DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Dışişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27861

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına sürekli görevle atanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

    (2) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında görev yapan ve yurtdışına sürekli görevle atanabilecek nitelikteki meslek memurlarını, konsolosluk ve ihtisas memurlarını, hukuk müşavirlerini, danışmanları, uzman müşavirleri, mali hizmetler uzmanlarını ve merkez memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3, 11, 12, 14, 16 ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,

    a) Ana atama kararnamesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren memurlardan en az ellisinin Bakanlık merkez teşkilatından yurtdışına, bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe veya yurtdışından merkez teşkilatına atandığı müşterek kararları,

    b) Bakan: Dışişleri Bakanını,

    c) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

    ç) Bakanlık Komisyonu: 6004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan komisyonu,

    d) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,

    e) Konsolosluk ve ihtisas memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

    f) Mahrumiyet bölgesi: Dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilcilikleri,

    g) Merkez: Bakanlık merkez teşkilatını,

    ğ) Meslek memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

    h) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Bakanlık Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmalarına İlişkin Genel Esaslar

    Atamalara ilişkin genel ilkeler

    Madde 4 - (1) Yurtdışı atamaya tabi memurların herhangi bir dış temsilciliğe atanmaya hazırlıklı olmaları gerekir.

    (2) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilir ve görevin en iyi ve en verimli şekilde yerine getirilmesi göz önünde bulundurulur. Memurun görev motivasyonu, mesleki kabiliyet ve birikimleri ile disiplin durumu, temsil yeteneği, önceki görevleri ve görev yerleri de atamalarda değerlendirilir.

    (3) Atamalarda, Bakanlık Komisyonunun takdiri esas olmakla birlikte, memurların tercihleri de imkanlar ölçüsünde göz önünde bulundurulur.

    (4) Bakanlığın, hizmet gerekleri doğrultusunda bir memuru görev yaptığı dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe herhangi bir zamanda atama yetkisi ile 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, yurtdışına atanmış memurların görev sürelerini atandıkları dış temsilcilikte tamamlamaları esastır.

    (5) Bakanlık, belirli coğrafi bölgeler, ülkeler, yabancı diller veya mesleki alanlar üzerinde uzmanlaşmayı ve mahrumiyet bölgelerinde görev yapılmasını teşvik etmek amacıyla, memurların ilgili temsilciliklerde görev almalarını ve gerekli hallerde görev sürelerinin uzatılmasını teminen gerekli düzenlemeleri yapar. Bakanlık Komisyonu, görev sürelerinin ne kadar uzatılacağına karar verirken, hizmet gerekleri öncelikli olmak üzere, memurun görev ve uzmanlaşma motivasyonu ile mevcut ve/veya müteakip görev yerlerindeki mahrumiyet koşullarının derecesini ve bu görev yerlerinde geçirilen veya geçirilecek süreleri dikkate alır.

    (6) Memurların, yurtdışına sürekli görevle atanabilmeleri için askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmaları gerekir.

    (7) Aday memurlar yurtdışına sürekli görevle atanamaz.

    Atama tercih formları

    Madde 5 - (1) Merkezden yurtdışına veya bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe ana atama kararnamesi ile atanması öngörülenlere, atama yapılması öngörülen dış temsilcilikleri gösteren liste ile birlikte atama tercih formu gönderilir.

    (2) Kendisine atama tercih formu ve liste gönderilmiş olması, memurun muhakkak surette dış göreve atanacağı anlamına gelmez.

    Yurtdışına sürekli görevle atanacak memurların sağlık durumu

    Madde 6 - (1) Yurtdışına sürekli görevle atanacak memurların her türlü iklim şartında görev yapabilmesi esastır.

    (2) Bakanlık Komisyonunca gerekli görülen hallerde, yurtdışına sürekli görevle atanması öngörülen memurlardan, fiziksel veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık raporunu Bakanlığa ibraz etmeleri istenebilir.

    Dış temsilciliklerin gruplandırılması ve bölgelere ayrılması

    Madde 7 - (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatını oluşturan temsilcilikler, diplomatik veya konsüler nitelikleri, bulundukları ülke veya şehirlerdeki asayiş, güvenlik, sağlık, eğitim, iskân, lojman, sosyal yaşam, temel ihtiyaçlara erişim, iklim ve buna benzer yaşam koşulları dikkate alınarak derecelendirilmek suretiyle Bakanlık Komisyonunca altı kategoriye kadar gruplandırılır. Oluşturulan gruplar, bir genelge ile tüm teşkilata ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulur.

    Yurtdışı teşkilatında sürekli görev süreleri

    Madde 8 - (1) Meslek memurları, konsolosluk ve ihtisas memurları, hukuk müşavirleri ve danışmanların yurtdışı teşkilatındaki nizami görev süreleri dört yıldır. Bu memurların yurtdışındaki görev süreleri beşinci yıla uzatılabilir. 4 üncü maddenin beşinci fıkrası ve 9 uncu maddedeki hükümler ile hizmetin gerektirdiği diğer istisnalar saklıdır.

    (2) Yurtdışında birinci sınıf başkonsolosluk haricinde misyon şefliği yapmakta olan büyükelçiler birinci fıkra kapsamına dâhil değildir.

    (3) Uzman müşavirlerin yurtdışı görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında en çok dört yıldır.

    (4) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının birinci yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldan, ikinci yurtdışı sürekli görev süresi ise dört yıldan fazla olamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Memuriyet Kategorileri İtibarıyla Atamalara İlişkin Özel Hükümler

    Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurları

    Madde 9 - (1) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının görev süreleri kural olarak beş yıldır.

    (2) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının beş yıllık görev sürelerinin iki yılını mahrumiyet bölgesinde geçirmeleri gerekir. Talepleri halinde, bu memurların mahrumiyet bölgesindeki görev süreleri, diğer bölgelerdeki görev süresi değişmeksizin, üçüncü yıla uzatılabilir.

    Konsolosluk ve ihtisas memurları

    Madde 10 - (1) Konsolosluk ve ihtisas memurları yurtdışına birinci veya ikinci çıkışlarından birinde mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilciliğe atanır.

    Hukuk müşavirleri

    Madde 11 - (1) Hukuk müşavirlerinin, öncelikli olarak Başkonsolosluklarda görevlendirilmeleri esastır.

    Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları

    Madde 12 - (1) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları, yurtdışı sürekli görevlere 6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümlerine göre atanır.

    (2) Yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için merkez teşkilatında geçirilmesi gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, merkezde sözleşmeli statüde geçirilen süreler de dikkate alınır. Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre izinli olarak geçirilen süreler, yurtdışına atanabilmek için gerekli olan hizmet süresini kesintiye uğratmaz. Ancak bu süreler merkez teşkilatındaki fiili hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

    (3) Bakanlık, mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının yurtdışına atanmalarına, bu memuriyet kategorilerinin birini veya her ikisini kapsayacak şekilde en fazla üç yıllık bir süre için ara verebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların atanmasına ilişkin esaslar

    Madde 13 - (1) Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların, eşlerden birinin aynı temsilcilikte misyon şefi olmaması kaydıyla, yurtdışı sürekli göreve, hizmet gereklerinin elverdiği ölçüde, aynı evde yaşamalarına imkan verecek şekilde atanmaları hususu öncelikli olarak dikkate alınır.

    Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden hususlar

    Madde 14 - (1) Durumlarının aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından, yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınır, merkezde olanlar yurtdışına sürekli görevle atanmaz.

    a) Yurtdışı görevde devletin itibarını zedeleyecek şekilde borç bırakanlar.

    b) Devletin güvenlik ve itibarı ile görev haysiyetini zedeleyici davranışta bulunanlar.

    c) Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir suç isnadı nedeniyle haklarında ceza kovuşturması yürütülenler.

    ç) Yurtdışı görevin gerektirdiği temsil, hizmet ve görev gereklerini yerine getirmeyen veya getiremeyecek olanlar.

    d) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterlik ile yabancı dil bilgisi bakımından yetersiz kalanlar.

    (2) Durumları aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından; yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınabilir, merkezde olanlar yurtdışı sürekli göreve atanmayabilir.

    a) Haklarında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında hazırlanan raporda merkeze alınması yönünde kanaat bulunanlar.

    b) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine aykırı davrananlar.

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi çerçevesinde son iki yıl içerisinde birden fazla disiplin cezası alanlar.

    (3) Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden durumun ortadan kalktığı Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilir. Atama engelini oluşturan nedenin kendiliğinden ortadan kalkması halinde, atanamama kararı Bakanlık Komisyonunca resen veya ilgili memurun yazılı talebi üzerine kaldırılır.

    (4) Ceza kovuşturması nedeniyle merkeze alınanlardan, kovuşturma sonucunda haklarında mahkûmiyet kararı verilmeyenlerin, merkeze alınmadan önce görev yaptıkları temsilcilik ile aynı grupta yer alan bir temsilcilikte kalan görev sürelerini tamamlamaları sağlanır. Tamamlanacak sürenin iki yıldan az olması halinde, bu süre müteakip yurtdışı görev süresine eklenebilir. Bu memurların kovuşturma sürecinde merkezde geçirdikleri süre müteakip yurtdışı ataması öncesinde merkezde geçirilmesi gereken süreden sayılır.

    (5) Haklarında ceza soruşturması başlatılan memurların yurtdışına sürekli görevle atanmaları veya atanmış bulunanların görevlerine başlamaları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınabilir.

    Atamalarla ilgili yükümlülük ve müeyyideler

    Madde 15 - (1) Memurlar atandıkları yurtdışı görevlere gitmekle yükümlüdürler.

    (2) Atandıkları görev yerlerine gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilen memurlardan; yurtdışında sürekli görevli bulunanlar merkeze alınır, merkezde görevli bulunanların ise yurtdışına ataması yapılmaz. Bu memurların merkezdeki görev sürelerinin iki yıla kadar uzatılması esastır. Bu memurlar, merkezdeki ilave görev sürelerinin sonunda, kural olarak, gitmedikleri görev yeri ile aynı temsilcilik grubunda yer alan bir başka temsilciliğe atanır.

    (3) Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından; atandıkları görev yerlerine gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilenler, kendi istekleriyle merkeze dönenler veya 14 üncü madde çerçevesinde merkeze alınanlar kazanmış oldukları yurtdışına sürekli görevle atanma hakkını kullanmış sayılır. Bunlardan ilk hakları çerçevesinde yurtdışına atanmış bulunanlar, merkez teşkilatında en az yedi yıl kesintisiz ve fiili hizmet süresi sonrasında ikinci haklarını kullanmak için müracaat edebilirler.

    Temsilciliğin bulunduğu grubun değişmesi

    Madde 16 - (1) Görev yapılan temsilciliğin temsilcilik gruplandırmasında üst gruba çıkarılması halinde, bu temsilcilikte geçirilen süreler temsilciliğin bulunduğu eski grupta geçirilmiş sayılır. Bu madde, temsilcilik gruplandırması ile bağlantılı mali haklardan yararlanmaya devam edilebilmesi için bir hak oluşturmaz.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 17 - (1) 6/9/2005 tarihli ve 25928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    Meslek memurluğuna geçen hukuk müşavirleri

    Geçici Madde 1 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde meslek memuru statüsüne geçmiş olan hukuk müşavirleri, meslek memurları ile aynı atama ilkelerine tabi olur. Bu memurların, meslek memurluğu statüsüne geçişlerini müteakip en geç ikinci yurtdışı sürekli görevleri çerçevesinde, dış temsilcilik gruplandırmasında mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilcilikte en az iki yıl süreyle görev yapmaları esastır.

    (2) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde meslek memuru statüsüne geçmemiş olan hukuk müşavirleri, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin kapsamı dışındadır.

    Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçmemiş olanlar

    Geçici Madde 2 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmemiş olan idari memurlar, bölge ve yabancı dil uzmanları ile haberleşme teknik personeli konsolosluk ve ihtisas memurları ile aynı atama ilkelerine tabi olur.

    Merkez memurlarının atanmaları

    Geçici Madde 3 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yurtdışı sürekli görevlere atanabilmek için öngörülen fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, Bakanlıkta sözleşmeli statüde geçirilen süreler de dikkate alınır. Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre izinli olarak geçirilen süreler fiili hizmet süresinin hesaplanmasına dahil edilmez.

    (2) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde öncelikli olarak Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınmış olan puanlar dikkate alınır. Bu puanların eşit olması halinde, Bakanlıktaki fiili hizmet süresi dikkate alınır. Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez memurlarının listesi yıllık bazda oluşturulur. İlan edilen listeler üzerinde güncelleme gerektiren durumlar bir sonraki yılın listesi hazırlanırken dikkate alınır.

    (3) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde puanlama yöntemi kullanılır.

    a) Puanlama yöntemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

    1) Adayların başarılı yüksek öğrenim gördüğü her yıl için birer puan.

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan her beş not için bir puan.

    3) Fiili hizmet süresi bakımından, lise veya daha alt düzeyde bir öğretim kurumu mezunları için yirmi, yükseköğretim mezunları için on beş yıldan sonraki her yıl için birer puan.

    4) Yurtdışında sözleşmeli personel statüsünde geçirilmiş hizmet sürelerinin her yılı için bir eksi puan.

    5) Alınan disiplin cezalarından her uyarma için bir, her kınama için iki, her aylıktan kesme için dört ve her kademe ilerlemesinin durdurulması için altı eksi puan.

    b) Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez memurlarının listesi yıllık bazda oluşturulur. İlan edilen listeler üzerinde ilgili personelin puanlamaları ile bağlantılı olarak güncelleme gerektiren durumlar bir sonraki yılın listesi hazırlanırken dikkate alınır.

    c) Mülga 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre daha önce yurtdışı teşkilatında ataşe yardımcısı olarak görev yapmış memurlar için aynı puanlama yöntemiyle ayrı bir liste oluşturulur. Bu listede yer alan memurlar, 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre yurtdışına atanabilecek son memur grubunu oluşturur. Bu listede ismi yer alanlardan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında son iki sene içerisinde (C) düzeyinde başarılı olmuş bulunanlar, dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilir.

    (4) İkinci ve üçüncü fıkralar çerçevesinde bir yılda en fazla on merkez memuru yurtdışı teşkilata sürekli görevle atanabilir. Bu sayıyı ihtiyaca binaen üç katına kadar artırmaya Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan yetkilidir. 6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacakların sayısı, bu üst sınırla bağlı kalınmaksızın, ihtiyaçlar doğrultusunda, Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla belirlenir.

    (5) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yurtdışına atanacaklar için belirlenen kontenjan çerçevesinde, aynı geçici maddenin üçüncü fıkrasına göre atanabileceklere öncelik verilir.

    (6) Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, atamanın yapılacağı yıldan önceki yılın 31 Aralık tarihinden önceki süreler dikkate alınır.

    Yürürlük

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar