992 NUMARALI SERİRİ VE GIDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KIMYA LABORATUVARLARI KANUNUNA MUTEFERRI TALİMATNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 17/03/2011-2011/1569

    Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27900

    Ekli "992 Numaralı Serirî ve Gıdaî Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Maslî Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Talimatnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 8/2/2011 tarihli ve 3891 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 17/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    30/6/1928 tarihli ve 6831 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 992 Numaralı Seriri Ve Gıdai Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kımya Laboratuvarları Kanununa Muteferrı Talimatname ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 1-30/6/1928 tarihli ve 6831 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 992 Numaralı Seriri Ve Gıdai Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kımya Laboratuvarları Kanununa Muteferrı Talimatname ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde-2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde-3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar