MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ER OLARAK ASKERE SEVK EDİLECEK YÜKÜMLÜLERİN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK

    Milli Savunma Bakanlığı Er Olarak Askere Sevk Edilecek Yükümlülerin Sınıflandırma İşlemlerine Ait Yönetmelik

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/04/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27550

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanununa tâbi er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma esas ve usullerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 1111 sayılı Askerlik Kanununa tâbi er olarak askere sevk edilecek yükümlüleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21 Haziran 1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Arşiv araştırması: Yükümlüler hakkında silâhaltına alınmadan önce güvenlik birimlerince yapılan incelemeyi,

    b) Bakaya: Askere sevk için çağrıldıkları halde, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 47 nci maddesinde belirtilen mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelmeyenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanları,

    c) Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini,

    ç) Celp direktifi: Sınıflandırma işlemlerine ilişkin prensip, usul ve esasları belirleyen ve her yıl Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan dokümanı,

    d) Celp dönemi: Birbirini takip eden iki celp grubunun başlangıç tarihleri arasındaki süreyi,

    e) Eğitim merkezi: Silâhaltına alınan yükümlülere kıt'alara sevk edilmeden önce birlik eğitimine temel teşkil edecek ferdi eğitimlerini vermek üzere kurulmuş olan eğitim birliklerini,

    f) Er: İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askeri,

    g) Er statüsü: Dört yıllık lisans düzeyindeki bir yüksek öğrenimden daha aşağı seviyede öğrenim gören veya hiçbir öğrenim görmemiş yükümlüleri,

    ğ) Kategori: Sınıflandırma işlemleri öncesinde, yükümlülerin, niteliklerine göre ayrıştırıldığı temel gruplardan her birini,

    h) Kaynak: Sınıflandırılmaya tâbi tutulacak yükümlüler ve sevk tehirli yükümlülerden silâhaltına alınabileceklerin miktarı ile yoklama kaçağı ve bakaya olarak sevk edilmesi tahmin edilen yükümlü sayılarının toplamını,

    ı) Kontenjan: Kategorilere ayrılan yükümlülerin, Genelkurmay Başkanlığınca her yıl celp direktifi ile bildirilen tahsis oranlarına göre kuvvetlere dağıtımını,

    i) Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi (MBS): Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına elektronik ortamda otomasyona dayalı bilgi sistem desteği veren "korumalı ağ (intranet)'' ile vatandaş ve kamu kurumlarına güvenli hizmet desteği veren "e-Devlet'' yapısından oluşan bilgi sistemini,

    j) Sevk tehiri: Askerliğine karar alınan yükümlülerin, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevklerinin ileri bir tarihe geri bırakılmasını,

    k) Sınıf: Hizmetlerin ifası için oluşturulmuş temel gruplardan her birini,

    l) Sınıflandırma: Yükümlülerin; sağlık durumları, öğrenimleri, meslekleri, fiziki yetenekleri ve tespit edilebilecek diğer niteliklerinin, bilgi sistemi ortamında değerlendirilerek, Genelkurmay Başkanlığınca her yıl celp direktifi ile bildirilen tahsis oranlarına göre, şifreli kayıtlar üzerinden Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi işlemini,

    m) Sınıflandırma Kurulu: MSB.lığı personelinden teşkil edilen ve er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma işlemlerini yürütmekten sorumlu olan heyeti,

    n) Son yoklama: Askerlik çağına girmiş olan yükümlülerin TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre askerliğe elverişli olup olmadığının ve tahsil, sanat, meslek ve benzeri niteliklerinin tespiti ile askerlik yükümlülüğü bulunmayanların askerlik hizmetinden muaf tutulma işlemini,

    o) Veri kütüğü: Sınıflandırma işlemine tabi tutulacak yükümlülerin, askerlik şubelerince sisteme işlenen ve aynı ortamda değerlendirilebilen sınıflandırmaya esas olacak temel bilgilerini,

    ö) Yoklama kaçağı: Son yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine gelmemiş ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 26 ncı maddesi gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişileri,

    p) Yükümlü: 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, er olarak askere sevk edilecek olan her erkek Türk vatandaşını

    ifade eder.

    Esaslar

    Madde 5 - (1) 1111 sayılı Askerlik Kanununa tâbi er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma işlemleri bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanacak yönerge ile düzenlenir.

    Yetki ve sorumluluklar

    Madde 6 - (1) Genelkurmay Başkanlığınca; er olarak askere sevk edilecek kaynağın tahsis oranları ile tahsis esas, usul ve prensipleri her yıl MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    (2) MSB Askeralma Dairesi Başkanlığınca;

    a) Her yıl aralık ayında, ertesi yıl silahaltına alınacak yükümlü miktarı tahmini kaynak olarak Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

    b) Genelkurmay Başkanlığınca her yıl belirlenen oran ve esaslara göre er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis işlemi yapılır. Bu işlemler Millî Savunma Bakanlığında görevli personel tarafından teşkil edilen Sınıflandırma Kurulu Başkanı ve üyelerinin huzurunda, Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

    c) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi yapılan yükümlü bilgileri sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceğinin belirlenmesi maksadıyla, şifreli kayıtlar üzerinden elektronik ortamda kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

    ç) Yükümlülerin sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceğinin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenmesini müteakip gelen şifreli kayıtlar açılarak kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve askerlik şubelerine elektronik ortamda gönderilir.

    (3) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından bu komutanlıklara tahsisi yapılan ve şifreli kayıtlar üzerinden elektronik ortamda gönderilen yükümlülerin sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceği belirlenir.

    (4) Sınıflandırma ile ilgili tüm bu işlemler iki aşamalı olarak, şifreli kayıtlar üzerinden yapılır.

    Sınıflandırma kriterleri

    Madde 7 - (1) Yükümlülerin sınıflandırılmasında aşağıda belirtilen kriterler esas alınır. İhtiyaç duyulan ilave kriterler Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

    a) Genelkurmay Başkanlığı celp direktifi,

    b) Sınıflandırmayla ilgili yürürlükteki mevzuat,

    c) Er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin,

    1) Arşiv araştırma sonuçları

    2) Sürücü belgeleri

    3) Öğrenim durumları

    4) Meslekleri

    5) Sağlık durumları

    6) Nitelikleri

    ç) Kategori tabloları.

    İKİNCİ BÖLÜM: Sınıflandırma Öncesi, İcrası ve Sonrası Yapılacak İşlemler

    Sınıflandırma öncesi işlemler

    Madde 8 - (1) Yükümlüler hakkında, son yoklama ve yoklama dışındaki müracaatları sırasında tespit edilen sınıflandırmaya esas olacak temel bilgiler, askerlik şubelerince Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi kayıtlarına işlenir.

    (2) Sınıflandırmaya tâbi yükümlülerin Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi kayıtlarında bulunan bilgileri sınıflandırmanın yapılacağı tarihte, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca sınıflandırmaya esas veri kütüğüne aktarılır.

    (3) Her celp döneminde Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca, sınıflandırılacak yükümlüler hakkında arşiv araştırması yaptırılır.

    (4) Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca, arşiv araştırması sonuçları yükümlülerin Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemindeki kayıtlarına işlenir.

    Sınıflandırmanın icrası

    Madde 9 - (1) Her celp dönemine ilişkin sınıflandırma işlemleri, Sınıflandırma Kurulunun toplanması ile başlar ve bu kurulun huzurunda yapılır.

    (2) Sınıflandırma işlemine tâbi tutulacak yükümlülerin sınıflandırmaya esas bilgileri Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemine aktarılır.

    (3) O celpte sevke tâbi olan kaynağın Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi, Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan celp direktifinde belirtilen oran, esas, usul ve prensiplere göre şifreli kayıtlar üzerinden yapılır.

    (4) Sınıflandırma işlemi sonunda Sınıflandırma Kurulunca; "Er Olarak Askere Sevk Edilecek Yükümlülerin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Tahsis İşlemi Tutanağı" tanzim edilir ve bu tutanağın Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı tarafından onaylanmasını müteakip, sınıflandırma işlemi kesinlik kazanır.

    (5) Tahsis işlemi yapılan şifreli kaynak Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına elektronik ortamda gönderilir.

    Sınıflandırma sonrası yapılacak işlemler

    Madde 10 - (1) Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisi yapılan şifreli kaynağın sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceği bu komutanlıklar tarafından belirlenir ve elektronik ortamda Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına iade edilir.

    (2) İade edilen şifreli kaynak Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığındaki kimlik bilgileri ile birleştirilerek kuvvet, sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp döneminin hangi grubunda gideceği belirlenen yükümlü bilgileri Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemine aktarılır ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına elektronik ortamda gönderilir.

    (3) Arşiv araştırması sonuçları Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına celbin başlangıcından önce elektronik ortamda gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Alt düzenleyici işlem

    Madde 11 - (1) Er olarak askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma işlemlerinin yapılmasından sorumlu Sınıflandırma Kurulunun teşkili, görevleri ve çalışma usulleri ile sınıflandırmaya yönelik ayrıntılı işlemler bu yönetmelik esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar