TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

    Resmi Gazete Tarihi: 16/05/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26524

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Genel Kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kurulu ile olan ilişkileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Federasyon: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu,

    c) Federasyon Başkanı: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,

    ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    e) IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesini,

    f) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Uluslararası Federasyon: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,

    g) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    ğ) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    h) (Değişik:RG-8/2/2011-27840) Spor Dalı: Federasyon bünyesinde faaliyette bulunan bedensel engelliler; alp disiplini kayak, ampute futbol, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bilek güreşi, binicilik, bisiklet, bocce, buz hokeyi, curling, golf, halter, judo, karate, kürek, masa tenisi, nordin kayak, okçuluk, oturarak voleybol, taekwondo, tekerlekli sandalye ragbi, tekerlekli sandalye dans, tekerlekli sandalye eskrim, tenis ve yelken sporunu,

    ı) Tahkim Kurulu : Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyon teşkilatı

    Madde 5 - (1) Federasyonun merkezi, Ankara'dadır. Federasyon merkez ve taşra teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev yerleri, yönetim kurulunca belirlenir.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden teşekkül eder;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Uluslararası federasyonların öngördüğü diğer kurullar,

    e) Organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık ve doping, dış ilişkiler, sponsorluk kurulları ile ihtiyaç duyulan diğer kurullar,

    f) Genel sekreterlik,

    g) İdari ve teknik birimler.

    (3) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Ana Statüde, diğer kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ise, yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    Madde 6 - (1) Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun görevleri şunlardır;

    a) Federasyon bünyesinde faaliyetleri süren spor branşlarının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

    b) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) IPC ve üyesi olunan uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Federasyon çatısı altında faaliyet gösteren spor dallarında yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek,

    c) Federasyon bünyesindeki spor branşları ile ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlamak,

    ç) Antrenörler yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    e) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarındaki yurt dışı gelişmeleri ve yenilikleri izlemek, yeni bilgilerden ülke içinde daha çok kişilerin yararlanmasını sağlamak, spor dalı ile ilgili uluslararası federasyonlara üyelik başvurusunda bulunmak, uluslararası federasyonun mevzuatını tercüme etmek ve yayımlamak, federasyonun mevzuatını uluslararası mevzuatına uygun hale getirmek. Uluslararası ilişkileri geliştirecek çalışmaları yürütmek,

    f) Federasyon bünyesinde yer alan spor branşlarında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasını veya temin edilmesini sağlamak,

    g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemek,

    ğ) Uluslararası federasyonların izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    h) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan sporcular, menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi ve benzeri elemanlardan oluşan milli takımları ve teknik kadroyu seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlamak, yabancı ülkelerde yaşayan yetenekli Türk uyruklu sporcuları Türk Milli takımlarına kazandırmak,

    ı) Federasyon bünyesinde yer alan spor branşlarında müsabakalar düzenlemek, bunların talimatlarını hazırlamak ve uygulamak,

    i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    j) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Her spor dalında lisanslı sporcular için, eğitim ve hazırlık kampları açmak, ulusal sporcu taraması yaparak genç yetenekleri spora kazandırmak,

    k) Branşlar ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    l) Branşlar için uygulanacak sistemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

    m) İllerdeki branş temsilcileri ile koordinasyon kurmak, toplantılar yaparak gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmak, fikir alışverişinde bulunmak,

    n) Bedensel engelliler ile ilgili olarak yurt içinde faaliyet gösteren eğitim kurumları ile diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak programlar ve bilimsel araştırmalar yapmak,

    o) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Sporcuların lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak, sporcu bilgi bankası oluşturmak,

    ö) (Ek:RG-17/4/2010-27555) Bedensel engelliler spor dallarındaki gelişme ve başarıları kamuoyuna duyurmak için yayın çıkarmak, spor şölenleri, gece ve yemekler organize etmek, uluslararası dostluk turnuvaları düzenlemek, müsabaka amacıyla yabancı ülke takımlarını yurda davet etmek.

    Genel kurul

    Madde 7 - (Değişik:RG-17/4/2010-27555)

    (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) Uluslararası federasyonların yönetim ve/veya hakem kurullarında üyelik yapanlar,

    f) Görevlerine adli ve idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

    g) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ğ) Faal olmamak kaydıyla, bedensel engelliler spor dallarında en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

    1) Paralimpik oyunlarında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler dünya şampiyonasında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

    ı) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör ve antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    i) Genel kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan liglere katılan kulüplerden;

    1) En üst ligine katılan kulüplerden altışar üye, en üst ligin altında yer alan lige katılan kulüplerden üçer üye, sonraki lige katılan kulüplerden ise ikişer üye,

    2) Ligi olmayan spor dallarında faaliyetlere katılan kulüplerden ise birer üye.

    j) Genel kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan sezonda;

    1) Paralimpik Oyunlarında ferdi veya takım yarışmaları sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere ilave birer üye,

    2) Dünya kupalarında takım yarışmaları sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere ilave üçer üye,

    3) Avrupa kupalarında takım yarışmaları sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere ilave ikişer üye.

    k) Federasyonun hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye.

    (2) Vakıfların belirlenmesinde:

    a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

    b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

    c) Yıllık gelirinin en az %50'sini bedensel engelliler spor dalına harcaması

    şartları aranır.

    (3) Sporcuların seçiminde sırasıyla paralimpik oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

    (4) Kulüp temsilcilerinin tespitinde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetine katılan kulüpler esas alınır.

    (5) İl müdürlerinin tespitinde, en fazla nüfusu olan üç il müdürü ve bu iller hariç olmak üzere coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır.

    (6) Genel kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan liglere, müsabakalara ve şampiyonalara katılan spor dallarındaki kulüplerden oy kullananlar diğer branşlarda oy kullanamazlar. Birden fazla oy kullanma hakkına sahip kulüpler ancak en fazla oy kullanma hakkını sahip oldukları branşta oy kullanabilirler.

    (7) Genel kuruldaki kulüp temsilcileri, % 60'ı en üst lige katılan, % 30'u Federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, % 10'u ise, mahalli veya bölgesel liglere katılanlardan oluşur. Genel kurul toplam üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz. Toplam üye sayısı 250'yi aştığı takdirde yukarıdaki kriterler esas alınarak üye sayısı aynı oranda azaltılır.

    (8) Genel kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları;

    a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir,

    b) Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz,

    c) Genel kurul üyesi olma hakkını elde edenlerin 18 yaşını bitirmeleri gerekir,

    ç) Kulüpler bir üst lige terfi hakkını kullanmamış ise, delege hakları kendi yerlerine terfi eden diğer kulübe aittir,

    d) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli olarak görev yapanlar, genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    Madde 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek,

    b) Başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulunun üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programlarını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

    ğ) Federasyon bünyesinde bulunan spor dallarının ayrılmasına karar vermek ve ilgili branşta profesyonel şube kurmak,

    h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    (3) Genel kurulda alınacak karar doğrultusunda Federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verilir. Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

    (4) Federasyon bünyesinde profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Genel kurul toplantıları

    Madde 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem, yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

    a) Olağan genel kurul dört yılda bir paralimpik yaz oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır,

    b) Mali genel kurul ise iki yılda bir Ekim ve Kasım ayları içerisinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işlemleriyle ilgili kararlar alınır.

    (2) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim kurulu kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az % 40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı

    üzerine toplanır.

    (3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda bütçe ibra edilmez ise Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere olağanüstü genel kurul toplantıya çağrılır. Bu durumda Başkan ile yönetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Eğer denetleme kurulu raporu da ibra edilmemiş ise bu durumda başkan ve yönetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar genel kurul başkanlık divanı yürütür.

    (4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ise genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (5) Olağanüstü genel kurul toplantısı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

    (6) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (7) Genel Müdürlük, genel kurul toplantısında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporu Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.

    (8) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

    Federasyon başkanı

    Madde 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için gereken şartlar şunlardır;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

    c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    ç) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcundan dolayı takibata uğramamış olmak,

    d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    g) Genel müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

    (2) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Olimpiyat, paralimpik ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükmü uygulanmaz.

    (3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) Genel kurul tarihine kadar idari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair

    yazılı beyan,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

    (4) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az yedi gün önce aday olduğuna

    dair başvurusunu yaparlar ve (Değişik ibare:RG-17/4/2010-27555) 4.000,00 TL. adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

    (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun on dört üyesinin seçimi ile birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez. Başkan vekili olabilmek için birinci fıkrada yer alan şartlar aranır.

    Başkanın görevleri

    Madde 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini; kanunlara, Çerçeve Statü, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak, uygulatmak ve takibini yaptırmak,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan vekili ve en fazla üç as başkan atamak,

    g)Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek,

    h) Kanun ve Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    Madde 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir.

    (2) Yönetim kurulu üyesi olabilmek için; 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

    (3) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) Genel kurul tarihine kadar idari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya federasyonun ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

    (4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    Madde 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Spor kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

    b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

    c) Bedensel engelli sporu ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

    ç) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek, disiplin para cezalarını belirlemek,

    d) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Kulüplerin bedensel engelli spor dalı kurmak üzere yapacakları başvuruları karara bağlamak, bütün kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek, tescilli kulüplerin ilgili spor dalında faaliyetlere katılma talebini sonuçlandırmak,

    e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

    f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

    g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve spor faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    ğ) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Federasyonun taşra teşkilatını oluşturmak ve Federasyon temsilcilerini atamak,

    h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve bedensel engelli sporu ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ı) Spor faaliyetleri ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

    k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    l) Genel kurul toplantılarını düzenlemek,

    m) Bütçeyi hazırlamak,

    n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    o) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına içinde bulunan yıl bütçesinin % 50'sini geçmemek şartıyla borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    p) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

    r) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Federasyon; Başkanın başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    Madde 14 - (1) Yönetim kurulu, en az iki ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (3) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    Madde 15 - (1) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Denetleme kurulu, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, diğer üyeler seçimle göreve gelirler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Genel Müdürlükçe atanan üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerine yine Genel Müdürlükçe atama yapılır.

    (2) Denetleme kurulu üyelerinde 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartların yanı sıra en az bir üyenin mali konularda ihtisas sahibi olma şartı aranır.

    (3) Kurul üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) Genel kurul tarihine kadar idari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya federasyonun ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Fakülte veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

    (4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Kurul görevinde bağımsızdır. Üye istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez.

    (6) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler.

    (7) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunar.

    Denetleme kurulunun görevleri

    Madde 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar.

    (2) Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    (3) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Raportör üye, her altı ayda bir Federasyonun mali hesaplarını inceler ve raporunu, kurul başkanına sunar. Kurul tarafından onaylanan altı aylık dönemsel inceleme sonuç raporları, Federasyon genel sekreterliğine verilir. Raporda eksiklik belirtilmiş ise, genel sekreterlikçe bu eksiklikler gecikmeksizin giderilir. Kurul, denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul toplantısından on beş gün önce, Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde üyelere duyurur.

    Disiplin kurulu

    Madde 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyelerinde 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

    (3) Kurul adaylarından;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) Genel kurul tarihine kadar idari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya federasyonun ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Fakülte veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

    (4) Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    (5) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyelerin, üyeliği düşer.

    (6) Disiplin kurulu; kulüpler, spor faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (7) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Disiplin kurulu, gerektiğinde toplanır. Toplantı başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Gündem başkan tarafından belirlenir. Soruşturmayı raportör yapar. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (8) Ceza verilmesini gerektiren fiil ve cezalara ilişkin hususlar talimatla düzenlenir.

    Tahkim kurulu

    Madde 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    (3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    Genel sekreter ve idari birimler

    Madde 19 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    Madde 20 - (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve bölgelerde il temsilcisi, bölge temsilcisi ve gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. İl hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    Madde 21 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi Ankara'da, dört yılda bir Paralimpik Yaz Oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    Madde 22 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

    (2) Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür. Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

    (3) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler. Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 23 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi tek liste halinde yapılır.

    (3) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

    (4) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek, Federasyonun borçlanmasına karar vermek, Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    Madde 24 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    Madde 25 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; Başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul üyesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    Madde 26 - (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük temsilcisine ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    Madde 27 - (1) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar. Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on beş üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Önergeyle gündeme alınan konunun, gündemindeki yeri ve görüşme sırasını divan başkanlığı belirler.

    (2) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, sözlü başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunabilir ve bu durumda konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (3) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (4) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur, kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (5) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    (6) (Ek:RG-17/4/2010-27555) Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun işleyişine ilişkin konular da görüşülüp karara bağlanabilir.

    Kurullara aday olma

    Madde 28 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.

    (2) Federasyon Başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeliğine seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin, spor kulüplerinde seçimle üstlendikleri görevleri varsa bu görevleri sona erer, kulüp üyelikleri ise devam eder.

    (3) (Ek:RG-17/4/2010-27555) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    Madde 29 - (1) Başkanlık ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, oy pusulalarının aynı zarfa konulması suretiyle birlikte yapılır.

    (2) (Değişik:RG-17/4/2010-27555) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına, en geç gündemin seçim maddesine geldiğinde yazılı olarak teslim eder. Teslim alınan listeler divan başkanlığınca delegelere ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, divan başkanlığı inceleyerek karara bağlar.

    (3) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından önce başkan adayları arasında seçimden iki gün önce kura ile renk seçilir. Çekiliş sonucuna göre başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

    (4) Oy pusulalarında ad ve soyadı dışında herhangi bir unvan kullanılmaz.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    Madde 30 - (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir. Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (2) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (3) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    Madde 31 - (1) Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü oy pusulasına basmak ve zarfa koyarak, sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

    (2) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    Madde 32 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır. Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (2) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (3) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    (4) Başkan adaylarının listelerine eşit oy çıkması halinde, adaylar arasında divan başkanı gözetiminde kura çekilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    Madde 33 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgeleri Başkan ve genel sekreter veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanır.

    (4) Federasyon bütçesinin en az %15'i eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    Madde 34 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

    ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10'u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

    e) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net gelir,

    f) Sponsorluk gelirleri,

    g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

    ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,

    h)Yardım ve bağışlar,

    ı) Kira ve işletme gelirleri,

    i) Federasyon başkan adaylarından alınacak başvuru ücreti,

    j) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır. Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    Madde 35 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulları üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel müdürlük ile ilişkiler

    Madde 36 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkulların bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkulların ortak kullanımı halinde, bakım-onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    Cezalar

    Madde 37 - (1) Bedensel engelli spor müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

    (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürmedir.

    (3) Cezalar, disiplin kurulunca verilir.

    Kulüpler

    Madde 38 - (1) Bedensel engelli spor kulüpleri, Federasyon tarafından tescil edilir. Spor faaliyetinde bulunan kulüpler, yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir. (Ek son cümle:RG-17/4/2010-27555) Tescile ilişkin usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla belirlenir.

    Spor kulüplerinin devri ve şirketleşme

    Madde 39 - (1) Bedensel engelli spor dalında faaliyet gösteren kulüpler, bedensel engelli spor şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde bedensel engelli sporun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    Madde 40 - (1) Spor müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur. Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

    (3) Federasyonca izin verilmeyen spor müsabakaları televizyon, radyo ve Internet ortamında yayınlanamaz.

    Talimatlar

    Madde 41 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimatlar ve alt düzenleyici işlemler yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    Madde 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    Madde 43 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    Madde 44 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe gider.

    Yürütme

    Madde 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar