İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

    Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 25/12/2010

    Resmi Gazete No: 27796

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Yüksek Disiplin Kurulu

    Madde 5 - (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Yüksek Disiplin Kurulu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kuruludur.

    Disiplin Kurulu

    Madde 6 - (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin disiplin kurulu İl Disiplin Kuruludur.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 7 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Başkanın yetkileri

    Madde 8 - (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, gereken durumlarda il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin her kademedeki memurları hakkında valilikten disiplin işlemi yapılmasını talep edebilir.

    Yürürlük

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar