ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2010

    Resmi Gazete No: 27801

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı personelinin sicil amirlerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar