MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 07/05/2010-2010/508

    Resmi Gazete Tarihi: 29/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27626

    Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/2010 tarihli ve 5474 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "Ek Madde 1- Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (16), (17), (18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (3) numaralı sırası hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı nda görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.''

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       "Geçici Madde 1- Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma süresi devam eden giyim eşyaları dikkate alınmaz."

    Madde 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar