YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 07/05/2010-2010/506

    Resmi Gazete Tarihi: 29/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27626

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca 07/05/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

    "i) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği; daimi temsilci yardımcısı, Avrupa Birliği müşaviri."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiş ve mevcut (o) bendi, (ö) bendi olarak teselsül ettirilerek (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "o) Avrupa Birliği müşaviri kadrosuna atanabilmek için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği teşkilatında en az dört yıl süreyle çalışmış olmak ve halen Avrupa Birliği İşleri Uzmanı veya daha üst kadrolarda çalışıyor olmak gerekir. Ayrıca, bu kadrolara en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun, kamu sektöründe veya özel sektörde yurtiçinde ya da yurtdışında Avrupa Birliği alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişiler de atanabilir. Bu bent kapsamında yapılacak atamalarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uygulanmaz."

    "2) Genel müdür, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, müsteşar yardımcısı veya müsteşar kadrolarında çalışmış olmak."

    Madde 3- Avnı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Görev bitim tarihi

    Geçici Madde 4- (1) 11/2/2010 tarihli ve 2010/119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yurtdışı teşkilatına ilk defa yapılacak atamalarda görev bitim tarihi 2013 yılı Temmuz ayı olarak kabul edilir.''

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı Cetvele aşağıdaki (12) numaralı sıra eklenmiştir.

    12. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

    Unvan         Disiplin Amiri      Üst Disiplin Amiri

    Daimi Temsilci Yardımcısı   Daimi Temsilci      Avrupa Birliği Genel Sekreteri

    Avrupa Birliği Müşaviri   Misyon Şefi      Avrupa Birliği Genel Sekreteri

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin eki (2) sayılı Cetvele aşağıdaki (12) numaralı sıra eklenmiştir.

    ''12. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

    Unvan

    Daimi Temsilci Yardımcısı 1. Sicil Amiri 2.Sicil Amiri    3. Sicil Amiri

    Daimi Temsilci Avrupa Birliği Genel Sekreteri Bağlı Bakan

    Unvan

    Avrupa Birliği Müşaviri Misyon Şefi Avrupa Birliği Genel Sekreteri Bağlı Bakan"

    Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar