ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Orman Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 20/10/2010

    Resmi Gazete No: 27735

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünde çalışan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin ve üst disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar