TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü

    Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 19/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27526

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Hokey Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Ana Statü; Türkiye Hokey Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) EHF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Hokey Federasyonunu,

    c) FIH: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Hokey Federasyonunu,

    ç) Federasyon: Türkiye Hokey Federasyonunu,

    d) Federasyon Başkanı: Türkiye Hokey Federasyonu Başkanını,

    e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    f) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    g) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    ğ) Spor Dalı: Hokey sporunu,

    h) Sezon: Federasyon faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan tamamlanmış zaman dilimini,

    ı) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    Madde 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon; merkez ve taşra teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev ve yerleri yönetim kurulunca belirlenir.

    (2) Federasyonların merkez teşkilatı aşağıdaki birimlerden teşekkül eder;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Onur kurulu,

    e) Merkez hakem, eğitim ve teknik kurullar ile yönetim kurulunun gerekli gördüğü diğer kurullar,

    f) Genel sekreterlik,

    g) İdari birimler.

    (3) Taşra teşkilatı, il temsilciliği veya Federasyon temsilciliği şeklinde yönetim kurulu kararlarıyla oluşturulur.

    (4) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    Madde 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

    a) Hokey sporunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

    b) FIH ve EHF tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi hokey ile ilgili konularda uluslararası düzeyde temsil etmek, bu kuruluşların üyelik aidatlarını yatırmak,

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki hokey ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek,

    ç) Antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    d) Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    e) Yabancı ülkelerdeki hokey ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    f) Hokey malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılması veya temin edilmesine çalışmak,

    g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek,

    ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlamak,

    ı) Hokey müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    j) Federasyona gelir sağlamak amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

    k) Yurt içindeki her türlü hokey için düzenlenmiş salonların ve sahaların gözetim ve denetimini yapmak,

    l) Hokey ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, slayt ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    m) İllerdeki hokey temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

    Genel kurul

    Madde 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) FIH ve EHF yönetim ve hakem kurullarında seçimle gelerek görev yapanlar,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydı ile;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceyi alanlar,

    2) Büyükler kategorisinde Dünya şampiyonasında ilk üç dereceyi alanlar,

    3) Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

    ğ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla, en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktörlük, antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    ı) Tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüp temsilcileri için aşağıdaki ilkeler esas alınır;

    1) Federasyon veya Federasyonca sezon başında tasdik edilmiş ve Federasyonca gözlemci-hakem gönderilen ve il faaliyetlerine katılan her kulübe bay ve bayanlarda ayrı ayrı olmak üzere birer delege,

    2) Avrupa kupalarına katılan kulüp takımlarına bay ve bayanlarda ayrı ayrı olmak üzere birer delege,

    3) Milli Takıma sporcu veren kulüplere ayrı ayrı olmak üzere birer delege,

    4) FIH ve EFH tarafından belirlenen ve Federasyonca düzenlenen yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan kulüplere bay ve bayanlarda ayrı ayrı olmak üzere birer delege.

    (3) İl müdürleri tespitinde en fazla sporcusu olan üç gençlik ve spor il müdürü ile bu iller dışında kalan coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    (4) Vakıfların belirlenmesinde,

    a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

    b) İsimde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

    c) Yıllık gelirin en az %50'sinin ilgili spor dalına harcaması

    şartları aranır.

    (5) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

    (6) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

    (7) Genel kurul üyelerinin oy kullanma şartları şunlardır:

    a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Bu kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce Federasyona yazılı olarak bildirirler. Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını re'sen belirler.

    b) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.

    c) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statülü görev yapanlar ile Federasyon mali müşaviri, avukatı veya hukuk müşaviri genel kurul delegesi olamaz.

    (8) Kulüplerde genel kurulunu yapmış, Federasyon faaliyetlerine fiilen katılmış ve hukuken geçerliliğini sürdüren ve hokey branşında faal olması şartları aranır.

    (9) Faal hakem, antrenör ve sporcular kulüp delegesi olamazlar.

    (10) Genel kuruldaki kulüp temsilcileri % 60'ı en üst lige katılan, % 30'u Federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, % 10'u ise, mahalli veya bölgesel liglere katılanlardan oluşur.

    Genel kurulun görevleri

    Madde 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

    ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bendindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    Madde 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali genel kurul; iki yılda bir Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki iki yıla ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki yılın bütçesi onaylanır.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alması,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az % 40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş ise başkanlık ve denetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar başkanlık divanı yürütür.

    (5) Ancak, üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir gün sonra genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

    (9) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

    Federasyon Başkanı

    Madde 10 - (1) Federasyon Başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Genel kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak,

    c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    e) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    g) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    c) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

    ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

    d) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği.

    (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparak, yönetim kurulunca belirlenecek adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden 6 ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini belirler. Başkan adaylarının yatırdıkları ücretler ilan edilen adaylık başvurusu süresi içerisinde adaylıktan çekilmeleri halinde iade edilir. Aksi takdirde Federasyona irat kaydedilir.

    (4) Federasyon Başkanının görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

    (5) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından atanır. Federasyon Başkanının ölümü, istifası veya başkanlık şartlarını yitirmesi halinde, yönetim kurulu başkan vekilinin başkanlığında, onun da ölümü, istifası veya başkanlık şartlarını yitirmesi halinde, Federasyon işlerini yürütmek üzere, Federasyon yönetim kurulu en yaşlı üyenin başkanlığında olağan üstü toplanır ve yönetim kurulu kendi arasından bir başkan vekili belirler.

    (6) Başkanın ölümü, istifası veya başkanlık şartlarını yitirmesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    Madde 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini, kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Başkan vekilini belirlemek,

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma izni vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    ğ) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    Madde 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyelerinde bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    (3) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde, kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

    Yönetim kurulunun görevleri

    Madde 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Hokey kulüplerini kayıt ve tescil etmek, yaş kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları düzenlemek, hokey liginin oluşması için çalışmalar yapmak,

    b) Hokey ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

    c) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,

    ç) Kulüplerin hokey dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin hokey dalı tescillerini yapmak,

    d) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

    e) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

    f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve hokey faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    g) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve hokey ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    h) Hokey ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklâmlar ile her türlü reklâm konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    ı) İhtiyaç duyulan kurulların kurulmasını karara bağlamak, Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

    j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile hokey alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    l) Bütçeyi hazırlamak,

    m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    n) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesindeki birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    ö) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

    p) Federasyon Başkanı tarafından belirlenen başkan vekiline imza yetkisi vermek,

    r) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    Madde 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinin yazılı talepleriyle gündeme eklenmesini istediği konular, yönetim kurulunca gündeme alınıp alınmaması oylanarak karara bağlanır. Kabul edenler ve kabul edilmeyenler karar defterine yazılır. Kabul edilenler gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içerisinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer ve bu durum yönetim kurulunca karara bağlanarak yedek listeden sıradaki isim yönetim kurulu üyesi olarak bir sonraki toplantıya davet edilir.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    Madde 15 - (1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Genel Müdürlükçe atanan üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerine yine Genel Müdürlükçe atama yapılır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) betlerindeki şartları taşımak,

    b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya Yüksek Öğrenim Kurumunca denkliği kabul edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğrenim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından birisinden lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak

    gerekmektedir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    Madde 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyon tarafından karşılanır.

    (2) Kurul görevlerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kuruldan on beş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde üyelere duyurur.

    Disiplin kurulu

    Madde 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından başkan ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentlerindeki şartların yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.

    (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya Yüksek Öğrenim Kurumunca denkliği kabul edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğrenim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarında lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak gerekir.

    (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin kurulu; kulüpler, hokey faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine en az iki ayda bir en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Cezalar

    Madde 18 - (1) Hokey müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir.

    Onur kurulu ve onursal başkanlık

    Madde 19 - (1) Türk Hokeyine en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerden "onur kurulu" oluşturulur. Onur kurulu üyeliği ve "onursal başkanlık" unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

    Tahkim kurulu

    Madde 20 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    (3) Tahkim Kurulu; özerk federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışları nedeniyle yapılan başvuruları inceleyerek karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Hokey Federasyonunun üyesi olduğu FIH ve EHF Uluslararası Federasyonların mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    Diğer Kurullar

    Madde 21 - (1) Merkez hakem, eğitim, teknik, organizasyon, hukuk, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    Madde 22 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir. Teknik yönetici ve öğreticiler yönetim kurulu üyeleri ve Federasyon Başkanına bağlıdırlar.

    (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    Madde 23 - (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve bölgelerde hokey il temsilcisi, bölge temsilcisi, gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    Madde 24 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayım yapan iki gazetenin Türkiye baskısında ve Federasyon ile Genel Müdürlüğün internet sitelerinde ilanen duyurulur.

    (3) Federasyonun faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    Madde 25 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanan üyelerin listesi, Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararı verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm ve ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde yerine yenisi belirlenir. Yeni üye eski üyeden kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 26 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkanlık seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır. Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit aday olunmaz. Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise Başkan ve seçimle göreve gelen kurullar Kur'a ile belirlenir.

    (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki verilmesi ile Federasyona bağlı spor branşlarının ayrılmasına karar verilmesi için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gereklidir, diğer konularda ise salt çoğunluk ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    Madde 27 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    Madde 28 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; Başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    Madde 29 - (1) Başkanlık divanı, Çerçeve Statü ve bu Ana Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    Madde 30 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    Madde 31 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    Madde 32 - (1) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    Madde 33 - (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması halinde bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi konuşma sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    Madde 34 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her delege, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü oy pusulasına basmak ve zarf içinde seçim sandığına atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    (5) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılmaz.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    Madde 35 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır, zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    Madde 36 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun kararı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilâtları sağlamaya Federasyon Başkanı, başkan vekili, genel sekreter ile yönetim kurulunun yetkilendireceği yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yetkilidir. Harcama belgelerinin, başkan ve başkan vekili, başkan ve genel sekreter, başkan ve yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyesi, başkan vekili ve genel sekreter, başkan vekili ve yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyesi, tarafından imzalanması gerekmektedir. Yönetim kuruluna karşı harcama belgelerinin sıhhatinden ve zamanında temin edilmesinden ve doğruluğundan, takibinden ve işlemlerin sonuçlandırılmasından başkan, başkan vekili, genel sekreter veya yönetim kurulunun yetkilendirdiği üyeler yetkili ve sorumludurlar.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    Madde 37 - (1) Federasyonların gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

    ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10'u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

    e) Sponsorluk gelirleri,

    f) Reklâm, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

    g) Ceza ve itiraz gelirleri,

    ğ) Yardım ve bağışlar,

    h) Kira ve işletme gelirleri,

    ı) Faaliyet gelirlerinin kesintilerinden sonra kalan net meblağ,

    i) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    Madde 38 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bütçe talimatında belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    Madde 39 - (1) Federasyon; ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka Federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımdaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım, onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinde ne şartlarla Federasyonun ve kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul veya gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (5) Federasyon, lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ait istatistikî bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Kulüpler

    Madde 40 - (1) Hokey kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Hokey faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Hokey kulüplerinin devri ve şirketleşme

    Madde 41 - (1) Hokey dalında faaliyet gösteren kulüpler, hokey şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde hokeyin yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    Madde 42 - (1) Hokey müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk Hokeyinin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    (3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

    (4) Federasyonca izin verilmeyen hokey müsabakaları televizyon, radyo ve internet ortamından yayınlanamaz.

    Talimatlar

    Madde 43 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur.

    (2) Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    Madde 44 - (1) Federasyonun her türlü işlem ve faaliyetleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    Madde 45 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 46 - (1) 1/2/2008 tarihli ve 26774 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 47 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 48 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar