EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 14/06/2010-2010/591

    Resmi Gazete Tarihi: 29/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27626

    Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 31/5/2010 tarihli ve 1400 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

    "a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır."

    "c) Resmî verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. İllerin nüfus sayılarında meydana gelen değişiklikler o yılın genel atama döneminde dikkate alınır. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar."

    "e) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları hakkında (a) ve (c) bentleri uygulanmaz."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve atama istek formu istenmeksizin" ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ile maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    "b) İkinci bölgenin;

    A- Alt bölgesine girenler   6 yıl,

    B- Alt bölgesine girenler   5 yıl,

    C- Alt bölgesine girenler   4 yıl,

    D- Alt bölgesine girenler   3 yıl,

    E- Alt bölgesine girenler   2 yıldır."

    "Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır."

    "Zorunlu ikinci bölge hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında fiilen uçuş hizmeti yapan personelin ikinci bölgedeki hizmet süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirildiği alt bölgenin hizmet süresi esas alınır.

    3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun karan doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları talep etmeleri hâlinde zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur."

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "isteyen polis memurlarının" ibaresi "isteyenlerin" ve "beş yıl" ibaresi "üç yıl" olarak değiştirilmiştir.

    "Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz."

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 28- Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin üçte ikisi veya daha fazlası ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.

    Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atanılan yerin hizmet süresi daha az olmak şartıyla; son atanılan yerin hizmet süresi iki yıl ise en az onsekiz ay, üç yıl veya daha fazla ise en az oniki ay çalışılması kaydıyla son atanılan yerin hizmet süresine tâbi olunur."

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 34- Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.

    Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.

    Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir."

    Madde 7- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanlar; kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kura usulü ile atanırlar. Kurada bu Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini veya resmî verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç çalıştığı birimi çeken personele yeniden kura çektirilir. Devlet memurları ile evli olanlar veya kura çektiği yerde 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanlar için kura çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir."

    Madde 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

    " Kadrosuzluk sebebiyle atama

    Ek Madde 2- Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimleri için rütbelere göre belirlenmiş standart kadro sayısının aşılması hâlinde, öncelikle zorunlu ikinci bölge hizmet sırası gelenler, bulunduğu il veya birimdeki hizmet süresi fazla olanlar, hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde son üç yıl sicil notu ortalaması düşük olanlardan başlanarak bulundukları yerin hizmet süresini doldurma şartı aranmaksızın öngörülen kadro aşımı sayısı kadar personelin genel atama döneminde başka bir il veya birime atamaları yapılır.

    Bu maddenin uygulamasında değerlendirmeye alınacak hizmet süresinin hesabında, yıl bazı esas alınır. Yıl hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır. Kadrosuzluk sebebiyle yapılacak atamalarda personelin hizmet süresi hesaplanırken, farklı zamanlarda aynı ildeki farklı birimlerde geçirilen sürelerin toplamı değerlendirmeye alınır."

    Madde 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 3- 23 üncü maddede belirtilen hizmet sürelerine ilişkin değişiklikler, belirtilen yerlerde bu maddenin yayımı tarihinden sonra göreve başlayanlar hakkında uygulanır."

    Madde 10- Aynı Yönetmeliğin eki (2) sayılı cetvel ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar