SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

    Sosyal Güvenlik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27738

    ***04/04/2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Yurt Dışı Eğitim Esasları

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmeleri, eğitilmeleri, bilgilerini artırmaları, staj veya öğrenim yapmaları amacıyla, yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilmeleri ve seçilmeleri ile tabi olacakları hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla yurt dışına gönderilecek Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 24 üncü ve 41 inci maddelerine ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

    b) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

    c) Birim Amiri: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatında görev yapan en üst amiri,

    ç) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

    d) Komisyon: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek amacıyla kurulan Yurt Dışı Eğitim Komisyonunu,

    e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

    f) Personel: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları,

    g) Yurt Dışı Eğitimi: Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmeleri, eğitilmeleri ve bilgilerini artırmaları için takip ettiği staj, ihtisas veya lisansüstü öğrenimlerini,

    ifade eder.

    Yurt dışı eğitimin esasları

    Madde 5 - (1) Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

    a) Yurt dışı eğitimi, Başkanlığın ilgili mali yıl bütçesinde yeterli ödeneğinin bulunması koşuluyla, Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak belirlenir.

    b) Dış burs veya teknik işbirliği programları için eğitim kurumunun belirlenmiş olması hali hariç, lisansüstü öğrenim için Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen üniversitelerin dışındaki üniversite veya yüksek okullara personel gönderilmez.

    c) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmez.

    İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon ve Komisyon ile Daire Başkanlığının Görevleri

    Komisyon

    Madde 6 - (1) Yurt Dışı Eğitim Komisyonu, Başkan veya Başkanın görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Daire Başkanı, Komisyonun tabii üyesi olup, diğer üyeler ve yedekleri, Başkan Yardımcıları ve birim amirleri arasından Başkan tarafından seçilir.

    (2) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde görüşlerini almak üzere ilgili birim amirlerini toplantıya çağırabilir.

    (3) Komisyon, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu yönündeki karar kabul edilir.

    (4) Komisyon, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir.

    (5) Komisyon kararları Başkan onayı ile yürürlüğe girer.

    (6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

    Komisyonun görevleri

    Madde 7 - (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

    a) Gelecek mali yıl içerisinde bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına gönderilecek Kurum personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin, stajın veya ihtisasın konusunu, süresini, gönderilecek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları belirlemek.

    b) Bakanlar Kurulu kararı ile Kuruma tahsis edilen kontenjan ve 12 nci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit etmek.

    c) Lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek personelin; Bakanlar Kurulu kararı ile Kuruma tahsis edilen kontenjan dâhilinde öğrenim konusunun değiştirilmesine ilişkin taleplerini karara bağlamak.

    ç) Adayların yarışma sınavı ile belirlenmesine karar verilmesi halinde, sınavın yeri, tarihi ve saatini, ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Başkanlık birimlerine bildirmek.

    d) Adayların seçme suretiyle belirlenmesine karar verilmesi halinde, seçme komisyonunu oluşturmak.

    e) Önemli bir hastalık, kaza veya diğer mücbir sebeplerle eğitim programına ara vermek zorunda kalıp, bu durumu belgelendirmeleri halinde yüksek lisans öğrenimine gönderilen personelin eğitim süresinin en çok altı aya, diğerlerinin ise kendileri için öngörülen program süresinin 1/3'üne kadar öğrenim sürelerinin uzatılmasına ya da geri çağrılmalarına karar vermek.

    f) Kuruma tahsis edilen dış kaynaklı burs ve teknik işbirliği programlarına katılacak personeli belirlemek.

    g) Personelin geri çağrılmasına karar vermek.

    ğ) Yurt dışı eğitimle ilgili diğer konularda karar vermek.

    Daire Başkanlığının görevleri

    Madde 8 - (1) Daire Başkanlığının yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri şunlardır:

    a) Başkanlık birimleri ile işbirliği yaparak takip eden yılda yürütülecek yurt dışı eğitim programlarını hazırlamak.

    b) Başkanlık birimlerinin taleplerini de dikkate alarak hazırlanan ve Komisyonca onaylanan yurt dışı eğitim programlarını, bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri personelin sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç Mart ayı sonuna kadar, tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar için de yukarıda sayılan bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.

    c) Bakanlar Kurulu kararı ile Kuruma tahsis edilen yurt dışı eğitimi kontenjan listesini Başkanlık birimlerine duyurmak.

    ç) Bakanlar Kurulu kararı ile Kuruma tahsis edilen yurt dışı kontenjanında yer alan eğitimler için birimlerce bildirilen bilgileri derleyerek Komisyona sunmak.

    d) Bu Yönetmelikte öngörülen yurt dışı eğitim faaliyetleri ile Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

    e) Yurt dışı eğitime gönderilecek personelin Komisyonca belirlenmesini müteakip, seçilen personelin yüklenme senedi, muteber imzalı müteselsil kefalet senedi, yurt dışı aylığı, yolluk, sağlık sigortası, eğitim göreceği yerdeki öğrenim ücretinin ödenmesi gibi işlerinin yürütülmesi için alınan onayları ilgili birimlere göndermek.

    f) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Personelde Aranacak Şartlar, Kontenjan Tespiti, Başvuru, Adayların Belirlenmesi, Eğitim Kurumlarının Belirlenmesi ve Kayıt

    Personelde aranacak şartlar

    Madde 9 - (1) Personelden;

    a) Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek olanlarda;

    1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

    2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilenler arasında sayılmış olmak,

    3) Kurum kadrolarında, adaylık dâhil en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak,

    4) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

    5) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

    6) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    7) 40 yaşını tamamlamamış olmak,

    8) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

    9) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve denklik verilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından kabul belgesi almış olmak,

    10) Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 6,5 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak,

    11) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, yurt dışı eğitiminden geri çağrılmamış olmak,

    şartları aranır.

    b) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, staj veya ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecek olanlarda;

    1) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

    2) (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen personel için adaylık dâhil en az 4 yıl çalışmış olmak, diğer personel için adaylık dâhil en az 3 yıldır fiilen Kurum kadrolarında çalışıyor olmak,

    3) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

    4) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

    5) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    6) Daha önce aynı seviyede eğitim ve öğrenim görmemiş olmak,

    7) 50 yaşını tamamlamamış olmak,

    8) Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından en az 70 veya en az 190 puanlık geçerli TOEFL ya da en az 6 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip bulunmak,

    şartları aranır.

    (2) Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

    Kontenjan tespiti

    Madde 10 - (1) Birimlerin, her yıl Şubat ayı sonuna kadar, takip eden mali yılda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelin sayısı, yaptırılacak öğrenimin veya stajın konusu, gönderilecek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bütçe olanakları ve konulara ilişkin görüşlerini de ekleyerek oluşturdukları teklifler, Komisyona sunulmak üzere Daire Başkanlığına bildirilir.

    Başvuru

    Madde 11 - (1) Komisyonca tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyen birim personeli, yapılan duyuru üzerine, bağlı oldukları birimlere on beş işgünü içerisinde istenen belgelerle yazılı başvuruda bulunurlar.

    (2) Bu başvurular, üç işgünü içerisinde Daire Başkanlığına intikal ettirilir.

    Adayların belirlenmesi

    Madde 12 - (1) Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Komisyon, adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri sırasıyla;

    a) Yabancı dil düzeyleri,

    b) Kabul belgeleri,

    c) Sicil durumları,

    ç) Hizmet süreleri,

    d) Staj, ihtisas, yüksek lisans konuları,

    e) Birim amirlerinin görüşleri,

    dikkate alınarak, seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit eder.

    (2) Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için Komisyonca belirlenen ve bütçe imkânı bulunan birimlere Daire Başkanlığınca yeni bir duyuru yapılır. Ek duyuru için verilen süre on beş işgününü geçemez.

    (3) Ek duyuruya yapılacak başvuruları değerlendirmek için Komisyon en geç Eylül ayında yeniden toplanır.

    Eğitim kurumlarının belirlenmesi

    Madde 13 - (1) Staj veya ihtisas yaptırılacak hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarla uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Komisyon tarafından belirlenir.

    (2) Ancak, Türkiye'nin üyesi olduğu ve bünyesinde dış temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlar için Dışişleri Bakanlığının görüşü aranmaz.

    (3) Yüksek lisans programlarına katılacak personel, ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen üniversitelere gönderilebilir.

    Kayıt

    Madde 14 - (1) Üniversite veya yükseköğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken belgeler ilgili personel tarafından, kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması ise Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Zorunlu Nedenlerle Yurda Geri Dönme ve Hüküm Bulunmayan Haller

    Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

    Madde 15 - (1) Hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programını gerçekleştiremeyeceğini belgelendirmiş olan personel, Komisyon kararı ile yurda döner. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mecburi hizmete ilişkin hükümleri uygulanır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar