TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği

    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 05//04/1976

    Resmi Gazete Sayısı: 15550

    TANIM VE KAPSAM

    Öğretim üyesi ve öğretim elemanları (Değişik başlık: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\1.mad)

    Madde 1 - (Değişik madde: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\1.mad)

    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üyeleri profesörler, doçentler, öğretim ve araştırma mütehassısları ile yardımcı doçentlerdir. Enstitünün öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlardan oluşur.

    Kapsam

    Madde 2- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün yukarıda belirtilen Akademik personelinin nitelikleri, seçimleri, atanmaları, yükseltilmeleri, görevleri ve değerlendirilmeleri bu yönetmelikte düzenlenmiştir.

    BÖLÜM I

    ASİSTANLAR

    Madde 3- Enstitüye alınacak asistanların alanı ve sayısı, bölüm başkanlarının görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlüğün önerisi üzerine İcra Komitesince kararlaştırılır.

    Asistan alınması ile ilgili ilan en az son başvurma tarihinden onbeş gün önce iki gazetede yayımlanır.

    Sınav Kurulu

    Madde 4- İcra Komitesi, sınavlardan önce Akademik Kurulun önerisi üzerine en az üç öğretim üyesinden oluşacak sınav kurul ya da kurullarını saptar.

    (Değişik fıkra: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\2.mad) Sınav Kurulu, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak giriş sınavını yapmak ve sınav sonuçlarına göre başarılı adayları sıralayarak Genel Müdürlüğe bildirmekle görevlidir. Sınav sonuçları üç ay için geçerlidir.

    Asistan olma Koşulları

    Madde 5- (Değişik:RG-19/06/1993-21612)

    Enstitüye asistan olacaklar da devlet hizmetine girişte aranan genel koşullardan başka, aşağıdaki koşullar da aranır:

    a) En az dört yıllık yüksek bir öğrenim kurumunu bitirmiş olmak, (bazı dallar için doktora koşulunun aranmasına 3 üncü maddeye göre karar verilebilir);

    b) Akademik Kurulun görüşü ve İcra Komitesinin kararı ile önceden saptanmış, görev alacağı bölüm ya da alanla ilgili özel koşulları taşımak;

    c) (Değişik bent: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\3.mad) Sınav tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak.

    d) (Değişik bent: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\3.mad) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan almış olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Ancak doktorasını tamamlamış olanlar ve Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları kadrolarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Merkezi sınavdan muaf tutulacak adaylar için ön değerlendirme ve giriş sınavı değerlendirmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

    İstekliler, son başvurma günü akşamına kadar Genel Müdürlüğe başvurarak gerekli belgeleri sunarlar.

    Sınav ve sınav değerlendirmesi

    Madde 6 - (Ek madde: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\4.mad)

    Sınav kurulu ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının % 60'ını ve yabancı dil puanının % 40'ını dikkate alarak belirler ve Enstitünün internet sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır.

    Giriş sınavı, sınav kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.

    Sınav kurulu üyeleri kendi aralarından bir üyeyi raportör olarak seçer. Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

    Sınav kurulu değerlendirmesinde; ALES notunun %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.

    Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir.

    Atama ve Adaylık

    Madde 7- Başarılı aday, başarı sırasına göre, Bölüm Başkanının önerisi üzerine Genel Müdür tarafından asistan adayı olarak atanır.

    Adaylık süresi, bir yıldır. Bu süre içinde aday, çalışmaları ve genel durum ve davranışları açısından ilgili bölüm başkanınca, genel bir değerlendirmeye tabi tutulur. Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ilişkisi kurulan öğretim üyelerinin de yazılı görüşlerini alır. En son değerlendirme Genel Müdür tarafından yapılır; olumlu bulunanların asıllığı, Genel Müdürce onanır. Değerlendirme sonucunda yeterli bulunmayanların adaylıkları en çok bir yıl daha uzatılabilir. Bu süre sonunda asıllığı onanmayan adayların Enstitü ile ilişkileri kesilir.

    Doktora Yükümlülüğü

    Madde 8- (Değişik:RG-04/03/1992-21161)

    Yüksek lisans yapmamış asistanlar, asıllıklarının onandığı tarihten itibaren sekiz yıl, yüksek lisanslarını yapmış olarak Enstitü'ye alınan asistanlar ise asıllıklarının onandığı tarihten itibaren beş yıl içinde doktoralarını yapmakla yükümlüdürler.

    Bu süreler İcra Komitesi kararı ile birer yıl olmak üzere en çok iki kez uzatılabilir.

    Süresi içinde "doktor" unvanını alamayanların asistanlıkla ilişkileri kesilir.

    Görevler

    Madde 9- Asistanların başlıca görevleri şunlardır:

    a) Gerekli bilimsel çalışmalar yapmak,

    b) Genel Müdür ve Bölüm Başkanı tarafından verilecek inceleme, araştırma, çeviri, uygulama, yayım, öğretim, eğitim ve yönetime yardım görevlerini yerine getirmek,

    c) Öğrencilerin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalı çalışmalarına yardım etmek,

    d) İlgili öğretim üyesinin gerekli göreceği öğretim ve uygulamalarda hazır bulunmak.

    Asistanlar, Enstitü'de tam gün esasına göre çalışırlar. Enstitü dışında özel bir iş göremezler, serbest meslek icra edemezler.

    Görevlendirme

    Madde 10- Doktor unvanını almış bulunan asistanlar, ilgili Bölüm Başkanının önerisi, Akademik Kurul'un görüşü ve Genel Müdürün kararı ile Enstitü içinde ders verme ile görevlendirilebilirler. Enstitü dışındaki öğretim kurumlarında görevlendirilme, İdare Heyeti kararı ile olur.

    Değerlendirme

    Madde 11- Bölüm Başkanları, her yılın Ocak ayında asistanların çalışmaları, genel durum ve davranışları hakkında bir değerlendirme raporu düzenlerler. Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde görev ilişkisi kurulan öğretim üyelerinin de görüşlerini alır. Bölüm Başkanınca verilen raporun olumsuz olması halinde durum, İcra Komitesinde görüşülür. Üst üste iki yıl olumsuz sicil almış olanların asistanlıkla ilişkileri İcra Komitesinin önerisi ve Genel Müdürün onayı ile kesilir.

    Yükselme ve İlerleme

    Madde 12- Asistanların yükselme ve ilerlemeleri, bu yönetmeliğe ve genel hükümlere göre yapılır.

    Yetiştirme

    Madde 13- Asistanlar İcra Komitesi kararı ile bilgi ve görgülerini arttırmak üzere görev alanları ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı bilimsel veya mesleki kongre, kurs ve seminerlere katılmak, yurt içinde ya da yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarda staj, inceleme ve araştırmalar yapmakla görevlendirilebilirler.

    BÖLÜM II

    ENSTİTÜ ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA UZMANLARI

    Enstitü Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı Sınavı

    Sınava Girebilme Koşulu

    Madde 14- Enstitü Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı sınavına girebilmek için:

    a) Enstitüde en az 5 yıl süre ile asistanlık ve doktora yapmış olmak, (Doktor unvanını kazandıktan sonra Enstitüye asistan olarak girenlerin, doktoradan önce veya sonra başka bir öğretim kurumunda asistan olarak, veya kendi bilim ve meslek kolları ile ilgili alanlarda, çalıştıkları süre, beş yıllık sürenin hesaplanmasında gözönünde tutulabilir. Ancak bu durumda olanların sınava girebilmeleri için, son iki yıllarını Enstitüde geçirmiş olmaları zorunludur), veya;

    b) Devlet Memurlarında aranan koşullara sahip, doktorasını yapmış ve doktoradan önce veya sonra kamu kesiminde veya kendi bilim ve meslek dalında en az yedi yıl çalışmış ve yayınlanmış eserleri ve kamu yönetimi ile ilgili alanlardaki çalışmaları ile tanınmış olmak gerekir.

    Başvurma

    Madde 15- (Değişik:RG-29/03/1990-20476) Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı sınavının ne zaman ve hangi bilim dallarında açılacağı Enstitü Akademik Kurulu'nun görüşü ve İcra Komitesi'nin kararı ile saptanır. Sınavı açılacak bilim dalları ve sınav tarihi Genel Müdürlükçe ilan edilir. Adaylar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvururlar.

    Bu dilekçede:

    a) Adayın, bu yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki koşulları taşıdığını bildiren belgelerin asılları veya onaylı örnekleri;

    b) Adayın bilimsel araştırma ve yayınlarının listesinin on örneği;

    c) Adayın, bir sahifeyi geçmemek üzere hazırlanmış öz geçmişinin on örneği;

    d) Deneme dersi için tez konusu dışında beş değişik konunun on örneği;

    e) Öğretim ve araştırma uzmanlığı tezinin on örneği (Ayrı ayrı kapalı zarf içinde) ile tezin içeriği hakkında bir sayfayı geçmemek üzere hazırlanmış bir özetin on örneğinin bağlanması ve dilekçede adayın İngilizce, Fransızca, Almanca ya da Enstitüce kararlaştırılacak yabancı dillerden hangisinden sınav vermek istediğinin yazılması zorunludur.

    Madde 16- Başvurma için gerekli koşulların tamam olup olmadığı hususu, Genel Müdürlükçe iki öğretim üyesine incelettirilir. İnceleme sonucu, bir rapor halinde bir hafta içinde Genel Müdüre sunulur. Genel Müdür, başvurma koşullarının tamam olduğu sonucuna varırsa başvuran adaya sınava girebileceğini yazılı olarak bildirir.

    Madde 17- Genel Müdür, Akademik Kurul ve İcra Komitesinin de görüşlerini aldıktan sonra İdare Heyetinin ilk toplantısına adayların istekli bulundukları dillere ve bilim kollarına göre jüri üyesi olabilecek Üniversite, Akademi ve Enstitü profesörlerinin isimlerini (her bir jüri için seçilecek üye sayısının en az üç fazlası olmak üzere) içeren bir liste sunar. İlgili dalda yeter sayıda profesör bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zorunlu kıldığı takdirde en yakın bilim dalları, profesörlerinden yararlanılır.

    İdare Heyeti, bu listeden ya da bu listenin dışından yabancı dil sınavı için üç asıl bir yedek, bilim sınavı için beş asıl, iki yedek üyeyi gizli oyla seçer.

    Jüri seçimlerinin sonucu, Genel Müdürlükçe, jüri üyelerine bildirilir. Jürilerin ilk toplantı zamanı Genel Müdürlükçe saptanır. Bundan sonraki toplantılar için, jüriler kendileri karar verir. İlk toplantıda jüri, başkan ve raportörünü seçer ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

    Madde 18- Sınav konusunu teşkil eden yabancı bilim dilleri İngilizce, Fransızca, Almanca ya da Enstitünün kararlaştıracağı başka bir yabancı dildir.

    Yabancı dil jürisi, yabancı dildeki metni, sınav gününde toplanarak saptar.

    Sınav, yabancı dilde yazılmış bilimsel bir metnin Türkçe'ye aynen, Türkçe yazılmış bir bilimsel metnin de yabancı dile, anlam itibariyle çevrilmesinden ibarettir. Adaylara verilecek metinler, kendi bilim dalı ile ilgili ve her biri yaklaşık 200 kelime tutarında olacaktır. Sınav süresi dört saattir. Aday sınav konusunu teşkil eden yabancı dilde yazılmış bir sözlüğü yanında bulundurabilir.

    Jüri sınav kağıtlarını inceleyerek 10 not üzerinden değerlendirir. 6'dan aşağı not alanlar başarısız sayılırlar. Sınav sonuçları Genel Müdürlükçe adaylara yazılı olarak bildirilir.

    Yabancı dil sınavını başaramayan adaylar, bilim sınavına kabul edilemezler.

    Dil sınavını başarıp da bilim sınavına giremeyenler ya da bilim sınavını başaramayanlar, yeniden bilim sınavına girmek için tekrar dil sınavına tabi tutulmazlar.

    Madde 19- Enstitü Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı bilim sınavı sırasıyla şu aşamalardan oluşur:

    a) Öğretim ve araştırma uzmanlığı tezi,

    b) Kollokyum,

    c) Deneme dersi.

    Bu aşamaların birinde başarı sağlayamayanlar ondan sonraki sınav aşamalarına kabul edilmezler.

    Enstitü Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı tezi, adayın öğretim ve araştırma uzmanı olmak istediği bilim dalını ilgilendiren bir konuya ait olup, adayın bu konuya hakimiyetini ve buna ait eser ve kaynaklara yeter derecede vukufunu gösteren kişisel araştırmalarına dayanarak bilimsel bir sonuca varan, bu sonucu bilimsel yöntemlerle açıklayıp savunan, adayın bilim alanında kendi kendine bağımsız olarak çalışmaya ve fikirlerini bilimsel şekilde derli toplu ifade etmeğe yeterli olduğunu ispat eden, orijinal bir eser olmalıdır.

    Çeviri ve adaptasyon yolu ile hazırlanmış eserler yahut diploma ve doktora tezleri öğretim ve araştırma uzmanlığı tezi olarak kabul edilmez.

    Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı tezinin, jüri üyeleri tarafından incelenme süresi, bir aydan az, üç aydan çok olamaz. Bu inceleme sonunda jüri, herbir üyenin hazırlayacağı raporları görüşmek üzere toplanır; raporları müzakere eder ve başka bir toplantıya gerek görmediği takdirde, son kararını verir ve durumu bir tutanakla saptar. Son karar, tezin kabulü, reddi veya düzeltilmesi biçiminde olabilir. Tezin düzeltilmesine karar verildiği takdirde, düzeltme için en az sürenin ne olacağı jüri tarafından ayrıca belirtilir.

    Jürinin kararı, her aday için ayrı bir raporla Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Tezi kabul edilmeyenler, bir yıl sonra yeniden Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı sınavına girebilirler. Ancak, reddedilen tez, yeni sınavda aynen veya değerini değiştirmeyen biçim ve öz değişiklikleri yapılmak suretiyle, öğretim ve araştırma uzmanlığı tezi olarak kullanılmaz. Jüri bu amaçla adayın dosyasındaki eski tezini de inceler.

    Madde 20- Kabul edilen bir tezin doktora veya diğer bir sınavda kullanılmış olduğu veya çeviri veya iktibas edilmiş olduğu duyurulur ve bu durum yönetmelikte belirtilen yöntemlere göre kurulacak bir jüri tarafından saptanırsa, ilk jürinin kabul kararı hükümsüz sayılır.

    Madde 21- Tezi kabul edilen adaya kollokyum için bir haftadan az olmamak üzere bir süre verilir. Kollokyum, adayın uzmanlığını ilgilendiren konularda yapılır.

    Kollokyum sonuçları, tutanakla saptanır ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Kollokyumda başarı gösteremeyen bir aday, tez vermeye gerek kalmadan, iki yıl içinde iki kez kollokyum sınavına girebilir.

    Madde 22- Kollokyumda başarı gösteren aday, kendisine bildirilen konuda en geç bir hafta içinde jüri önünde bir deneme dersi yapar.

    Deneme dersi herkese açıktır ve süresi 45 dakikadır.

    Deneme dersinde başarı gösteremeyen bir aday, iki yıl içinde üç kez daha deneme dersini tekrarlayabilir.

    Deneme dersinden sonra jüri, öğretim ve araştırma uzmanlığı sınavının başarılıp başarılamadığına aynı gün içinde karar verir. Bu karar, adaya bildirilir. Karar bir raporla Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Bütün aşamaları başarı ile bitiren adaylar, 7163 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Enstitü Öğretim ve Araştırma Uzmanı unvanını alırlar.

    Enstitü Öğretim ve Araştırma Uzmanlığına Atanma

    Adaylık Yeteneği ve İlan

    Madde 23- Enstitü Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı kadrosuna atanacak kişiler, Enstitü Öğretim ve araştırma Uzmanı, akademi veya üniversite doçenti unvanını kazanmış olan adaylar arasından seçilirler, Enstitüde, atama yapılacak Öğretim ve Araştırma Uzmanlığı kadroları, Enstitüde ve bir gazetede ilan edilir.

    Başvurma ve Komisyon

    Madde 24- İstekliler Enstitü Genel Müdürlüğüne başvururlar. Süresi içinde başvuracakların durumunu incelemek üzere her boş kadro için İcra Komitesi kararıyla öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurulur. İlgilinin istekli olduğu bölümün başkanı, kurulun doğal üyesidir.

    İnceleme

    Madde 25- Süresi içinde başvuranların, dilekçeleri ile birlikte verdikleri özgeçmişleri, yayınları ve gerektiği takdirde adayların sınav dosyaları, getirtilerek 15 gün içinde komisyona verilir.

    Komisyon, adayların yayınlarını, o tarihe kadarki çalışmaları ve gerekirse sınav dosyalarını ayrı ayrı inceleyerek her aday hakkında bir rapor hazırlar ve birden fazla aday bulunan hallerde adaylar arasında tercihini ve gerekçesini raporda belirtir. İnceleme işinin en geç bir ay içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde bitirilemezse durum, Genel Müdürlüğe yazı ile bildirilir; İcra Komitesi komisyonu yeniler veya süresini uzatır.

    Atama İşlemi

    Madde 26- Komisyon raporu, Genel Müdürlüğe verildiği tarihten sonraki ilk İcra Komitesi toplantısının gündemine alınır. İcra Komitesinde rapor görüşüldükten sonra oylama yapılarak atama konusu karara bağlanır. Genel Müdür, İcra Komitesince atanması önerilen adayları İdare Heyetinin onanmasına sunar. İcra Komitesi, komisyonca eşit olarak değerlendirilen adaylar arasında Enstitüde görevli uzmanlara öncelik verir.

    (Mülga fıkra: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\5.mad)

    BÖLÜM III

    PROFESÖRLER

    Seçimler

    Madde 34- İdare Heyetince bu yönetmelikte karara bağlanması öngörülen konular ile seçimlerde görüşme yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir. Karar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Seçimlerde de salt çoğunluk aranır. İlk turda, gerekli çoğunluk sağlanmazsa adaylardan en çok oy alan ikisi için teker teker olmak üzere, yeniden oya başvurulur ve yukarıdaki şekilde salt çoğunluğu sağlayan aday seçilmiş sayılır.

    Öğretim Üyelerinin Görevleri

    Madde 35- Enstitü öğretim üyelerinin başlıca görevleri şunlardır:

    a) Enstitüde veya Enstitüye bağlı okulda bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak;

    b) Enstitüde ve bağlı okulda bilimsel tarafsızlık içinde eğitim ve öğretim işlerini yapmak, pratik çalışmaları uygulamak ve seminerleri yönetmek;

    c) Bölümdeki asistanların yetişmelerine yardımcı olmak;

    d) Öğrencilere gerekli alanlarda yardım etmek ve yol göstermek;

    e) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, görevli olduğu kurul ve komisyonlara katılmak.

    Görevlendirilme ve Bilimsel Denetimleri

    Madde 36- Enstitü öğretim üyelerinin Enstitü içindeki çalışmaları, yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri ve bilimsel denetimleri, üniversitelerde uygulanan esaslar gözönünde tutularak Akademik Kurul'un görüşü ve İcra Komitesi'nin kararı ile saptanacak ilke ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

    Ek Madde 1- (Değişik:RG-01/05/1992-21215)

    Profesörlüğe yükseltilmek için 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanun'la değişik 26 ncı maddesinin (a) fıkrasındaki şartları taşımak gereklidir.

    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde profesörlük kadroları boşaldığında, Genel Müdür boşalan kadrolara ilişkin bilim dallarını ve varsa adaylarda aranan nitelikleri, kadronun statüsünü de belirterek en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete'de ilan eder. Ayrıca Rektörlükler aracılığıyla bu husus tüm üniversitelere duyurulur. İlanda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Adaylar; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim ve öğretim faaliyetlerini, yönetimde devam eden ve biten tez çalışmalarıyla yönetime katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosyayı dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe ilanda gösterilen sayıda en az 5 nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu müracaatlarında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

    Birinci fıkradaki şartları taşıyan ve Enstitüde görevli doçentlerden unvan yükseltilmesi talebinde bulunanların gerekli resmi belgeleri ilgilinin talep ettiği devlet üniversitesi veya devlet üniversitelerinden birisine gönderilir.

    İlgilinin gönderildiği üniversite yönetim kurulunca verilen profesörlüğe yükseltme kararı üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kadro durumuna göre atama yapar.

    Ek Madde 2 - (Ek:RG-31/03/2006-26125)

    Enstitüde ihtiyaç duyulan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, öğretim görevlisi olarak veya ders saati başına ücret ödenmek suretiyle görevlendirilebilirler. İhtiyaç duyulan öğretim görevlisinin alanı ve sayısı Akademik Kurulun görüşü alındıktan sonra Genel Müdürün önerisi üzerine Yürütme Kurulunca kararlaştırılır. Öğretim görevlileri, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen atama ve görevlendirme ilkeleri doğrultusunda, öğretim üyeleri arasından kurulacak üç kişilik Sınav Kurulunun olumlu görüşüyle, Yürütme Kurulu kararına dayalı olarak Genel Müdür tarafından atanır.

    Öğretim görevlisi kadrosuna atanabilmek için belirlenecek koşullara ek olarak, son başvuru tarihine göre son iki yıl içinde alınmış olması şartıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya Yürütme Kurulunca kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliği olan merkezî bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. Adayın, bilimsel eserlerinin yeterliğinin yanı sıra yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavlarının her birinden en az 75'er puan alması ve ayrıca vereceği deneme dersinden Sınav Kurulu tarafından başarılı sayılması zorunludur.

    Öğretim görevlilerinin atanma süresi en çok iki yıldır. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bu süre sonunda göstermiş oldukları başarı dikkate alınarak görevlerine devamında yarar görüldüğü takdirde yeniden atanabilirler.

    Öğretim görevlilerinin aylık karşılığı haftalık ders saatlerinin hesaplanmasında, Enstitü tarafından yürütülen örgün ve yaygın eğitim programları birlikte değerlendirilir. Öğretim görevlilerine, aylık karşılığı ders yükü dolmayan durumlarda, buna karşılık gelmek ve haftada 30 saati geçmemek üzere, okutmak zorunda oldukları asgarî sürenin üç katı kadar süreyle araştırma, yayın ve öğretime destek niteliğindeki diğer görevler verilebilir.

    Öğretim görevlileri, Enstitü dışında özel bir iş göremezler ve serbest meslek icra edemezler.

    Ek Madde 3 - (Ek:RG-31/03/2006-26125)

    Enstitünün örgün ve yaygın eğitim programlarında öngörülen belirli dersleri okutmak veya uygulamak üzere okutman istihdam edilebilir. İhtiyaç duyulan okutmanların alanı ve sayısı Akademik Kurulun görüşü alındıktan sonra Genel Müdürün önerisi üzerine Yürütme Kurulunca kararlaştırılır.

    Okutmanlar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen atama ve görevlendirme ilkeleri doğrultusunda, kurulacak üç kişilik Sınav Kurulunun olumlu görüşüyle, Yürütme Kurulu kararına dayalı olarak Genel Müdür tarafından atanır.

    Yabancı dil okutmanı kadrosuna atanabilmek için belirlenecek koşullara ek olarak, son başvuru tarihine göre son iki yıl içinde alınmış olması şartıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 90 puan veya Yürütme Kurulunca kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliği olan merkezî bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. Adayın, yabancı dil belgesinin yanı sıra Sınav Kurulunun yapacağı yazılı ve/veya sözlü dil sınavından da en az 90 puan alması zorunludur.

    Okutmanların atama süresi en çok iki yıldır. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bu süre sonunda göstermiş oldukları başarı dikkate alınarak görevlerine devamında yarar görüldüğü takdirde yeniden atanabilirler. Yabancı dil okutmanlarının, yeniden atanabilmeleri için ilk atamada aranan yabancı dil bilgisi düzeyini koruduklarını belgelendirmeleri zorunludur.

    Okutmanların aylık karşılığı haftalık ders saatlerinin hesaplanmasında, Enstitü tarafından yürütülen örgün ve yaygın eğitim programları birlikte değerlendirilir. Okutmanlara, aylık karşılığı ders yükü dolmayan durumlarda, buna karşılık gelmek ve haftada 30 saati geçmemek üzere, okutmak zorunda oldukları asgarî sürenin üç katı kadar süreyle çeviri, tercüme ve öğretime destek niteliğindeki diğer görevler verilebilir.

    Okutmanlar, Enstitü dışında özel bir iş göremezler ve serbest meslek icra edemezler.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\6.mad)

    Enstitüde ilgili bilim alanında açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosu, isteklilerin başvurması için en yüksek tirajlı beş ulusal gazeteden birinde ilan edilir. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi tanınır ve bitiş tarihi belirtilir. Açılan yardımcı doçentlik kadrosuna ilişkin ilân Enstitüde ilan edilir. Ayrıca, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerine gönderilir. Başvuran aday özgeçmişini, bilimsel çalışma, yayın ve istenen dokümanları dört nüsha olarak Enstitüye teslim eder. Genel Müdür, en az biri bir üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüsünde görevli olmak üzere, varsa adayın başvurduğu bilim alanından, yoksa en yakın bilim alanından üç profesör veya doçent tespit ederek, bunlardan, atanmak istenilen kadroya adayın uygunluğu konusunda yazılı görüş ister. Bu profesör ve doçentler, aday ya da adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini bir ay içinde Genel Müdüre bildirirler. Gelen raporlar Yürütme Kurulunda değerlendirilir. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde Yürütme Kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Genel Müdür, Yürütme Kurulunca atanması önerilen adayı Yönetim Kurulunun onayına sunar. Atama, Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.

    Yardımcı doçentler her seferinde üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Yeniden atama koşullarını yerine getiremeyen yardımcı doçentler öğretim görevliliği kadrosuna atanırlar.

    Yardımcı doçentlik kadrosuna atanmada aranacak başvuru koşulları şunlardır:

    a) İlgili alanda Bilim Doktoru unvanını kazanmış olmak,

    b) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

    Enstitü, yardımcı doçent atamasında bilimsel niteliği artırmak amacına yönelik olarak Yönetim Kurulu kararıyla objektif ve denetlenebilir nitelikteki ek koşullar belirleyebilir.

    Geçici Madde- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, doktoralarını tamamlamamış asistanlara, doktoralarını tamamlamaları için üç yıllık ek bir süre tanınır.

    Geçici Madde 1- (Ek:RG-04/03/1992-21161)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Enstitüde görevli asistanlara değişik 8 inci madde hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 37- 30.12.1972 tarihli "Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Asistanlık ve Asistanlıktan Öğretim ve Araştırma Uzmanlığına Geçiş" Yönetmeliği ve değişikliklerini kaldıran bu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar