SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Sosyal Güvenlik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/09/2010

    Resmi Gazete No: 27713

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcılarının yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

    b) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

    c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

    ç) Birim amiri: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatında görev yapan en üst amiri,

    d) Giriş sınavı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

    e) Kıdem: Uzmanlık meslek kıdeminde esas alınan süre, uzman yardımcılığında, uzmanlıkta, uzmanlık sıfatı haiz olunduktan sonra Kurum içinde idari görevlerde, meslek süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte ve aylıklı izinlerde geçirilen süreleri,

    f) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

    g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

    h) Kurul: Yeterlik Sınavı Kurulunu,

    ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

    i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    j) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

    k) Uzman: Sosyal Güvenlik Uzmanını,

    l) Uzman yardımcısı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısını,

    m) Yeterlik sınavı: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yeterlik Sınavını

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Giriş sınavı

    Madde 4 - (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

    (2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

    (3) Giriş sınavı, Komisyon tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Başkan, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

    Giriş sınavı duyurusu

    Madde 5 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgarî puanlar, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadro unvanları ve sayıları, son başvuru tarihi, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete'de ve Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilân edilir.

    Giriş sınavına katılma şartları

    Madde 6 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

    a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi, sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.

    c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

    ç) Giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak.

    d) KPSS yabancı dil bölümünden soru sayısının en az % 60'ını doğru cevaplamış olmak veya geçerliliği devam eden KPDS'den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

    e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

    (2) Başkanlık, birinci fıkranın (a) bendinde sayılan alanlardan olmak kaydıyla ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.

    Başvuruda istenilen belgeler

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir.

    a) İş talep formu.

    b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti.

    c) KPSS sonuç belgesi ile KPSS yabancı dil bölümünden doğru soru sayısının % 60'ın altında olması halinde KPDS veya buna denk kabul edilen belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği.

    ç) Yazılı özgeçmiş.

    d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

    Başvuru şekli ve yeri

    Madde 8 - (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır.

    (2) İstenen belgelerin Kurumun evrak birimine en geç giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Komisyon

    Madde 9 - (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır.

    (2) Komisyon, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve uzmanlar arasından belirlenecek başkan dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları arasından seçilebilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

    (3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

    (4) Komisyonun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Yazılı sınav ve sınav konuları

    Madde 10 - (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır.

    (2) Sınav konuları şunlardır:

    a) Kamu Maliyesi:

    1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi).

    2) Maliye Politikası.

    3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

    b) İktisat:

    1) İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz).

    2) İktisat Politikası.

    3) Para Teorisi ve Politikası.

    4) Uluslararası İktisat.

    5) Türkiye İktisadı ve Güncel İktisadi Sorunlar.

    c) Hukuk:

    1) Anayasa Hukuku.

    2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç).

    3) Borçlar Hukuku.

    4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku).

    5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku.

    6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.

    ç) Muhasebe:

    1) Genel Muhasebe.

    2) Mali Tablolar Analizi.

    d) Yabancı Dil (aşağıdaki dillerden birisi):

    1) İngilizce.

    2) Fransızca.

    3) Almanca.

    (3) Ancak, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık idaresi, sağlık yönetimi, sosyal hizmetler, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, ekonometri, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık ve sigortacılık fakülteleri bölümleri mezunlarından alınacak uzman yardımcısı adayları için belirlenecek sorular, ikinci fıkrada sayılan yabancı dil alanından aynı, mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisinden olmak üzere farklı olarak hazırlanır.

    (4) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınav soruları Komisyon tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Komisyonca, seçilen sınav soruları, sınav süresi ve puanları tutanakla tespit edilir. Soru kağıtları zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilir.

    (5) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından Komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılır.

    (6) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, adayların huzurunda açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılır ve sınava başlanır. Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Komisyona teslim edilir. Yazılı sınav notu Komisyon tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden altmış puandan az olmamak üzere ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

    (7) Sınav sonuçları, Başkanlık ilan panosunda ve Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları sınavda başarılı olanların elektronik adreslerine bildirilir.

    (8) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

    (9) Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması hâlinde de aynı esaslar uygulanır.

    Sözlü sınav

    Madde 11 - (1) Giriş sınavında sadece sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar hariç) fazla olamaz. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

    (2) Sözlü sınavda adaylar;

    a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

    yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

    (3) Sorular, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan üzerinden değerlendirme yapılır ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri belirlenir ve liste hâlinde Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

    (4) Yazılı sınav yapılmış olması hâlinde, başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

    (5) Başkan tarafından uygun görülmesi halinde, asil adayların yanı sıra yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

    (6) Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.

    (7) Komisyonca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

    Sınav sonucuna itiraz

    Madde 12 - (1) Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılarının Atanması ve Yetiştirilmesi

    Uzman yardımcılarının atanması

    Madde 13 - (1) Giriş sınavını kazananlar tebliğ tarihinden itibaren;

    a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

    b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

    c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı

    ile birlikte on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

    (2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

    (3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

    Madde 14 - (1) Uzman yardımcıları için, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.

    (2) Bu plan;

    a) Meslekî mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde rotasyona tabi tutulabilmelerini,

    b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri, stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

    c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

    ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini ve bilgi ve görgü artırmak maksadıyla yurtdışına eğitime gönderilmesini,

    d) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

    e) Kurumun görev alanı ile benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

    f) Başkanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda inceleme, izleme ve değerlendirme konularında bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,

    g) Uzman yardımcılarına, Kurum mevzuatında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını

    sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

    Madde 15 - (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.

    b) Uzman yardımcılığı süresince her yıl olumlu sicil almış olmak.

    c) Hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olmak.

    (2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Başkanlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar ile altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dâhil değildir.

    Tez seçimi

    Madde 16 - (1) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak kaydıyla Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve Kurumun intranet sayfasında yayımlanır. Liste, ihtiyaç halinde Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından güncellenir.

    (2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre belirler ve birim amirleri aracılığıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderirler. Tez konuları Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından incelenerek Başkanlıktan alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konusu tebliğ edilmek üzere ilgili birimlere ve dosyalarına konulmak üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

    (3) Tez konusunun Başkanlık tarafından uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içerisinde birim amirinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re'sen belirlenir.

    (4) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde tez konusu Başkanlıkça değiştirilebilir.

    Uzmanlık tezinin hazırlanması

    Madde 17 - (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.

    (2) Uzmanlık tezleri, bir öğretim üyesinin veya uzmanın danışmanlığında bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

    (3) Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

    Uzmanlık tezinin teslimi

    Madde 18 - (1) Uzman yardımcısı, süresi içerisinde hazırladığı tezini istenilen sayıda İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim eder.

    Kurul

    Madde 19 - (1) Kurul, Başkan veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı, üniversite öğretim üyesi ve beş yıl ve üzeri kıdemi bulunan uzmanlar arasından olmak üzere, başkan dahil beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

    (2) Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz ve olumsuz oylar gerekçelendirilir.

    (3) Kurul sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Tez savunması ve mülakat

    Madde 20 - (1) Tezler, değerlendirilmek üzere Kurul üyelerine İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca dağıtılır. Kurul üyeleri en geç iki ay içerisinde incelemesini tamamlar.

    (2) Kurul tarafından tespit edilecek değerlendirme gününde uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Tez savunmasına tez danışmanı da katılır.

    (3) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda, çoğunluğa katılmayan üye gerekçesini yazılı olarak belirtir.

    (4) Tezin başarısız bulunması halinde, Kurulca tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcısına tezini düzeltmesi için üç aylık bir süre verilir.

    (5) Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı sonucun ilanından itibaren iki ay içerisinde mülakat aşamasına alınır. Mülakat tarihi en az onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilir.

    (6) Mülakat aşamasında Kurul, uzman yardımcısının Başkanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini değerlendirir. Sorular, Kurul tarafından önceden hazırlanır. Adaylara sorular kura usulüyle ve eşit sayıda sorulur. Sorular ve cevaplar kayıt altına alınır. Değerlendirme, Kurul üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Mülakat aşamasında başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonuçları en geç beş işgünü içerisinde ilan edilmek üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

    (7) Mülakat aşamasında başarılı olamayan uzman yardımcısına üç aydan az olmamak üzere bir yıl içerisinde ikinci bir hak tanınır.

    (8) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılabilir. İtirazlar Kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Başarısızlık hali

    Madde 21 - (1) Aşağıdaki hallerde uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır:

    a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tez konusunu bildirmemek.

    b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmemek.

    c) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata katılmamak.

    ç) Tezin yeterliliğinin değerlendirilmesi aşamasında ikinci hakkında da başarısız olmak.

    d) Mülakat aşamasının ikinci hakkında da başarısız olmak.

    (2) Başarısız sayılan uzman yardımcıları hiçbir şekilde uzmanlığa atanmazlar. Uzman yardımcılığı görevlerine son verilerek durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 22 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve KPDS'den en az (C) seviyesi veya dengi yabancı dil belgesini yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıllık süre içerisinde ibraz eden uzman yardımcısı boş kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

    Madde 23 - (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, Türkiye'de ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.

    b) Sosyal sigorta uygulamalarında yardıma hak kazanma yükümlülükleri ve sigorta yardımlarının düzeyi konularında norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik inceleme ve araştırma yapmak, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

    c) Sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

    ç) Kurum gelirlerinin güncel ve geleceğe yönelik değerlendirilmesinde uygun yatırım araçlarını araştırarak en az risk ile en fazla getiriyi elde etme hususlarında çalışmalar yapmak ve bu konuda hazırladığı raporu görevli olduğu birimin amirine sunmak.

    d) Kurum kaynakları ile varlıklarının değerlendirilmesi hususunda istatistiki bilgileri düzenli olarak derlemek, değerlendirmek.

    e) Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve görevle ilgili olarak idarece gerekli görülen konular hakkında etüt ve incelemeler yapmak, mütalaa vermek ve önerilerde bulunmak.

    f) Kurum Başkanı ve birim amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

    Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

    Madde 24 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları; görevlerini yerine getirirken mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında, doğru, güvenilir, güncel ve karşılaştırılabilir verilerin bilimsel yöntemlerle derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması çalışmalarının düzenli olarak yapılmasından, kendisine verilen dosya ve evrakın gereği gibi muhafaza edilmesinden, yetenek ve yetkilerini gereği gibi kullanmasından amirlerine karşı sorumludur.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Uzmanlığa yeniden atanma

    Madde 25 - (1) Uzman kadrolarına atandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılmış olanlardan yeniden atanma talebinde bulunanlar, boş kadro bulunmak şartıyla ve Başkanın onayı ile uzman olarak tekrar atanabilirler.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 26 - (1) 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar