KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığı (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27885

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile personelin çalışma usul ve esaslarını düzenler.

    Hukukî dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: İçişleri Bakanını,

    b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    c) Kanun: 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    ç) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

    d) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teşkilat ve Görevler

    Teşkilat

    Madde 4 - (1) Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere; Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

    (2) Hizmet birimleri şunlardır:

    a) Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı,

    b) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı,

    c) İletişim Daire Başkanlığı,

    ç) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı,

    d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

    e) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

    f) Hukuk Müşavirliği,

    g) Müsteşarlık Müşavirleri.

    (3) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalışmak üzere, görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla, Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilir. Komisyonlara katılacaklar Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile belirlenir. Süresi dolduğu halde görevi bitmeyen komisyonların çalışma süresi aynı usulle uzatılır.

    Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu

    Madde 5 - (1) Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından oluşur.

    (2) Gerektiğinde gündemle ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilir.

    (3) Kurul İçişleri Bakanının daveti üzerine toplanır.

    (4) Toplantı gündemi, Kurul üyelerinin görüşleri alınarak İçişleri Bakanı tarafından belirlenir.

    (5) Kurul üyeleri toplantılara bizzat katılır. Ancak; izinli ya da görevli olmaları nedeniyle görev başında bulunmamaları hâlinde, mevzuat gereği görevlendirilmiş vekilleri toplantıya katılır.

    Müsteşarlığın görevleri

    Madde 6 - (1) Terörle mücadele alanında;

    a) Politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika ve stratejilerin uygulamasını izlemek,

    b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

    c) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    ç) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve bunlar arasında koordinasyonu temin etmek,

    d) Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,

    e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve değerlendirmek,

    f) İnceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmak,

    g) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    (2) Müsteşarlığın güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi yoktur.

    Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığının görevleri

    Madde 7 - (1) Terörle mücadele politika ve stratejileri kapsamında;

    a) Belirlenen politikaların uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlamak ve uygulamayı izlemek,

    b) Güvenlik kuruluşları arasında bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,

    c) Valilikler arasında koordinasyonu sağlamak,

    ç) Belirlenen politikalar ile sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    d) Müsteşarlığın hazırlayacağı terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek, Müsteşarlığın ve diğer kurumların ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak,

    e) Hazırlanan eylem planlarının uygulanması için gerekli sosyal destek projeleri yapmak, yaptırmak veya bu alanda yürütülmekte olan projeleri kısmen veya tamamen desteklemek,

    f) Sosyal destek projelerinin uygulanmasında görevi olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve yürütülen projelerin uygulanmasını izlemek,

    g) Yürütülen ve uygulaması tamamlanan sosyal destek projeleri hakkında periyodik değerlendirme raporları düzenlemek veya uzman kuruluşlara bu konuda raporlar düzenletmek,

    ğ) Terör örgütlerine katılımı önlemeye yönelik sosyal destek çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

    h) Uygulamaya konulacak tedbir ve faaliyetleri planlamak, bu planları yürütmek, ihtiyaca göre güncellemek, takip ve koordine etmek, uygulamada etkinliği arttırıcı analiz ve değerlendirmeler yapmak,

    ı) Terörle mücadele alanındaki uluslararası deneyim ve uygulamaları hazırlanacak eylem planlarına yansıtmak,

    i) Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik hazırlanan eylem planları ve sosyal destek projelerine ilişkin eğitim programları yapmak ya da yaptırmak,

    j) Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu Sekretaryasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

    k) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri

    Madde 8 - (1) Terörle mücadele alanında;

    a) Veri, bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak,

    b) Araştırma yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek,

    c) Toplantı, sempozyum, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek, eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak,

    ç) Terörle Mücadele Raporu hazırlamak,

    d) Politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, bu çalışmalara esas olmak üzere gerekli projeleri yapmak, yaptırmak ve bu kapsamda uygun görülecek projeleri doğrudan ya da ilgili kurumlar aracılığı ile desteklemek,

    e) Yürütülen ve desteklenen araştırma projelerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

    f) Araştırma-geliştirme projelerinin sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve örnek projelerin ülke içinde ve/veya dışında yayımını önermek,

    g) Araştırma-geliştirme projelerinde görev alacak personelin görev öncesi gerekli eğitimlerini yapmak ya da yaptırmak,

    ğ) Her türlü yayın, araştırma, bilimsel çalışma ve etkinlikleri takip etmek ve gerektiğinde katılım sağlamak,

    h) Kütüphane ve dokümantasyon merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    ı) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    İletişim Daire Başkanlığının görevleri

    Madde 9 - (1) Terörle mücadele alanında;

    a) Kamuoyunu bilgilendirmek,

    b) Toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

    c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak,

    ç) İletişim politika ve stratejilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

    d) Kanunda belirtilen amaçların ifası için, ulusal ve uluslararası düzeyde, yazılı ve görsel her türlü yayın ve programlar, iletişime ilişkin projeler ve toplantılar yapmak veya yaptırmak,

    e) Terörle mücadeleye ilişkin basın-yayın politikaları geliştirmek amacıyla medya kuruluşları ve meslek örgütleri ile işbirliği yapmak,

    f) Müsteşarlığın basın yayın kuruluşları ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

    g) Müsteşarlık çalışmalarının kamuoyunda ve basındaki etkilerini izlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve gerekli görülenlere cevap vermek,

    ğ) Müsteşarlığın web sayfasını hazırlamak, yönetmek ve güncellemek,

    h) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvuruları cevaplandırmak,

    ı) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri

    Madde 10 - (1) Terörle mücadeleye ilişkin;

    a) Yabancı devletlerdeki faaliyet ve gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve tedbirler geliştirmek,

    b) Uluslararası gelişmeleri ve deneyimleri takip etmek ve uygulamaya kazandırmak,

    c) İlgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    ç) Terör örgütlerinin yurtdışı faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik ziyaret, toplantı, seminer ve benzeri çalışmalar yapmak,

    d) Dış ilişkiler alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

    e) Diğer devletler, kurumlar, araştırma ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bu ülkelerin deneyimlerinden yararlanma yoluyla terörle mücadelede sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve demokratik açılardan "en iyi uygulamaları" tespit etmek, analiz etmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, proje ve raporlar hazırlamak ve hazırlatmak,

    f) Uluslararası kuruluşlar ve platformlar nezdinde ülkemizin terörle mücadele alanındaki çalışmalarına katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

    g) Uluslararası gelişmeleri ve raporları yakından takip etmek ve Türkiye'nin terörle mücadele politikalarına etkileri açısından araştırmak ve analiz etmek,

    ğ) Terör örgütlerinin yurtdışı faaliyetlerine yönelik projeler, raporlar ve bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak,

    h) Müsteşarlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilgili faaliyetlerini koordine etmek,

    ı) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri

    Madde 11 - (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Müsteşarlığın orta ve uzun vadeli kurumsal strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak,

    b) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, izlemek, değerlendirmek, sürekli gelişim için önerilerde bulunmak,

    c) Müsteşarlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve Müsteşarlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

    ç) Müsteşarlığın iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

    d) Müsteşarlığın yıllık idari faaliyet raporunu hazırlamak,

    e) Müsteşarlığın yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek,

    f) Müsteşarlık hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini analiz etmek,

    g) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

    ğ) Müsteşarlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

    h) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

    ı) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

    i) Müsteşarlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

    j) Müsteşarlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

    k) Müsteşarlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

    l) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

    m) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

    n) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama sonucunda tespit edilen kamu zararlarının tahsiline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

    o) Stratejik plan ve strateji belgeleri ile ilgili olarak kurumlardan gelen görüş taleplerini karşılamak,

    ö) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    İnsan kaynakları ve destek hizmetleri daire başkanlığının görevleri

    Madde 12 - (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Personelin görev ve çalışma esaslarını belirlemek,

    b) Müsteşarlık personelinin atama, nakil, disiplin, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

    c) Müsteşarlık çalışanlarının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

    ç) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek, gerekli eğitimi vermek ve uygulamak,

    d) Müsteşarlığın ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetleri yürütmek,

    e) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak,

    f) Müsteşarlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

    g) Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    ğ) Müsteşarlık hizmetlerinde etkililik ve verimliliğin artırılması amacıyla, personelin yurt içinde ve yurt dışında eğitimi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak, uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek,

    h) Personelin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik hizmet içi eğitim planlarını hazırlayarak, bu planların uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

    ı) Müsteşarlığın evrak kabul, kayıt, havale, çıkış ve dosyalama işlemlerinin yürütülmesi ile tebligat ve zimmet işlemlerini takip etmek,

    i) Hizmet binasının yerleşim, altyapı ve çevre düzeniyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını koordine etmek, bu çerçevede binanın yangından korunması, sivil savunma ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini temin etmek, binanın güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri denetlemek,

    j) Müsteşarlık adına çıkarılan yayınların yayım ve dağıtımını yapmak,

    k) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Hukuk müşavirliğinin görevleri

    Madde 13 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Terörle mücadele mevzuatını ve uygulamasını değerlendirmek, günün şartlarına göre geliştirmek,

    b) Güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek,

    c) Terörle mücadeleye ilişkin uluslararası mevzuatı takip etmek,

    ç) Hukuk ve yargı alanında terörle mücadele politika ve stratejilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

    d) Müsteşarlığın görev alanı ile ilgili olarak hazırlanacak mevzuat çalışmalarını yürütmek,

    e) Güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yargı kararlarını derlemek,

    f) Terörle mücadele mevzuatına ve uygulamasına etkisi olabilecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını izlemek ve değerlendirmek,

    g) Kamu kurum ve kuruluşlarının terörle mücadele alanında yürüttükleri mevzuat çalışmalarını takip etmek ve gerektiğinde katılım ve destek sağlamak,

    ğ) Terörle mücadeleye ilişkin mevzuat taslaklarını, Türkiye'nin insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri açısından incelemek ve değerlendirmek,

    h) Türkiye'nin terörle mücadelede etkin ve kapsamlı bir uluslararası işbirliği sağlayabilmesi için dayanabileceği uluslararası sözleşmeleri ve bunların uygulanmasını takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek,

    ı) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    Müsteşarlık müşavirleri

    Madde 14 - (1) Müsteşarlık Müşavirleri, terörle mücadele alanında özel bilgi, tecrübe ve ihtisasından yararlanılmak üzere Müsteşarlığa bağlı olarak görev yapar.

    (2) Müşavirler, Müsteşarın teklifi ve Bakan onayıyla, Müsteşarlık Müşaviri unvanıyla sözleşmeli olarak çalıştırılır.

    (3) Müşavirler 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın görev yapar.

    (4) Müşavirlerin sözleşme usul ve esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve Müşavirlere Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile aylık brüt sözleşme ücreti ödenir.

    (5) Müşavirler görevlerini mesai saatlerine bağlı kalmaksızın yerine getirir.

    İstihbarat değerlendirme merkezi

    Madde 15 - (1) İstihbarat Değerlendirme Merkezi, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden, stratejik bilgi, istihbarat ve raporları alır ve değerlendirir.

    (2) Terörle mücadeleye yönelik politika ve strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari bilgiler; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Müsteşarlığa verilir.

    (3) İstihbarat Değerlendirme Merkezi ilgili birimlerin Müsteşarlıkta görevlendirdiği personel ile Müsteşarlık birimlerinden Müsteşar tarafından görevlendirilen personelden oluşur.

    (4) İstihbarat Değerlendirme Merkezi, doğrudan Müsteşara bağlı olarak çalışır. İstihbarat Değerlendirme Merkezinin çalışmalarını Müsteşar adına yürütmek ve koordine etmek üzere, Müsteşar tarafından Müsteşarlık personeli arasından bir İstihbarat Değerlendirme Merkezi Başkanı görevlendirilir.

    (5) İstihbarat Değerlendirme Merkezine verilen bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz ve değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılır.

    (6) İstihbarat Değerlendirme Merkezinin çalışma usul ve esasları Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yetki ve Sorumluluklar

    Müsteşarın yetki ve sorumlulukları

    Madde 16 - (1) Müsteşar, Müsteşarlığın en üst amiri olup, Müsteşarlığın görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    (2) Müsteşar, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek için;

    a) Kanunda belirlenen görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarlığı temsil etmek,

    b) Bakanlıkça hazırlanan imza yetkileri yönergesi çerçevesinde sorumluluğuna verilen diğer görevlerin ifası ile ilgili konularda tüm teşkilatla gerekli bilgi alışverişi ve çalışmalar yapmak,

    c) Bakanlığa bağlı tüm birimler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, her türlü yazışma yapmak,

    ç) Müsteşarlık bünyesinde bulunan hizmet birimlerinin koordine içerisinde çalışmalarını sağlamak,

    d) Daire başkanları ve I. Hukuk Müşaviri haricinde 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan diğer personeli atamak,

    e) Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilecek personeli Bakana teklif etmek,

    f) Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırmaya ilişkin esaslar ve ödenecek ücreti Bakana teklif etmek ve sözleşmeleri imzalamak,

    g) Müsteşarlıkta çalıştırılacak yabancı uzmanlara ödenecek ücreti Bakana teklif etmek,

    ğ) Başarılı sözleşmeli personele teşvik ikramiyesi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeleri Bakana teklif etmek,

    h) Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesi esaslarına göre Müsteşarlık bütçesine konulan veya Başbakanlıkça aynı esaslara göre aktarılan ödeneğin sarfı, denetimi ve sarf belgelerinin imhasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve harcama belgelerini onaylamak,

    hususlarında yetkili ve sorumludur.

    Müsteşar yardımcılarının yetki ve sorumlulukları

    Madde 17 - (1) Müsteşar yardımcıları, Kanunda belirlenen görevlerin ifasında Müsteşara yardımcı olur.

    (2) Müsteşarlık imza yetkileri yönergesi uyarınca kendilerine verilen görevleri yürütür.

    (3) Müsteşar yardımcıları Müsteşara karşı sorumludur.

    Daire Başkanlarının ve I. Hukuk Müşavirinin yetki ve sorumlulukları

    Madde 18 - (1) Daire başkanları ve I. Hukuk Müşaviri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görevlerin düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak üzere;

    a) Birimindeki personelin disiplinini ve koordinasyonunu sağlamak,

    b) Birim amiri sıfatıyla Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlarla birim amirlerine tanınan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

    c) Personel arasında iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak, iş ve işlemlerin dengeli şekilde personele dağıtımını sağlamak,

    ç) Biriminin bütçe teklifi ve kadro ihtiyacını belirleyerek ilgili birimlere bildirmek ve uygulamak,

    d) Biriminin çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak Müsteşara sunmak,

    e) Yürütülen çalışmaları ve personeli denetlemek,

    f) Müsteşarın vereceği diğer görevleri yapmak,

    hususlarında yetkili ve sorumludur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Personel

    Personel temini

    Madde 19 - (1) Müsteşarlık personeli;

    a) Müsteşarlık kadrolarına atanan,

    b) Kadro karşılığı sözleşmeli olan,

    c) Kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli olan,

    ç) Geçici görevli olarak çalışan,

    personelden oluşur.

    Unvan ve sayıları

    Madde 20 - (1) Kurumun asli ve sürekli hizmetleri Kanuna ekli cetvelde unvan ve sayıları gösterilen personel eliyle yürütülür. Ataması Müsteşar tarafından yapılan personelin hangi hizmet biriminde çalışacağını Müsteşar belirler ve gerekli görmesi halinde çalıştığı hizmet birimini değiştirebilir.

    Harcırah

    Madde 21 - (1) Yurt içinde veya yurt dışında geçici görevle görevlendirilecek personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

    Sır saklama

    Madde 22 - (1) Müsteşarlık personeli, görevlerini yerine getirdikleri sırada ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    Atama ve görevlendirme

    Madde 23 - (1) Daire başkanları ve I. Hukuk Müşaviri Bakan tarafından; 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan diğer personel Müsteşar tarafından atanır.

    (2) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarından ödenmek kaydıyla, Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile geçici olarak Müsteşarlıkta görevlendirilebilir.

    (3) Hâkim ve savcılarının görevlendirilmesi muvafakatleri alınmak suretiyle yapılır.

    (4) Geçici olarak görevlendirilen personelin Müsteşarlıkta geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden sayılır.

    Sözleşmeli personel

    Madde 24 - (1) Müsteşarlığa ihdas edilen kadroların hepsinde, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

    (2) Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda, kadro karşılığı olmaksızın, tam gün veya kısmi gün veya belli bir konu veya proje bazında, konu veya projenin süresi ile sınırlı olmak koşuluyla sözleşmeli personel ve yabancı uzman çalıştırılabilir. Bunların sözleşme şartları ve ücreti Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile tespit edilir. Sözleşmeler Müsteşar tarafından imzalanır.

    (3) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ve uzmanlara, Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında aylık brüt sözleşme ücreti ödenir.

    (4) Müsteşarlıkta çalışan sözleşmeli personel, Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dâhil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenir.

    (5) Sözleşmelerin süresi genel olarak bir yıl olup, bütçe yılı itibariyle düzenlenir. Hizmet gereği olarak bir yıldan az süreli sözleşme de yapılabilir.

    (6) Sözleşmeli personel için Bakanlar Kurulu tarafından devlet memurları için tespit edilen çalışma saatleri ve süreleri aynen uygulanır. Günün belli saatlerinde çalıştırılmak üzere de sözleşme yapılabilir.

    (7) Sözleşmeli personelin istifa etmesi, istek, yaş haddi, malullük veya sicil nedenleriyle emekliye ayrılması, ölüm, sözleşmeli personel alınma şartlarından herhangi birisini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sözleşmeli personel olabilme şartlarından birisini kaybetmesi, devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir disiplin suçu işlemesi halinde Müsteşar sözleşmeyi feshederek personelin ilişiğini keser. Taraflar bir ay önce haber vermek şartı ile sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

    (8) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, sözleşmeli personel hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

    Personelin hak ve sorumlulukları

    Madde 25 - (1) Müsteşarlık personeli özel hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tabidir.

    (2) Daire başkanları ve I. Hukuk Müşaviri bu Yönetmelikte verilen görevlerin yerine getirilmesinden Müsteşara karşı sorumludur. Daire başkanlıklarında ve Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilen personel, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasından bağlı olduğu Daire Başkanına ve I. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

    (3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarından Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilenler Müsteşarlık mevzuatı ile birlikte kendi kurumlarının mevzuatına da tabidir. Bunlar Müsteşarlıkta çalıştıkları sürece kendi kurumlarının kadrolarında çalışmış sayılır.

    (4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden Müsteşarlıkta geçici görevlendirilenler, aylık ve diğer özlük haklarını bağlı bulundukları kurum veya kuruluşlardan alır. Bu personel; disiplin, izin, sicil konuları da dâhil diğer konularda, kendi kurumlarında tabi oldukları disiplin ve sicil hükümleri dikkate alınarak, Müsteşarlık mevzuatına tabidir. Bu personelin sicilleri, kullandıkları izinler ve aldıkları disiplin cezaları kendi kurumlarına bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Çalışma usulleri

    Madde 26 - (1) Müsteşarlık hizmet birimleri kanunlarla ve bu Yönetmelikle verilen görevlerini, birbirleriyle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde yürütür.

    (2) Terörle mücadele alanında politika ve stratejilerinin geliştirilmesine ilişkin Müsteşarlık birimlerinin yaptıkları çalışmalar, Müsteşar başkanlığında müsteşar yardımcıları, konusuna göre Müsteşar tarafından belirlenen Müsteşarlık müşavirleri ve birim amirlerinden oluşan kurulda değerlendirilerek ilgili makamlara sunulacak hale getirilir.

    (3) Gerekli hallerde, Daire başkanlıklarında ve Hukuk Müşavirliğinde müşterek çalışma grupları kurulabilir.

    (4) Müsteşarlık birimleri kendi görev alanlarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere, Müsteşar onayı ile yürürlüğe giren yönergeler hazırlayabilir.

    (5) Müsteşarlık birimleri mevzuatta belirtilen amaçlara uygun olarak, görevlerinin ifasıyla ilgili faaliyetlerde, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, medya kuruluşları, yerel yönetimler, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, hazırlanan projelere destek alabilir.

    İşbirliği

    Madde 27 - (1) Müsteşarlık, Kanun ve bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışır. Bu kapsamda Müsteşarlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

    Yürürlük

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar