SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarih-No: 03/01/2011-2011/1246

    Resmi Gazete Tarihi: 13/01/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27814

    Ekli "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 10/11/2010 tarihli ve 8429 sayılı yazısı üzerine, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 11/6/1985 tarihli ve 85/9588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 65- Uygulama alanlarında. Kanun hükümlerine göre sahibine bırakılan, dağıtılan veya Genel Müdürlüğün emrine geçen tarım arazisi, tarım dışı amaçlarla kullanılamaz. Ancak bu arazi, tarım dışı amaçla kullanımın zorunlu olması hâlinde Genel Müdürlüğün izni ile tarım dışı amaçlarla kullanılabilir. Zorunluluk; her derece ve türden eğitim hizmetleri için yapımına ihtiyaç duyulan okullar, tarımsal işletme veya tarım ürünlerinin işlenmesi veya muhafazasıyla ilgili yapı ve tesisler ile sanayi bölgeleri, havaalanları, baraj ve göletler, içme suyu ve bunlara ait tesisler, ham petrol ve doğalgaz arama, üretim, iletim ve depolama tesisleri ile bunlara ait ek tesisler, turistik yerler, sportif alanlar, maden işletmesi, depolar, oto yakıt ve dinlenme tesisleri, enerji, ulaşım, haberleşme yatırımları İmar planı talepleri veya benzerleri ile Milli Savunma ihtiyaçları için kullanımı ifade eder.

    Zorunluluk hâli, kurulacak Arazi Değerlendirme Komisyonu tarafından tespit edilir."

    Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakam yürütür.

    Mevzuat Kanunlar