10 - (1) Yarışma sınavını kazanarak mali denetçi yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra, iki yıllık mali denetçi yardımcılığı staj dönemini tamamlayan ve yeterlik sınavını kazananlar mali denetçi olarak atanırlar.

    Kimlik ve mühür

    Madde 11 - (1) Mali denetçiler yetkilerinin özetini gösteren kimlik belgesi taşırlar. Genel Müdür ve genel müdür yardımcısının imzaları ile Genel Müdürlük mührünü taşıyan bu belgeler inceleme ve denetimlerde ilgililere gösterilir.

    (2) Mali denetçiler, Kurumca verilen mührü taşırlar.

    (3) Görevlerinden ayrılan mali denetçiler, mühür ve kimlik belgelerini iade ederler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - (1) 31/12/2010 tarihine kadar, yardımcılık süresi dâhil en fazla 12 yıl hizmeti bulunan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde sayılan vergi incelemesine yetkili denetim elemanlarının mali denetçi kadrosuna nakillerinde tecrübe şartı aranmaz. Anılan tarihten sonra bu kapsamda atama yapılmaz.

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar