TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

    Kapsam ve Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; TTK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını, Teftiş Kurulu ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Bu Yönetmelik 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile bu KHK' nin bazı maddelerini değiştiren 29/1/1990 tarih ve 399 sayılı KHK ve 233 sayılı KHK uyarınca, 11/12/1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan TTK Ana Statüsünün hükümlerine istinaden düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum : TTK Genel Müdürlüğünü,

    Teftiş Kurulu : TTK Teftiş Kurulunu,

    Teftiş Kurulu Başkanı : TTK Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi : TTK Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Kurum Müfettişlerini,

    Müfettiş : TTK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı : Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz TTK Genel Müdürlüğü Müfettiş yardımcılarını,

    Şube Müdürlüğü Personeli : (Değişik:RG-26/10/2010-27741) TTK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli müdür, şef, memur ve sekreter kadrolarındaki memurları,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teşkilat

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 4 - (Değişik:RG-26/10/2010-27741)

    Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 5- TTK Genel Müdürlüğü Teftiş kurulunun görev merkezi Zonguldak'tır. Bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı TTK Genel Müdürlük Makamının onayını alarak devamlı müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezleri tesis edebilir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri

    Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) TTK Merkez Teşkilatı ve bağlı birimlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

    b) TTK Merkez Teşkilatı ve bağlı birimlerinde bunların iştirak ve ortaklıklarında her türlü teftiş, tahkik, tetkik ve araştırma yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanı

    Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanı müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığının altıncı maddede belirtilen görevlerini TTK Genel Müdürlük Makamının emir ve onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, tahkik ve tetkikat yapmak, acil durumlarda re'sen teftiş ve tetkik ve tahkikata başlayarak keyfiyeti Genel Müdüre arz etmek,

    d) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak ve uygulamasını sağlamak, gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak

    e) Normal teftiş programları dışında ortaya çıkacak olayların teftiş, tetkik ve tahkikatı için Genel Müdür tarafından verilecek emir üzerine Müfettişleri bu işlerle görevlendirmek,

    f) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, teftiş, tetkik ve tahkikat sonuçlarını, Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek Genel Müdüre sunmak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tetkiklerde bulunmak,

    g) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve müteakip yılı en geç ikinci ayının sonuna kadar Genel Müdüre arz etmek,

    h) Müfettişlere teftişlerinin sonuçlarını yazılı olarak bildirmek,

    ı) Müfettişlerin Genel Müdürlük ve re'sen yazışmaya yetkili kılınmadıkları makam ve şahıslarla yapacakları yazışmalara tavassut etmek,

    i) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini incelemek, istihkaklarına, yükselmelerine, idari ve özlük işlerine ilişkin işlemleri ifa etmek, birinci derecede tezkiye amirliğini yapmak,

    j) Müfettişlerin raporlarını görevlendirilecek bir müfettişe inceletmek, düzeltilmesi veya tamamlatılması gerektiği kanısına varılan hususlar varsa bunların giderilmesini raporu düzenleyen müfettişten istemek, müfettişin isteğe katılmaması halinde başka bir müfettişe yeniden inceleme yaptırmak, bu inceleme sonunda Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapmak,

    k) Mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirler almak,

    ı) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak,

    m) Müfettişlerin mesleki ve imi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı sonuçlarının neşredilmesini sağlamak,

    n) Genel Müdürlük Makamınca verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 8- Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi refakat müfettişi olarak görevlendirir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişler

    Müfettişlerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 9- TTK Genel Müdürlük Müfettişleri Genel Müdürlük Makamına bağlı olup,

    Genel Müdür adına;

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığından alınacak yazılı emre göre, Kurumun Merkez ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerin faaliyet ve işlemlerinin, kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, genelgeler ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerine göre yapılıp, yapılmadığını teftiş, tetkik ve tahkik etmek,

    b) Teftiş, tetkik ve tahkik yaptıkları iş yerlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan,kasa, para, pul, ambar,depo ve her türlü değerleri ve eşyayı saymak ve bunlara ait gizli olsun olmasın her türlü evrak, dosya ve vesikaları tetkik etmek,

    c) Görevleri sırasında görülen noksanlık, yanlışlık ve aykırılıkları tetkik etmek, bunların düzeltilmesi, tamamlanmasıyla, işleri daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla faydalanılması, işlerin ve çalışmaların düzeni ve verimli olması için gereken tedbirleri ve görüşleri, yazacakları raporlarda belirtmek,

    d) Teftiş devresinin işlemlerinin incelenmesinde, yapılmış olduğu tespit ve teftiş sırasında da yapılmakta olduğu müşahade edilen, derhal gereğinin yapılmaması halinde Kurum zararını gerektirebilecek durumlarda,teftiş edilen yerine dikkatini çekerek mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi için, yazılı notla gerekiyorsa işin önemine göre süre tayin edip cevap isteyerek tebligat yapmak,

    e) Genel Müdür tarafından tetkik ve tahkik edilmesi istenen konular hakkında tetkik ve tahkikat yapmak ve gerek tetkik ve tahkikat, gerekse teftiş sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında gecikmeden olaya el koyabilmek üzere durumu derhal Teftiş Kurul Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verilecek hallerde delileri toplamak,

    f) Teftiş ve tahkik esnasında işler başından ayrılmaları mahzurlu bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş ve tahkikatın sonuna bırakılması veya izinli olarak ayrılmış olanlardan vazifeleri başında bulunmaları lüzumlu görülenlerin, geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirliğinden istemek, vazifeye çağrılacak işyeri amiri ise, bu konudaki teklifi Başkanlığa yapmak,

    g) Kurumun görevleri ile ilgili Genel Müdürlükçe uygun görülen mesleki kongre, toplantı, seminer ve benzeri çalışmalara katılmak,

    h) Kanun tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ve Başkanlıkça verilecek diğer vazifeleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettiş yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine "yetki" verilmesi ile mümkündür.

    Müfettişler ve kendilerine yetki verilen müfettiş yardımcıları yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Teftiş ve Tahkik Sırasında Memurları Görevden Uzaklaştırmak ve Kanunu Takibat

    Madde 10- a) Teftiş ve tahkik sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş olmakla beraber, iş başında kalmalarının tahkikatı güçleştireceği kanaatına varılan,

    b) Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan, emur ve personel doğrudan doğruya müfettiş tarafından derhal görevden uzaklaştırılır.

    c) Haklarında açılan tahkikat sırasında görevleri başında bulunmaları Kurum ve görevli bulundukları kuruluş için mahzurlu olanlar,

    d) Tahkikatın selametini ihlal edecek hareketleri görülenler,

    e) Tahkikat sırasında sorulan sorulara cevap vermekten kaçınanlar,gerekçeleri belirtilerek müfettişin talebi üzerine Genel Müdür tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının mahzurlu olduğunun açık bir şekilde ortaya konulması gerekir.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından ilgili görevliye ve birinci derecedeki amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla derhal bildirilir,

    Lüzumu halinde bu tebligat Genel Müdürlük tarafından da yapılır.

    Teftiş, tetkik ve tahkikat yapılan yerin amiri tebligatı yerine getirmek ve işlerin aksamamasını temin için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

    Görevden uzaklaştırma konusunda yapılan tahkik diğer işlere tercihan acele olarak yapılır ve sonuçlandırılır.

    Teftiş ve tahkikat sonucunda suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulamadığı hallerde görevden uzaklaştırılan memur ve diğer personel müfettişin derhal vereceği rapor üzerine atamaya yetkili makam tarafından bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    f) Görevden uzaklaştırılması gerekenler hakkında işledikleri suçun nevi ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

    Görevlendirme

    Madde 11- Müfettişler Genel Müdürlük Makamının emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 12- Yıllık teftiş, tetkik ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş, tetkik ve tahkikata verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

    Grup başkanları, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verirler. (Mülga ikinci cümle:RG-26/10/2010-27741)

    İşlerin Süresinde Bitirilmemesi ve İşin Devri

    Madde 13- a) Müfettişler kendilerine verilen işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri Teftiş Kurul Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredilebilirler.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir "devir" notu hazırlarlar en az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    - Devredilen işin ne olduğu,

    - Devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    - İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,

    - İşin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerektiği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri, sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını işe ait defter ve belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir, üçüncü nüsha devreden müfettişte saklanır.

    Müfettişlerin Riayet Edecekleri Hususlar

    Madde 14- Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasebetlerinde nezaket kaidelerine riayet etmek ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten çekinmek zorundadırlar.

    Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak defter ve kayıtları üzerine şerh ilave ve düzeltme yapamazlar,

    c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler,

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

    e) Tasdikli örneklerini vermedikçe belgelerin asıllarını alamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü

    Teftiş Kurulu Şube Müdürü ile Diğer Görevlilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 15- Şube Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Şube Müdürü ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

    Teftiş Kurulu Şube Müdürünün Görevleri Şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını ilgili birimleri göndermek,

    b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

    c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Müfettişlerin çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

    e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Müdürlüğün idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur.

    Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Defter, evrak, rapor ve benzeri belgeleri Teftiş Kurulu Başkanının izni olmaksızın bir makam ve şahsa gönderemezler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları

    Madde 16- a) Teftişe veya tahkike tabi birimlerde görevli amir, memur ve personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bununla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

    b) Teftişe ve tahkike tabi birimlerde görevli amir, memur ve personel müfettişi gerekli gördüğü evrak, kayıtları ve belgeleri suretlerini, gerektiğinde asıllarını vermek zorundadır. Asılları alınan evrakın müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri dosyasında saklamak üzere evrakın alındığı birime verilir.

    c) Teftişe ve tahkike tabi birimlerin yöneticileri teftiş, tetkik, tahkik hizmetlerinin gereklerine uygun bir biçimde yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresinde uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    d) Teftiş veya tahkike bağlı birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri mücbir sebepler dışında müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağırılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: BİRİNCİ BÖLÜM

    Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Başkanlığa Vekalet, Kurum Müfettişliğine Giriş

    Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

    Madde 17- Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş yardımcılığı süresi hariç en az beş yıl müfettişlik yapanlar arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile tayin edilirler.

    Kurulda bu nitelikte eleman bulunmadığı taktirde mevcut müfettişler içinden kıdem esasına göre atama yapılır.

    Başkanlığa Vekalet

    Madde 18- Teftiş Kurulu Başkanının Zonguldak dışında görevli, izinli veya raporlu olduğu hallerde en kıdemli Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile Başkanlığa vekalet eder.

    Kurum Müfettişliğine Giriş

    Madde 19- Kurum Müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir.

    Müfettiş yardımcılığına tayin edebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 20 - Kurum müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, kurul üyesi dört müfettiş dahil beş kişiden oluşur. Ayrıca müfettişlerden iki yedek üye tespit edilir.

    Sınav sorularının, sınav gruplarına göre sınav kurulunca hazırlanması esastır. Sınav kurulunca, Genel Müdür onayı alınarak öncelikle Zonguldak'taki üniversitelerden sınav sorularının hazırlanmasında yardım alınabilir ve yazılı sınav sorularının hazırlanması ve bu sınavların yapılmasına ilişkin iş ve işlemler de üniversitelere yaptırılabilir.

    Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacak adayların yabancı dil bilgisi ile ilgili olarak, Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) yabancı dil bölümünden ve/veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonucunda alınan puan esas alınır. Gerekli görülen yabancı dil puanının alt sınırı, her sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir ve müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanında belirtilir.

    Müfettiş Yardımcığı Giriş Sınavı İlanı

    Madde 21 - (Değişik:RG-26/10/2010-27741)

    Müfettiş yardımcılığına girişte aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yerler, başvuru yeri, son başvuru tarihi ve ilgili diğer hususlar Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az biri ile Kurum internet sitesinde ilan edilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

    Madde 22- Kurum Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmak için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) (Değişik:RG-26/10/2010-27741) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Maden, Makine, Elektrik, Jeoloji, Jeofizik Mühendisi yetiştiren fakülteler veya en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    d) (Değişik:RG-26/10/2010-27741) Tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

    e) (Ek:RG-26/10/2010-27741) KPSS'den Kurumca ilan edilen puan türünden yeterli ve geçerli puanı almış olmak,

    gerekir.

    (Değişik fıkra:RG-26/10/2010-27741) (c) bendinde belirtilen mesleki branşlar, sınav dönemindeki Kurum ihtiyaçlarına göre belirlenir. (d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden Teftiş Kurulu Başkanlığınca değerlendirilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 23 - (Değişik:RG-26/10/2010-27741)

    Sınava girmek isteyen adaylar;

    a) 2 adet vesikalık fotoğraf,

    b) Aday başvuru formu,

    c) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti ya da bilgisayar çıktısı,

    d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

    ile Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığına elden veya gerekli belgeleri başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşacak şekilde posta ile başvururlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Aday başvuru formunda, adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) T.C kimlik numarası beyanı.

    b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmayı engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

    c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

    d) 4 adet vesikalık fotoğraf.

    e) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı.

    f) Özgeçmişi.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri

    Madde 24- Yazılı ve sözlü sınavlar Zonguldak'ta yapılır, aranan şartların haiz istekliler yazılı ve sözlü iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

    Madde 25- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca, fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi şartı ile girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 26 - (Değişik:RG-26/10/2010-27741)

    Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından müfettiş yardımcılığı sınavına girecek adaylar için giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır:

    a) Hukuk:

    1) Anayasa Hukuku.

    2) İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı).

    3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar).

    4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar).

    5) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar).

    6) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak).

    7) İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar).

    8) İş Hukuku.

    b) İktisat:

    1) İktisat Teorisi.

    2) İktisadi Düşünceler.

    3) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Teorileri.

    4) Milli Gelir.

    5) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar.

    6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

    c) Maliye:

    1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası.

    2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları.

    3) Kamu Giderleri.

    4) Bütçe Türleri ve Teknikleri.

    d) Muhasebe:

    1) Genel Muhasebe.

    2) Sınaî Muhasebe.

    3) Bilânço analizi ve teknikleri.

    e) Matematik:

    1) Matematik.

    2) Ticari Hesap.

    3) İstatistik.

    Maden, Makina, Elektrik, Jeoloji, Jeofizik Mühendisi yetiştiren fakülte mezunları arasından müfettiş yardımcılığı sınavına girecek adaylar için giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır:

    a) Hukuk :

    1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar).

    2) İdare Hukuku (Genel Esaslar).

    3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar).

    4) İş Hukuku.

    5) Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatı.

    b) Matematik:

    1) Matematik.

    2) Ticari Hesap.

    3) İstatistik.

    c) Enerji sektörü veya Kurumun çalışma konuları ile ilgili kompozisyon.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 27 - (Değişik:RG-26/10/2010-27741)

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'tan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

    İlan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puanı alan adaylar arasından KPDS sınav puanı yüksek olan veya KPSS yabancı dil doğru sayısı fazla olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

    Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konuları ile muhakeme ve konuşma yetenekleri de değerlendirilir.

    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'ten aşağı olmaması şarttır.

    Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda başarı gösterenler, başarı notuna göre sıralanır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPDS puanı yüksek olan veya KPSS yabancı dil doğru sayısı fazla olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Giriş sınavında başarı gösteren adayların müfettiş yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.

    Yeterlilik Sınavında Önce Kurulda Çıkarılma

    Madde 28- Müfettiş yardımcılığı döneminde Kurum müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik imtihanı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesinde Esaslar

    Madde 29- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

    a) Şahsiyetlerini, mesleğini gerektiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat, teftiş ve tahkikat konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak

    c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

    e) (Ek:RG-26/10/2010-27741) Sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    Müfettiş Yardımcıları Yetiştirme Programı

    Madde 30- Müfettiş yardımcıları 3 yıllık bir sürede aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları

    Kurulun yetki alanına giren teftiş, tetkik, tahkikat ve araştırma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi ve lisan bilgilerini geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları

    Kuruma bağlı birimlerin teftişi grup halinde yapılır. Bu teftişler müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Programlar mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesi sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanır.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları

    Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilk iki dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcılarına yanlarında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak re'sen teftiş,tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir. Bu dönemde müfettiş yardımcıları re'sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte vazife görerek yetişmelerini tamamlamaları sağlanır.

    Yeterlilik Sınavı ve Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 31 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/10/2010-27741)

    Müfettiş Yardımcıları üç yıllık staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

    Yazılı sınav kâğıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

    Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

    Sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettişliğe; başarılı olamayanlar ise Kurumda başka görevlere naklen atanırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişliğe Tayin

    Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu ve Sınav Programı

    Madde 32- Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında müfettişler arasında belirlenecek dört üyeden oluşur. (Değişik ikinci cümle:RG-26/10/2010-27741) Ayrıca iki yedek müfettiş üye belirlenir.

    Sınav Programında :

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavındaki konulara ilave olarak;

    a) Kurum ve bağlı kuruluşlar ile iştiraklerini ilgilendiren mevzuat ve tatbikat,

    b) Kurum ve bağlı kuruluşlar ile iştiraklerin de teftiş, tetkik ve tahkik usulleri yer alır,

    c) (Mülga:RG-26/10/2010-27741)

    Yetişme Notu

    Madde 33- Yetişme notu, müfettiş yardımcılarının staj süresince;

    a) Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması,

    b) Yaptıkları teftiş sonunda düzenledikleri raporlara verilen not,

    c) tahkikat sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not,

    d) Yaptıkları etüd ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not,

    e) Yanında çalıştıkları müfettiş ve Kurul Başkanı tarafından verilen tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında özel not, ortalama alınarak tespit edilir.

    (Ek fıkra:RG-26/10/2010-27741) Her bölümden verilecek notun 60'tan, yetişme notu ortalamasının ise 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 34- Yeterlik sınavını kazanamayan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, kurumun merkez teşkilatı ile bağlı müesseselerinde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Müfettişlerin Terfii

    Madde 35- Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe tayin edilen Kurum müfettişlerinin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.

    Müfettişliğe tayin edilenlerin kıdemleri yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.

    Başmüfettişliğe Terfii

    Madde 36- Kurum Başmüfettişlerine terfide esas; mesleki yetenek, kıdem, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin müspet olmasıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek için en az üç yıl müfettişlik yapmak ve 1'inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olmak gerekir.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 37- (Değişik fıkra:RG-26/10/2010-27741) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tesbitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 38- Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri atamalarındaki usule göre yapılır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tesbitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, dönemlerinin sonuna alınır.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 39- Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Kurum Müfettişlerinin Çalışma Esasları

    Çalışma Esasları

    Madde 40- Müfettişler;

    Kurum merkezi ve bağlı birimlerinde teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürümesini engelleyen hususları tespit, hadiselerin ekonomik, sosyal, idari ve hukuki sebeplerine tahlil, müesseselerle, sistemlerin ıslahını ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici, sistemi geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını göz önünde tutarlar.

    Teftiş, tetkik, tahkik ve araştırma faaliyetleri esnasında çalışanların morallerini bozmayacak ve iş verimini arttıracak şekilde hareket etmeye itina gösterirler.

    İfa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ihmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

    Kurum Müfettişleri bu maksatlarla yaptıkları teftiş, tetkik ve tahkikatlarda, işin önemine ve niteliğine göre Kurum merkezinde ve Müesseselerde çalışan personelden Genel Müdürün izni ile faydalanırlar.

    Teftiş Programları

    Madde 41- Teftiş programları teftişe tabi birimlerin her yıl en az bir defa teftiş görmelerini sağlayacak şekilde Teftiş Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır ve Aralık ayının 15'inci gününe kadar Genel Müdür onayına sunulur.

    Programlar 6 aylık yapıldığı takdirde kapsadığı devreden 15 gün önceden Genel Müdürün onayına sunulur.

    Programlarda teftiş yerleri, konuları, devreleri, tarihleri, süreleri, müfettişlerin adları, teftişin münferiden veya grup halinde veyahut müştereken, tarama veya ne nispette, sondaj usulü ile yapılacağı tespit edilir. Gerektiğinde tetkik ve tahkik olunacak konular belirtilir.

    Uygulama esaslarına programda ayrıca yer verilir.

    Programda yazılı teftişlerden birinin veya bir kısmının tamamlanması mümkün olmadığı takdirde müfettişin talebi, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile değişiklik yapılabilir.

    Hiç bir birim teftiş dışı tutulamaz.

    Teftiş İşleri

    Madde 42- Teftiş Kurulu Teşkilatı ile Müessese ve işletmelerin ve bağlı kuruluşların, her türlü iştiraklerinin bütün idari, teknik işleri, hesap ve faaliyetlerinin 41'inci maddede belirtilen esaslar dahilinde incelenmesinden ibarettir.

    Yabancı Memleketlerde Staj

    Madde 43- Müfettişler mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması, inceleme ve araştırma yapmak için Teftiş Kurulu Başkanının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması şartıyla yurt dışına gönderilirler.

    a) Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi ile birlikte mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

    b) Yabancı ülkelerdeki staj konuları ve çalışma programları, Kurum Faaliyet Sahası ile ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir. Mümkün olduğu takdirde yabancı ülkenin kömür işletmelerinde çalışmaları sağlanır.

    c) Staj sonuçları her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla Başkanlığa bildirilir. Bu raporların staj yerinde düzenlenmesi esastır.

    Zaruri sebeplerle ve mümkün olmadığı takdirde yurda dönüşten itibaren en geç üç ay içinde raporların Başkanlığa verilmesi gerekir.

    d) Müfettişler normal staj programları dışında şahsen ilgilenecekleri veya önemli gördükleri konuları da programlarını aksatmamak şartı ile inceleyebilirler.

    e) Bu stajlardaki başarı derecesi, ileride yurt dışına müfettiş gönderilmesinde özellikle göz önünde bulundurulur.

    Yabancı Dil Sınavı

    Madde 44- (Değişik:RG-26/10/2010-27741)

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 46- Müfettişler çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Teftiş Raporu

    b) Genel Rapor

    c) Tetkik Raporu

    d) Tahkikat Raporu

    ile tespit ederler.

    Raporlar açık lisanla üçüncü şahıslara hitap edecek bir ifade ile yazılır. Üslup bakımından her türlü imaya yer verilmez.

    Tenkit, temenni, teklif ve tavsiyeler mevzuata, müspet olay ve müşahadelere dayandırılır.

    Raporların her sahifesi ve ekleri müfettiş tarafından mühürlenir, paraf ve imza edilir.

    Cevaplı Teftiş Raporları

    Madde 47-a) Cevaplı teftiş raporları yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan işlemler hakkında, bunların hangi mevzuata ve usule ne şekilde uymadıkları veya hangi yönlerden Kurum yararlarına aykırı bulundukları gösterilmek ve alınması gereken tedbirler belirtilmek suretiyle her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

    Teftişlerin sonunda Cevaplı Rapor düzenlenmesi asıldır.

    b) Teftiş raporlarında, teftiş edilen birimin adı, teftişin başladığı ve sona erdiği tarihler, birim amirinin adı ve soyadı, teftişi yapan müfettiş veya müfettişlerin ad ve soyadları ayrı ayrı belirtilir.

    c) Cevaplı teftiş raporları; müfettiş görüşü, teftiş edilecek ünitenin görüşü, müfettişin son görüşü ile ekler olmak üzere dört bölümden meydana gelir.

    d) (Mülga:RG-26/10/2010-27741)

    e) Cevaplı teftiş raporları dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası usulüne göre cevaplandırılmak, bilahare de teftiş dosyasında saklanmak üzere bir mektup ile teftiş edilen yerin amirine teftişin son günü tevdi ve tebliğ olunur.

    Raporun birinci ve diğer bir nüshası teftiş edilen yerin cevabı ile bu cevap üzerine müfettiş tarafından düzenlenen son mütalaa eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Raporun son nüshası ise cevap ve son mütalaa ile birlikte müfettiş tarafından saklanır.

    Cevaplı Teftiş Raporlarının cevaplandırılması

    Madde 48- Cevaplı raporlar müfettiş tarafından 15 günü geçmeyecek surette belirlenen süreler içinde muhataplarınca cevaplandırılır. Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu müfettişler bizzat takip eder. Haklı sebebe dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında müfettişlerce gereği yapılmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

    Cevaplı raporu tebellüğ edenler, müfettişin tenkit ve görüşlerine katıldıkları takdirde, tenkit konusu yanlış ve noksanları derhal düzeltip tamamlayarak keyfiyeti cevaplarında belirtirler. Bu düzeltme eksikliklerin giderilmesi zamana ihtiyaç gösteriyor ise verilen cevapta, bu süreye de yer verilir.

    Müfettişin tenkit ve görüşlerine iştirak edilmiyorsa verilen cevapta gerekçeler açık ve kısa ifadelerle belirtilir.

    Rapor cevapları rapor maddelerine karşılık olacak şekilde ayrı ayrı tanzim edilir, teftiş edilen yerine en büyük amiri ile yardımcısı tarafından imzalanır.

    Müfettişin Son Mütalaası

    Madde 49- Rapor cevapları müfettiş tarafından derhal incelenerek her madde için ayrı ayrı son mütalaa hazırlanır. Teftiş raporu, rapor cevabı, teftiş edilen yerine raporu gönderdiğini bildiren yazısı ve son mütalaa takım halinde iki nüsha olarak 10 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem veriler.

    Hastalık, askerlik ve benzeri sebeplerle müfettişçe, cevaplandırılmayan raporların son mütalaaları Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

    Cevaplı Raporla İlgili Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yapılacak İşlem

    Madde 50- Teftiş kurulu Başkanlığı son mütalaası yazılmış olarak gelen cevaplı raporları, incelendikten sonra raporu özetleyerek kendi görüş ve kanaatini ve yapılacak işlemi belirtmek suretiyle bir yazı ile Genel Müdüre arz eder. bu yazıya rapor, cevap ve son mütalaanın birer nüshası eklenir. Genel Müdürlük Makamının olurları alındıktan sonra hazırlanan talimatı teftiş edilen yere gönderir.

    Genel Müdürce rapor konunun özelliği nedeni ile oluşturulan bir kurula havale edilmiş ise, bu kurul gereken incelemeyi en geç bir ay içinde yapar. Bu incelemede teftiş edilen yerde yapılan işlemin hatalı olduğu tespit edilmiş ise ne şekilde işlem yapılacağı hakkında Genel Müdürlüğe arz edilen rapor, bir talimat şeklinde teftiş edilen yere Genel Müdürlükçe bildirilir. Teftiş Kurulu Başkanlığına da talimatın bir sureti bilgi olarak gönderilir.

    Teftiş edilen yerde cevaplı rapor, cevabı, müfettişin son mütalaası, Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen talimatlar bir dosya içinde tarih sırasına göre tertip ve muhafaza edilir.

    Genel Raporlar

    Madde 51- Genel rapor teftiş edilen yerin genel faaliyeti ve çalışma durumunun incelenmesi sonucunda Genel Müdürlük Makamına özet bilgi verilmek maksadıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa tevdii edilir.

    Bu raporlarda;

    a) Teftişlerde görülen ve cevaplı raporlara konu teşkil etmeyen hususlarla, teftiş edilen yerlerin genel faaliyet çalışma durumları ile işlerin daha iyi yürütülmesi ve çalışmalardan daha fazla istifade edilmesi için alınması gereken tedbirler hakkındaki tetkik, mütalaa ve teklifler bir önceki devrede yapılan teftişteki teklif ve temennilerin yerine getirilip getirilmediği,

    b) Teftiş edilen yer tarafından bilinmesinde fayda görülmeyen, Genel Müdürlükçe alınması gereken tedbirler ve görevli personelin sayı, vasıfları yönünden yeterli olup olmadıkları,

    c) Teftiş edilen yerin iş programları, tatbikatı, verimlilik ve karlılık durumu, teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen diğer hususlar,

    yazılır.

    Tetkik Raporları

    Madde 52- Tetkik raporları; Genel Müdür tarafından emredilen idari ve teknik sorunlar ve konular hakkında yapılan tetkik, mer'i kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları, yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ile teklifler, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan tetkik ve tahkik sonucunda, cezai tatbikatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme ait görüşlerin bildirilmesi amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa tevdi edilir.

    Tahkikat Raporları

    Madde 53- Tahkikat Raporları; Genel Müdür tarafından tetkiki, gerekiyorsa tahkikatı emredilen işlem ve eylemler hakkında Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç mahiyetinde görülen hususları mevcudiyeti halinde veya Kurum Personel Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezasını gerektiren durumlarda üç nüsha düzenlenir.

    Tahkikat raporları aşağıdaki bölümlere ayrılarak düzenlenir;

    I- İşin müfettişe ne suretle intikal ettiği ve konusu,

    II- Yapılan tetkik ve tahkikat safhaları,

    III- Delillerin tahlil ve değerlendirilmesi,

    IV- Sonuç ve kanaat

    Birinci bölüm; kısa ve özlü yazılır. İşe nerede ne şekilde başlandığı, başlama ve bitirme tarihleri belirtilir.

    İkinci bölümde; olayın vukuu ve safhaları belgelere ve ifadelere dayandırılarak etraflı şekilde yazılır.

    Üçüncü bölümde; belgelerin, ifadelerin ve nihai savunmaların genel bir değerlendirilmesi yapılır.

    Dördüncü bölümde; konu kısaca özetlenerek suç ve kusuru mahiyeti, mer'i mevzuatın hangi hükümlere aykırı olduğu, müfettişin mütalaa ve kanaati beyan edilerek talep edilen tecziye şekli belirtilir.

    İşlenen suç ve kusur nedeniyle Kurumun menkul ve gayri menkul mallarında ve kıymetlerinde eksiklik ve zarar husule geldiği takdirde bu zararın miktarı da tespit edilir.

    Zarar ve ziyan tesbiti gerektiğinde bilirkişiye yaptırılır.

    Raporların Tevdii

    Madde 54- Düzenlenen raporların asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş kurulu Başkanlığına gönderilir.

    3628 sayılı yasanın 17'inci maddesinde belirtilen suçlar için Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilmek kaydıyla doğrudan Cumhuriyet Savcılığına duyuruda bulunur.

    Teftiş Kurulu Başkanı, raporlar üzerine Genel Müdürlük Makamının uygulanmasını yerinde gördüğü işlemlere ait talimatları raporu yazan müfettiş veya müfettişlere bir yazı ile bildirir.

    Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde bir yazı ile bir hafta içinde, aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ve kuruluşların tutumu ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

    Önemli görüldüğü takdirde rapor sonuçlarından teftiş, tetkik ve tahkikatlarda ilgilenmelerini sağlamak üzere diğer müfettişlere de bilgi verilir.

    ALTINCI KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Aylık Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 55- Müfettişler aylık ve yolluk gündeliklerini kredi cüzdanlarına dayanarak ve cüzdanlar yazılı hadler içinde kalma üzere Kurumdan ve kurum hesabına Kuruma bağlı kuruluşlardan alırlar.

    Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması, yıl sonlarında ise hem borç hem alacak devretmemesi asıldır. Müteakip aya zimmet devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

    Müfettişin krediden fazla olup, çekilmeye istihkakı Teftiş Kurulu Başkanının yazısı üzerine Muhasebe Daire Başkanlığınca müfettişe ödenir.

    Çalışma ve Hakediş Cetveli

    Madde -56 a) Müfettişler çalışmalarını aylık, yolluk ve gündeliklerini, aylık olarak düzenleyecekleri çalışma cetvelinde gösterirler.

    b) Çalışma cetveline resmi tatil günleri ile seyahat günleri gösterilmek suretiyle mesai günlerinin nerelerde hangi teftiş, tetkik ve tahkik işleri ile geçirildiği, kısaca ve yapılan iş hakkında bir verecek şekilde gün sırasıyla kaydedilir. Ayrıca, ay içindeki iş durumuna veya yapılan yazışmalara da yer verirler.

    c) Müfettişlerin, her aya ait yevmiyeleri ile Harcırah Kanununa göre kabul edilecek masraflarını gösterir bir hakediş cetveli tanzim ederek çalışma cetveli ile birlikte, müteakip ayın ilk haftası içinde, Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermeleri gerekir.

    d) İki nüsha olarak gönderilecek hakediş cetvellerinin birinci nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylandıktan sonra Muhasebe Daire Başkanlığına gönderilir. Hakediş cetvelinin ikinci nüshası çalışma cetveli ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığında saklanır.

    e) Hakediş cetvellerine PTT makbuzları ve listesi uçak, otobüs, tren biletleri eklenir.

    Görev Yerine Varış ve Ayrılışlarının Bildirilmesi

    Madde 57- Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş kurulu Başkanlığına telgrafla bildirirler.

    Müfettişler teftiş mahalline tekrar dönmeye lüzum kalmayacak şekilde işlerini tamamlamadan görevli bulundukları yerlerden ayrılamazlar.

    Resmi tatil günlerini ve çalışmalarına halel gelmemek şartı ile tatillerine Teftiş kurulu Başkanlığına önceden bilgi vermek suretiyle istedikleri yerde geçirebilirler.

    İzin Kullanılması

    Madde 58- Müfettişlerin yıllık izinleri Kurum Personel Yönetmeliğine göre Genel Müdürlükçe verilir. Teftiş Kurulunun iş durumunu sarsmayacak şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığınca sıraya konulur.

    Müfettişler izine hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler.

    Teftiş kurulu Başkanlığından ayrıca müsaade alınmadıkça izinin aralıksız kullanılması esastır.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

    Madde 59- kurum müfettişlerine Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi ile birer müfettişlik mührü verilir.

    Müfettişlere yazı, hesap makinesi ve çanta, kalem gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

    Haberleşme

    Madde 60 - (Değişik:RG-26/10/2010-27741)

    Haberleşme, aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

    a) Müfettişler teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları ile ilgili olarak, çeşitli daire ve yerlerle doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile haberleşme yaparlar. Ancak Genel Müdürlükte genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarıyla yapılacak yazışmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile gerçekleştirilir. Grup halinde yapılan teftişlerde yazışma, grubun en kıdemli müfettişi tarafından yapılır.

    b) Gizli olmayan acele haberleşmelerde duruma göre telefon, telgraf, fax, e-mail ve benzeri iletişim araçları kullanılabilir.

    c) Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

    d) Müfettişler Genel Müdürlükle ve diğer yerlerle yaptıkları yazışmalarda teselsül eden genel numaradan farklı numaralar verebilirler. Her takvim yılı numaralar yenilenir.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 61- a) Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    b) Raporları ilgili makamlara birer yazı ekinde gönderirler.

    c) Müfettişler çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılarla kendilerine gelen yazıları bir "kayıt defterine" işlerler.

    Teknik Müfettiş Yardımcısı Alınması İçin Gerekli Esaslar

    Madde 62- (Mülga:RG-26/10/2010-27741)

    İKİNCİ BÖLÜM: Kaldırılan hükümler-Yürürlük, Yürütme

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 63- 23 Kasım 1991 tarih 21060 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Ek: RG-24/02/2004-25383)

    Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendindeki nitelikleri haiz Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde mühendis veya yüksek mühendis olup Daire Başkanı veya Müessese Müdürü görevlerini en az bir yıl süreyle asaleten yürütmüş, gizli sicil raporları çok iyi ya da iyi olanlardan, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır cezalardan birini almamış olanlar, bu madde hükmünün yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Yönetim Kurulu kararı ile müfettişliğe atanabilirler.

    Yürürlük

    Madde 64- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 65- Bu yönetmelik hükümlerini TTK Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar