DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi : 04/02/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 27836

    ***11/02/2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 14. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerini, bu eğitim seminerlerinin standart programlarını ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunan kişiler ile bu kişilere verilecek eğitimler ve bu Yönetmelik kapsamında İdare adına yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

    b) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

    c) Komisyon: Görev ve yetkileri bu Yönetmelik ile belirlenen ve İdare tarafından kurulan komisyonu,

    ç) Liman Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük ve yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

    d) Tehlikeli Yük: IMDG Kod kapsamında bulunan yükleri,

    e) Yetkilendirilmiş Kuruluş: IMDG Kod kapsamında İdare adına ilgili kişilere eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Eğitim Seminerleri

    Eğitim seminerleri

    Madde 5 - (1) IMDG Kod kapsamında verilen eğitim seminerleri aşağıda belirtilen üç ana başlık altında verilir:

    a) Genel farkındalık eğitim semineri: Bu eğitim semineri; deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla planlanır ve tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi, etiketleme, markalama, plakalama, paketleme, istif ve ayırma hükümleri ile tehlikeli madde taşıma belgelerinin açıklanması ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.

    b) Göreve yönelik eğitim semineri: Kişilerin icra ettiği göreve ve tehlikeli yüklerin emniyetli elleçlenmesine ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.

    c) Yenileme eğitim semineri: IMDG Kod'da yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.

    (2) IMDG Kod kapsamında verilecek eğitim seminerlerinin programları İdare tarafından belirlenir.

    (3) IMDG Kod kapsamındaki yükler ile ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin genel farkındalık eğitim semineri ile göreve yönelik eğitim seminerlerine katılımı zorunludur. Ayrıca bu kişiler iki yılda bir kez yenileme eğitim seminerine katılmak zorundadır.

    Eğiticilerin eğitimi

    Madde 6 - (1) İdare, IMDG Kod kapsamında düzenlenecek eğitim seminerlerinde görev alacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.

    (2) Eğiticilerin eğitimine katılanlar İdare tarafından belgelendirilir. Bu belgenin geçerlilik süresi beş yıl olup, eğitim semineri faaliyetlerinde aktif olarak görev alan eğiticilerin bu süre sonrasında İdareye başvurmaları halinde kendilerine İdare tarafından yeniden belge düzenlenir. Bu beş yıllık sürenin son üç yılında eğitim faaliyetinde görev almadığı tespit edilen eğiticilerin belgesini yenilemek istemesi halinde İdare tarafından düzenlenecek olan eğiticilerin eğitimi seminerine yeniden katılım sağlamaları gerekmektedir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim Semineri Düzenleme Yetkisi

    Eğitim semineri düzenleme yetkisi

    Madde 7 - (1) İdare, IMDG Kod kapsamında İdare adına eğitim semineri vermek üzere bu Yönetmelikle belirlenen gerekli şartları sağlayan kurum ve kuruluşları yetkilendirir.

    Komisyon

    Madde 8 - (1) IMDG Kod kapsamında eğitim seminerleri vermek üzere, İdare tarafından belirlenmiş şartlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesi ya da var olan yetkilerinin iptaline karar verilmesi amacıyla İdare bünyesinde bir komisyon oluşturulur. Komisyona Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder ve komisyon, en az iki Daire Başkanı, bir hukuk müşaviri ile bir Uzman (Denizcilik Uzmanı veya Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı) katılımından oluşur. Komisyona ilişkin sekretarya işlemlerini ilgili Daire Başkanlığı yürütür.

    Yetkilendirilecek kuruluşlar ile eğiticilerde aranacak şartlar

    Madde 9 - (1) Özel hukuk hükümlerine göre kurulan, kamu yararına çalışan, kâr amacı gütmeyen ve denizcilik alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, deniz ticaret odaları, üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren denizcilik fakülteleri ile çevre mühendisliği ve kimya mühendisliği bölümleri bulunan fakülteler, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet alanı içerisinde denizcilik ile ilgili konular yer alan tüzel kişilikler IMDG Kod kapsamında eğitim semineri vermek üzere yetkilendirme talebinde bulunabilir.

    (2) Eğiticilerde, lisans düzeyinde eğitim görmüş ve iyi derecede İngilizce yeterliliğine sahip, en az Uzakyol 1. Zabiti veya Uzakyol 2. Mühendisi ehliyetine sahip olmak veya mesleğiyle ilgili en az üç yıl tecrübe sahibi kimya mühendisi veya çevre mühendisi olma şartı aranır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi seminerine katılım sağlamış ve belgelendirilmiş kişilerde bu şartlar aranmaz. Bir eğitici birden fazla yetkilendirilmiş kuruluşta görev yapamaz.

    (3) Yetkilendirme talebinde bulunan kurum ve kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır:

    a) İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi seminerine katılım sağlamış en az biri kadrolu olmak kaydıyla üç eğitici istihdam etmek,

    b) Sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri verme talebinde bulunan liman tesisleri açısından en az bir kadrolu eğitici istihdam etmek,

    c) ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmak (Kendi personeline yönelik olarak eğitim semineri düzenleme yetkisi talebinde bulunan liman tesislerinden aranmaz).

    (4) Yetkilendirme talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile Eğiticilerin Eğitimi seminerine katılacak kişilerden istenecek bilgi, belge ve dokümanlar İdare tarafından belirlenir. İstenecek bilgi ve belgelerde beyan usulü esas alınır.

    (5) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek üzere başvuran kurum ve kuruluşlar, bu maddede düzenlenen şartları sağlaması ve yetkilendirme komisyonunun inceleme ve değerlendirmesi neticesinde olumlu karar alınması halinde EK-1'de yer alan Yetki Devri Sözleşmesi ile yetkilendirilir.

    (6) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri yetki devri sözleşmesi ile belirlenir.

    (7) IMDG Kod uygulamalarının ticari amaçların ön planda tutulduğu bir faaliyet olmasına ve kalitenin düşürüldüğü bir rekabet ortamı oluşturulmasına izin verilmez. Bu muhtemel olumsuzlukların önlenmesine ilişkin tedbirler her aşamada İdare tarafından alınır.

    Katılım ve yetkilendirme ücreti

    Madde 10 - (1) İdare tarafından düzenlenen eğiticinin eğitimi seminerine katılan kişilerden ve IMDG Kod kapsamında eğitim semineri vermek üzere yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan alınacak ücretleri gösteren tarife ile ödemeye ilişkin diğer hususlar, İdare tarafından belirlenir.

    Denetim ve gözetim

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar verecekleri eğitim semineri programlarını, seminerin uygulanmasından en az on beş gün önce İdareye bildirir.

    (2) İdare, gerekli gördüğünde düzenlenen eğitim seminerlerini incelemek ve tetkik etmek için bir gözlemciyi görevlendirir.

    (3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, eğitim seminerinin sonunda katılım sağlayan kişileri İdareye bildirir.

    (4) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar, en az beş yıl süreyle saklanır.

    (5) Yetkilendirilen kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren, İdare tarafından belirlenecek kriterlere uygun ve yine İdarenin sürekli olarak erişebileceği bir elektronik veri programı oluşturur.

    (6) İdare, bu Yönetmelik kapsamında yetki verdiği kurum ve kuruluşları gerek gördüğü hallerde denetler.

    (7) İdare tarafından yapılan denetimlerde yetki devri sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen yetkilendirilen kuruluşların yetkisi, yetki devri sözleşmesinde belirtilen şekilde askıya alınır veya iptal edilir.

    Eğitim semineri katılım sertifikası

    Madde 12 - (1) IMDG Kod eğitim seminerine katılım sağlayanlara yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından "Eğitim Semineri Katılım Sertifikası" düzenlenir. Bu sertifikanın şekli ve içeriği İdare tarafından belirlenir.

    İdari yaptırım

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile bu Yönetmelik kapsamında eğitim alması gereken almamış kişileri bünyesinde bulunduran kuruluşlara 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanır.

    Uygulamaya geçiş süresi

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesine göre IMDG Kod kapsamında belirtilen faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde çalıştırdıkları personelin gerekli eğitim seminerlerine katılımını sağlamak zorundadır.

    Yürürlük

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EK-1

    DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN ...................'NUN

    DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI

    KOD (IMDG KOD) KAPSAMINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK

    ÜZERE YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

    YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

    1 - AMAÇ:

    Bu sözleşme, İdare tarafından, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974) (SOLAS-74) Bölüm VII Kısım A çerçevesinde hazırlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) kapsamında, denizyoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere eğitim seminerleri düzenlemek üzere yeterli uzmanlığa sahip kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin koşulları ve yetki alanları ile bu kuruluşların denetlenmesine ve yetkilerinin iptaline dair esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    2 - TANIMLAR:

    İdare : Denizcilik Müsteşarlığını,

    Kuruluş : IMDG Kod Bölüm 1.3 kapsamında eğitim semineri vermek üzere yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

    SOLAS-74 : 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974),

    IMDG Kod : Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

    IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

    ifade eder.

    3 - GENEL HÜKÜMLER:

    3.1- .......................................................................... Kuruluşu, bu Sözleşme ile kendisine verilen görevleri İdare tarafından belirtilen niteliklere uygun ve eğitim almış personel ile icra edeceğini, Sözleşme süresince bu koşullara uygunluğunu koruyacağını ve bu Sözleşme hükümlerini yerine getireceğini kabul eder.

    3.2- ......................................................................... Kuruluşu, İdare adına bu Sözleşmenin 4. maddesindeki Yetkiler bölümünde belirtilen görevleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu görevler dışındaki hizmetlere ilişkin yetkilendirme karşılıklı görüşmeler neticesinde İdare tarafından ayrı değerlendirilecektir.

    4 - YETKİLER:

    ................ Kuruluşu bu sözleşme ile İdare adına aşağıdakileri yapmak üzere 5 yıl süre ile yetkilendirilmiştir.

    Bu yetkiler şunlardır:

    a) Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen eğitim seminerleri düzenlemek,

    b) Eğitim Semineri Katılım Belgesi Düzenlemek.

    5 - RAPORLAMA:

    5.1 -

    ............ Kuruluşu, 4 üncü madde kapsamında kendisine verilen yetkilere ilişkin olarak yaptığı tüm işlemler ile düzenlenen eğitim seminerleri sonrasında hazırladığı raporu İdareye sunmayı taahhüt eder.

    6- KAYITLAR:

    Bu sözleşme ile ...................................... Kuruluşu, eğitim seminerlerine ilişkin yapmış oldukları tüm işlemler ile hazırlamış oldukları bilgi ve belgeleri kayıt altına almayı ve İdare tarafından istenildiği taktirde, bu bilgi ve belgelere ilişkin olabilecek tüm talepleri karşılamayı taahhüt eder.

    7- DENETİM:

    7.1-

    .................. Kuruluşu, bu sözleşme ile verilen görevlerin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediği hususunda İdarece gerekli görülen durumlarda İdare tarafından denetlenir.

    7.2- Söz konusu denetim, ...................................................... Kuruluşu tarafından bu sözleşme ile kendisine verilen yetkiler dahilinde yapılan işlemleri, bu sözleşme hükümlerine

    ............... Kuruluşunun uygunluğunu, personel kalitesini, personelin eğitimlerini ve tutulan kayıtları kapsar.

    8- YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI:

    8.1- İdare tarafından yapılan denetimler neticesinde, .......................................... Kuruluşunun bu sözleşmede belirtilen koşulları haiz olmadığının, bu sözleşme ile kendisine verilen görevlere ilişkin faaliyetlerde ve yükümlülüklerde performansının kötüleştiğinin ya da yerine getirilmediğinin, kayıtların tam ve düzgün olarak tutulmadığının ve/veya uyumsuzluklar olduğunun tespit edilmesi halinde, ................................................. Kuruluşu yazılı olarak uyarılır ve gerekli önlemlerin alınması için bir ay süre verilir.

    Bu süre sonunda,

    . Kuruluşu, İdarece kurulacak bir komisyon marifetiyle tekrar denetlenerek, uyarılmayı gerektiren sebeplerin tam olarak ortadan kalkmadığının tespiti halinde, anılan kuruluşun yetkileri üç ay süreyle askıya alınır. Bu sürenin sonunda eksikliklerin tamamlandığı tespit edilirse yetkinin askıya alınması işlemi iptal edilir.

    8.2- Yetkileri askıya alınan

    . Kuruluşu, yetkilerinin askıya alındığı süre içinde eğitim seminerleri düzenleyemez.

    8.3- Yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar, tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gecikmeksizin bildirilir.

    9- YETKİNİN İPTALİ:

    9.1-

    ............ Kuruluşunun, yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin devam ettiği veya yetkilerinin askıya alınması işleminin iki yıl içinde birden fazla uygulanması halinde, Komisyon kararıyla

    ... Kuruluşunun tüm yetkileri iptal edilir.

    9.2-

    ........... Kuruluşunun kendi yetkilerinin iptal edilmesi yönünde bir talebi olduğunda,

    ... Kuruluşunun tüm yetkileri İdare tarafından iptal edilir.

    10- YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI:

    10.1

    .. Kuruluşu, bu Sözleşmenin geçerlilik süresinin dolmasından 3 ay önce İdare'ye başvurduğu taktirde, sözleşmenin geçerlilik süresi İdare tarafından uygun görülmesi halinde uzatılabilir.

    11- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:

    Yetki devri sözleşmesi, Türk mevzuatına göre yorumlanır. Bu sözleşme ile ilgili taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

    Bu sözleşme taraflarca.......... tarihinde imza altına alınmıştır.

    ........................................... ..................................

    Yetkilendirilmiş Kuruluş Denizcilik Müsteşarlığı

    Mevzuat Kanunlar