ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİK

    Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (Enar) Dair Yönetmelik

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27605

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar : Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak destek programları kapsamında tüzel ve gerçek kişilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürme aşamalarında yapacağı teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme ve örnek uygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında; ülkemizde yerli ve yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde, Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Demonstrasyon ve Teknoloji Transferi Projeleri ile uluslararası alanda ve/veya üniversite, kamu, sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetler Bakanlar Kurulu Kararı ile desteklenir.

    (2) Desteklenecek projeler aşağıdaki konulardan en az birini kapsamalıdır;

    a) Yerli Enerji Kaynakları Potansiyelinin ve Kullanımının Geliştirilmesi,

    b) Yenilenebilir Enerji Teknolojileri,

    c) Yeni Enerji Teknolojileri,

    ç) Temiz Enerji Teknolojileri,

    d) Enerji Elektro-Mekanik Teçhizatı İmalat Teknolojileri,

    e) Enerji Verimliliği Teknolojileri,

       f) Zararlı Emisyonları Azaltma Teknolojileri,

    g) Çevrim Teknolojileri,

    ğ) Enerji İletim ve Dağıtım Teknolojileri.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri ve 28 inci Maddesi ile 10/5/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 1 inci, 7 inci ve 11 inci Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Akademisyen: En az doktora seviyesinde uzmanlığı bulunan üniversite öğretim görevlilerini,

       b) Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

       c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

       ç) Birim: Üniversite veya kuruluşun EN-AR projesi ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi,

       d) Çağrılı Proje: Konusu, kapsamı, hedefleri, beklenen faydaları, bütçesi, destek talep eden tarafından belirlenen projeleri,

       e) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularında ve/veya izleme heyetlerinde uzmanlık hizmetinden yararlanılmak üzere, Sekreterya tarafından görevlendirilen uzmanı,

       f) Demonstrasyon Projesi: Potansiyel ve ekonomik avantajlara sahip olan, ancak doğrudan ticari hale getirilemeyen yeni teknolojilerin uygulanabilirliğini kanıtlamaya yönelik projeleri,

       g) EN-AR Projesi: Amacı, kapsamı, dayanakları, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, Bakanlık ve proje ortakları tarafından sağlanacak nakdi ve ayni destek tutarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları sözleşme ile belirlenmiş, sonuçları bu yönetmelik kapsamında olan, Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

       ğ) Firma: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer sağlayan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye'de yerleşik özel sektör işletmelerini (kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin Türkiye'deki temsilcilik ve şubeleri hariç),

       h) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

       ı) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

       i) Güdümlü Proje: Konusu, kapsamı, hedefleri, beklenen faydaları, destek miktarı ve süresi Sekreterya tarafından belirlenen projeleri,

       j) Harcama Yetkilisi: İlgili üniversite veya kuruluşun harcama yetkilisini,

       k) İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsünü,

       l) İlerleme Raporu: Faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, programdan zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, ilgili döneme ait harcamaların listesini ve bu harcamalara ait gider vb. bilimsel ve mali bilgileri içeren ve sözleşmede belirlenen zaman dilimlerinde Sekreteryaya sunulan raporu,

       m) İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

       n) İştirak: İktisadi Devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketleri,

       o) İzleme Heyeti: Desteği başlatılan projedeki ilerlemeleri, dönemsel teknik kazanımları, bilimsel ve mali yönden sözleşmeye aykırı bir hususun olup olmadığını belirli dönemlerde izlemek amacıyla, Bakanlık personeli ve/veya danışmanlardan oluşan Sekreterya tarafından görevlendirilen heyeti,

       ö) İzleyici Raporu: İzleme Heyeti tarafından belirli dönemlerde ilerleme raporları, sözleşme ve yerinde yapılan incelemelere göre hazırlanan raporu,

    p) Kamu İktisadi Kuruluşu: Sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsünü,

    r) KOSGEB: 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunla kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

    s)Kuruluş: İktisadi Devlet Teşekkülünü, Kamu İktisadi Kuruluşunu, Müesseseleri, Bağlı Ortaklıkları, İşletmeleri, İştirakleri, KOSGEB'i, Teknoloji Geliştirme Bölgelerini,

    ş) Muhasebe Yetkilisi: İlgili üniversite veya kuruluşun muhasebe yetkilisini,

    t) Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

       u) Ortaklık Protokolü: Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen esaslara göre Proje Ortaklarının, kendi aralarında imzalanan yazılı anlaşmayı,

       ü) Proje Değerlendirme Heyeti: Ön incelemeden geçen projeleri, bilimsel, teknik ve ekonomik yönden Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirecek olan ve Sekreterya tarafından görevlendirilen heyeti,

       v) Proje Ortakları Yetkilisi: Projeyi gerçekleştirecek ortaklar tarafından, tüm ortaklar adına EN-AR Projesi için yetkilendirilen, satın almalarla ilgili işlemlerin yapılmasından, muhasebeleştirilmesinden sorumlu olan üniversiteyi veya kuruluşu,

       y) Proje Özel Hesabı: Kamu bankalarından birinde, her proje için ayrı açılacak olan proje hesabını,

       z) Proje Sonuç Raporu: Projenin sona erdiği dönemde proje sonuçlarının, Proje Ortakları ve ülkemiz ekonomisi üzerindeki beklenen etkisini gösteren teknik ve mali kılavuzda belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan raporu,

       aa) Proje Yürütücüsü: Proje ortakları yetkilisi tarafından görevlendirilen; projenin bilime, tekniğe, hukuka ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu, proje yazışmalarını yapan, desteklenecek olan proje konusunda araştırma veya proje yapmış olan akademisyeni,

       bb) Sekreterya: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, genel müdür tarafından görevlendirilen bir genel müdür yardımcısı ile daire başkanlığından teşekkül eden heyeti,

    cc) Sözleşme: Desteklenmesine karar verilen EN-AR projesi için; Bakanlık ile, Proje Ortakları, Proje Ortakları Yetkilisi ve Proje Yürütücüsü arasında imzalanan, projenin ve desteğin kapsamı, planı, programı, idari, mali ve hukuki hükümler ile iş paketleri vb. diğer hususları belirleyen yazılı anlaşmayı,

       çç) Teknik ve Mali Kılavuz: Bu Yönetmelik kapsamında önerilen projelerin hazırlanması, ön incelemesi, değerlendirilmesi, karar verilmesi, sözleşmesi imzalanarak desteklenmesi, izlenmesi, durdurulması veya iptal edilmesi aşamalarında uygulanacak kriterleri, desteklenecek öncelikli programları, Proje Önerisi başvuru tarihlerini, Sözleşme, Ortaklık Protokolü, vb. standart formları, teknik ve mali hususları içeren, Sekretarya tarafından hazırlanarak, her yıl güncellenecek ve en geç aralık ayı sonuna kadar ilan edilecek olan kılavuzu,

       dd) Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmayı,

       ee) Teknoloji Geliştirme: Teorik ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmayı,

       ff) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: 26/6/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerini,

       gg) Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırma ve bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yönlendiren araştırmayı,

       ğğ) Üniversite: 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında bulunan yükseköğretim kurumlarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Destek Oranı ve Destek Süresi

       Destek oranı

    Madde 5 - (1) Desteklenmesine karar verilen EN-AR projesine;

       a) Bakanlık tarafından nakdi destek sağlanır.

       b) Proje ortakları tarafından projeye ayni ve/veya nakdi destek sağlanabilir. Yapılacak katkı, proje önerisinde ve sözleşmesinde açıkça belirtilir.

       (2) Projede kamu kaynaklarından, özel şirketlerden, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası kamu menşeli kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler ve destek başvuruları proje başvurularında belirtilir. Bu şekilde sağlanan hibe ve destekler desteğin alındığı gidere yönelik olan harcamalardan düşülerek desteklenmeye esas olan harcama tutarı belirlenir.

       (3) Proje adına geri ödemeli destek kredileri kullanılamaz.

       (4) Proje için ön görülen bütçenin proje tamamlanmadan bitmesi halinde, sekreterya tarafından uygun görülmesi kaydı ile Bakanlık tarafından projeye en fazla %10 oranında ek bütçe verilebilir.

       Destek süresi

       Madde 6 - (1) Destekleme süresi ulusal proje bazında en çok 36 aydır. Projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlerine uygun olarak Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda en fazla 6 şar aylık iki dönem ek süre verilebilir.

       (2) Uluslararası ortak EN-AR projeleri, proje süresi kadar desteklenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Proje Başvuru, Başvuru Dönemleri, Destek Başlama Tarihi, Ön İnceleme, Değerlendirme, Karar ve Sözleşme

       Proje başvuru

       Madde 7 - (1) EN-AR proje önerileri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen şekilde hazırlanarak, Proje Ortakları Yetkilisi tarafından Sekretaryaya gönderilir.

       Proje başvuru dönemleri

       Madde 8 - (1) EN-AR proje önerisi başvuru dönemleri, her yıl Sekreterya tarafından yayımlanan Teknik ve Mali Kılavuzda ilan edilir.

       Proje destek başlama tarihi

       Madde 9 - (1) EN-AR programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler, sözleşmede belirtilen tarih itibarı ile başlatılır.

       Ön inceleme

       Madde 10 - (1) Projelerin ön incelemesi proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Sekreterya tarafından yapılır.

       (2) Önerilen projenin, Proje Başvuru Dokümanının bilimsel ve teknolojik niteliği, yenilik düzeyi, teknik riskleri, hedefleri, faaliyetleri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, proje maliyeti, Proje Ortaklarının insan kaynağı ve altyapısı, ilgili alandaki bilgi ve birikimleri, Ortaklık Protokolü vb. hususların Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen esaslara uygunluğu incelenir. Sekreterya tarafından uygun görülen projeler Proje Değerlendirme Heyeti üyelerine gönderilir.

       (3) Fiilen başlatılmış olan bir proje için de EN-AR Programına başvuru yapılabilir. Ancak Sözleşme imzalanmasından önce yapılan harcamalar gider olarak kabul edilmez.

       (4) Kamu menşeli başka bir kaynak tarafından desteklenerek sonradan durdurulmuş veya iptal edilmiş projelere destek sağlanmaz. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulmuş veya tamamlanamamış olan projelerin kalan kısımlarına destek sağlanabilir.

       (5) Yatırıma yönelik projeler ile eksik belge içeren projeler değerlendirmeye alınmaz.

    Değerlendirme

       Madde 11 - (1) Sekreterya tarafından değerlendirilmeye sunulan EN-AR Proje önerileri, Proje Değerlendirme Heyeti üyeleri tarafından incelenerek ve Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen puanlandırma esasına göre değerlendirilir.

       (2) Proje önerilerindeki konuların farklılığına göre birden fazla Proje Değerlendirme Heyeti kurulabilir. Farklı proje önerilerini farklı Proje Değerlendirme Heyetleri değerlendirebilir.

       (3) Proje Değerlendirme Heyeti; Sekreterya tarafından belirlenecek olan, Bakanlıktan iki temsilci, üniversitelerden iki akademisyen ve sanayi kuruluşlarından enerji konusunda uzman bir temsilci olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

       (4) Proje ortakları yetkilisinin, proje değerlendirme paneline katılarak, projeyi anlatmasına imkan verecek şekilde, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, çalışma programını, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, başarı kriterlerini, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklaması, Sekreterya tarafından temin edilir.

       (5) Heyet üyeleri, değerlendirme öncesi Proje Ortaklarını yerinde inceleyebilir.

       (6) Sekreteryaca gerekli görülmesi durumunda, proje hakkında danışman raporu hazırlatılarak, Proje Değerlendirme Heyeti üyelerine sunulur.

       Karar

       Madde 12 - (1) Proje değerlendirmesi sonucu heyet üyeleri, raporlarını ayrı ayrı hazırlar ve Sekretaryaya sunar. Sekretarya bu raporları ve destek bütçesini göz önünde bulundurarak desteklenecek projeleri belirleyip proje son başvuru tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde proje ortaklarına bildirilir.

       Sözleşme

       Madde 13 - (1) Desteklenmesine karar verilen EN-AR Projesi ortaklarına bildirim tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde sözleşme imzalanır.

       (2) Sözleşmeye ilişkin giderler Proje Ortakları tarafından karşılanır.

       (3) Sözleşme eki; EN-AR Projesi, Ortaklık Protokolü ile diğer gerekli hususları kapsar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Proje Özel Hesabı, Satın Alma, İhale ve Muhasebe İşlemleri, Harcamalar, Avans ve Mahsup İşlemleri

    Proje özel hesabı

       Madde 14 - (1) Proje Ortakları Yetkilisi tarafından, kamu bankalarından birinde EN-AR projesi için proje özel hesabı açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, Proje Yürütücüsünün talebi üzerine, proje özel hesabını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan proje özel hesabından yapılır.

       (2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra birinci iş paketi için öngörülen destek tutarı Bakanlık tarafından proje özel hesabına yatırılır. Sonraki ödemeler sözleşmede belirtilen şekilde proje özel hesabına aktarılır.

       (3) Projeye yönelik özel hesaba transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler proje bazında emanet hesaplarda Sekreterya tarafından izlenir.

       Satın alma, ihale ve muhasebe işlemleri

       Madde 15 - (1) Sözleşmede öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, Proje Yürütücüsü tarafından ilgili birime yapılır. Alımlar, yükseköğretim kurumlarında 1/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin f Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen esaslara, kuruluşlarda ise genel alım esaslarına göre yapılır ve sonuçlandırılır.

       (2) Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider işlemleri bu esas ve usuller ile genel hükümler çerçevesinde ilgili birimler tarafından yerine getirilir.

       (3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; Proje Yürütücüsünün Harcama Yetkilisi olması halinde Proje Yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise, Harcama Yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç iki işgünü içinde Muhasebe Yetkilisi tarafından ödenir.

       (4) Proje Özel Hesabına transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, Proje Ortakları Yetkilisi gelir gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir.

    (5) Proje Ortakları Yetkilisince, proje giderleri için, projede belirtilen bütçe kalemleri itibariyle muhasebe kayıtları tutulur. Giderlerin ayrıntılı takibi Sekreterya tarafından yapılır.

       (6) Tüm satın alma işlemlerinde, İhale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonlarında proje personeli üye olarak görevlendirilebilir.

       Harcamalar

       Madde 16 - (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler Bakanlık adına EN-AR Proje adı ve kod numarası belirtilerek düzenlenir.

       (2) Kayda ve muayeneye tabi malzeme olması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücüsüne zimmetlenir.

       (3) Projenin yürütülmesi sırasında, Sözleşmenin eki olan proje dokümanlarında yer alan ve Bakanlık tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır.

       (4) Proje Ortakları Yetkilisi üniversite veya kuruluş tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge ve diğer belgelerin bağlanması esas olup bunun dışında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen gider belgelerine ilişkin hükümler (taşınır işlem fişi hariç olmak üzere) kıyasen uygulanır.

       (5) Proje Özel Hesabından yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin asılları, ilgili birim tarafından genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

       Avans ve mahsup işlemleri

       Madde 17 - (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci Maddesi gereğince yılı Bütçe Kanunu ile mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak il merkezleri için belirlenen avans limitinin on katına kadar avans verilebilir.

       a) Avans talebi, ilgili birime yapılır. Talep edilen avans tutarı, proje hesabında yer alan tutarların kontrolünü müteakip, Harcama Yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra Muhasebe Yetkilisince en geç iki işgünü içerisinde Proje Yürütücüsü tarafından belirlenen proje mutemedinin banka hesabına aktarılır. Proje mutemedinin görevlendirilmesine ilişkin yazıda mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve bir ayı geçmemek üzere avansın hangi süre içinde mahsup edileceği belirtilir.

       b) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların ilgili birim tarafından proje bütçesine uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir.

       c) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilmez.

       ç) Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır ve bir avansın usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni avans verilmez.

       d) Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı Proje Yürütücüsü ve/veya sorumlu proje mutemedi tarafından imzalanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İlerleme Raporu, İzleme, Değişiklik, Durdurma ve İptal

    İlerleme raporu

       Madde 18 - (1) Projenin niteliğine göre en fazla 4 ay süreyi aşmamak üzere, sözleşmede belirtilen dönemlerde hazırlanan ilerleme raporu Proje Ortakları Yetkilisi, Proje Ortakları ve Proje Yürütücüsü tarafından imzalanarak Sekretaryaya teslim edilir.

       İzleme

       Madde 19 - (1) Projenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere Sekretarya tarafından, yılda bir defadan az olmamak üzere, gerekli görülen zamanlarda İzleme Heyeti elemanları görevlendirilir. İzleme Heyeti; İzleme Raporunu hazırlayarak Sekreteryaya sunar. İzleme Raporu Sekreterya tarafından incelenerek giderilmesi gereken hususlar Proje Ortakları Yetkilisi ve Proje Yürütücüsüne bildirilir.

       Değişiklik

       Madde 20 - (1) Proje Yürütücüsü projede yapılacak; proje kapsamının daraltılması, genişletilmesi, proje önerisinde öngörülemeyen makine-donanım, yazılım gibi kalemlerdeki değişiklikler, proje personelinde meydana gelecek değişiklikler gibi projenin kapsamını, süresini, bütçesini ve idari yapısını değiştirecek konular ile proje süresi içerisinde alınan donanımın proje süresince çok zorunlu hallerde bakım ve onarımına yönelik giderlerin proje bütçesinden karşılanması ile ilgili talebini gerekçeli olarak Sekretaryaya bildirir. Değişikliklerin Sekreterya tarafından uygun görülmesi halinde, bütçe kalemleri arasında revize yapılabilir.

       Durdurma ve iptal

       Madde 21 - (1) İzleme raporlarının incelenmesi sonucunda; sözleşmeye aykırı hususların tespit edildiği, öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler Sekreterya tarafından geçici olarak durdurulabilir ve/veya iptal edilebilir.

       (2) Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale gelen projeler, Proje Ortakları Yetkilisinin başvurusu üzerine Sekretarya tarafından geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.

       (3) Geçici durdurma kararında projenin ne kadar süre için durdurulduğu belirtilir ve destek süresi proje tekrar başladığında durdurulan süre kadar uzatılabilir.

       (4) Geçici durdurma süresi içerisinde Sekretaryaca yapılacak inceleme sonucunda durdurma sebeplerinin, ortadan kalktığı anlaşılırsa proje desteğine devam edilebilir.

       (5) Geçici durdurma süresi en fazla altı aydır. Bu süre sonuna kadar durdurma sebepleri ortadan kalkmaz ise Sözleşme Sekretarya tarafından fesh edilir.

       (6) Durdurma sebeplerinin devamlılık arz edeceğinin tespiti halinde, 6 aylık süre beklenilmeden, Sözleşmenin Sekretarya tarafından feshedilmesine karar verilebilir.

       (7) Bakanlık ödeneğinin bitmesi halinde yeni ödenek aktarılıncaya kadar projeler durdurulabilir.

       (8) Projenin proje ortakları veya yürütücüsünün kasıtlı kusur veya ihmali yüzünden durdurulması veya iptali durumunda, sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılarak, devlet tarafından verilen destekler yasal faizleri ile birlikte tahsil edilir. Anlaşmazlıklarda Ankara İdari Mahkemeleri yetkilidir.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemeler

       Madde 22 - (1) Projede veya Proje değerlendirme ve İzleme heyetlerinde görev alacak akademik personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci Maddesi kapsamında görevlendirilebilir.

       (2) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde, sözleşme çerçevesinde, gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

       Desteklenebilecek giderler

       Madde 23 - (1) Sözleşmede yer alan, personel maaşı, işçilik, harcırah ve seyahat giderleri, makine-ekipman, prototip kalıp, sarf malzemesi, laboratuar test ve analiz raporları ile ilgili giderler sözleşmeye uygun olarak desteklenir.

       Desteklenemeyecek giderler

       Madde 24 - (1) Sermaye kullanım maliyeti, kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki giderler, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stant, ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri ve sözleşme imzalanmadan önce yapılan giderler desteklenmez.

       Sorumluluk

       Madde 25 - (1) Proje Ortakları, Proje Ortakları Yetkilisi ile imzalanan protokol çerçevesinde projenin yürütülmesinden izlenmesinden ve Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

       (2) Proje Ortakları Yetkilisi, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevler çerçevesinde projenin, sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli bilgi akışının sağlanmasından, gerekli satın almalarla ilgili işlemlerin yapılmasından ve muhasebeleştirilmesinden ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

       (3) Proje Yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde yürütmekten, kaynağın proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından, kullanılmaması halinde doğacak her türlü zararın tazmininden ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

       (4) Harcama yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde,

       (5) Bakanlık, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından,

    sorumludurlar.

       Gizlilik

       Madde 26 - (1) Projede görev alanlar tarafından; tüm bilgi ve belgeler ticari gizli bilgi olarak kabul edilip, Proje Ortaklarının ve Bakanlığın izni alınmadan üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

    (2) Proje Değerlendirme Heyeti üyelerinden ve İzleme Heyetinde görev alan danışmanlardan gizliliğe uyulması konusunda taahhütname alınır.

       (3) Proje sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Proje ile ilgili gizli bir bilginin açıklanması halinde bu açıklamayı yapan hakkında, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde gereken işlemler başlatılır.

       Mülkiyet hakları

       Madde 27 - (1) Proje Yürütücüsü, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında proje ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluğundadır.

       (2) Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüm malzemeler, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, sözleşmede belirlenen şekilde Proje Ortaklarına devredilir.

       (3) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında, Bakanlık desteği ile alınan makine donanımın, mülkiyetinin devredilmesi veya başka ortaklarla projenin devam etmesi konusunda tasarruf Bakanlığındır. Proje ortakları hiçbir hak talep edemez.

       (4) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, proje özel hesabında kalan tutar Bakanlığa iade edilir.

       (5) Proje sonucunda elde edilecek tüm mülkiyet hakları sözleşmede belirlenen şekilde kullanılabilir.

       Konferans ve eğitim

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Sekreterya tarafından, ihtiyaç duyulan konularda konferans, panel gibi aktiviteler düzenlenir ve giderleri program bütçesinden karşılanır.

       Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında amaca uygun olarak tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirilmesi Sekretarya tarafından yapılır.

       Proje sonuçları uygulama planı

       Madde 30 - (1) Proje desteğinden yararlanan ortaklar, proje çıktılarının uygulamaya aktarılmasına yönelik mekanizmaları ve iş takvimini başvuru formu ile birlikte sunabilir.

       Kısıtlamalar

       Madde 31 - (1) Proje Değerlendirme Heyeti ve İzleme Heyeti üyeleri, kendi çalıştıkları üniversite, kuruluş veya firmadan gelen proje önerilerini değerlendiremez.

       Denetim

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlıkça denetlenir.

       Yürürlük

       Madde 33 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Ek-1

    KATI YAKITLI YAKMA TESİSLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt türüYakıt türü Yakıt Isıl GücüYakıt Isıl Gücü Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )

          TozToz SO2SO2 NO2 (NO ve NO2) NO2 (NO ve NO2) CO CO

    Katı yakıtKatı yakıt 50 MW Yakıt ısıl gücü

    100 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <100 MW 5050 850850 400400 150150

       Yakıt ısıl gücü 100 MWYakıt ısıl gücü 100 MW 3030 200200 200200 200200

    Petrol kokuPetrol koku 50 MW Yakıt ısıl gücü

    100 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <100 MW 2020 400400 400400 150150

       Yakıt ısıl gücü 100 MWYakıt ısıl gücü 100 MW 2020 200200 200200 200200

    BiyokütleBiyokütle 50 MW Yakıt ısıl gücü

    100 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <100 MW    200200 400400    

       100 MW Yakıt ısıl gücü

    300 MW100 MW Yakıt ısıl gücü <300 MW    200200 300300    

       Yakıt ısıl gücü 300 MWYakıt ısıl gücü 300 MW    200200 200200    

    (1)    SO2 parametresi için yukarıda belirtilen değerlerin, kullanılan katı yakıttaki yüksek kükürt içeriği nedeniyle önlemler alınarak arıtma tesisi kurulmasına rağmen sağlanamadığı durumlarda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

    a) Isıl gücü 100 MW ila 300 MW arasında olan tesisler için 300 mg/Nm3 SO2 emisyon sınır değeri aşılamaz veya en az % 92 oranında kükürt giderme sağlanır.

    b) Isıl gücü 300 MW ve üzerinde olan tesisler için 400 mg/Nm3 SO2 emisyon sınır değeri aşılamaz ve en az % 95 oranında kükürt giderme sağlanır.

    (2)    Petrol koku yakıldığı durumlarda aşağıda mg/Nm3 olarak ifade edilen emisyon sınır değerleri ayrıca uygulanır.

    a)   Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum,

    b)   Talyum ve bileşikleri, talyum,

    c)   Antimon ve bileşikleri, antimon,

    d)   Arsenik ve bileşikleri, arsenik,

    e)   Kurşun ve bileşikleri, kurşun,

    f)   Krom ve bileşikleri, krom,

    g)   Kobalt ve bileşikleri, kobalt,

    h)   Bakır ve bileşikleri, bakır,

    i)   Manganez ve bileşikleri, manganez,

    j)   Nikel ve bileşikleri, nikel,

    k)   Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum,

    l)   Kalay ve bileşikleri, kalay olarak ifade edilir. Bu emisyonlar için toplam olarak 0,5 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.    

    (3)    Benzo(a)piren için 0,001 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.

    Ek-2

    SIVI YAKITLI YAKMA TESİSLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt Isıl Gücü

    Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )

       TozToz SO2SO2 NO2 (NO ve NO2)NO2 (NO ve NO2) CO CO

    50 MW Yakıt ısıl gücü

    100 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <100 MW 5050 850 850 400400 8080

    100 MW Yakıt ısıl gücü

    300 MW100 MW Yakıt ısıl gücü<300 MW 3030 400-200 (lineer azalma)400-200 (lineer azalma) 200200    

    Yakıt ısıl gücü 300 MWYakıt ısıl gücü 300 MW    200200       

    (1)    Arsenik, kurşun, kadminyum, krom, kobalt, nikel olarak ifade edilecek nikel ve bileşikleri, vanadyum olarak ifade edilecek vanadyum ve bileşikleri olan ağır metaller için toplam olarak 1 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılamaz.

    Ek-3

    GAZ YAKITLI YAKMA TESİSLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt türüYakıt türü Yakıt Isıl GücüYakıt Isıl Gücü Emisyon Sınır Değerleri ( mg/Nm3)Emisyon Sınır Değerleri ( mg/Nm3)

          TozToz SO2SO2 NO2 (NO ve NO2)NO2 (NO ve NO2) CO CO

    Genel Durum Doğal gaz, fuel gaz, LPG, vb.Genel Durum Doğal gaz, fuel gaz, LPG, vb. 50 MW Yakıt ısıl gücü

    300 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <300 MW 5

    35

    150150 100100

       Yakıt ısıl gücü 300 MWYakıt ısıl gücü 300 MW       100100    

    Yüksek fırın gazıYüksek fırın gazı    1010 200200 200200    

    Demir-çelik sanayinde ortaya çıkan ve başka yerlerde de kullanılabilecek olan gazlarDemir-çelik sanayinde ortaya çıkan ve başka yerlerde de kullanılabilecek olan gazlar    3030 400* 200**400* 200**       

    Sıvılaştırılmış gazSıvılaştırılmış gaz    55 55       

    Kok fırınında oluşan düşük kalorili gazlarKok fırınında oluşan düşük kalorili gazlar    3030 400400       

    Yüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlarYüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlar    1010 200200       

    * Kok fırınında oluşan düşük kalorili gazlar

    ** Yüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlar

    Ek-4

    GAZ TÜBİNLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt türüYakıt türü Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)

       SO2SO2 NO2 (NO ve NO2) NO2 (NO ve NO2) CO CO İslilik (Bacharach) İslilik (Bacharach)

    Genel olarak gaz yakıtlarGenel olarak gaz yakıtlar 11,711,7 120

    100100

    Sıvılaştırılmış gazSıvılaştırılmış gaz 1,71,7          

    Kok fırınında oluşan düşük kalorili gazlarKok fırınında oluşan düşük kalorili gazlar 117117          

    Yüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlarYüksek fırınlarda oluşan düşük kalorili gazlar 6767          

    Doğal gazDoğal gaz 11,711,7 5050       

    Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç)Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç)    120120       

    Sıvı yakıtlarSıvı yakıtlar    120120    2 (sürekli çalışma) 4 (başlama)2 (sürekli çalışma) 4 (başlama)

    (1)    NO2 için emisyon sınır değerleri, ISO şartlarına göre (288,15 K sıcaklık, 101,3 kPa basınç ve % 60 bağıl nem) % 70 in üzerindeki işletme yükü için geçerlidir.

       Ancak,

    a) a) Toplam verimi % 75 den fazla olan bileşik ısı ve güç sistemlerinde kullanılan gaz tribünleri Toplam verimi % 75 den fazla olan bileşik ısı ve güç sistemlerinde kullanılan gaz tribünleri 75 75

    b) b) Kombine çevrim santrallerinde kullanılan ve yıllık ortalama toplam elektrik verimi % 55'den fazla olan gaz türbinleri Kombine çevrim santrallerinde kullanılan ve yıllık ortalama toplam elektrik verimi % 55'den fazla olan gaz türbinleri 75 75

    c)c) Mekanik tahrik için gaz türbinleriMekanik tahrik için gaz türbinleri 75 75

       Yukarıdaki kategorilerden hiçbirine girmeyen ancak verimliliği % 35 den (ISO temel yük durumuna göre belirlenecek) fazla olan tek çevrim gaz türbinleri,Yukarıdaki kategorilerden hiçbirine girmeyen ancak verimliliği % 35 den (ISO temel yük durumuna göre belirlenecek) fazla olan tek çevrim gaz türbinleri, 50* /3550* /35

        Ek-5

    KATI YAKITLI YAKMA TESİSLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt türü

    Yakıt Isıl Gücü

    Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )

          TozToz SO2SO2 NO2 (NO ve NO2)NO2 (NO ve NO2) CO CO

    Katı yakıtKatı yakıt 50 MW Yakıt ısıl gücü

    100MW 100 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <100MW 100 MW Yakıt ısıl gücü <500 MW 100100 20002000 600

    200200

             2000-400 (lineer azalma)2000-400 (lineer azalma)       

       Yakıt ısıl gücü 500 MWYakıt ısıl gücü 500 MW 5050 400400 200200    

    Petrol kokuPetrol koku 50 MW Yakıt ısıl gücü

    100 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <100 MW 2020 400400 600600    

       Yakıt ısıl gücü 100 MWYakıt ısıl gücü 100 MW       200200    

    1)    Toz parametresi için 1/6/1987 tarihinden önce ruhsat almış, ısıl gücü 500 MW veya daha fazla olan ve 5800 kJ/kg dan (net kalorifik değer) az ısıl değere sahip, nem oranı ağırlıkça % 45 in üzerinde, bileşik nem ve kül miktarı ağırlıkça % 60 ın üzerinde ve kalsiyumoksit oranı % 10 un üzerinde olan katı yakıtları yakan tesisler için 100 mg/Nm3 sınır değeri uygulanabilir.

    2)    SO2 parametresi için yukarıda belirtilen emisyon sınır değerlerinin yakıtın karakteristik özellikleri sebebi ile sağlanamadığı durumlarda 50 MW Yakıt ısıl gücü

    100 MW olan tesislerde en azından % 60 oranında bir kükürt azaltımı, 100 MW Yakıt ısıl gücü

    300 MW olan tesislerde % 75 lik bir azaltım, 300 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW olan tesislerde % 90 lık bir azaltım ve Yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan tesislerde ise % 94 oranında bir kükürt azaltımı sağlanacaktır; Yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan ve (1/1/2006) tarihinden önce baca gazı ve kükürt azaltma ekipmanları kurulumu sözleşmesi devreye girmiş ve kurulum çalışması başlamış olan tesislerde en azından % 92 oranında bir kükürt azaltım oranı uygulanır.

    3)    Yakıt ısıl güçleri 400 MW veya daha fazla olan ve yıl içinde 1.500 saatten daha fazla çalışmayan tesisler için (beş yıllık bir sürecin ortalaması alınarak belirlenir) 800 mg/Nm

    değerinde bir kükürtdioksit sınır değeri uygulanır.

    4)    1/1/2016 dan itibaren bu tesislerden, çalışma süreleri yılda 1500 saati (5 yıllık ortalama veriler kullanarak belirlenir) geçmeyenler 450 mg/Nm

    azotoksit (NO2 olarak ölçülür) emisyon sınır değerine tabi olur.

    5)    1/1/2018 tarihine kadar, 1/1/2005 tarihine kadar olan süre içinde 12 ay süresince uçucu Madde içeriği %10 un altında olan katı yakıtla çalışmış ve çalışmakta olan tesisler için azotoksit (NO2 olarak ölçülür) emisyon sınır değeri 1200 mg/Nm3 olur.

    6)    Petrol koku yakılması durumunda aşağıdaki emisyon sınır değerleri de ayrıca uygulanır.

    a)   Kadmiyum ve bileşikleri, kadmiyum,

    b)   Talyum ve bileşikleri, talyum,

    c)   Antimon ve bileşikleri, antimon,

    d)   Arsenik ve bileşikleri, arsenik,

    e)   Kurşun ve bileşikleri, kurşun,

    f)   Krom ve bileşikleri, krom,

    g)   Kobalt ve bileşikleri, kobalt,

    h)   Bakır ve bileşikleri, bakır,

    i)   Manganez ve bileşikleri, manganez,

    j)   Nikel ve bileşikleri, nikel,

    k)   Vanadyum ve bileşikleri, vanadyum,

    l)   Kalay ve bileşikleri, kalay, olarak ifade edilir. Bu emisyonlar için toplam olarak 0,5 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.

    7) Benzo(a)piren için 0,001 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.

    Ek-6

    SIVI YAKITLI YAKMA TESİSLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt Isıl GücüYakıt Isıl Gücü Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )    

       TozToz SO2SO2 NO2 (NO ve NO2)NO2 (NO ve NO2) CO CO

    50 MW Yakıt ısıl gücü

    300 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <300 MW 5050 17001700 450450 150150

    300 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW 300 MW Yakıt ısıl gücü<500 MW    1700-400 (lineer azalma)1700-400 (lineer azalma)       

    Yakıt ısıl gücü 500 MWYakıt ısıl gücü 500 MW    400400 400400    

    (1)    Toz parametresi için kül oranı % 0,06 dan fazla olan sıvı yakıt yakan ve hesaplanan ısıl girdisi 500 MW dan az olan tesisler için 100 mg/Nm3 sınır değeri uygulanabilir.

    (2)    Arsenik, kurşun, kadminyum, krom, kobalt, nikel olarak ifade edilecek nikel ve bileşikleri, vanadyum olarak ifade edilecek vanadyum ve bileşikleri olan ağır metaller için toplam olarak 2 mg/Nm3 emisyon sınır değeri aşılmaz.

    Ek-7

    GAZ YAKITLI YAKMA TESİSLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt türüYakıt türü Yakıt Isıl GücüYakıt Isıl Gücü Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3)

          TozToz SO2SO2 NO2 (NO ve NO2)NO2 (NO ve NO2) CO CO

    Genel Durum Doğal gaz, fuel gaz, LPG, vb.Genel Durum Doğal gaz, fuel gaz, LPG, vb. 50 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <500 MW 55 3535 300300 100100

       Yakıt ısıl gücü 500 MWYakıt ısıl gücü 500 MW       200200    

    Yüksek fırın gazıYüksek fırın gazı 50 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <500 MW 1010 800800 300300    

       Yakıt ısıl gücü 500 MWYakıt ısıl gücü 500 MW       200200    

    Demir-çelik sanayinde ortaya çıkan ve başka yerlerde de kullanılabilecek olan gazlarDemir-çelik sanayinde ortaya çıkan ve başka yerlerde de kullanılabilecek olan gazlar 50 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <500 MW 5050 3535 300300    

       Yakıt ısıl gücü 500 MWYakıt ısıl gücü 500 MW        200

       Sıvılaştırılmış gazSıvılaştırılmış gaz 50 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <500 MW 55 55 300 300    

       Yakıt ısıl gücü 500 MWYakıt ısıl gücü 500 MW       200200    

    Rafineri kalıntılarının/rezidülerinin gazlaştırılmasından çıkan düşük kalorili gazlar, kok fırını gazı veya yüksek fırın gazıRafineri kalıntılarının/rezidülerinin gazlaştırılmasından çıkan düşük kalorili gazlar, kok fırını gazı veya yüksek fırın gazı 50 MW Yakıt ısıl gücü

    500 MW50 MW Yakıt ısıl gücü <500 MW 55 800800 300 300    

       Yakıt ısıl gücü 500 MWYakıt ısıl gücü 500 MW       200200    

    Ek-8

    GAZ TÜBİNLERİNDE EMİSYON SINIR DEĞERLERİ

    Yakıt türüYakıt türü Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )

       NO2 (NO ve NO2)NO2 (NO ve NO2) CO CO

    Doğal gazDoğal gaz 7575 100100

    Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç)Gaz yakıtlar (doğal gaz hariç) 120120    

    Sıvı yakıtlarSıvı yakıtlar 120120    

    07/10/2004 ten önce faaliyete geçenler07/10/2004 ten önce faaliyete geçenler 300300    

    NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27605

    Madde 1 - 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 4 - (Değişik mad : 07/06/2010 - 27605 S.R.G Yön\1.mad)

    (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Eşya Kalemi: Nükleer Transfer Uyarı Listesi veya Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında barışçıl amaçlı ihracatı yapılan Madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojiyi,

       b) Güvence Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatı/transferi durumunda Yönetmeliğin 10 uncu, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci Maddelerinde yer alan taahhütleri içeren alıcı ülkenin ilgili resmi makamlarından alınmış onaylı belgeyi,

       c) Güvenlik Denetimi Anlaşması: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca, taraf ülkelerin sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer Maddeler üzerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik denetimini kabul ettiğine dair Ajans ile imzalamış oldukları anlaşmayı,

       ç) İzne Esas Olacak Belge: 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği gereğince Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilecek ihracat iznine esas Kurumca bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak düzenlenecek belgeyi,

       d) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

       e) NSYÖA: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasını,

       f) Nükleer Çift Kullanım Listesi: Kurum tarafından hazırlanan nükleer çift kullanımlı Madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojiden oluşan ihracat kontrolüne tabi eşya kaleminin/kalemlerinin listesini,

       g) Nükleer Çift Kullanımlı Eşya: Nükleer alan dışında kullanımının yanı sıra nükleer alanda da kullanılabilme özelliğine sahip eşya kalemini/kalemlerini,

       ğ) Nükleer Transfer Uyarı Listesi: Kurum tarafından hazırlanan nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış Madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin ihracat kontrolüne tabi eşya kaleminin/kalemlerinin listesini,

    h) Son Kullanım Sertifikası: Bu Yönetmelik kapsamına giren ticarete konu eşya kaleminin/kalemlerinin son kullanım yeri ve son kullanım amacını belirten, ithalatçıdan alınan onaylı belgeyi,

    ı) Teslim Teyit Belgesi: İhracatın izin süresi içinde gerçekleştiğini gösteren onaylı resmi belgeyi,

    i) Tüm Hassas İhracatın Kontrolü: Kurum tarafından hazırlanan listelerde yer almayan ve normal şartlarda ihracat için Kurumdan İzne Esas Olacak Belge alınmasını gerektirmeyen eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatının kontrolünü,

    j) UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını,

    k) Yeniden transfer: Nükleer Transfer Uyarı Listesi veya Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında ihraç edilen herhangi bir eşya kaleminin alıcı ülke tarafından başka bir ülkeye yeniden ihraç edilmesini,

       ifade eder."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    (1) (Değişik mad : 07/06/2010 - 27605 S.R.G Yön\2.mad) Nükleer Transfer Uyarı ve Nükleer Çift Kullanım listelerinde yer alan eşya kaleminin/kalemlerinin herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı ihracatı ve yeniden transferi için İzne Esas Olacak Belge alınması zorunludur.

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    (1) (Değişik mad : 07/06/2010 - 27605 S.R.G Yön\3.mad) Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamındaki eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatında, ihraç edilen eşya kaleminin/kalemlerinin veya ihraç edilen eşya kalemi/kalemleri kullanılarak üretilen malzeme, ekipman veya teknolojinin nükleer silah veya patlayıcı yapımında ya da UAEA'nın güvenlik denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacağına dair bir taahhütü içeren son kullanım sertifikası istenir. Kurum, aşağıda belirtilen durumlarda, ihracatçının alıcı ülkenin resmi makamlarından alınan yukarıdaki taahhütleri içeren ayrı bir güvence belgesi sunmasını isteyebilir.

    a) İhracatçının ihraç edeceği eşya kaleminin/kalemlerinin nükleer silahların yayılması veya geliştirilmesi riski taşıyabilecek bir faaliyette kullanılabileceğinden şüphe duyduğu yönünde Kuruma beyanda bulunması,

    b) İlgili kurum veya kuruluşlardan gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eşya kaleminin/kalemlerinin nükleer silahların yayılması veya geliştirilmesi riski taşıyabilecek bir faaliyette kullanılabileceği yönünde şüphe duyulması,

    c) Ulusal ve uluslararası güvenliği tehlikeye düşürebileceğine, insan hakları ihlaline ve Türkiye'nin ikili ve/veya çok taraflı uluslararası ilişkilerinde olumsuz gelişmelere yol açabileceğine dair bulguların olması,

    ç) Ülkemizce belirlenmiş riskli ülkeler/şirketler listesinde yer alan ülke, firma ve şahıslara yönelik sevkıyatların söz konusu olması.

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    (1) (Değişik fıkra : 07/06/2010 - 27605 S.R.G Yön\4.mad) Türkiye'den ihraç edilen Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamındaki eşya kaleminin/kalemlerinin veya ilgili teknolojinin yeniden transferi ve Türkiye'den ihraç edilen Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamındaki eşya kaleminin/kalemlerinin veya ilgili teknolojiden yararlanılarak elde edilen eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatı söz konusu olduğunda, ilk transfer sırasında uyulması istenen kuralların yeniden transfer ya da ihracat işleminde de uygulanacağına dair taahhüt içeren son kullanım sertifikası istenir."

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    (2) (Değişik fıkra : 07/06/2010 - 27605 S.R.G Yön\5.mad) Özel durumlarda, ihracatçının talebinde yer alan gerekçeler Kurum tarafından değerlendirildikten sonra verilen izin süresi uzatılabilir. Gerekçenin uygun görülmediği durumlarda ise İzne Esas Olacak Belge iptal edilir. Kurum süre uzatımı ve İzne Esas Olacak Belgenin iptal edildiğini Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildirir.

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan, Son Kullanım Sertifikası adlı Ek 2'deki imza kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    (Değişik imza : 07/06/2010 - 27605 S.R.G Yön\6.mad) Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu eşya kaleminin/kalemlerinin; yukarıda belirtilen amaçla yukarıda belirtilen yerde kullanılacağını, nükleer silah veya patlayıcıyla ilgili bir faaliyette veya güvenlik denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacağını ve bu tür bir faaliyette kullanılacağından şüphe duyulduğunda yeniden transfer edilmeyeceğini taahhüt ederiz.

    (As end-user, we guarantee that the imported items will only be used for the above-mentioned purposes and at the above mentioned place; that the imported items will not be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel cycle activity; and will not be re-transferred if it is suspected that they are intended to be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel cycle activity.)

       İthalatçı Firma Ünvanı         (Importer Company)

          Firma Yetkilisinin İmzası         (Authorized Signature)

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar