HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığı (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 17/07/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27644

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 24/3/2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar