TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 03/08/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27661

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü'nün diğer merkezleri kanalıyla yürütülenler dışında kalan, etkinlik alanlarıyla ilgili olarak düzenlenecek sürekli eğitim programlarının, Sürekli Eğitim Merkezi yoluyla planlanıp uygulanmasını, geliştirilmesini, daha etkin ve verimli kılınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Eğitim projesi: Sürekli Eğitim Merkezi'nin yönetsel sorumluluğu altında; amacı, kapsamı, yeri, yönetim, süresi ve bütçesi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün ilgili mevzuatıyla belirlenmiş olan sürekli eğitim çalışmasını,

    b) Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

    c) Genel Müdür: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürünü,

    ç) Merkez: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezini,

    d) Müdür: Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

    e) Program Kurulu: Sürekli Eğitim Merkezi Program Kurulunu,

    f) SEM: Sürekli Eğitim Merkezini,

    g) Sürekli Eğitim: Belirli bir eğitim öğretim programına dayalı olarak planlanıp gerçekleştirilen kurs, seminer ya da başka bir ad altında düzenlenen kısa süreli eğitim etkinliğini,

    ğ) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Merkezin Görevleri ve Organları

    Merkezin görevleri

    Madde 4 - (1) Merkez, TODAİE'nin;

    a) Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak,

    b) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerine yönelik eğitim etkinliklerinde bulunmak, eğitim projeleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

    c) TODAİE'nin etkinlik alanlarına giren konularda, özel amaçlı eğitim programlarını planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

    ç) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerini destekleyici nitelikteki koordinasyon görevlerini yürütmek,

    d) Sürekli eğitime ilişkin kuramsal gelişme ve uygulamaları izlemek ve uygulanan programları değerlendirmek,

    konularındaki görevlerini yerine getirir.

    (2) Merkez, akademik şubelerle işbirliği halinde, Genel Müdüre bağlı olarak çalışır.

    Merkezin organları

    Madde 5 - (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

    a) Müdür,

    b) Program Kurulu.

    Müdür

    Madde 6 - (1) Müdür, Enstitü Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca, TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

    (2) Müdür, Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarının gerçekleştirilmesinden ve görevlerinin yürütülmesinden sorumludur.

    (3) Genel Müdür, Program Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

    Program kurulu

    Madde 7 - (1) Program Kurulu, Müdüre bu Yönetmelik ile belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli programların hazırlanmasında yardımcı olmak üzere, Enstitü Yürütme Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilen bir üye, Öğretim-Yetiştirme Şube Müdürü ile Müdürden oluşur. Program Kurulu çalışmalarını Müdürün başkanlığında yürütür.

    (2) Program Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi sona eren Program Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

    İdari büro

    Madde 8 - (1) İdari Büro, verilen görevlerin yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak üzere sürekli eğitime ilişkin uzmanlık hizmetlerinin görüldüğü, yazışmaların yapıldığı, belge ve kayıtların tutulduğu birimdir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar