KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ

    Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (Ket) Yönetmeliği

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 20/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27527

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampus veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kısaltma ve tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;

    a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,

    b) Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

    c) Arama-kurtarma cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla kullanılan telsiz sistemini,

    ç) Dâhili (Dedicated) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş ve cihazla birlikte kullanılan anteni,

    d) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications-Sayısal kablosuz telefon): Telefon hattına bağlı, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemi,

    e) Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI-Automatic Vehicle Identification): Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan sistemi,

    f) e.i.r.p (Effective isotropic radiated power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

    g) e.r.p (Effective radiated power): Etkin yayılım gücünü,

    ğ) Endüktif sistemler: Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük frekanslı telsiz sistemlerini,

    h) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

    ı) Kablosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan telsiz sistemini,

    i) Kablosuz ses sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya radyo-TV gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemleri,

    j) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

    k) Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri: Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil, araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı kutuları arasındaki kısa mesafe erişimli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,

    l) Kısa mesafe erişimli telsiz cihazları (KET): Genellikle ev, işyeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda, kampus veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde zararlı elektromanyetik girişime sebep olmayan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan cihazları,

    m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

    n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

    o) Maksimum ortalama güç: Eğer vericide güç kontrolü uygulanıyor ise vericinin yayın esnasındaki maksimum ortalama güç seviyesini,

    ö) Model araç uzaktan kumanda cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde kullanılan model araçların uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

    p) Otomatik tren kontrol sistemi (Eurobalise): Demiryolu işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik seyir sağlayan tren kontrol sistemini,

    r) Özel Mobil Telsiz 446 (Private Mobile Radio - PMR 446): Kısa mesafe erişimli ses ve veri haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,

    s) RF algılayıcılar (dedektörler) ve ikaz cihazları: Herhangi bir durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

    ş) SBT cihazları: Sanayi, bilimsel ve tıbbi cihazları,

    t) Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin aktarıldığı tren koruma sistemini,

    u) Tümleşik (Integral) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş konnektörlü veya konnektörsüz anteni,

    ü) Uzaktan kumanda: Model araç uzaktan kumanda cihazlarının dışında kalan cihaz ve makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,

    v) Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

    y) Veri iletişim sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve sembollerden herhangi biriyle veya bunların tümüyle gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

    z) Watt (W): Güç birimini,

    aa) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik girişimi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar

    Genel esaslar

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler:

    (a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

    (b) Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul ederek kullanılmak zorundadır.

    (c) Münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemeli ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden kısa mesafe erişimli telsiz cihaz ve sistemleri (KET) kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden muaftır.

    (ç) Bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ile kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması gerekmektedir.

    (2) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm cihaz ve sistemlerin kurma ve kullanma esaslarına, teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihaz ve Sistemleri ile Teknik Kriterleri

    Belirli hizmet için kesin olarak tanımlanamayan kısa mesafe erişimli telsiz cihazları

    Madde 6 - (1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları, video-kamera, eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarında kullanılan sayısal veya analog her türlü ses ve veri iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1'de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 1: Tanımlanamayan kısa mesafe erişimli telsiz cihazlarının teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan ŞiddetiMaksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    aa 6765-6795 kHz6765-6795 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidirBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

    bb 13.553- 13.567 MHz

    10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidirBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

    cc 26.957-27.283 MHz26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dB

    A/m veya 10 mWe.r.p10 metrede 42 dBµA/m veya 10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidirBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

    çç 40.660-40.700 MHz40.660-40.700 MHz 10 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidirBu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

    dd 138.20-138.45 MHz138.20-138.45 MHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m          

    ee 433.050-434.790 MHz433.050-434.790 MHz 10 mWe.r.p10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili    Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Ses sinyalleri hariç.Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Ses sinyalleri hariç.

    e1e1 433.050-434.790 MHz433.050-434.790 MHz 1 mWe.r.p -13 dBm/10 kHz1 mWe.r.p -13 dBm/10 kHz Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 250 kHz'den daha büyük band genişliğindeki geniş band modülasyonlar için güç yoğunluğu -13 dBm/10kHz'dir. Ses sinyalleri hariç.Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . 250 kHz'den daha büyük band genişliğindeki geniş band modülasyonlar için güç yoğunluğu -13 dBm/10kHz'dir. Ses sinyalleri hariç.

    e2e2 434.040-434.790 MHz434.040-434.790 MHz 10 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz'e kadar,25 kHz'e kadar, Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir. Ses sinyalleri hariç.Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir. Ses sinyalleri hariç.

    ff 863-870 MHz863-870 MHz 25 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 47 ve daha fazla kanal için 100kHz z47 ve daha fazla kanal için 100kHz z Frekans Atlamalı Spread Spektrum Modülasyon tekniği kullanılacaktır. Ses sinyalleri hariç.Frekans Atlamalı Spread Spektrum Modülasyon tekniği kullanılacaktır. Ses sinyalleri hariç.

           25 mWe.r.p Güç yoğunluğu -4.5 dBm/100 kHz

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı hariç Doğrudan Ardışık Spektrum Yayılımı ve diğer geniş band modülasyon teknikleri kullanılacaktır. Ses sinyalleri hariç.Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı hariç Doğrudan Ardışık Spektrum Yayılımı ve diğer geniş band modülasyon teknikleri kullanılacaktır. Ses sinyalleri hariç.

           25 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Ses sinyalleri hariç.Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Ses sinyalleri hariç.

    f1f1 868.000-868.600 MHz868.000-868.600 MHz 25 mWe.r.p25 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı 50 kHz ve 25 kHz'lik alt bölmelere ayrılabilecek şekilde 100 kHz'dir.Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı 50 kHz ve 25 kHz'lik alt bölmelere ayrılabilecek şekilde 100 kHz'dir.

    f2f2 868.700-869.200 MHz868.700-869.200 MHz 25 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı 50 kHz ve 25 kHz'lik alt bölmelere ayrılabilecek şekilde 100 kHz'dir.Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı 50 kHz ve 25 kHz'lik alt bölmelere ayrılabilecek şekilde 100 kHz'dir.

    f3f3 869.400-869.650 MHz869.400-869.650 MHz 500 mWe.r.p 500 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir. Bir veya daha fazla kanal için kanal aralığı 25 kHz'dir.Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir. Bir veya daha fazla kanal için kanal aralığı 25 kHz'dir.

    f4f4 869.700-870.000 MHz869.700-870.000 MHz 25 mWe.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, tüm frekans bandı kullanılabilir.Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır. Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, tüm frekans bandı kullanılabilir.

    gg 2400-2483.5 MHz2400-2483.5 MHz 10 mWe.i.r.p10 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Aynı zamanda video-kamera uygulamaları için de kullanılabilir.Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Aynı zamanda video-kamera uygulamaları için de kullanılabilir.

    ğğ 5725-5875 MHz5725-5875 MHz 25 mWe.i.r.p25 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    hh 24.00-24.25 GHz24.00-24.25 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    ıı 61.0-61.5 GHz61.0-61.5 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    ii 122-123 GHz122-123 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    jj 244-246 GHz244-246 GHz 100 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili -- Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

    kk 148-152 MHz148-152 MHz 10 mWe.i.r.p

    Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 12.5/25 kHz12.5/25 kHz Eğitim ve araştırma kurumları; hayvan takip ve izleme amaçlı kullanılacaktır.Eğitim ve araştırma kurumları; hayvan takip ve izleme amaçlı kullanılacaktır.

                         Arama-kurtarma cihazları

    Madde 7 - (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan kısa mesafe erişimli telsiz cihazları, Tablo-2'de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 2: Arama-kurtarma cihazları teknik kriterleri

    Çalışma FrekansıÇalışma Frekansı Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan ŞiddetiMaksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    a

    456.9 - 457.1 kHz456.9 - 457.1 kHz 10 metrede 7 dB

    A/m10 metrede 7 dBµA/m TümleşikTümleşik Sürekli dalga modülasyonu yok.Sürekli dalga modülasyonu yok. Çığ ve heyelanda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.Çığ ve heyelanda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.

    b

    40.675 MHz40.675 MHz 100 mW e.r.p100 mW e.r.p DahiliDahili 25 kHz25 kHz Sadece afet durumunda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.Sadece afet durumunda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.

    c1c1 169.4-169.475 MHz 169.4-169.475 MHz 500 mW e.r.p500 mW e.r.p TümleşikTümleşik En fazla 50 kHzEn fazla 50 kHz Uzaktan ölçüm amacıyla kullanılacaktır.Uzaktan ölçüm amacıyla kullanılacaktır.

    c2c2 169.4-169.475 MHz169.4-169.475 MHz 500 mW e.r.p500 mW e.r.p TümleşikTümleşik En fazla 50 kHzEn fazla 50 kHz Takip ve yer tespit amacıyla kullanılacaktır.Takip ve yer tespit amacıyla kullanılacaktır.

    Genişband veri iletim sistemleri

    Madde 8 - (1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait veya kendi kullanımındaki kampus veya açık alanda veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma amacıyla, sadece dahili kullanıma izin verilen genişband veri iletim sistemleri, Tablo-3'te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Ancak, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden kısa mesafe erişimli telsiz cihaz ve sistemleri (KET) kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar, Tablo-3'de belirtilen kriterlere uymak kaydıyla, konu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.

    Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış GücüMaksimum Çıkış Gücü Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamalarAçıklamalar

    a a 2400-2483.5 MHz2400-2483.5 MHz 100 mWe.i.r.p100 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı modülasyon tekniği haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum güç yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./1 MHz'dir.Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı modülasyon tekniği haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum güç yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./1 MHz'dir.

    b b 5150-5350 MHz5150-5350 MHz 200 mW (Maksimum ortalama güç)200 mW (Maksimum ortalama güç) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir. Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri mevcut olmalıdır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 10 mW/1 MHz'dir. Bu bandda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir. Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri mevcut olmalıdır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 10 mW/1 MHz'dir. Bu bandda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.

    c c 5470-5725 MHz5470-5725 MHz 1 W (Maksimum ortalama güç)1 W (Maksimum ortalama güç) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir. Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri mevcut olmalıdır. Bu bandda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 50 mW/1 MHz değeri ile sınırlı olacaktır.Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir. Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri mevcut olmalıdır. Bu bandda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 50 mW/1 MHz değeri ile sınırlı olacaktır.

    ç ç 57-66 GHz57-66 GHz 25 dBm (Ortalama güç)25 dBm (Ortalama güç) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu - 2 dBm/1 MHz'dir.Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu - 2 dBm/1 MHz'dir.

    d d 57-66 GHz57-66 GHz 40 dBm (Ortalama güç)40 dBm (Ortalama güç) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 13 dBm/ MHz'dir.Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 13 dBm/ MHz'dir.

    Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri

    Madde 9 - (1) Demiryollarında kullanılan; demiryolları otomatik araç tanımlama, otomatik tren kontrol, tren koruma sistemlerinde kullanılacak cihazlar, Tablo-4'te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan ŞiddetiMaksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Anten TipiAnten Tipi Kanal Aralığı

    AçıklamaAçıklama

    aa 2446-2454 MHz2446-2454 MHz 500 mWe.i.r.p500 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Demiryolları otomatik araç tanımlama sistemlerinde kullanılacak. Sadece tren var iken verici aktif olacaktır. 2446-2454 MHz bandında 1.5 MHz genişliğinde 5 kanal.Demiryolları otomatik araç tanımlama sistemlerinde kullanılacak. Sadece tren var iken verici aktif olacaktır. 2446-2454 MHz bandında 1.5 MHz genişliğinde 5 kanal.

    bb 27.090 - 27.100 MHz27.090 - 27.100 MHz 10 metrede 42 dBmA/m10 metrede 42 dBmA/m DahiliDahili ------ Otomatik tren kontrol sistemlerinde kullanılacak. Otomatik tren kontrol sistemlerinde kullanılacak.

    cc 516 - 8516 kHz516 - 8516 kHz 10 metrede 7 dBmA/m10 metrede 7 dBmA/m DahiliDahili ------ Yeni uygulamalarda kullanılmayacak olup, 2011'e kadar mevcut kullanımlar aşamalar halinde kaldırılacaktır. Merkez frekansı 4516 MHz olacaktır.Yeni uygulamalarda kullanılmayacak olup, 2011'e kadar mevcut kullanımlar aşamalar halinde kaldırılacaktır. Merkez frekansı 4516 MHz olacaktır.

    çç 984 - 7484kHz984 - 7484kHz 10 metrede 9 dBmA/m10 metrede 9 dBmA/m       Sadece bir trenin Eurobalise sinyal alındısı için kullanılacaktır. Merkez frekansı 4234 kHz olacaktır.Sadece bir trenin Eurobalise sinyal alındısı için kullanılacaktır. Merkez frekansı 4234 kHz olacaktır.

    dd 7.3 - 23.0 MHz7.3 - 23.0 MHz 10 metrede -7 dBmA/m10 metrede -7 dBmA/m       10 kHz'lik band genişliği için belirlenmiş maksimum alan şiddeti, uzaysal olarak 200 metrelik çevrime ortalaması alınmış şekilde. Sadece tren var iken aktif olacaktır. Merkez frekansı 13.547 MHz olacaktır.10 kHz'lik band genişliği için belirlenmiş maksimum alan şiddeti, uzaysal olarak 200 metrelik çevrime ortalaması alınmış şekilde. Sadece tren var iken aktif olacaktır. Merkez frekansı 13.547 MHz olacaktır.

    Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri

    Madde 10 - (1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme, trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımında yol emniyeti, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi amacıyla; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde kullanılan karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri Tablo-5'te gösterilen çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır.

    Tablo 5: Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış GücüMaksimum Çıkış Gücü Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamalarAçıklamalar

    aa 5795 -5805 MHz5795 -5805 MHz 2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p Tümleşik veya Dahili Tümleşik veya Dahili    Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir. Yoldan araca sistemler için kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5797.5 MHz ve 5802.5 MHz için 5 MHz kanal aralığı, 5800 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz . 1 Mbit/s'lik veri hızında 8 We.i.r.p ve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya düşük hızlarda (31 kbit/s) 2 We.i.r.p 'ye izin verilmektedir. Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir. Yoldan araca sistemler için kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5797.5 MHz ve 5802.5 MHz için 5 MHz kanal aralığı, 5800 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz . 1 Mbit/s'lik veri hızında 8 We.i.r.p ve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya düşük hızlarda (31 kbit/s) 2 We.i.r.p 'ye izin verilmektedir.

    bb 5805 -5815 MHz5805 -5815 MHz 2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p Tümleşik veya Dahili Tümleşik veya Dahili    Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Çok şeritli yolların birleşimindeki sistemler için kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5807.5 MHz ve 5812.5 MHz için kanal aralığı 5 MHz, 5810 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz.. 1 Mbit/s'lik veri hızında 8 Weve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya 31 kbit/s'lık düşük hızlarda 2 We'a izin verilmektedir. Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir . Çok şeritli yolların birleşimindeki sistemler için kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5807.5 MHz ve 5812.5 MHz için kanal aralığı 5 MHz, 5810 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz.. 1 Mbit/s'lik veri hızında 8 Weve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya 31 kbit/s'lık düşük hızlarda 2 We'a izin verilmektedir.

    cc 76 -77 GHz

    55 dBm (maksimum güç) -23.5 dBm (sadece puls radar, ortalama güç) -50 dBm (ortalama güç) 55 dBm (maksimum güç) -23.5 dBm (sadece puls radar, ortalama güç) -50 dBm (ortalama güç) DahiliDahili ---- Araç ve alt yapı radar sistemleri. Araç ve alt yapı radar sistemleri.

    ç

    21.65-26.65 GHz21.65-26.65 GHz -43.3 dBm/1 MHze.i.r.p Maksimum 0 dBm/50 MHz. e.i.r.p-43.3 dBm/1 MHze.i.r.p Maksimum 0 dBm/50 MHz. e.i.r.p DahiliDahili ---- 22 GHz'in altında 61.3 dBm/MHze.i.r.p22 GHz'in altında 61.3 dBm/MHze.i.r.p

    dd 77-81 GHz

    -3 dBm/MHze.i.r.p-3 dBm/MHze.i.r.p DahiliDahili ---- ----

    RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları

    Madde 11 - (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir bölgeden geçişin önlemesi amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları, Tablo-6'da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 6: RF Algılayıcı (Dedektör) ve ikaz cihazları teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış GücüMaksimum Çıkış Gücü Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamalarAçıklamalar

    aa 2400-2483.5 MHz2400-2483.5 MHz 25 mW e.r.i.p25 mW e.r.i.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    bb 9200-9500 MHz9200-9500 MHz 25 mW e.r.i.p25 mW e.r.i.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ ----

    cc 9500-9975 MHz9500-9975 MHz 25 mW e.r.i.p25 mW e.r.i.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    çç 13.4-14.0 GHz13.4-14.0 GHz 25 mW e.i.r.p25 mW e.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    dd 24.05-24.25 GHz24.05-24.25 GHz 100 mW e.i.r.p100 mW e.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- ----

    ee 4.5 - 7 GHz4.5 - 7 GHz -41.3dBm/MHz e.i.r.p.-41.3dBm/MHz e.i.r.p.       Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktırTank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

    ff 8.5 - 10.6 GHz8.5 - 10.6 GHz -41.3dBm/MHz e.i.r.p.-41.3dBm/MHz e.i.r.p.       Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktırTank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

    gg 24.05 - 27.00 GHz24.05 - 27.00 GHz -41.3dBm/MHz e.i.r.p.-41.3dBm/MHz e.i.r.p.       Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktırTank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

    ğğ 57-64 GHz57-64 GHz -41.3dBm/MHz e.i.r.p.-41.3dBm/MHz e.i.r.p.       Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktırTank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

    hh 75-85 GHz75-85 GHz -41.3dBm/MHz e.i.r.p.-41.3dBm/MHz e.i.r.p.       Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktırTank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

    Alarm sistemleri

    Madde 12 - (1) Güvenlik amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış genel alarm sistemleri ile hareket yeteneği sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almasına yarayan telefon hattına bağlantılı lokal bir birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan Kişisel Alarm Sistemleri, Tablo-7'de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 7: Alarm Sistemleri Teknik Kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış GücüMaksimum Çıkış Gücü Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamalarAçıklamalar

    aa 868.6-868.7 MHz868.6-868.7 MHz 10 mW e.r.p10 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Tüm frekans bandı bir kanal olarak yüksek hızdaki veri iletiminde de kullanılabilir.Tüm frekans bandı bir kanal olarak yüksek hızdaki veri iletiminde de kullanılabilir.

    bb 869.25-869.30 MHz869.25-869.30 MHz 10 mW e.r.p10 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz    

    cc 869.65-869.70 MHz869.65-869.70 MHz 25 mW e.r.p25 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz    

    çç 869.20-869.25 MHz869.20-869.25 MHz 10 mW e.r.p10 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Kişisel alarm sistemlerinde kullanılacak.Kişisel alarm sistemlerinde kullanılacak.

    dd 869.3-869.4 MHz869.3-869.4 MHz 10 mW e.r.p10 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz    

    ee 169.4750-169.4875 MHz169.4750-169.4875 MHz 10 mW e.r.p10 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 12.5 kHz12.5 kHz Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak şekilde kullanılacak.Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak şekilde kullanılacak.

    ff 169.5875-169.6000 MHz169.5875-169.6000 MHz 10 mW e.r.p10 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 12.5 kHz12.5 kHz Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak şekilde kullanılacak.Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak şekilde kullanılacak.

    Model araç uzaktan kumanda cihazları

    Madde 13 - (1) Model araçların uzaktan kontrolünde kullanılacak model araç uzaktan kumanda cihazları, Tablo-8'de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 8: Model araç uzaktan kumanda cihazları teknik kriterleri

    Kanal Frekansı/Frekans BandıKanal Frekansı/Frekans Bandı Maksimum Çıkış GücüMaksimum Çıkış Gücü Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    aa 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz, 27.195 MHz26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz, 27.195 MHz 100 mW e.r.p100 mW e.r.p DahiliDahili 10 kHz10 kHz Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

    bb 34.995-35.225 MHz34.995-35.225 MHz 100 mW e.r.p100 mW e.r.p DahiliDahili 10 kHz10 kHz Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir. Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir. Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

    cc 40.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685 MHz, 40.695 MHz40.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685 MHz, 40.695 MHz 100 mW e.r.p100 mW e.r.p DahiliDahili 10 kHz10 kHz Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

    Endüktif sistemler

    Madde 14 - (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda kullanılan, araç güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü, kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama ve benzeri uygulamaları kapsayan endüktif sistemler, Tablo-9'da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 9: Endüktif sistemler teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Manyetik Alan ŞiddetiManyetik Alan Şiddeti Anten TipiAnten Tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    aa 9-90 kHz9-90 kHz 10 metrede 72 dB

    A/m (30 kHz 'de 3 dB/octave)10 metrede 72 dBµA/m (30 kHz 'de 3 dB/octave) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır. Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. Çıkış gücü seviyesi 30 kHz'te 3dB/oct düşer.Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır. Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. Çıkış gücü seviyesi 30 kHz'te 3dB/oct düşer.

    bb 90 -119 kHz90 -119 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m 10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

    cc 119-135kHz119-135kHz 10 metrede 66 dB

    A/m (119 kHz' de 3 dB/octave)10 metrede 66 dBµA/m (119 kHz' de 3 dB/octave) Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. Çıkış gücü seviyesi 119 kHz'te 3dB/oct düşer. Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. Çıkış gücü seviyesi 119 kHz'te 3dB/oct düşer.

    çç 135-140 kHz135-140 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

    dd 140-148.5 kHz140-148.5 kHz 10 metrede 37.7 dB

    A/m10 metrede 37.7 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

    ee 6765-6795 kHz6765-6795 kHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------    

    ff 7400-8800 kHz7400-8800 kHz 10 metrede 9 dB

    A/m10 metrede 9 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ ----

    gg 13.553-13.567 MHz13.553-13.567 MHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------    

    h1h1 13.553-13.567 MHz13.553-13.567 MHz 10 metrede 60 dB

    A/m10 metrede 60 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri ve elektronik takip sistemlerinde kullanılacaktır.Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri ve elektronik takip sistemlerinde kullanılacaktır.

    h2h2 26.957-27.283 MHz26.957-27.283 MHz 10 metrede 42 dB

    A/m10 metrede 42 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ ------

    ıı 10.2-11 MHz10.2-11 MHz 10 metrede 9 dB

    A/m10 metrede 9 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ ----

    ii 3155-3400 kHz3155-3400 kHz 10 metrede 13.5 dB

    A/m10 metrede 13.5 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

    j1j1 148.5 kHz-5 MHz148.5 kHz-5 MHz 10 metrede -15 dB

    A/m10 metrede -15 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz'den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dB

    A/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -15 dB

    A/m alan şiddeti korunacaktır.Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz'den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -15 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

    j2j2 5-30 MHz5-30 MHz 10 metrede -20 dB

    A/m10 metrede -20 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz'den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dB

    A/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -20 dB

    A/m alan şiddeti korunacaktır.Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz'den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -20 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

    j3j3 400-600 kHz400-600 kHz 10 metrede -8 dB

    A/m10 metrede -8 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri tarafından kullanılacaktır. İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz'den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dB

    A/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -8 dB

    A/m alan şiddeti korunacaktır. Bu sistemler minimum 30 kHz band genişliğinde çalıştırılmalıdır.Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir. Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri tarafından kullanılacaktır. İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz'den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -8 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır. Bu sistemler minimum 30 kHz band genişliğinde çalıştırılmalıdır.

    Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar

    Madde 15 - (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile alıcılardan oluşan sistemler ve işitmeye yardımcı cihazlar, Tablo-10'da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 10: Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış GücüMaksimum Çıkış Gücü Anten TipiAnten Tipi Kanal Aralığı Kanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    aa 29.7-47.0 MHz

    10 mWe.r.p10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 50 kHz50 kHz Ayarlanabilir aralık temellidir. 30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve 41.015-47.00 MHz bandları harmonize askeri bandlardır.Ayarlanabilir aralık temellidir. 30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve 41.015-47.00 MHz bandları harmonize askeri bandlardır.

    bb 173.965-174.015MHz173.965-174.015MHz 2 mWe.r.p2 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 50 kHz50 kHz İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

    cc 863-865 MHz863-865 MHz 10 mWe.r.p10 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ ----

    çç 174-216 MHz174-216 MHz 50 mWe.r.p50 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Ayarlanabilir aralık temellidir. Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mWAyarlanabilir aralık temellidir. Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

    dd 470-862 MHz470-862 MHz 50 mWe.r.p50 mWe.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Ayarlanabilir aralık temellidir. Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mWAyarlanabilir aralık temellidir. Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

    ee l785-l795 MHzl785-l795 MHz 20 mWe.i.r.p veya 50 mWe.i.r.p20 mWe.i.r.p veya 50 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mWVücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

    ff l795-l800 MHzl795-l800 MHz 20 mWe.i.r.p veya 50 mWe.i.r.p20 mWe.i.r.p veya 50 mWe.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mWVücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

    g1g1 169.400-169.4750 MHz169.400-169.4750 MHz 10 mW10 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili En fazla 50 kHzEn fazla 50 kHz İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

    g2g2 169.4875-169.5875 MHz169.4875-169.5875 MHz 10 mW10 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili En fazla 50 kHzEn fazla 50 kHz İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

    hh 169.4-174.0 MHz169.4-174.0 MHz 10 mW10 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili En fazla 50 kHzEn fazla 50 kHz İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır. Ayarlanabilir aralık temellidir. Bu banddaki diğer kullanımlardan meydana gelecek enterferansa dikkat edilmelidir.İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır. Ayarlanabilir aralık temellidir. Bu banddaki diğer kullanımlardan meydana gelecek enterferansa dikkat edilmelidir.

    Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler

    Madde 16 - (1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan alçak güçlü cihazlar, Tablo-11'de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 11: Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan ŞiddetiMaksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    aa 402-405 MHz402-405 MHz 25

    W e.r.p25 µW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Band genişliğini 300 kHz'e kadar genişletebilmek için yan kanallar birleştirilebilir. Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçleri içindir.Band genişliğini 300 kHz'e kadar genişletebilmek için yan kanallar birleştirilebilir. Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçleri içindir.

    a1a1 401-402 MHz401-402 MHz 25

    W e.r.p25 µW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerden a'da kapsanmayanlar içindir. Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için 25 kHz'lik yan kanallar birleştirilebilir. Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerden a'da kapsanmayanlar içindir. Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için 25 kHz'lik yan kanallar birleştirilebilir.

    a2a2 405-406 MHz405-406 MHz 25

    W e.r.p25 µW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 25 kHz25 kHz Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerden a'da kapsanmayanlar içindir. Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için 25 kHz'lik yan kanallar birleştirilebilir. Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerden a'da kapsanmayanlar içindir. Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için 25 kHz'lik yan kanallar birleştirilebilir.

    bb 9-315 kHz9-315 kHz 10 metrede 30 dB

    A/m10 metrede 30 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerin telemetri amaçlı kullanılması halinde endüktif çevrim (loop) tekniği kullanılır.Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerin telemetri amaçlı kullanılması halinde endüktif çevrim (loop) tekniği kullanılır.

    cc 315-600 kHz315-600 kHz 10 metrede -5 dB

    A/m10 metrede -5 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Hayvanların vücuduna takılabilen tıbbi cihazlarda kullanılır.Hayvanların vücuduna takılabilen tıbbi cihazlarda kullanılır.

    çç 30-37.5 kHz30-37.5 kHz 1 mW e.r.p1 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Kan basıncı ölçme amaçlı olarak çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir tıbbi gereçlerde kullanılır.Kan basıncı ölçme amaçlı olarak çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir tıbbi gereçlerde kullanılır.

    dd 12.5-20 MHz12.5-20 MHz 10 metrede -7 dB

    A/m10 metrede -7 dBµA/m Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ------ Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen aktif tıbbi gereçler sadece kapalı alanlarda kullanılacaktır. Maksimum alan şiddeti 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen aktif tıbbi gereçlerin iletim maskı; 300 kHz band genişliğinde 3 dB, 800 kHz band genişliğinde 10 dB, 2 MHz band genişliğinde 20 dB olarak tanımlanmaktadır.Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen aktif tıbbi gereçler sadece kapalı alanlarda kullanılacaktır. Maksimum alan şiddeti 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen aktif tıbbi gereçlerin iletim maskı; 300 kHz band genişliğinde 3 dB, 800 kHz band genişliğinde 10 dB, 2 MHz band genişliğinde 20 dB olarak tanımlanmaktadır.

                                        Kablosuz ses sistemleri

    Madde 17 - (1) Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon, radyo-TV ve benzeri verici ve alıcı cihazlardan oluşan kablosuz ses sistemleri, Tablo-12'de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 12: Kablosuz ses sistemleri teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış Gücü

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    a

    863-865 MHz

    10 mW e.r.p10 mW e.r.p TümleşikTümleşik --------    

    bb 864.8-865 MHz864.8-865 MHz 10 mW e.r.p10 mW e.r.p TümleşikTümleşik 50 kHz50 kHz Bebek veya kapı diyafonu gibi dar band analog ses sistemleri sadece bu bandda kullanılacaktır.Bebek veya kapı diyafonu gibi dar band analog ses sistemleri sadece bu bandda kullanılacaktır.

    cc 1795-1800 MHz

    20 mW e.i.r.p20 mW e.i.r.p TümleşikTümleşik ---- ----

    çç 87.5-108 MHz87.5-108 MHz 50 nW e.r.p50 nW e.r.p TümleşikTümleşik 200 kHz200 kHz ----

    Radyo frekanslı tanımlama sistemleri

    Madde 18 - (1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda, mülkiyeti kullanıcıya ait ya da kendi kullanımındaki kampus veya açık alanda frekans sinyalleri yoluyla, veri iletimi, dosyalama, depolama, yer belirleme, depo arşivleme, yakınlık sensörü, el cihazlarından data transferi, kablosuz etiket ve benzeri işlemleri yapan ve sadece dahili kullanıma izin verilen sistemler, Tablo-13'te veya bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 13: Radyo frekanslı tanımlama sistemleri teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış Gücü

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    a

    2446-2454 MHz

    500 mW e.i.r.p veya 4 W e.i.r.p500 mW e.i.r.p veya 4 W e.i.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili ---- 500 mW e.i.r.p çıkış gücünün üzerindeki güçlerdeki cihazlar sadece bina içlerinde kullanılacaktır ve bu durumda görev çevrimi herhangi bir 200ms için

    %15 olmalıdır (30 ms açık, 170ms kapalı). Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p 'i üzerinde olması durumunda bina dışından itibaren 10 uncu metrede alan şiddeti; bina dışına kurulu ve 500 mW e.i.r.p çıkış gücündeki cihazın eşdeğer alan şiddetini geçmeyecektir. Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p 'i üzerinde olması durumunda, Frekans Atlamalı Spektrum Yayılım tekniği kullanılacaktır. Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.500 mW e.i.r.p çıkış gücünün üzerindeki güçlerdeki cihazlar sadece bina içlerinde kullanılacaktır ve bu durumda görev çevrimi herhangi bir 200ms için <%15 olmalıdır (30 ms açık, 170ms kapalı). Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p 'i üzerinde olması durumunda bina dışından itibaren 10 uncu metrede alan şiddeti; bina dışına kurulu ve 500 mW e.i.r.p çıkış gücündeki cihazın eşdeğer alan şiddetini geçmeyecektir. Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p 'i üzerinde olması durumunda, Frekans Atlamalı Spektrum Yayılım tekniği kullanılacaktır. Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.

    b1b1 865.0-865.6 MHz

    100 mW e.r.p100 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 200 kHz200 kHz Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 1-3 üncü kanallar kullanılacaktır. Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır.

    b2

    865.6-867.6 MHz

    2 W e.r.p2 W e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 200 kHz200 kHz Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 4-13 üncü kanallar kullanılacaktır. Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır. Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır. Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 4-13 üncü kanallar kullanılacaktır. Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır. Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır. Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.

    b3

    867.6-868.0 MHz

    500 mW e.r.p500 mW e.r.p Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 200 kHz200 kHz Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır. Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 14-15 inci kanallar kullanılacaktır.

    Özel mobil telsiz 446 (PMR 446)

    Madde 19 - (1) Ses ve veri haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde kullanılan cihazlar, Tablo-14'te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 14: Özel mobil telsiz 446 teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Maksimum Çıkış Gücü

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    a

    446.000-446.100 MHz

    500 mW e.r.p500 mW e.r.p TümleşikTümleşik 12.5 kHz12.5 kHz ----

    b

    446.100-446.200 MHz 446.100-446.200 MHz 500 mW e.r.p500 mW e.r.p TümleşikTümleşik 6.25/12.5 kHz6.25/12.5 kHz Sadece sayısal kullanım. Sadece sayısal kullanım.

    DECT (Sayısal kablosuz telefon sistemleri)

    Madde 20 - (1) Lokal alanda telefon hatlarına bağlı kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde kullanılan DECT cihazları, Tablo - 15'te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

    Tablo 15: Sayısal kablosuz telefon sistemleri teknik kriterleri

    Frekans BandıFrekans Bandı Çıkış Gücü (e.r.p)

    Anten tipiAnten tipi Kanal AralığıKanal Aralığı AçıklamaAçıklama

    a

    1880-1900 MHz

    250 mW250 mW Tümleşik veya DahiliTümleşik veya Dahili 1728 kHz1728 kHz ---

                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yaptırımlar

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihaz ve sistemlerin kullanıcıları, Kurum tarafından tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, öncelikle hava ve deniz seyrüsefer sistemleri olmak üzere diğer telsiz sistemleri ile radyo ve televizyon alıcıları üzerinde zararlı elektromanyetik girişim yaratmayacaklardır. Zararlı elektromanyetik girişim olduğunun tespiti veya bildirilmesi halinde, faaliyetleri durdurulur ve gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanır.

    (2) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu sistem veya cihazın kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz (30) gün süre verilir. Süre sonunda Kurumca kabul edilebilir bir gerekçe belirtmeden söz konusu ihlali kaldırmayanların ihlale neden olan cihaz ve sistemleri mühürlenir.

    (3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran veya bu telsiz cihaz ve sistemlerin türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler dışında değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca şikâyette bulunulur.

    (4) Bu Yönetmelikte anılan tüm cihaz ve sistemlerin; Kurum tarafından 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 22 - (1) 16/3/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Atıflar

    Madde 23 - (1) Diğer mevzuattan 16/3/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliğine yapılan bütün atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

    Uygulama

    GEÇİCİ Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Kanunun 36 ncı maddesi birinci fıkrası (b) bendi ile 37 nci maddesi üçüncü fıkrası kapsamında ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak bu Yönetmelikte belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.

    Yürürlük

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar