HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2010

    Resmi Gazete No: 27800

    Madde 1 - 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar