TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ (TTA) ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri (Tta) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/08/2010

    Resmi Gazete No : 27686

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personel ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli kadrolu personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Eki Görmek İçin Fihristi Kullanınız

    Mevzuat Kanunlar