2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası: 6092

    Kanun Kabul Tarihi: 26/12/2010

    Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27802 (2. Mükerrer)

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - (1) 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 257.742.143.488 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 16.423.005.878 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 1.923.611.108 Türk Lirası,

    ödenek verilmiştir.

    (2) 2009 yılı merkezi yönetim konsolide ödenek toplamı 262.217.866.000 Türk Lirasıdır.

    (3) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2009 yılı bütçe giderleri toplamı 262.597.514.551,99 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2009 yılı bütçe giderleri toplamı 17.368.169.726,37 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2009 yılı bütçe giderleri toplamı 1.819.209.938,32 Türk Lirası,

    olarak gerçekleşmiştir.

    (4) 2009 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 268.219.184.705,19 Türk

    Lirasıdır.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - (1) 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri 244.170.907.000 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 3.877.617.905 Türk Lirası öz gelir, 12.657.033.320 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 16.534.651.225 Türk

    Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1.923.611.108 Türk Lirası,

    olarak tahmin edilmiştir.

    (2) 2009 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gelir tahmini toplamı 248.758.274.859 Türk Lirasıdır.

    (3) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2009 yılı net bütçe gelirleri toplamı 209.484.497.597,67 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2009 yılı net bütçe gelirleri toplamı 18.495.925.775,29 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2009 yılı net bütçe gelirleri toplamı 1.811.075.522,94 Türk Lirası,

    olarak gerçekleşmiştir.

    (4) 2009 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı 215.458.340.727,85 Türk

    Lirasıdır.

    DENGE

    Madde 3 - (1) 2009 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 53.113.016.954,32 Türk Lirası bütçe gider fazlası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.127.756.048,92 Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 8.134.415,38 Türk Lirası bütçe gider fazlası,

    gerçekleşmiştir.

    (2) 2009 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası 52.760.843.977,34 Türk Lirasıdır.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 4 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider ve gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 2009 yılında toplam 506.441.106,84 Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider gerçekleşmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2009 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam 9.816.447.248,96 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 2.506.887,11 Türk Lirası,

    tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinin ilgili sütununda gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2009 yılı içinde harcanmayan toplam 196.421.588,97 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2009 yılı içinde harcanmayan toplam 9.740.465,25 Türk Lirası,

    ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2009 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

    a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 14.118.860.846,09 Türk Lirası,

    b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 2.183.662.073,10 Türk Lirası,

    c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 166.833.873,68 Türk Lirası,

    ödeneği iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8 - (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2009 yılı sonu itibarıyla;

    a) 14.035.809.664,54 Türk Lirası kısa vadeli Devlet iç borcu ve 315.968.768.937,38 Türk Lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu olmak üzere toplam 330.004.578.601,92 Türk Lirası Devlet iç borcu,

    b) 112.043.291.591,86 Türk Lirası Devlet dış borcu,

    c) 17.446.201.381,04 Türk Lirası Hazine garantili borç,

    mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Cetvelleri 31/12/2010 Tarihli ve 27802 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

    Mevzuat Kanunlar