KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

    Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

    Kamu İhale Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2010

    Resmi Gazete No: 27792

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Kamu İhale Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Kurumda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmaması kaydıyla, göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarına, görevde yükselmeleri ile diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine ve 16/11/2009 tarihli ve 2009/15611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Başkan: Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu Başkanını,

    b) Başkan Yardımcısı: Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere atanan amiri,

    c) Giriş Sınavı: Kurumun meslek personeli dışındaki kadrolarına ilk defa atanacakları belirlemek amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından Kurumca belirlenen asgari puanı alanların katılabileceği yazılı ve/veya sözlü sınavı,

    ç) İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen, Kurul tarafından ikinci Başkan olarak seçilen üyeyi,

    d) Kurul: Kamu İhale Kurulunu,

    e) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

    f) Meslek personeli: Kurumda görevli kamu ihale uzmanı ve kamu ihale uzman yardımcılarını,

    g) Personel: Kurumun asli ve sürekli hizmetlerini yerine getirmek üzere sözleşmeli olarak istihdam edilen, ücret ile diğer mali ve sosyal haklar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personeli,

    ğ) Yönetici: Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmetleri yürüten başkan yardımcıları, baş hukuk danışmanı, daire başkanları, grup başkanları, birim müdürleri ve diğer birim amirlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: İstihdam

    İstihdam şekli

    Madde 4 - (1) Kurum işlevlerinin yerine getirilebilmesi için, kadrolar dikkate alınarak yeterli sayıda personel istihdam edilir.

    (2) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, sözleşmeli olarak istihdam edilen ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri dışında Devlet Memurları Kanununa tabi olan personel eliyle yürütülür.

    (3) Diğer kamu kurum ya da kuruluş personeli, kamu ihale uzmanlığı hariç olmak üzere sözleşme yapılmak suretiyle Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının %10'unu aşamaz.

    İnsan kaynakları politikası

    Madde 5 - (1) İnsan kaynakları politikasının hedefi, Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi, eğitilmesi, uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesi hususlarını objektif kriterlerle belirlemektir.

    (2) Kurumun insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

    a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

    b) Personelin görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

    c) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,

    ç) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,

    d) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,

    e) Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları sağlamak,

    f) Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek.

    İnsan kaynakları planlaması

    Madde 6 - (1) Kurum insan kaynakları planlaması; Kurumun görevleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yıllık olarak yapılır. Bu planlar, Kurum görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler ile hizmetin sürekli, etkin, verimli, kaliteli ve en uygun sayıda personel eliyle yürütülmesinin sağlanması hususları göz önüne alınarak hazırlanır.

    (2) Kurum insan kaynakları planlamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

    a) İş analizleri,

    b) Personelin Kurumdaki görevlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen iş analizine dayalı görev tanımları,

    c) Kurumun birimler itibarıyla norm kadroları,

    ç) Birimler ve unvanlar itibarıyla personel ihtiyacı,

    d) Personele verilecek kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı eğitim programları.

    İnsan gücü ihtiyacının belirlenmesi

    Madde 7 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yapmak suretiyle gelecek yılların insan gücü ihtiyacına ilişkin nitelik ve sayı bakımından tespitlerde bulunur ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağını bir plana bağlar.

    (2) İnsan gücü ihtiyacının belirlenmesi için gerektiğinde ihtisas kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliğine gidilebilir.

    Kurum kadrolarının dağılımı

    Madde 8 - (1) Kurum için ihdas edilmiş kadroların, görev ve hizmetlerin yürütülmesi için unvan ve sayı itibarıyla hizmet birimleri arasında dağılımı, hizmet gerekleri dikkate alınarak doğrudan veya ilgili birimlerin talebi doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık onayı ile belirlenir.

    İstihdam kaynakları

    Madde 9 - (1) Kurum kadrolarında;

    a) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar kurumlarının muvafakati ile naklen,

    b) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmış olanlar, yeniden,

    c) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlardan, hakim ve savcılar ve bu meslekten sayılanlar kendilerinin, diğerleri ise kurumlarının muvafakati ile kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Kurumda geçici görevlendirilerek,

    ç) Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlar, giriş sınavı sonucuna göre açıktan,

    d) Kurum meslek personeli, ilgili düzenlemeler çerçevesinde,

    istihdam edilir.

    Şartlar

    Madde 10 - (1) Kurumda istihdam edilecek personelde Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartlar dışında aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

    a) İlk defa kamu hizmetine Kurum bünyesinde başlayacaklar için, Kurumun yapacağı giriş sınavında başarılı olmak,

    b) Meslek personeli için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde ve buna dayanılarak çıkarılan ilgili Yönetmelikte öngörülen şartları taşımak,

    c) Atama yapılacak unvanlar için bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşımak.

    İlk defa atama

    Madde 11 - (1) İlk defa kamu hizmetine Kurum bünyesinde başlayacakların atamaları, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan sınavlarda Kurum tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından, Kurumca yapılacak yazılı ve/veya sözlü giriş sınav sonucuna göre Başkan tarafından yapılır.

    Kuruma naklen ya da yeniden atanma

    Madde 12 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanların, başkan yardımcılığı, daire başkanlığı ve meslek personeli dışındaki Kurum kadrolarına atanmaları, Kurum hizmet ihtiyaçları ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler ile diğer koşullar dikkate alınarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile yapılır.

    Kurum içi yükselme suretiyle atamalar

    Madde 13 - (1) Kurum kadrolarında görev yapmakta olan personelden üst unvanlı kadrolara yükseleceklerin atamaları, Kamu İhale Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Başkan onayı ile yapılır.

    (2) Başkan yardımcısı ve daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalar ise Başkanın teklifi üzerine Kurul kararı ile yapılır.

    Kurum içi yer değiştirme suretiyle atamalar

    Madde 14 - (1) Kurum personelinin unvan ve kazanılmış hak aylık derecelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan, aynı veya başka bir birimdeki eşit bir göreve ataması, personelin isteği veya hizmet gereği olarak; doğrudan ya da ilgili birimlerin talebi doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık onayı ile yapılır. Daire Başkanlarının yer değişikliği Başkanın teklifi üzerine Kurul kararı ile yapılır.

    Kurum içi geçici görevlendirme

    Madde 15 - (1) Kurum hizmet gerekleri çerçevesinde Kurum personelinin birimler arasında yapılacak olan geçici görevlendirme işlemleri, doğrudan ya da ilgili birimlerin talepleri dikkate alınarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Başkanlık onayı ile yapılır. Bu şekilde yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi ve görevlendirme konusu görevlendirme onayında açıkça belirtilir.

    Giriş sınavları

    Madde 16 - (1) Kurum, hizmet ihtiyaçlarına göre giriş sınavı açabilir. Atama yapılacak boş kadroların unvanı ve sayısı, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, müracaat yeri ve son müracaat tarihi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) B grubu kadrolar için Kurumca belirlenen asgari puan, sınavların yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer hususlar, belirlenen başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve Başkan tarafından uygun görülecek diğer araçlarla duyurulur.

    (2) Giriş sınavları, duyurulan kadrolar itibariyle başvuru sayısının, boş kadro sayısının iki katını aşmaması halinde sözlü, aşması halinde ise yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

    (3) Giriş Sınavları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek daire başkanlarından oluşan beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

    (4) Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların tamamı sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak için en az 70 puan almış olma şartı aranır.

    (5) Yazılı sınav yapılması halinde, sınav için müracaatta bulunanlar arasında gerekli koşulları taşıyanlardan, puan sırasına göre olmak üzere, her bir unvan için boş kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sınava davet edilebilir.

    (6) Sadece sözlü sınav yapılması halinde; sınav başarı puanı, adayın KPSS puanının %50'si, sözlü sınav puanının %50 si dikkate alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde ise; sınav başarı puanı, adayın yazılı puanının % 40'ı, KPSS puanının %10'u ve sözlü sınav puanının %50'si dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

    (7) Bu şekilde hesaplanan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Sınavlarda yedek liste ilan edilmez.

    (8) Giriş sınavlarına ilişkin işlemler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Görev talep formu

    Madde 17 - (1) İlk defa kamu hizmetine Kurum bünyesinde başlayacak olanlar ile açıktan ya da naklen Kurumda görev alma talebinde bulunanlar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından sağlayacakları görev talep formunu anlaşılır bir şekilde ve doğru olarak doldurur ve imzalarlar.

    (2) İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, görev talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Naklen atanmış olanlar ise kurumlarına iade edilir. Ayrıca, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

    İstenecek belgeler

    Madde 18 - (1) Kamu hizmetine ilk defa ya da yeniden açıktan atama suretiyle Kurumda görev alacaklardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Nüfus cüzdanının Kurumca onaylı sureti,

    c) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

    ç) Sekiz adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,

    d) Memuriyet yapmasına engel bir sabıkasının olmadığına dair yazılı beyanı,

    e) İkametgah ve tebligata esas adres beyanı,

    f) Mal bildirim beyannamesi,

    g) Atanılacak kadronun özelliğine göre 26/10/1994 tarih ve 4045 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde istenebilecek güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına ilişkin (ilgili tarafından doldurulacak) formlar,

    ğ) Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

    (2) Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum, ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

    (3) Naklen atanacakların, görev talep formunu Kuruma vermiş olmalarının yanı sıra, görev yapmakta oldukları kurumdan istenen muvafakat ve sicil özetinin gönderilmiş olması da gerekir.

    Adaylık ve süresi

    Madde 19 - (1) Kamu hizmetine ilk kez Kurumda başlayanlar aday personel olarak atanırlar. Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

    (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup adaylık süresini tamamlamamış olanlar Kurum kadrolarına naklen alınmazlar. Meslek personeli olarak alınanlar için bu hüküm uygulanmaz.

    (3) Kurumda meslek personeli iken adaylık süresini tamamlamadan görevinden ayrılmış olanlardan görevine dönmek isteyenler Kurumun yarışma sınavlarında başarılı olmadıkça, yeniden meslek personeli olarak istihdam edilmezler.

    (4) Adaylığa alınma, adayların yetiştirilmesi ve adaylığa ilişkin diğer hususlarda Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler uygulanır.

    Hizmet içi eğitim

    Madde 20 - (1) Personelin, görevi ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgisinin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile Kurum hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür.

    (2) Her düzeydeki personelin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programların personelin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Kurumda veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır.

    Eğitim planı

    Madde 21 - (1) Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkan tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle uzun vadeli eğitim planları yapılır.

    Eğitim programı

    Madde 22 - (1) Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, eğitimde görevlendirilecekleri, eğitimin yerini, başlama tarihini, süresini, araç ve gereçlerini ve her bir eğitim programının tahmini maliyetini gösteren yıllık eğitim programı hazırlanır.

    (2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlayacağı yıllık eğitim programı, Başkanın onayı ile yürürlüğe konulur.

    Yurt dışı eğitim

    Madde 23 - (1) Kurum personeline, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Kamu İhale Kurumu Personeli Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde mesleki bilgilerini geliştirmek ve yabancı dil öğrenmesini sağlamak amacıyla yurt dışı eğitim ve staj imkanı sağlanır.

    (2) Yurt dışına gönderilen personelin hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlarda Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Kamu İhale Kurumu Personeli Hakkında Yönerge hükümleri, bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ise Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    İnceleme ve araştırma çalışmaları

    Madde 24 - (1) Kurum personeli, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Başkana teklifi veya doğrudan Başkanın önerisi üzerine inceleme ve araştırma yapmak üzere Başkanlık oluru ile yurt dışına gönderilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmelerin süresi, inceleme ve araştırmanın kapsamına göre altı ayı aşmamak üzere Başkanlık olurunda belirlenir.

    (2) Bu şekilde yurt dışına gönderilen personele, yurt dışında yapacakları çalışmanın kapsamını gösteren ayrıntılı bir program verilir.

    (3) Yurt dışında yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak raporun yurda dönüşten itibaren iki ay içinde Kuruma sunulması zorunludur.

    Yabancı dil bilgi seviyesinin belirlenmesi

    Madde 25 - (1) Kurum çalışmaları ve özlük hakları bakımından personelin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulabilecek yabancı dil ve bilgi düzeyleri Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı esaslarına göre tespit edilir. Ancak, yabancı dil bilgi düzeyinin tespitinde resmi makamlarca kabul edilen diğer kuruluşlarca yapılan sınavların da değerlendirmeye alınmasına karar verilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kadrolara Atanma, İlerleme ve Yükselme

    Kadro unvanlarına atanma şartları

    Madde 26 - (1) Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla atama; açıktan, yeniden, naklen veya Kurum içi yükselme suretiyle yapılır.

    (2) Kurum kadrolarına bu şekilde atanacakların, Devlet memuru olabilmek için gerekli genel şartların yanı sıra;

    a) İlk defa kamu hizmetine Kurumda başlayacak olanların, giriş sınavı sonucuna göre ilgili kadrolara atanabilmek için gerekli başarıyı sağlamış olması,

    b) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen atanacakların; atanılacak kadronun unvan ve ek göstergesi itibarıyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması, son iki yıla ait mevcut sicillerinin en az iyi düzeyde olması, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümlerine göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması,

    c) Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamaların; Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılması,

    şarttır.

    (3) Kurum kadrolarına atanacak personelde, unvanlar itibarıyla ayrıca aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için; Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olmak veya aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmak.

    b) Kamu İhale Kurumu Müşaviri olarak atanabilmek için; Kamu ihale uzmanlığına atanabilmek için gerekli olan öğretim dallarından mezun olmak, en az beş yılı Kurumda olmak üzere yirmi yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak (Kamu görevlisi iken Kurul Başkan ve üyeliğine atananlardan görev süresinin sonunda tekrar kamuda göreve başlamış olanlar ile başkan yardımcısı, baş hukuk danışmanı ve daire başkanlarından bu göreve atanacaklarda yirmi yıl şartı aranmaz. En fazla üç kadro için ise Kurumda çalışma şartı aranmayabilir.).

    c) Ana hizmet birimlerine Daire Başkanı olarak atanabilmek için; Kuruma kamu ihale uzmanı olarak atanabilmek için gerekli olan şartları (yaş şartı hariç) taşımak, en az altı yılı fiilen Kurumda olmak üzere on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    ç) Yardımcı hizmet birimlerine daire başkanı olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, altı yılı Kurumun ve/veya ilgili daire başkanlığının görev alanına ilişkin konularda olmak kaydıyla, on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    d) Grup Başkanı olarak atanabilmek için; en az sekiz yıl Kurumda fiilen meslek personeli olarak çalışmak kaydıyla on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak veya Kurumda daire başkanı olarak görev yapmış olmak.

    e) Baş Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak; hakimlik veya savcılık mesleklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri veya avukatlık görevlerinde ya da üniversitelerde hukuk dallarından birisinde üniversite öğretim üyesi olarak en az altı yıl görev yapmış olmak, en az beş yılı Kurumda olmak üzere oniki yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    f) Hukuk Danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olup en az üç yıl süresince Kurumda meslek personeli veya avukat kadrolarında çalışıyor olmak ve en az sekiz yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    g) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, en az beş yılı Kurumda olmak üzere yirmi yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak (En fazla iki kadro için Kurumda çalışma şartı aranmayabilir.).

    ğ) Özel Büro Müdürü olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az dört yıllık kamu hizmeti bulunmak.

    h) Birim Müdürü olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve kamuda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

    ı) Yönetim Hizmetleri Uzmanı unvanlı kadroların;

    1) En fazla üçte ikisine atanabilmek için;

    a) Dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Kurumda çözümleyici, mühendis veya istatistikçi kadrolarında fiilen kendi alanı ile ilgili olmak üzere en az üç yıldır çalışıyor olmak ve on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak ya da,

    b) Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan görevlerde en az üç yıl çalışmış olmak ve en az üç yılı Kurumda olmak üzere on yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    2) En fazla üçte birine atanabilmek için ise; dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Kurumda birim müdürü kadrolarında en az altı yıl fiilen çalışıyor olmak ve yirmi yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    i) Araştırmacı olarak atanabilmek için, dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve kamuda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

    j) Özel büro müdür yardımcısı ve birim şefi olarak atanabilmek için, dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az üç yılı Kurumda olmak üzere altı yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    k) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak atanabilmek için; dört yıllık eğitim veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya iletişim fakültesi mezunu olmak ve altı yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak.

    l) Avukat olarak atanabilmek için, avukatlık ruhsatına sahip olmak.

    m) Mühendis ve mimar olarak atanabilmek için; dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak.

    n) İstatistikçi olarak atanabilmek için; dört yıllık eğitim veren istatistik bölümünden mezun olmak.

    o) Çözümleyici olarak atanabilmek için; Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak, bilgisayar programlama ve sistem çözümlemede deneyimli olmak.

    ö) Programcı olarak atanabilmek için; Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak, bilgisayar programlamada deneyimli olmak.

    p) Tabip olarak atanabilmek için; Tıp fakültesi mezunu olmak ve en az üç yıllık kamu hizmeti bulunmak.

    r) Hemşire olarak atanabilmek için; Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

    s) Mütercim-Tercüman olarak atanabilmek için, dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında A düzeyinde başarılı olmak.

    ş) Teknisyen olarak atanabilmek için; teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    t) Büro görevlisi ve ayniyat memuru olarak atanabilmek için; en az iki yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak.

    u) Dava takip memuru, arşiv memuru ve iletişim görevlisi olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    ü) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için; en az iki yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.

    v) Şoför olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu ve B sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak, askerliğini fiilen yapmış olmak veya sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş olmak.

    y) Santral memuru olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak, askerliğini fiilen yapmış veya muaf tutulmuş olmak.

    z) Dağıtıcı olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak, askerliğini fiilen yapmış veya sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş olmak.

    Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

    Madde 27 - (1) Personelin kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine ilişkin işlemler, Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Kurum içi yükselme

    Madde 28 - (1) Kurum içi yükselme, personelin yetki ve sorumluluk yönünden daha üst bir göreve atanmasıdır.

    (2) Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Kurum hizmet gerekleri ile Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

    (3) Yükselme suretiyle atanacak personelin, atama yapılacak kadro unvanı için öngörülen niteliklere sahip olması şarttır.

    (4) Meslek personeli olmaya ilişkin haklar görevde yükselme suretiyle kazanılamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Özlük, Sicil, Disiplin ve Görevden Uzaklaştırma

    Özlük ve sicil dosyası

    Madde 29 - (1) Personel, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında tutulacak personel kütüğüne kaydolunur. Her personele sicil numarası verilir ve özlük dosyası açılır. Ayrıca, Kurumda her personel için fotoğraflı sicil dosyası tutulur. Sicil dosyasında bulunması gerekenler dışında kalan diğer bilgi ve belgeler özlük dosyasına konulur.

    Kimlik belgesi ve kurum giriş kartı

    Madde 30 - (1) Personele İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi verilir. Görev ve unvan değişikliklerinde kimlik belgesi yenilenir. Kurumdan ayrılanların kimlik belgeleri kendilerinden alınarak iptal edilir.

    (2) Kimlik belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Kimlik belgelerini kaybedenler bu hususu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına derhal bildirmek zorundadırlar.

    Sicil

    Madde 31 - (1) Personel hakkında sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde belirlenir.

    Disiplin

    Madde 32 - (1) Personel hakkında disiplin işlemi yapmaya yetkili disiplin amirleri Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirlenir.

    (2) Devlet Memurları Kanunu uyarınca personel hakkında disiplin konularında karar vermek üzere Kurum Yüksek Disiplin Kurulu ve Kurum Disiplin Kurulu oluşturulur.

    (3) Kurum Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanın başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Kurum daire başkanları arasından Kurul kararıyla belirlenecek iki daire başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

    (4) Kurum Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısının başkanlığında Hukuk Danışmanlığından bir hukuk danışmanı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından bir birim müdürü ve Kurum Yüksek Disiplin Kurulunda görevli diğer amirlere bağlı birer grup başkanından oluşur.

    (5) Haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, disiplin kurullarında görevlendirilemezler.

    (6) Disiplin kurulları başkan ve üyeleri iki yıllık süre için belirlenir. Süresi dolanlar yeniden aynı süre ile görevlendirilebilirler.

    (7) Disiplin kurulları, Kurul Başkanının çağrısı üzerine ve en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Disiplin kurullarının sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, raportörlük görevi ise dosyanın disiplin kurulu gündemine alınmasını takiben disiplin kurulu başkanının havale ettiği üye tarafından yürütülür.

    Personelin kurumla ilişiğinin kesilmesi

    Madde 33 - (1) Personelin; görevden çekilmesi ya da çekilmiş sayılması, emekliliği, adaylık döneminde başarısızlığı, görevini yapmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporunun bulunması, başka bir kuruma nakli, memuriyete engel olabilecek mahkumiyeti, işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da görevi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi ve ölümü durumlarında Kurumla ilişiği kesilir.

    Görevden uzaklaştırma

    Madde 34 - (1) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülen veya haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Kurum personelini görevden uzaklaştırmaya Başkan yetkilidir. İhtiyati bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Kurum personelinin hakları, tedbirin kaldırılması, tekrar göreve başlatılması ve süreleri hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Vekalet, Ücret ve Mali Haklar

    Vekalet

    Madde 35 - (1) Personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine vekil atanabilir veya görevlendirme yapılabilir.

    Ücret

    Madde 36 - (1) Personele, kendileriyle yapılan idari hizmet sözleşmelerinde belirlenen miktarlarda ücret her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir.

    (2) Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen ücret geri alınmaz.

    Göstergeler

    Madde 37 - (1) Personelin emeklilik açısından aylık ve ek göstergeleri aşağıdaki gibidir:

    a) Aylık gösterge: Personelin derece ve kademe aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek aylık gösterge tablosu, Devlet memurları için uygulanan aylık gösterge tablosudur.

    b) Ek gösterge: Personelin görev unvanları, kadro dereceleri ve idari sorumlulukları dikkate alınarak, başkan yardımcıları Bakanlık genel müdürleri ile daire başkanları Bakanlık genel müdür yardımcıları ile aynı düzeyde kabul edilmek ve diğer personel hakkında ise başkan yardımcıları için belirlenen miktarı geçmemek kaydıyla belirlenen gösterge miktarlarıdır.

    Açıktan veya yeniden atamada ücret

    Madde 38 - (1) Kurumdaki bir göreve açıktan veya yeniden atananlar, göreve başladıkları günden itibaren ücrete hak kazanırlar.

    Yol giderleri ve gündelikler

    Madde 39 - (1) Geçici görevle başka yere gönderilen personele ödenecek yol gideri ve gündelikleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir.

    ALTINCI BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 40 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu İhale Kanunu, Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile Devlet Memurları Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 41 - (1) 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yönetmeliğin yayımı tarihinde kamu ihale uzmanı olarak görev yapanlar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle Kurumda kamu ihale uzmanı kadrolarında görev yapanlar hakkında 4 üncü maddenin son fıkra hükümleri uygulanmaz.

    Yürürlük

    Madde 42 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 43 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar