KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Kamu İhale Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27861

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kamu İhale Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu İhale Kurumunda ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt hizmet grubu: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet gruplarının içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerin gösterildiği grupları,

    b) Aynı düzeydeki görevler: Aynı hizmet grubu içindeki aynı alt bentlerde yer alan görevleri,

    c) Başkan: Kamu İhale Kurumu Başkanını,

    ç) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

    e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimi,

    f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan yazılı sınavı,

    g) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki görevlere ilişkin grubu,

    ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    h) Kurul: Kamu İhale Kurulunu,

    ı) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

    i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara bağlı olarak kadrolara yapılacak atamalar için yapılan sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

    Madde 5 - (1) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Birim müdürü,

    2) Özel büro müdür yardımcısı,

    3) Birim şefi.

    b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Araştırmacı.

    c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    ç) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Büro görevlisi, bilgisayar işletmeni, ayniyat memuru, arşiv memuru, dava takip memuru, iletişim görevlisi, santral memuru,

    2) Şoför.

    d) Destek Hizmetleri Grubu;

    1) Dağıtıcı.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    a) Mimar, mühendis, avukat, istatistikçi, programcı, mütercim-tercüman, hemşire, teknisyen.

    Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) Atama yapılacak kadro unvanı için, 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olmak,

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda, Kurum kadrolarında çalışma süresi belirtilmeyen görevler için, Kurum kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak ve aşağıdaki diğer özel şartlar aranır.

    a) Birim müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) En az 3 yılı Kurumda olmak üzere 8 yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak,

    3) Kurumda araştırmacı, özel büro müdür yardımcısı veya birim şefi kadrosunda çalışıyor olmak.

    b) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) En az 3 yılı Kurumda olmak üzere 8 yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak,

    3) Kurumda, özel büro müdür yardımcısı veya birim şefi kadrosunda çalışıyor olmak.

    c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak,

    2) Kurumda en az 2 yıl programcı veya mühendis kadrosunda çalışmış olmak.

    ç) Özel büro müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) En az 3 yılı Kurumda olmak üzere 6 yıl ve üzeri kamu hizmeti bulunmak,

    3) Kurumda birim şefi kadrosunda çalışıyor olmak.

    d) Birim şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) En az 6 yıl kamu hizmeti bulunmak ve en az 3 yıl Kurumda, büro görevlisi, bilgisayar işletmeni, ayniyat memuru, arşiv memuru, dava takip memuru, iletişim görevlisi veya santral memuru kadrosunda çalışmış olmak.

    e) Büro görevlisi ve ayniyat memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak.

    f) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) Bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.

    g) Dava takip memuru, arşiv memuru ve iletişim görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    ğ) Santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ilköğretim okulu mezunu olmak.

    h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az üç yıllık (B) sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak.

    Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır;

    a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle kazanmış bulunmak,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    (2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır;

    a) Mühendis ve mimar kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak.

    b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

    c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin istatistik bölümünden mezun olmak.

    ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak,

    2) Bilgisayar programlamada deneyimli olmak.

    d) Mütercim-tercüman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak.

    e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

    f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitiminin duyurulması

    Madde 9 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri eğitime son başvuru tarihinden en az bir ay önce ve sınav tarihinden en az kırk beş gün önce olmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile diğer hususlar ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de eğitimin başlayacağı tarihten en az on beş gün önce eğitime katılacaklara duyurulur.

    Başvuru

    Madde 10 - (1) Yapılacak duyuru üzerine; bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar, yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitim başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az sayıda istekli bulunması halinde, şartları taşıyanların tümü eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna uygun olarak hazırlanan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Adaylar gerekçelerini belirtmek kaydıyla yapılan değerlendirme sonuçlarına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılabilir. İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç 10 gün içinde ilgiliye İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yazılı olarak bildirilir.

    (3) Eğitime katılmaya hak kazananların isim listesi ile eğitimin yeri ve zamanı, itiraz süresinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca resmi yazıyla ilgililere tebliğ edilir ve elektronik ortamda duyurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin süresi

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlar, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından 30 saat, (g) bendinde yer alan ders konularından ise 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmak zorundadır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitimi konuları ve puan değerleri

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin konuları, puan değerleri, sınavda toplam kaç soru sorulacağı ve her konu için soru sayısının ne olacağı sınav kurulunca eğitim başlamadan önce belirlenerek görevde yükselme eğitimine ilişkin yapılacak duyuruda belirtilir.

    (3) Devlet Personel Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin olarak belirlenen ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir. Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden ders notlarının hazırlanması veya hazırlattırılması ile ilgili personele verilmesi sınav kurulu tarafından sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (1) Sınav kurulu; Başkanın veya Başkanın görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı, bir tanesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olmak üzere 2 daire başkanı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından en az birim müdürü düzeyinde bir kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Sınav kurulu yedekleri ile birlikte Başkanlık onayı ile tespit edilir.

    (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    (4) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

    (5) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 15 - (1) Sınav kurulu; görevde yükselme eğitimine katılacakların belirlenmesi, eğitimin süresi ve takviminin tespit edilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınavın yaptırılacağı kuruluş ile protokol düzenlenmesi, sınavın düzenli şekilde yapılmasının sağlanması, sınav sonuçlarının değerlendirilerek başarı listesinin oluşturulması, sınav sonuçlarının ilân edilmesi, itirazların incelenip karara bağlanması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

    (2) Sınav kurulu, birinci fıkraya göre temin edeceği ders notlarının, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlar.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Görevde yükselme sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı şeklinde yaptırılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

    (2) Görevde yükselme sınavı görevde yükselme eğitimini takiben en geç bir ay içerisinde yapılır. Görevde yükselme sınavına ilişkin iş ve işlemler sınav kurulunca alınacak karar çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    (3) Görevde yükselme kapsamında aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılabilir. Bu durumda görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.

    (4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolar için yapılacak duyurular üzerine; bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, eğitime tabi tutulmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen görevde yükselme sınavı ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavı ihtiyaç olması halinde, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı şeklinde yaptırılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

    (3) Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.

    Puanların eşitliği durumu ve sınav sonuçlarının duyurulması

    Madde 18 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında alınan puanların eşitliği durumunda sırasıyla;

    a) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen konulardaki puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. Sınav sonuçlarının tamamı adaylara yazılı olarak bildirilir.

    İtiraz

    Madde 19 - (1) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde sınav kuruluna bu kurulun sekretarya hizmetlerini yürüten birim aracılığıyla itiraz edebilir. Bu itirazlar en geç 10 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimce itiraz sahiplerine bildirilir.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - (1) Sınavlarla ilgili belgeler, aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur.

    Atama

    Madde 21 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde yapılır.

    (2) Sınavlarda başarılı olanlardan; eğitim programından sonra görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iade edilinceye kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların ise kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar atamaları yapılmaz.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, ataması yapılanlardan geçerli mazeretleri olmaksızın ilgili mevzuatla öngörülen süre içinde göreve başlamayanlar atanma haklarını kaybederler. Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

    (4) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavda başarılı oldukları hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Eşitlik halinde bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen başarı sıralaması esas alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arası geçişler

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden; bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Sınavsız yapılacak atamalar için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyuru yapılır. Atanmak istenilen kadroya birden fazla talep olması halinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamalar yapılır. Duyuruda birden fazla unvana yer verilmesi halinde adaylar gerekli şartları taşımaları kaydıyla birden fazla unvan için de başvuruda bulunabilirler. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları, başvurularında belirtmeleri halinde ihtiyaç çerçevesinde duyuruda yer verilen boş kadrolara yapılır.

    b) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 23 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 24 - (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Öğrenim durumu

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar