KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığı (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2010

    Resmi Gazete No: 27802

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında çalışan personel hakkında uygulanır.

    (2) Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilen personelin disiplin işlemleri, kendi kurumlarında tabi oldukları disiplin hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğe göre yapılır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1'de gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    EK-1

    KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜŞTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    BİRİMİBİRİMİ DİSİPLİN AMİRİDİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİÜST DİSİPLİN AMİRİ

    A- MÜSTEŞARLIKA- MÜSTEŞARLIK

    MüsteşarMüsteşar İçişleri Bakanıİçişleri Bakanı    

    Müsteşar YardımcısıMüsteşar Yardımcısı MüsteşarMüsteşar İçişleri Bakanıİçişleri Bakanı

    Müsteşarlık MüşaviriMüsteşarlık Müşaviri MüsteşarMüsteşar İçişleri Bakanıİçişleri Bakanı

    VHKİ ve Diğer PersonelVHKİ ve Diğer Personel Müsteşar YardımcısıMüsteşar Yardımcısı MüsteşarMüsteşar

             B- DAİRE BAŞKANLIKLARIB- DAİRE BAŞKANLIKLARI

    Daire BaşkanıDaire Başkanı MüsteşarMüsteşar İçişleri Bakanıİçişleri Bakanı

    Uzman, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, İstatistikçi, Mühendis, Sosyolog, Psikolog, Antropolog, VHKİ ve Diğer PersonelUzman, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, İstatistikçi, Mühendis, Sosyolog, Psikolog, Antropolog, VHKİ ve Diğer Personel Daire BaşkanıDaire Başkanı MüsteşarMüsteşar

             C- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİC- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    I. Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri MüsteşarMüsteşar İçişleri Bakanıİçişleri Bakanı

    Hukuk MüşaviriHukuk Müşaviri I. Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri MüsteşarMüsteşar

    VHKİ ve Diğer PersonelVHKİ ve Diğer Personel Hukuk MüşaviriHukuk Müşaviri I. Hukuk MüşaviriI. Hukuk Müşaviri

    Mevzuat Kanunlar