AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ

    Afet Ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

    Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27866

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin özel hesaba aktarılmasına ve bu hesaplardan yapılacak harcamaların muhasebeleştirilmesine, denetlenmesine ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin afet ve acil durum faaliyetleri kapsamında özel hesaplardan yapacakları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, afet ve acil durum mahallinde ve işlerinde çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile diğer giderler ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/9/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

    b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

    c) Afet ve acil durum faaliyetleri: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını,

    ç) Afet ve acil durum faaliyetleri ödenekleri: 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinde yer alan ödenekleri,

    d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

    e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

    f) Kanun: 25/9/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    g) Mülki amir: Vali ve kaymakamı,

    ğ) Özel hesap: Kanunun 23 üncü maddesine göre Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ifası amacıyla kullanılmak üzere bankalarda açılacak hesapları,

    h) Yetkili merci: Başkanlık ve Başkanlığın yetki verdiği birimleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Mali Hükümler

    Özel hesap

    Madde 5 - (1) Başkanlık bütçesinde tefrik edilen afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği bütçeye gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılır. Başkanlıkça uygun görülen hâllerde, özel hesaba aktarılan bu tutarlardan kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından açılacak özel hesaplara da aktarma yapılabilir.

    (2) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, Başkanlık özel hesabına aktarma yapabilir.

    (3) Özel hesap, Kanunun belirlediği amaçlar doğrultusunda kullanılır. Sarf belgeleri Sayıştay denetimine uygun saklanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler özel hesaplardan mali yıl içerisinde yaptıkları harcamaları, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve mali yılsonu itibarıyla hesap bilgilerini bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

    (4) Özel hesaplarda kalan tutarlar, bir sonraki yıl hesaplarına devredilir.

    (5) Başkanlık özel hesabından kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarına aktarılan tutarlardan kullanım amacı gerçekleştikten sonra kalan tutarlar ile kullanım amacı kalmadığı Başkanlıkça değerlendirilen tutarlar Başkanlık özel hesabına iade edilir ve bu konuda Başkanlığa bilgi verilir.

    Başkanlık özel hesabının kullanımı

    Madde 6 - (1) Başkanlık özel hesabından yapılacak harcamalar Başkanlık bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından gerçekleştirilir. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir Başkan onayı alınır.

    (2) Komisyon, Başkanlığın ilgili dairelerinden Başkan tarafından belirlenecek biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Başkanlık özel hesabından yapılacak harcamalar için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere komisyon başkanı tarafından sorumlulukları belirlenmek kaydıyla komisyon üyelerinden bir veya daha fazla personel görevlendirilir.

    (3) Başkanlık özel hesabından yapılan harcamalar konusunda komisyon, Başkana karşı sorumludur.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarının kullanımı

    Madde 7 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarından yapılacak harcamalar bu idareler bünyesinde oluşturulacak afet ve acil durum komisyonları tarafından gerçekleştirilir. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir üst yönetici onayı alınır.

    (2) Komisyonlar, üst yönetici tarafından belirlenecek biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Komisyon başkanı, komisyon üyelerinden birini mutemet olarak tayin eder. Afet ve acil durum hâllerinde harcamalar bu mutemet eliyle yaptırılır.

    (3) Özel hesaplardan yapılan harcamalar konusunda komisyon, üst yöneticiye karşı sorumludur.

    (4) Özel hesaplardan yapılacak harcamalarda yetki süresi afet ve acil durum hâlinin ortaya çıkmasından itibaren on beş gündür. Bu süre, gerektiğinde Başkanlıkça uzatılabilir.

    Afet ve acil durum komisyonlarının görev ve yetkileri

    Madde 8 - (1) Afet ve acil durum komisyonlarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mutemede verilecek avansın miktarını tespit etmek.

    b) Başkanlık veya ilgili Valilik tarafından belirlenen afet ve acil durum hâlinin başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde harcamaları yapmak.

    c) Alınan her türlü yardım malzemesini bir tutanakla, afetin meydana geldiği yerdeki mahalle veya köy ihtiyar heyetlerine teslim etmek.

    ç) İhtiyar heyetlerince afetzedelere dağıtılan bu malzemelere ait listeleri teslim almak.

    d) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf evrakı ve dağıtım listelerini üst yöneticinin onayına sunmak.

    Harcamalar

    Madde 9 - (1) Özel hesaptan karşılanabilecek harcama çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Afet ve acil durum zararını önleme, gerekli tedbirleri araştırma, keşif, etüt ve proje işleri, kiralama, taşıma, yıktırma, enkaz kaldırma ve geçici iskân giderleri.

    b) Afet ve acil yardım hizmetlerinin planlanmasına ilişkin olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği amacıyla yapılacak müşterek giderler.

    c) Sivil savunma mükelleflerine ödenecek gündelik ücret ve tazminatlar ile 7269 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre verilecek tazminat ve ikramiyeler.

    ç) Afet ve acil durum faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerde geçici olarak görevlendirilecek personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek avans ve yollukları.

    d) Afet mahallinden temin edilerek fiilen afet mahallinde ve işlerinde kısa süreli olarak çalıştırılanlara yapılacak ödemeler.

    e) Afet sebebiyle yeniden inşa edilecek ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar planı yapımı, imar uygulamaları, tapuya tescil işleri ve her türlü kamulaştırma giderleri.

    f) Afet ve acil durum hâllerinde ortaya çıkacak her tür taşıma giderleri.

    g) Afet ve acil durum hâllerinde ihtiyaç duyulacak her türlü kara, deniz ve hava araçlarına ilişkin kiralama giderleri.

    ğ) Çadır, baraka ve benzeri geçici barınma araçları ile yapı malzemesi, her türlü makine, motorlu taşıt, araç, gereç, alet edevatın alınması, kiralanması ve ithali, işletme, bakım ve akaryakıt giderleri, sigorta giderleri ile büro malzemesi giderleri.

    h) Afet ve acil durum hâllerinde ihtiyaç duyulacak gayrimenkullerin kiralanması, kiralama imkânı bulunmaması hâlinde satın alınması veya kamulaştırılmasına ilişkin giderler ile geçici iskân tedbirlerini kendileri almak isteyenlere yapılacak nakdi yardım giderleri.

    ı) Acil yardım ve kurtarma hizmetleri için kullanılacak depoların kiralanması, inşası ve bunlara ilişkin kamulaştırma giderleri.

    i) Geçici ölçüm istasyonları kurulması ve işletilmesine ilişkin giderler.

    j) Afet ve acil durum hâllerinde görevli tüm personel ile hizmetinden faydalanılanlara verilecek her türlü giyim eşyası ile koruyucu güvenlik malzemesi giderleri.

    k) Afetzedeler ile hizmetinden faydalanılanların beslenme, barınma, ısıtma, aydınlatma ve haberleşme giderleri.

    l) Afet ve acil durumdan etkilenenlerden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayanların genel sağlık sigortasına ilişkin esas ve usuller çerçevesinde karşılanacak sağlık hizmeti giderleri.

    m) 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretleri.

    n) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlere ilişkin giderler.

    o) 7269 sayılı Kanunun 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 41 inci maddesi gereğince yapılacak ödemeler.

    ö) 7269 sayılı Kanunun 3 üncü ve 13 üncü maddeleri gereğince yapılacak yıkım giderleri.

    p) İlaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

    r) Bu maddede sayılanlar haricinde kalıp da afet ve acil durum hâllerinde yapılacak hizmetler için harcanmasına mevzuatın imkân verdiği diğer yardım ve giderler.

    Muhasebe hizmetleri

    Madde 10 - (1) Özel hesaplara ilişkin muhasebe hizmetleri, genel hükümlere göre gerçekleştirilir.

    Özel hesabın nemalandırılması

    Madde 11 - (1) Başkanlık özel hesabı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Vakıflar Bankası T.A.O. vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak nemalandırılabilir. Bu şekilde elde edilen gelirler ile promosyon veya başka isimler altında bankalarca sağlanan kaynaklar da bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılır.

    Borçlandırma

    Madde 12 - (1) 9 uncu madde gereği yapılan giderler borçlandırmaya tabi değildir. Ancak, geçici iskân olarak yapılan barınakların daimi iskân olarak kullanılması uygun görüldüğü takdirde, 7269 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde borçlandırmaya tabi tutulur.

    Nakdi ödeme şartı

    Madde 13 - (1) Beslenme, giyim, geçici barınma ve acil onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması Başkanlığın iznine bağlıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İhtiyaçların Karşılanması

    Temel ilkeler

    Madde 14 - (1) Afet ve acil durum halleri dışında özel hesaplardan harcama yapılamaz. Özel hesaplardan yapılacak harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    (2) Birden fazla ili ilgilendiren afet ve acil durum hâllerinde, koordinasyonun sağlanması yetkisi Başkanlığa aittir.

    (3) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.

    (4) Afet ve acil durum hâllerinde ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile acil nitelikteki yapım işleri, afet veya acil durum hâlinden itibaren on beş günlük süre ile sınırlı olmak üzere bu Yönetmelikte düzenlenen ihale usulleri çerçevesinde yapılır. Başkanlık tarafından gerekli görüldüğünde bu süre uzatılabilir.

    (5) Bu kapsamda yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanır.

    (6) Başkanlık görevleri ile ilgili konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılacak araştırma, etüt ve projeler, Kanunun 15 inci maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilir.

    İhale komisyonu

    Madde 15 - (1) Afet ve acil durum komisyonları, biri başkan olmak üzere, en az üç ve tek sayıdan oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. Başkanlık bünyesindeki komisyon aynı zamanda ihale komisyonu görevini de yürütebilir.

    (2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer idarelerden de komisyona üye alınabilir.

    (3) İhale komisyonu üye tamsayısıyla olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

    (4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

    Doğrudan temin yöntemi

    Madde 16 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar, teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir.

    a) 50.000 TL'yi aşmayan ihtiyaçlar.

    b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

    c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

    ç) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

    d) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

    (2) Birinci fıkranın (a) bendindeki limit, Başkanlıkça gerekli görüldüğünde artırılabilir.

    (3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, Başkanlık bünyesindeki komisyon ile afet ve acil durum komisyonlarınca görevlendirilecek en az iki kişi tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

    Pazarlık usulü

    Madde 17 - (1) Mal veya hizmet alımları ile acil yapım işlerinin ihalelerinde teminat alınmaksızın pazarlık usulü uygulanır.

    (2) İhaleye katılacak isteklilerden; ilgili mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve imza sirküleri, imza beyannamesi ve vekâletname gibi teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler istenir. Ancak, zorunlu nedenlerle bu belgelerin temin edilememesi hâlinde isteklilerden buna ilişkin yazılı beyan alınır. Acil yapım işlerinde isteklilerden ayrıca iş deneyim belgesi istenebilir.

    (3) İhalelerde, ilan yapılmaksızın en az üç istekli davet edilerek, gerekli belgeleri ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır.

    Yasak fiil ve davranışlar

    Madde 18 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler komisyon tarafından ihale dışı bırakılır.

    (3) İhale ve alım sürecinde yer ve görev alanların ikinci dereceye kadar kan ve birinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerden zorunlu hâller dışında alım yapılamaz.

    İhalenin onaylanması ve sözleşmenin yapılması

    Madde 19 - (1) Başkanlık bünyesindeki komisyon ile afet ve acil durum komisyonları, karar tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

    (2) Yapılan ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale komisyonu başkanı ile yüklenici tarafından aynı süre içinde imzalanır. Başkanlık tarafından yapılan ihalelerde, sözleşme Başkanlık bünyesindeki komisyon başkanı ile yüklenici tarafından imzalanır.

    Sözleşmelerde yer alması gereken hususlar

    Madde 20 - (1) Düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

    b) İdarenin adı ve adresi.

    c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

    ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

    d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

    e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

    f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

    g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

    ğ) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

    h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

    ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.

    i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

    j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

    k) Acil yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

    l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

    m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

    n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

    o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

    ö) Anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri.

    Denetim, muayene ve kabul işlemleri

    Madde 21 - (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, Başkanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

    Sözleşmenin feshi

    Madde 22 - (1) Yüklenicinin sözleşme yapıldıktan sonra ölümü, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti hâli ile mali acz içinde bulunması durumunda sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    (2) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az üç gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Yüklenicilerin sorumluluğu

    Madde 23 - (1) Acil yapım işlerinde yüklenici, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de en fazla beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

    Tedarikçilerin sorumluluğu

    Madde 24 - (1) Tedarikçiler, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

    Hizmet sunucularının sorumluluğu

    Madde 25 - (1) Hizmet sunucuları, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

    İhtiyaçların kamu kuruluşları, Kızılay ve akredite edilmiş sivil toplum örgütlerinden temini

    Madde 26 - (1) Afet ve acil durum hâllerinde, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler protokol yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği ile akredite edilmiş sivil toplum örgütlerinden sağlanabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Diğer kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden temin olunan araç ve gereçler

    Madde 27 - (1) Afet sebebiyle geçici olarak afet hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden temin olunan her türlü motorlu araç, gereç, alet ve edevatın bu hizmetlerde kullanımı sırasındaki akaryakıt ve onarım masrafları özel hesaplardan ödenebilir. Bu akaryakıt ve onarım masraflarının afet sırasında yapıldığının afet mahallinin mülki amirinin yazılı onayı ile gidere ilişkin fatura veya benzeri kanıtlayıcı belgelerin ödeme evrakına eklenmesi gerekir. Bu araç ve gereçlere ilişkin vergi, resim, harç ve diğer masraflar ilgili idareden karşılanır.

    Afet bölgesinde görevlendirilecek personele verilecek avans

    Madde 28 - (1) Afet hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak araştırma, eğitim, afet etüdü, hasar tespiti, hak sahipliği, harita, imar planı, imar uygulaması, kamulaştırma, kadastro, tapuya tescil, kontrolörlük ve her türlü afet hizmetleri için afet bölgesinde geçici olarak görevlendirilecek personele acil ihtiyaçlarını karşılamak ve mahsubu özel hesaplardan yapılmak üzere geçici görev yolluğu avansı verilir.

    (2) Avans almadan afet bölgesine hareket eden personelin avansını bulunduğu yerde almasını sağlayacak işlemler ilk beş iş gününde tamamlanır.

    Artan malzeme

    Madde 29 - (1) Özel hesap kullanılmak suretiyle temin edilen malzemelerden arta kalanlar genel hükümlere göre tasfiye olunur.

    Kredi işlemleri

    Madde 30 - (1) 7269 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca, orta hasardan hak sahibi olanlar ile Evini Yapana Yardım Metoduna göre hak sahibi olan afetzedelere verilecek kredi dilimi inşaat seviyesine göre konutlarda beş, ahır ve işyerlerinde iki dilim hâlinde, hazır konut satın almak isteyen hak sahibi afetzedelere ise kredileri defaten ödenir.

    Borç taksitleri

    Madde 31 - (1) 7269 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince afetzedelerin borçlandırılması ve ilgili mevzuata göre borçların tahsil edilmesi nedeniyle yapılacak hizmetler için ilgili banka ile Başkanlık arasında protokol yapılır.

    Kredi geri dönüşleri

    Madde 32 - (1) 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan gelirler, Başkanlığın muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin banka hesabına yatırılır.

    (2) Borçlandırma taksitlerinin takip ve tahsili borçlandırmayı yapan banka tarafından kendi usul ve esaslarına göre yürütülür.

    Ücretsiz haberleşme

    Madde 33 - (1) Uydu haberleşme, telgraf ve telefon merkezleri ile kara, deniz ve hava yolu işletmeleri, askeri muhabere teşkilleri ve benzeri haberleşme araçlarına sahip her türlü teşkilat; acil yardım süresi içinde afete ilişkin ihbar veya yardım taleplerini ve bununla ilgili direktifler ile afetin seyrinin bildirilmesi için yapılacak telgraf, telefon, telsiz, faks, elektronik posta haberleşmelerini öncelikle ve ücretsiz olarak ulaştırmaya mecburdurlar.

    Tedavi ve sağlık giderleri

    Madde 34 - (1) Afet ve acil durumlar sırasında her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzii işlerinde çalışanlardan yaralanan sakatlanan veya hastalananlar en yakın sağlık hizmet sunucusuna sevk edilir. Sağlık hizmet sunucuları, bu kişileri hemen kabul ve tedavi etmekle yükümlüdürler.

    (2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere sunulan sağlık hizmeti giderleri 5510 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. 5510 sayılı Kanun kapsamında, genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayanların sağlık hizmeti gideri ise genel sağlık sigortasına ilişkin esas ve usuller çerçevesinde 7269 sayılı Kanun kapsamında karşılanır.

    Denetim

    Madde 35 - (1) Özel hesaplar Sayıştay denetimine tabidir. Başkanlık özel hesabı, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesapları, iç denetim birimlerince de ayrıca denetlenir.

    (2) Başkanlık özel hesabı kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerin kamuoyunca takip edilmesini temin etmek üzere bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Başkanlık tarafından rapor hazırlanarak Başkanlığın kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 36 - (1) 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afet Harcamaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Taahhüde bağlanmış ve devam etmekte olan işler

    Geçici Madde 1 - (1) 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında olup bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 25/9/2005 tarihli ve 25947 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afet Harcamaları Yönetmeliği hükümlerine göre taahhüde bağlanmış ve devam etmekte olan işlere ilişkin giderler özel hesaplardan karşılanır.

    Yürürlük

    Madde 37 - (1) Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanan ve Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar