POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/07/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27637

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında memur kadroları ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./1. md.)

    (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Birim: Görev yeri itibariyle merkez teşkilatında Daire Başkanlıklarını, taşra teşkilatında ise Başmüdürlüklerin kısım müdürlükleri ile bağlı PTT merkez müdürlükleri, işleme ve dağıtım müdürlüklerini,

    ç) Genel Müdür: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü,

    d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

    f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimi,

    g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan yazılı sınavı,

    ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

    h) İnsan Kaynakları birimi: Merkez ve taşra teşkilatında; insan kaynakları işlemlerini yürütmekle görevli birimi,

    ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    i) Kuruluş: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

    j) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatını,

    k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görev grupları

    Madde 5 - (Değişik madde: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./2. md.)

    (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda gösterilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü, Müdür,

    2) Müdür Yardımcısı,

    3) Uzman,

    4) Amir,

    5) Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

    6) Başdağıtıcı.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Başmühendis,

    2) Teknik Uzman,

    3) Teknik Amir,

    4) Başteknisyen.

    ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici,

    2) Sistem Programcısı.

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Veznedar, Memur,

    2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

    3) Dağıtıcı,

    4) Şoför.

    e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Aşçı, Hizmetli.

    (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

    a) Mühendis, Mimar, Avukat, İstatistikçi, Mütercim, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) Daire Başkanı, Başmüdür, Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müşavir görevlerine sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

    a) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Müşaviri olarak en az bir yıl çalışmış olmak.

    b) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Daire Başkan Yardımcısı olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya,

    3) Şube Müdürü olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,

    4) Müdür veya Müdür (Hukuk) olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

    c) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Başmüdür, Daire Başkan Yardımcısı veya Başmüdür Yardımcısı olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya,

    3) Şube Müdürü veya Grup Başmühendisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,

    4) Müdür veya Müdür (Hukuk) olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

    ç) Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Başmüdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya Grup Başmühendisi unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak veya,

    3) Müdür veya Müdür (Hukuk) olarak en az iki yıl çalışmış olmak.

    d) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Başmüdür, Daire Başkanı veya daha üst unvanlarda çalışmış olmak.

    e) Başmüdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Başmüdür Yardımcısı olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya,

    3) Şube Müdürü, Müdür, Müdür (Hukuk) veya Grup Başmühendisi unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak.

    f) Başmüdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Şube Müdürü, Müdür, Müdür (Hukuk) veya Grup Başmühendisi unvanlarında en az bir yıl çalışmış olmak.

    g) (Ek bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./3. md.) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Başmühendis olarak en az iki yıl, toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilirler.

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - (1) (Değişik fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) Kuruluşta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

    b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvele tabi görevler için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan şartlara sahip olmak,

    c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde aranan şartlara sahip olmak,

    ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    d) Görevde yükselme sınavının ilan edildiği tarihte, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile belirlenen özel şartlarda sayılan pozisyonlarda halen çalışıyor olmak,

    şartları aranır.

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Müdür (Hukuk) olarak çalışıyor olmak veya,

    2) Avukat olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak.

    b) (Değişik bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./5. md.) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Uzman olarak en az bir yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

    3) Amir veya Teknik Amir olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

    4) Şef olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya,

    5) Avukat, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak veya,

    6) Veznedar olarak toplam on yıl çalışmış olmak.

    c) Müdür (Hukuk) kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak.

    ç) (Değişik bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./5. md.) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Uzman olarak en az bir yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

    3) Amir veya Teknik Amir olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

    4) Şef olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya,

    5) Avukat, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak veya,

    6) Veznedar olarak toplam on yıl çalışmış olmak.

    d) (Değişik bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./5. md.) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Teknik Uzman veya Uzman olarak çalışıyor olmak veya,

    3) Teknik Amir veya Amir olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya,

    4) Şef olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

    5) Avukat, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya,

    6) Veznedar olarak toplam sekiz yıl çalışmış olmak.

    e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Teknik Amir veya Amir olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya,

    3) Şef olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

    4) Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya,

    5) Veznedar olarak toplam sekiz yıl çalışmış olmak.

    f) Amir pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Şef olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

    3) İstatistikçi, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

    4) Veznedar olarak toplam altı yıl çalışmış olmak.

    g) (Değişik bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./5. md.) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Veznedar olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,

    3) Mütercim, Başdağıtıcı veya Memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

    ğ) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

    h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartları taşımak.

    ı) Başdağıtıcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Dağıtıcı olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

    i) (Mülga bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./5. md.)

    j) (Değişik bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./5. md.) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Mühendis veya Mimar olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

    2) Fakülte veya yüksekokulların mühendis veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak kaydıyla Teknik Uzman veya Teknik Amir olarak iki yıl çalışmış olmak.

    k) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknik Amir olarak çalışmış olmak veya,

    3) İstatistikçi veya Tekniker olarak en az altı yıl çalışmış olmak.

    l) Teknik Amir pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,

    2) İstatistikçi veya Tekniker olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

    3) Başteknisyen olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

    m) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknisyen olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

    n) Çözümleyici ve Sistem Programcısı olarak atanabilmek için;

    1) Fakültelerin veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    o) (Değişik bent: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./5. md.) Memur pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Dağıtıcı veya Şoför olarak en az beş yıl çalışmış olmak veya,

    3) Aşçı veya Hizmetli olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak.

    ö) Dağıtıcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Aşçı veya Hizmetli olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

    p) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Aşçı veya Hizmetli olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

    3) Hizmet için gerekli sürücü belgesine sahip olmak.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

    a) Kuruluşta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, unvanlara göre aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

    a) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    b) Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

    c) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık ruhsatını almış olmak.

    ç) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin veya dört yıllık yüksekokulların istatistik bölümlerinden mezun olmak.

    d) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

    2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak.

    e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    g) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Teknik veya endüstri meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    ğ) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından, en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek eğitim programına katılmaları gerekir.

    (2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (3) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitim programlarının hazırlanması

    Madde 12 - (1) (Değişik fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./6. md.) Görevde yükselme eğitim programları Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır. Eğitim Dairesi Başkanlığı, görevde yükselme eğitimine çağırılacak personelin eğitime alınması ve programların hazırlanmasında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile işbirliği yapar.

    (2) Eğitim Dairesi Başkanlığınca, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, söz konusu Başkanlık veya Başkanlıkça uygun bulunacak bir kamu kurum ya da kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ait boş kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler sınavdan en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlük, Başmüdürlükler ve Merkez Müdürlüklerinde personelin görebileceği şekilde asılmak suretiyle ilan edilir, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara yazılı olarak bildirilir.

    (2) Yapılacak ilanda;

    a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,

    b) Başvuruda aranacak şartlar,

    c) Başvuru yeri ve şekli,

    ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri

    yer alır.

    (3) (Değişik fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./7. md.) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (5) Başvurular en geç otuz iş günü içerisinde değerlendirilerek görevde yükselme eğitimine katılacakların listesi Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    (6) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (7) (Değişik fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./7. md.) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılıp, görevde yükselme sınavına girmeyen veya bu sınavda başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yılı geçmemek üzere aynı unvana ilişkin müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliğiyle ilgili konular.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılır.

    (2) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (3) Sınav sonucunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir.

    (4) (Mülga fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./8. md.)

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

    (2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılır.

    (3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (1) (Değişik fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./9. md.) Sınav kurulu, merkez teşkilatında; Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının veya İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında, en az dört üye olmak üzere, taşra teşkilatında ise; Başmüdürün başkanlığında insan kaynakları birimi sorumlusu ile Başmüdürün belirleyeceği üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

    (2) Taşra teşkilatında, Genel Müdürlükçe personel görevlendirilmek suretiyle sınav kurulu oluşturulabilir.

    (3) Sınav kurulunu oluşturan üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; aksi halde sınav kurulu üyelikleri sona erer, yerine yedek üye katılır.

    (5) (Değişik fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./9. md.) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri insan kaynakları birimlerince yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 18 - (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlamak,

    b) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,

    c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak,

    ç) Sınav konularına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    (2) Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlar. 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 19 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (4) (Değişik fıkra: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./10. md.) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir soruşturma veya kovuşturma bulunanların atamaları, soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir. Sınavın yapılmasından önce ya da sınav yapıldıktan sonra atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

    b) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    c) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey veya alt görevlere atanabilirler.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

    Madde 23 - (1) 8/3/2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Öğrenim şartı

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde sınava tabi unvanlarda uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Özel güvenlik hizmet alımı

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 12/04/2012 - 28262 S.R.G. Yön./11. md.)

    (1) Kuruluşun güvenlik hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla teminine gidilmesi halinde açığa çıkacak olan koruma ve güvenlik personelinden öğrenim durumlarına göre dört yıllık ve daha üst düzeyde yüksek öğrenim mezunu olanların Memur, diğerlerinin ise Dağıtıcı pozisyonlarına resen atamaları yapılır.

    Yürürlük

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar