DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNE İLİŞKİN ÖNDEGELİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Öndegelim Esasları Hakkında Yönetmelik

    Dışişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27861

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı personelinin merkez ve yurtdışı teşkilatında tabi olacağı öndegelim esaslarını belirlemektir.

    (2) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında görevli meslek memurlarını, konsolosluk ve ihtisas memurlarını, hukuk müşavirlerini, danışmanları, mali hizmetler uzmanlarını ve yurtdışına atanma hakkından yararlanabilecek merkez memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

    b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

    c) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,

    ç) Diplomatik kariyer memurları: Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarını,

    d) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,

    e) Öndegelim sıralaması: Dışişleri Bakanlığı mensubu bir memurun, Bakanlık mensubu diğer bir memura göre konumunun meslek kıdemi ve görev hiyerarşisi itibarıyla belirlendiği listeyi,

    f) Unvan grupları: Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Esasları Hakkında Yönetmeliğe ekli (1) ve (2) sayılı tablolarda gösterilen terfi aşamalarını,

    g) Üst yönetim grubu: Ek göstergesi 4800 ün üzerindeki görevleri,

    ğ) Yeterlilik sınavı: Başarılı olunması halinde başkâtip veya konsolos unvanlarının kazanıldığı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Öndegelime İlişkin Genel Esaslar

    Bakanlık memurları arasındaki genel öndegelim sıralaması

    Madde 4 - (1) Farklı kategorilere mensup olan memurlar arasındaki öndegelim sıralamasında diplomatik kariyer memurları önde gelir. Diplomatik kariyer memurlarını sırasıyla hukuk müşavirleri, danışmanlar, mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları takip eder.

    Diplomatik kariyer memurları arasındaki öndegelim sıralaması

    Madde 5 - (1) Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları arasındaki öndegelim sıralaması bulundukları unvan grubuna göre belirlenir.

    (2) Aynı unvan grubundaki memurlar arasında meslek memurları önde gelir.

    Aynı statüdeki memurların öndegelim sıralaması

    Madde 6 - (1) Aynı statüdeki memurların öndegelim sıralaması aşağıdaki esaslara göre oluşturulur.

    a) Aynı statüdeki diplomatik kariyer memurları için;

    1) Bulundukları unvan grubu,

    2) Aynı unvan grubunda bulunanlar için unvan grubuna giriş tarihi,

    3) Aynı unvan grubuna aynı tarihte girmiş olanlardan, yeterlilik sınavını henüz geçmemiş olanlar için mevcut statülerine giriş tarihi, bu tarihlerin eşit olması halinde giriş sınavındaki başarı sırası; yeterlilik sınavını geçmiş olanlar için yeterlilik sınavının geçildiği tarih, bu tarihlerin eşit olması halinde, bu sınavdaki başarı sırası,

    b) Diğer memuriyet kategorilerine mensup memurlar için,

    1) Sahip oldukları unvan,

    2) Aynı unvana sahip olanlar için unvanı alış tarihi,

    3) Aynı unvanı aynı tarihte almış olanlar için Bakanlıktaki fiili hizmet süresi,

    dikkate alınır.

    (2) Birinci unvan grubundaki daire başkanları, I. Hukuk Müşavirinden önde gelir.

    Üst yönetim grubu içerisindeki öndegelim sıralaması

    Madde 7 - (1) Üst yönetim grubunun kendi içerisindeki öndegelim sıralaması, sahip olunan ek göstergeye göre, aşağıdaki sırayla oluşturulur:

    a) Büyükelçiler.

    b) Büyükelçi unvanı taşımayan genel müdürler ve ek göstergesi buna eşit olan görevlerde bulunanlar.

    c) Elçiler ve birinci sınıf başkonsoloslar.

    (2) Merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin kendi aralarındaki öndegelimi aşağıdaki sıraya göre oluşturulur. Aynı bent kapsamına giren büyükelçiler, mevcut görevlerine atanma tarihlerine göre sıralanır. Bunlardan daha önce Bakanlık müsteşarlığı veya müsteşar yardımcılığı yapmış olanlar için bu görevlere atanma tarihleri dikkate alınır.

    a) Bakanlık müsteşarı.

    b) Daha önce Bakanlık müsteşarlığı yapmış olanlar.

    c) Müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı.

    ç) Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, daha önce müsteşar yardımcılığı yapmış olanlar.

    d) Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Diplomasi Akademisi Başkanı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Teftiş Kurulu üyeleri.

    e) Dış politika danışma kurulu üyeleri, Bakanlık müşavirleri, basın ve halkla ilişkiler müşavirleri.

    f) Büyükelçi oluş tarihlerine göre, merkez teşkilatında görevli diğer büyükelçiler.

    (3) Merkez teşkilatındaki görev hiyerarşisi öncelikle dikkate alınmak üzere, birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan memurlardan aynı bent kapsamına girenlerin kendi içlerindeki sıralaması üst yönetim grubuna giriş tarihlerine göre belirlenir.

    (4) Üst yönetim grubuna girmiş konsolosluk ve ihtisas memurlarının öndegelim sıralaması içerisindeki yeri, büyükelçi unvanı taşımayan meslek memuru genel müdürler ile birlikte değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Misyon şefine vekalet

    Madde 8 - (1) Diplomatik temsilciliklerde geçici maslahatgüzarlık ve konsolosluk temsilciliklerinde geçici tedvir ihtiyacının ortaya çıktığı hallerde, bu görevin, öndegelimde üstte olan diplomatik kariyer memuru tarafından üstlenilmesi esastır. Misyon şefinin, hizmet gerekleri doğrultusunda temsilcilikte görevli bir başka diplomatik kariyer memurunu misyon şefi vekili olarak görevlendirme yetkisi saklıdır. Misyon şefi vekili olarak görevlendirilen memur, öndegelim sıralamasında misyon şefinden sonra gelir.

    Dış temsilciliklerde görevli personel ile ilgili protokol esasları

    Madde 9 - (1) Dış temsilciliklerde uygulanacak öndegelim esaslarından bu Yönetmelikte düzenlenmemiş olanlar hakkında 12/2/1986 tarihli ve 19017 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda Konsolosluk Memuru Statüsünü Haiz Personel ile İlgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Meslek memurlarının öndegelim sıralaması

    Geçici Madde 1 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamına dahil olup ikinci katip unvanını almış ve alacak olanlardan askerlik hizmeti dahil meslek memuru statüsünde altı yıldan fazla fiili hizmeti bulunanların öndegelim sıralamasındaki yeri, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Esasları Hakkında Yönetmeliğe ekli (1) sayılı tablodaki dördüncü unvan grubunda yer alan meslek memurlarıyla birlikte değerlendirilir.

    (2) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında meslek memuru statüsüne geçen hukuk müşavirlerinden ikinci katip unvanını almış ve alacak olan memurlar da birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. Bunların fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında hukuk müşaviri statüsüyle geçirmiş oldukları süreler de dikkate alınır.

    Meslek memurluğuna geçenlerin öndegelim sıralaması

    Geçici Madde 2 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında meslek memuru statüsüne geçen hukuk müşavirlerinden aynı unvan grubuna aynı tarihte girmiş olanların kendi aralarındaki öndegelim sıralaması aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

    a) Özel yeterlilik sınavını geçmiş olanlar için, bir önceki statülerinde geçirdikleri askerlik dâhil fiili hizmet süresi; bu sürelerin eşit olması halinde, özel yeterlilik sınavındaki başarı sırası,

    b) Başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını henüz geçmemiş olanlar için, dışişleri aday hukuk müşaviri oldukları tarih, bu tarihlerin eşit olması halinde, giriş sınavındaki başarı sırası,

    c) Başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavı ile özel yeterlilik sınavının eş zamanlı yapılmış olması halinde, bu sınavlar sonucunda dördüncü unvan grubuna aynı tarihte girmiş olanlar için 10/12/2010 tarihine kadar hukuk müşaviri olarak geçirilmiş fiili hizmet süreleri,

    dikkate alınır.

    (2) Aynı unvan grubuna aynı tarihte girmiş olanlardan 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında meslek memuru statüsüne geçen hukuk müşavirleriyle, 12/8/2010 tarihinde meslek memuru olarak görev yapmakta olanlar arasındaki öndegelim sıralamasında,

    a) Başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını henüz geçmemiş olanlar için aday hukuk müşavirliği ve aday meslek memurluğu statülerine giriş tarihi dikkate alınır. Bu tarihlerin eşit olması halinde 12/8/2010 tarihinde meslek memuru olarak görev yapmakta olanlar önde gelir.

    b) Başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını geçmiş olanlar için yeterlilik sınavının geçildiği tarih, bu tarihlerin eşit olması halinde, bu sınavdaki başarı sırası dikkate alınır.

    Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçenlerin öndegelim sıralaması

    Geçici Madde 3 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçen memurlardan aynı unvan grubuna aynı tarihte girmiş olanların kendi aralarındaki öndegelim sıralaması aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

    a) Özel yeterlilik sınavını veya kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavını henüz geçmemiş olanlar için, askerlik hizmeti dahil bir önceki statülerindeki fiili hizmet süreleri; bunların eşit olması halinde, aynı statüden konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçmiş olanlar için giriş sınavındaki başarı sırası dikkate alınır. Farklı statüden geçmiş olan memurlar arasında fiili hizmet süresinin eşitliği halinde ise danışmanlar önde gelir. Bunları sırasıyla idari memur, bölge uzmanı, yabancı dil uzmanı ve haberleşme teknik personeli statüsünden geçmiş olanlar takip eder.

    b) Özel yeterlilik sınavını geçmiş olup aynı unvan grubuna aynı tarihte girmiş olanlar için, bir önceki statülerinde geçirdikleri askerlik dâhil fiili hizmet süresi; bunun eşit olması halinde özel yeterlilik sınavına giriş tarihleri; aynı özel yeterlilik sınavına girenler için bu sınavdaki başarı sırası dikkate alınır.

    Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçmeyen idari memurlar

    Geçici Madde 4 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmeyen idari memurlar (bunlardan uzman ve idari ataşe unvanı taşıyanlar dâhil), bölge uzmanları ve yabancı dil uzmanları, uzman unvanı taşıyan merkez memurlarından önde gelir.

    Aynı tarihte başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavına girecekler

    Geçici Madde 5 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında olup aynı tarihte başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavına girecek meslek memurlarından dördüncü ve daha üst unvan grubuna aynı tarihte geçenler için, öndegelim sıralamasının belirlenmesinde meslek memuru statüsüne giriş tarihleri, bu statüye aynı tarihte girmiş olanlar için ise başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavındaki başarı sırası dikkate alınır.

    Yürürlük

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar