YERLİ VE YABANCI HAVA ARAÇLARINA YAPILAN EMNİYET DEĞERLENDİRMELERİNE DAİR YÖNETMELİK (SHY-SAFA)

    Yerli Ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyetdeğerlendirmelerine Dair Yönetmelik (Shy-Safa)

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 14/05/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27581

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Hava Sahasında yüksek seviyede bir uçuş emniyeti standardı sağlamak için ülkemiz hava alanlarına iniş kalkış yapan yerli ve yabancı hava araçlarının ramp denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla uygun bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasında belirlenmiş olan devlet hava araçları ile maksimum kalkış ağırlığı 5700 kg'den az olup ticari faaliyet yapmayan hava araçları hariç, ülkemiz havaalanlarına iniş kalkış yapan tüm sivil hava araçlarına yapılacak emniyet değerlendirme denetlemelerinin usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla uygun bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) AB kara listesi: Avrupa Birliği tarafından 4 ayda bir yenilenen ve Avrupa'ya uçuşu yasaklanan işletme listesini,

    b) ATM: Hava Trafik Yönetimini,

    c) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

    ç) EASA: Avrupa Havacılık Güvenlik Teşkilatını,

    d) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

    e) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

    f) Havaalanı: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

    g) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

    ğ) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

    h) İşbirliği düzenlemesi: 14/12/2006 tarihinde EASA ile Genel Müdürlük arasında imzalanan ve bilgi alış verişi hakkındaki usul ve esasları belirleyen metni,

    ı) İşletme: Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşları,

    i) KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavı,

    j) ORB: EASA Operasyonel Gözden Geçirme Komitesini,

    k) Ramp denetimi: Yerli ve yabancı hava araçlarına uçuş öncesinde veya sonrasında yapılan kontrolü,

    l) SAFA: Yabancı hava araçlarına yapılan ramp denetlemesini,

    m) SANA: Yerli hava araçlarına yapılan ramp denetlemesini,

    n) SACA: İşletmelerin kendi uçaklarına yaptıkları ramp denetlemesini,

    o) SAFA erken uyarı sistemi: Yasaklanacak işletme veya hava aracının SAFA programında yer alan ülkelere duyurulmasını,

    ö) Sorumlu kaptan pilot: Uçuş süresince uçağın her türlü harekatından sorumlu olan ve Kaptan Pilot statüsünde yetkiye sahip pilotu,

    p) Tecrübeli denetim görevlisi: Ekip lideri olmak üzere yetkilendirilmiş denetim görevlisini,

    r) Uçuş ekibi: Bir hava aracının uçurulması için gerekli pilot, seyrüseferci, kabin personeli ve uçuş teknisyenlerini,

    s) Uçuş yasağı: Bir hava aracının veya işletmenin ülkemiz havaalanı veya hava sahasını kullanmasının durdurulmasını,

    ş) Hava aracının yerde tutulması: Hava aracının, havaalanından ayrılmasına izin verilmemesini,

    t) Uluslararası emniyet standartları: Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması ve Eklerinde bulunan emniyet standartlarını,

    u) Veri tabanı: Tüm SAFA raporlarının girildiği ve EASA tarafından yönetilen veri tabanını

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Ramp Denetimi ve Bilgi Toplama

    Ramp denetimi

    Madde 5 - (1) Havaalanlarımıza iniş kalkış yapan hava araçlarının uluslararası uçuş emniyet standartlarıyla uyumunu kontrol etmek amacıyla yerli veya yabancı hava araçlarına ramp denetimi yapılır. Söz konusu denetlemeler yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

    a) Açık hasar, kusur veya yetersiz bakım yapıldığının tespit edilmesi,

    b) Ulusal hava sahamıza girdikten sonra, uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye soktuğunun veya olağan dışı manevralar yaptığının ATM birimleri tarafından rapor edilmesi,

    c) Önceki ramp denetimlerinin hava aracının uluslararası emniyet standartlarını karşılamadığına dair eksiklikleri ortaya koyması ve söz konusu eksikliklerin düzeltilmediğine dair emarelerin bulunması,

    ç) Tescil ülkesinin yetkili otoritesinin yeterli emniyet gözetimini yapmıyor olabileceğine dair kanıt bulunması,

    d) 6 ncı madde uyarınca toplanan bilgilerin işletmenin uluslararası emniyet standartlarına uygun davranmadığına dair emareler göstermesi ya da aynı işletme tarafından kullanılan hava araçlarının önceki ramp denetimlerinde eksikliklerin tespit edilmesi.

    (2) SAFA ramp denetimi, Ek-1'de yer alan Standart Rapor Form 20'ye uygun olarak yürütülür ve denetim sırasında bu formda başlıkları yazılı olan ve Ek-2'de tarif edilen unsurları içeren bir kontrol yapılır.

    Bilgi toplama

    Madde 6 - (1) EASA ve Genel Müdürlük arasında imzalanan işbirliği düzenlemesi kapsamında planlanan ramp denetlemelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki yollardan sağlanır:

    a) Pilot raporları,

    b) Bakım kuruluşları raporları,

    c) Olay raporları,

    ç) Havacılık ile ilgili diğer organizasyonların yayımladıkları raporlar,

    d) Şikayetler.

    (2) Bilgi toplamada aşağıda sayılan unsurlar da dikkate alınır.

    a) Uçuştan men edilmiş hava araçları,

    b) İşletme veya işletme hava aracının daha önce yasaklanmış olması,

    c) Uygulanan düzeltici işlemler,

    ç) Hava aracının veya işletmenin otoritesi ile bağlantı kurulması.

    (3) Denetleme sonrası düzeltici işlemlerden elde edilen bilgiler, uygulanan düzeltici işlemler ve tekrar eden uygunsuzluklardır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SAFA Koordinasyon Görevlisi ve Denetim Görevlileri

    SAFA koordinasyon görevlisi nitelikleri

    Madde 7 - (1) SAFA koordinasyon görevlisi Genel Müdür tarafından aşağıdaki nitelikleri taşıyan Genel Müdürlük personeli arasından görevlendirilir.

    a) Genel Müdürlükte en az 5 yıl çalışmış olmak,

    b) En az 3 yıl SAFA denetim görevlisi olarak görev yapmış olmak,

    c) KPDS İngilizce sınavından en az 60 puan almış olmak.

    SAFA koordinasyon görevlisinin görev ve sorumlulukları

    Madde 8 - (1) SAFA koordinasyon görevlisi aşağıdaki işleri yapmakla görevlidir.

    a) Yapılan SAFA denetlemelerinin SAFA veri tabanına 17 nci maddede belirtilen süre içerisinde girilmesini sağlamak,

    b) SAFA veri tabanına girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek,

    c) Veri tabanındaki bilgilerin gizliliğini sağlamak,

    ç) Tüm SAFA faaliyetleriyle ilgili olarak EASA ile işbirliği yapmak,

    d) Uçuş emniyeti problemleri içeren denetleme raporlarının EASA'ya gönderilmesini sağlamak,

    e) Ulusal hava araçlarımıza ait SAFA raporlarıyla ilgili diğer ülkelerin SAFA koordinatörleriyle işbirliği yapmak,

    f) EASA kapsamında gerçekleştirilen SAFA çalışma gruplarında ülkemizi temsil etmek,

    g) SAFA koordinatörler toplantılarında ülkemizi temsil etmek.

    SAFA denetim görevlisinin nitelikleri

    Madde 9 - (1) SAFA denetim görevlisi olarak yetkilendirilecek personelin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

    a) Genel Müdürlük bünyesinde teknik denetçi olarak yetkilendirilmiş olmak,

    b) SAFA denetim görevlisi eğitimini almış olmak ve üç yıllık aralıklarla SAFA tazeleme eğitimlerine katılmış olmak,

    c) Uçuş operasyon, uçuşa elverişlilik ve bakım konularından biri ile ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

    ç) Denetlemeye yetkilendirildiği alana göre aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmak:

    1) Uçuş operasyonu,

    2) Personel lisanslandırma,

    3) Uçuşa elverişlilik,

    4) Tehlikeli maddeler.

    d) Tecrübeli denetim görevlisi gözetiminde en az 20 SAFA/SANA denetimine katılmış olmak.

    (2) Altı ay içinde en az 10 SAFA denetimi yapmayan denetim görevlisinin, SAFA/SANA denetim görevlisi yetkisi sona erdirilir.

    SAFA denetim görevlisi eğitimi

    Madde 10 - (1) SAFA denetim görevlisi eğitimine katılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Teknik denetçi olarak yetkilendirilmiş olmak,

    b) Uçuşa elverişlilik, bakım, operasyon veya lisans konularından en az birine ait sertifika sahibi olmak,

    c) Uçuşa elverişlilik, bakım, operasyon veya lisans konularından en az birinde 1 yıl denetleme tecrübesine sahip olmak.

    SAFA denetim görevlilerin yetkilendirilmesi

    Madde 11 - (1) Denetim görevlisi adayı SAFA denetim görevlisi eğitimini aldıktan sonra, tecrübeli denetim görevlisi gözetiminde 20 SAFA denetlemesine katılır.

    (2) Adayın yeterliliğine SAFA koordinasyon görevlisi gözetiminde yapılan denetim sonunda karar verilir.

    (3) SAFA koordinasyon görevlisi tarafından SAFA denetim görevlisi olarak uygun görülen aday Genel Müdür onayına sunulur.

    (4) SAFA denetim görevlisi olması uygun görülen adayın Genel Müdür tarafından onaylanması halinde, söz konusu denetim görevlisine SAFA denetim görevlisi kartı verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SAFA Denetlemeleri

    SAFA denetlemelerinin uygulama esasları

    Madde 12 - (1) SAFA denetlemeleri en az iki denetim görevlisi ile yapılır. Denetlemelerin ana bölümleri olan hava aracının dış incelemesi, kargo, kabin ve kokpit bölümleri farklı denetim görevlilerince yapılabilir.

    (2) Denetim görevlileri denetlemeye başlamadan uçağın kaptanına veya işletme temsilcisine kendisini tanıtır.

    (3) Denetim görevlileri, hava aracını geçerli bir neden olmadan gecikmeye sokamaz. Hava aracını gecikmeye sokacak nedenler ancak uçuş emniyetini direkt etkileyebilecek nedenler olabilir.

    (4) Denetim görevlileri denetleme sırasında sebepsiz bir gecikmeye neden olmamak için hava aracının yerde kalacağı sürede denetlemeyi bitirir.

    Denetleme ekibi

    Madde 13 - (1) Denetleme ekibi operasyon ve teknik denetim konularının her ikisini de karşılayacak şekilde oluşturulur.

    Denetleme standartları

    Madde 14 - (1) SAFA denetlemeleri sırasında denetlenen hava aracı ICAO standartlarına göre denetime tabi tutulur. Ayrıca hava aracının teknik durumunun kontrolü için üretici firma standartları kullanılır.

    (2) İşletme uygulamasında ICAO standartlarından bir sapma olması durumunda, bu durum için işletmenin bağlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesinin ICAO'ya başvurmuş olması ve bu sapma için bir onay ya da kabul almış olması gerekir. Bu durumda işletme, ICAO standardına uygun davranmak zorunda değildir. Ancak bağlı olduğu devletin millî standartlarına uygun davranır. Bu hususta sorumlu ülkeden alınacak doğrulama, hava aracının serbest bırakılması için yeterlidir.

    (3) SAFA denetlemelerinde, ulusal standartlara göre de bulgu yazılabilir. Bu takdirde bulgunun referansı raporda açıkça belirtilir.

    SAFA denetleme formu

    Madde 15 - (1) SAFA denetlemelerinde Ek-1'de yer alan Standart Rapor Form 20 kullanılır. Denetleme sırasında ICAO ve üretici firma standartlarından herhangi bir sapma tespit edilirse, bu sapma bulgu olarak değerlendirilir ve Ek-1'de yer alan Standart Rapor Form 20'ye kaydedilir.

    Bulgu sınıflandırması

    Madde 16 - (1) Denetleme sırasında ICAO ve üretici firma standartları ile ilgili herhangi bir uyumsuzluk tespit edildiğinde, bu uyumsuzluk bir bulgu olarak değerlendirilir.

    (2) Bulgular 3 kategoride değerlendirilir. Bu bulgu sınıflandırması bulgunun uçuş emniyetine etkisine göre yapılır;

    a) Kategori 1 Bulgu : Uçuş emniyetini çok az etkileyebilecek bulgular.

    b) Kategori 2 Bulgu : Uçuş emniyetini etkileyebilecek kaydadeğer bulgular.

    c) Kategori 3 Bulgu : Uçuş emniyetini direkt etkileyebilecek ciddi bulgular. Kategori 3 bulgular Ek-1 de belirtildiği gibi denetleme sonrası yapılan işlemlere göre 3a,3b,3c ve 3d olarak adlandırılarak 4 gruba ayrılmıştır.

    (3) Bir bulgu tek madde ile ilişkilendirilir, aynı bulgu iki maddeye de yazılmaz.

    (4) Bulgu kategorizasyonu Genel Müdürlük tarafından Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanacak bir talimatla belirlenir ve her madde için hangi durumda hangi seviye bulgu yazılacağı hususları açık şekilde belirtilir.

    (5) Aynı hava aracında aynı bulgunun birçok defalar tespit edilmesi durumunda denetim görevlisi bulgunun kategorisini artırabilir.

    (6) Denetleme sırasında bulgu kategorizasyonunda tanımlanmayan bir bulgu ile karşılaşılması durumunda, bulgunun kategorisine ekip lideri tecrübeli denetim görevlisi karar verir.

    Denetleme raporlarının EASA merkezi veri bankasına girilmesi

    Madde 17 - (1) Yapılan denetlemeler, denetleme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde EASA merkezi veri bankasına SAFA koordinasyon ekibi tarafından girilir.

    Bulgu takip sistemi

    Madde 18 - (1) Denetleme sonunda tespit edilen bulguların kategorilerine göre, söz konusu bulguların giderilmesini sağlamak için yapılması gereken faaliyetler şunlardır;

    a) Kategori 1 Bulgu hava aracının emniyetli operasyonunu çok az etkileyebilecek bulgudur. Bulgu hakkında sorumlu kaptan pilotun bilgilendirilmesi yeterlidir. Bu bilgilendirme, Ek-1'de yer alan Standart Rapor Form 20'nin bir nüshasının sorumlu kaptan pilota verilmesi ile yapılır.

    b) Kategori 2 Bulgu hava aracının emniyetli operasyonunu sınırlı etkileyebilecek bulgudur. Kategori 2 Bulgu tespit edilmesi durumunda ilk olarak bulgu hakkında Ek-1'de yer alan Standart Rapor Form 20'nin bir nüshasının sorumlu kaptan pilota verilmesi ile bilgilendirme yapılır. Daha sonra yazılı olarak hava aracının işletmesine ve tescilinde kayıtlı olduğu sivil havacılık otoritesine en fazla 30 gün içerisinde bilgi verilir.

    c) Kategori 3 Bulgu direkt olarak uçuş emniyetini etkileyebilen bulgudur. Tespit edilen Kategori 3 Bulgunun etkisinin derecesine göre yapılacak faaliyet değişir.

    1) Kategori 3a Bulgu; hava aracının operasyonuna sınırlama getirilir.

    2) Kategori 3b Bulgu; hava aracının kalkışından önce bulgu giderilir veya bulgunun kapatılmasının sağlanması için yolcusuz olarak işletmenin ana üssüne gitmesine izin verilir ya da uçuşa kısıtlama getirilerek uçuşun yapılması sağlanır.

    3) Kategori 3c Bulgu; denetleme de tespit edilen Kategori 3 Bulgunun sorumlu kaptan pilot tarafından kabul edilmemesi ve bundan dolayı gerekli düzeltici işlemin yapılmaması durumunda denetim görevlisi uçuşa izin vermez ve hava aracını bulgunun giderilmesi sağlanıncaya kadar yerde tutar.

    4) Kategori 3d Bulgu; Kategori 3 Bulguların çokluğundan veya sık tekrar etmesinden dolayı bir hava aracının veya işletmenin emniyetsiz olduğu kanaatine varılırsa Genel Müdürlük söz konusu hava aracının veya işletmenin Türkiye hava sahasına girişini durdurabilir. Bulgularla ilgili yapılan düzeltici işlemlerin yeterli görülmesi halinde durdurma kaldırılır.

    ç) Denetleme sırasında hava aracının uçuşa elverişliliğini ortadan kaldıracak bir durumla karşılaşılırsa, geçici olarak uçuşa elverişliliğin kaybolması gereği ivedi olarak hava aracının tesciline kayıtlı olduğu devlet ile bağlantı kurulur. Sorumlu devletten gelen bilgilere göre son karar verilir. Tespit edilen Kategori 3 Bulgu direkt olarak hava aracının uçuşa elverişliliğini etkilemiyorsa, sorumlu devlet ile ivedi olarak bağlantı kurulması gerekmeyebilir ve kurulacak bağlantı yazılı olarak yapılabilir.

    Denetleme planı hazırlıkları

    Madde 19 - (1) Türkiye'ye operasyon yapan yabancı işletmeler ve hava aracı tipleri dikkate alınarak, olabildiğince işletme ve hava aracı başına eşit denetlemeyi sağlayacak şekilde bir denetim planı SAFA koordinasyon görevlisi tarafından hazırlanarak, onay için Genel Müdüre sunulur.

    (2) Verimli bir SAFA denetlemesi için uygun hazırlık yapılır. Yapılacak hazırlık; denetlenecek uçak veya işletmenin seçimi ve uçak veya işletme hakkında bilgi toplama olmak üzere 2 ana öğeyi içerir.

    a) Uçak veya işletme hakkındaki esas bilgi kaynağı SAFA veritabanıdır. SAFA veritabanından elde edilen raporlar doğrultusunda daha önceden seçilmiş hava aracı veya işletme denetlenir.

    b) Başka bir bilgi kaynağı da ORB analizi ve SAFA programında yer alan ülkelerin herhangi bir işletmenin veya hava aracının trafik haklarını askıya alması durumunda bilgilendirmesini sağlayan SAFA erken uyarı sistemidir.

    (3) Hava aracı ya da işletme seçildikten ve gerekli tüm bilgiler toplandıktan sonra planlanan denetimi yapmak için aşağıdaki faaliyetlere geçilebilir:

    a) Seçilen işletme için uçuş planlarının son durumu temin edilir.

    b) Denetlenecek bölümler, özellikle de denetim süresi sınırlı olduğu durumlarda, SAFA denetim görevlileri arasında dağıtılır.

    c) Veritabanından elde edilen önceki denetlemelerin verileri dikkate alınarak odaklanılacak maddeler seçilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: SAFA Erken Uyarı ve Takip Sistemi

    SAFA erken uyarı ve takip sistemi

    Madde 20 - (1) Bir hava aracında, hava aracının veya işletmesinin yasaklamasına neden olabilecek uçuş emniyetsizlikleri tespit edilirse, SAFA programında yer alan diğer ülkelere ve EASA'ya bilgi verilir. Ayrıca SAFA programında yer alan ülkelerden gelen uçuş emniyetsizliği bilgileri de Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Erken uyarı mesajı olarak, SAFA programına üye tüm ülkeler tarafından kullanılan SAFA erken uyarı mesajı kullanılır.

    (2) Erken uyarı mesajı gerekli detayları içerir ve bulgular ve uyumsuzluklar açıkça belirtilir. Söz konusu işletmenin bağlı olduğu sivil havacılık otoritesinin işbirliği ve karşılıklı anlayışını sağlamak amacıyla erken uyarı safhasında söz sahibi olması sağlanır.

    (3) Yasak kararının dayandırılacağı bilginin doğruluğu ve tüm ayrıntıların SAFA programında yer alan ülkeler tarafından ulaşılabilir durumda olması sağlanır.

    ALTINCI BÖLÜM:Bilgi Alışverişi, Bilginin Saklanması ve Dağıtımı

    Bilgi alışverişi

    Madde 21 - (1) EASA ile Genel Müdürlük arasında imzalanan işbirliği düzenlemesi kapsamında, ramp denetim raporları gecikmeksizin SAFA veri tabanına girilerek, SAFA programında yer alan Devletlerin yetkili otoriteleri ve EASA ile paylaşılır.

    (2) Bir ramp denetim raporunun bir hava aracının uluslararası emniyet standartlarını karşılamayıp, potansiyel bir emniyet tehdidi oluşturabileceğini gösterdiği tüm durumlarda, rapor tüm SAFA programında yer alan sivil havacılık otoritelerine ve EASA'ya gecikmeksizin ulaştırılır.

    Bilginin saklanması ve dağıtımı

    Madde 22 - (1) 14/12/2006 tarihinde EASA ile Genel Müdürlük arasında imzalanan işbirliği düzenlemesi kapsamında, Genel Müdürlüğe iletilen bilgilerin uygun düzeyde gizliliğini temin etmek için gerekli önlemler alınır. Ayrıca bu bilgiler sadece bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda kullanılır.

    Hava aracının yerde tutulması

    Madde 23 - (1) Uluslararası emniyet standartlarına uyumsuzluğun uçuş emniyetine açıkça tehlike oluşturduğu durumlarda hava aracı işletmesi uçağın kalkışından önce eksiklikleri gidermek için önlem alır. Uçuştan önce gerçekleştirilecek olan düzeltici faaliyetler denetim ekibi tarafından yeterli bulunmaz ise, bulgu giderilene kadar söz konusu hava aracının kalkışına izin verilmez ve hava aracının sicilinin kayıtlı bulunduğu sivil havacılık otoritesine bilgi verilir.

    (2) Söz konusu hava aracının operasyonundan sorumlu devlet ya da hava aracının sicilinin kayıtlı olduğu devlet ile işbirliği içerisinde, hangi eksikliklerin giderilmesiyle hava aracının uçmasına izin verileceğine dair koşullar açıklanır. Söz konusu eksikliğin hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikasının geçerliliğini etkilediği durumlarda, uçuş yasağı ancak işletmenin söz konusu uçuşta hava sahası kullanılacak olan devlet veya devletlerden izin alması halinde kaldırılabilir.

    AB kara listesi

    Madde 24 - (1) AB kara listesinde bulunup Türkiye'ye operasyon yapan işletmeler var ise, bu işletmelerin AB kara listesine giriş sebepleri, Genel Müdürlük tarafından yapılan denetlemelerle birlikte değerlendirilerek, gerekli görülmesi halinde Türkiye'ye operasyonları durdurulur.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Türk Sivil Havacılık İşletmeleri ile Koordinasyon

    SANA denetlemeleri

    Madde 25 - (1) SANA denetlemeleri SAFA denetim görevlileri tarafından yapılır. SANA denetlemelerinde de Ek-1'de yer alan Standart Rapor Form 20 kullanılır ve 12, 13, 14, 15, 16, 18 ve 19 uncu maddelerde belirtilen usuller SANA denetlemelerinde de geçerlidir.

    SAFA/SANA raporlarının düzeltici işlemleri

    Madde 26 - (1) Genel Müdürlük tarafından İşletmelere gönderilen SAFA denetleme raporlarında yer alan bulguların giderilmesine ilişkin düzeltici işlemler, ilgili kayıtlar ile birlikte en fazla 15 gün içerisinde, her işletmenin SAFA koordinasyon görevlisi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

    (2) Düzeltici işlem etkin, zamanında ve söz konusu bulgunun tekrarını engelleyecek şekilde olur. Denetleme sırasında bulgu kapatılması için alınan önlem veya bulgu giderme, düzeltici işlem olarak kabul edilmez.

    (3) SAFA denetlemelerinde tespit edilen bulguların düzeltici işlemler, bahse konu hava aracının uçuş ekibi isimleri ile birlikte Genel Müdürlüğe Türkçe ve İngilizce iki nüsha olarak gönderilir.

    (4) İşletmeler SAFA/SANA denetlemelerinde tespit edilen bulgulara, bulgunun haksız veya yanlış olduğunu dayanakları ile birlikte ortaya koymak suretiyle itiraz edebilir. Genel Müdürlük yapılan itirazın sonucu hakkında işletmeyi bilgilendirir.

    İşletme SAFA koordinasyon görevlisi

    Madde 27 - (1) Her işletme bir işletme SAFA koordinasyon görevlisi yetkilendirir. İşletme SAFA koordinasyon görevlisi Genel Müdürlüğe tüm iletişim bilgilerini bildirir. İşletmenin yetkilendirdiği SAFA koordinasyon görevlisi Genel Müdürlük tarafından da onaylanır. İşletme SAFA koordinasyon görevlisinin Genel Müdürlük tarafından yetersiz bulunması durumunda, Genel Müdürlük işletme SAFA koordinasyon görevlisinin değiştirilmesini ister.

    (2) İşletme SAFA koordinasyon görevlisi aşağıdaki şartları sağlar.

    a) 5 yıllık havacılık tecrübesi sahibi olmak,

    b) Uçuşa elverişlilik, bakım veya operasyon konularından birinde 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

    (3) İşletme SAFA koordinasyon görevlisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) İşletmenin uçaklarına yapılan SAFA/SANA denetlemelerinde tespit edilen bulguların düzeltici işlemlerinin, işletmenin ilgili biriminin bilgilendirilmesi suretiyle yapılmasını sağlamak ve düzeltici işlemleri Genel Müdürlüğe göndermek.

    b) İşletmenin uçaklarına SACA denetlemeleri yapmak veya yaptırmak suretiyle işletmenin daha emniyetli operasyon yapmasını sağlamak.

    İşletme SAFA denetim görevlileri

    Madde 28 - (1) İşletme SAFA denetim görevlileri aşağıdaki şartları sağlar.

    a) 3 yıllık havacılık tecrübesi sahibi olmak,

    b) Uçuşa elverişlilik, operasyon, lisans ve tehlikeli maddeler konularında sertifika sahibi olmak,

    c) İşletmenin kendisi tarafından da verilebilecek SAFA eğitimi almış olmak,

    ç) İşletme SAFA koordinasyon görevlisi tarafından yetkilendirilmiş olmak.

    Değerlendirme toplantıları

    Madde 29 - (1) Genel Müdürlük SAFA değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları marifetiyle Türk Havacılık işletmelerini bilgilendirir ve bu işletmelerin görüşlerini alır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar