TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 17/03/2011-2011/1568

    Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27900

    Madde 1- 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Hava Kuvvetlerindeki sınıfların er sınıflandırma esasları, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile tespit edilir."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (4) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

    "Yetişmiş uçucular hakkında, hava sağlık muayene merkezlerindeki muayeneleri sırasında uçuş yönünden karar verilirken, Hastalık ve Arızalar Listesinde ve sınıflandırma çizelgelerinde bu maddeye atıfta bulunulan hastalıklar ve arızalar ile Hastalık ve Arızalar Listesinde tanımlanmayan durumlar bu madde hükümlerine göre değerlendirilir. Uçuş fizyolojisinden etkilenmeyecek, uçuş emniyetini bozmayacak ve uçuş ortamında zamanla artmayacak aşağıdaki hastalık ve arızalar uçuşa engel teşkil etmez. Uçuş fizyolojisinden etkileneceği veya uçuş emniyetini bozacağı değerlendirilen hastalık ve arızaların varlığında ise "uçuşa elverişli değildir" kararı verilir. Daha düşük performanslı hava araçlarında risk oluşturmayacak hastalık ve arızaların varlığında raporun karar hanesinde uçuşa elverişli olduğu hava aracı tipi belirtilir."

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "1076 sayılı Kanuna göre yedek subay yetiştirilecek adaylar şevklerinden önce askerlik şubelerinde kurulan askerlik meclisindeki çift tabibe, bu muayenelere yetişemeyenler ise askeri tabip veya resmi sivil tabip bulunan en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek muayene ettirilir."

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin başlığı "Dış Kaynaktan Sözleşmeli veya Muvazzaf Subay veya Astsubay Olarak Alınacak Adayların ve İstihdam Edileceklerin Sağlık Yeteneği" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "İstirahatı sonunda klinik olarak iyileştiği veya tam remisyon içinde olduğu saptanan kanser ya da kötü huylu tümör tanısı almış olan sivil personelden göreve devam etmek isteyenlere, ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarla kontrol muayenesi yapılmak kaydıyla, veya belirli bir süre izlendikten sonra sağlık kurullarınca kendi görevlerinde veya uygun görülecek diğer görevlerde göreve devam etme kararı verilir.

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 6 ncı maddesinin B diliminin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "6. Görme keskinliği 1 inci maddenin A dilimi kadar olan bir veya iki gözde penetran keratoplasti ameliyatları."

    Madde 7- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 10 uncu maddesinin B diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "1. Santral sinir sisteminin, örtülerinin ve vasküler yapılarının orta derecede fonksiyon bozukluğu yapan hastalıkları ya da sekelleri, santral sinir sisteminin tedavi edilmiş veya edilmemiş arteriovenöz malformasyon, kavernöz hemangiom, anevrizma ve iyi huylu tümörleri [Nörolojik ve psikiyatrik bulgu veren tüm intrakranial araknoid kistler, Evan's oranı (frontal hornlar arasındaki mesafenin maksimum biparyetal çapa oranı) % 30'dan fazla olan hidrosefali, nörolojik veya psikiyatrik bulgu veren hidrosefali, şant ameliyatı ile düzeltilmiş hidrosefali, radyolojik olarak gösterilen nörolojik defısit yapmış veya yapmamış syringomyeli, kafatası kemiklerinin santral sinir sistemine bası yapan iyi huylu tümörleri bu madde içinde değerlendirilecektir.]."

    Madde 8- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 12 nci maddesinin A diliminin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "1. Epilepsiler dışında kalan sinir sisteminin hafif derecedeki paroksismal hastalıkları (Komplikasyon yapmamış baş ağrıları sağlam kabul edilir.).

    2. Klinik ve laboratuvar bulgular normal olup da, elektroansefalogramlar (EEG)'da belirgin bulgular (fokal veya jeneralize diken, keskin dalga, kompleksler, fokal veya jeneralize yavaş aktivite) gösterenler (Bayılma öyküsü olmayan ancak non-spesifık EEG anormalliği bulunanlar sağlam kabul edilir.)."

    Madde 9- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 19 uncu maddesinin A diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "2. Her iki kulağın fısıltı sesini 2 (dâhil) metreden yukarı (26-40 dB arası) mesafeden işitecek derecedeki sağırlıkları."

    Madde 10- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 41 inci maddesinin B diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "1. Kişinin çalışma gücünü bozan, şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış, tıbbi tedaviyle altı aydan daha uzun süreyle klinik ve biyokimyasal remisyonun sağlanamadığı, iç salgı bezlerinin kronik hastalıkları ve sekelleri (operasyona bağlı, kalıcı hipotiroidi, hipoparatiroidi ve benzeri) aminoasit metabolizması hastalıkları, depo hastalıkları (glikojen depo hastalıkları ve benzeri) ve ailesel hiperlipidemi (beslenme ve/veya lipid düşürücü ilaç kullanılmasına rağmen düşmeyen hiperlipidemiler)."

    Madde 11- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 42 nci maddesinin A diliminin (5) numaralı fıkrası, B diliminin (8) numaralı fıkrası ve D diliminin (10) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "5. Organik nedene bağlı olmadığı girişimsel veya girişimsel olmayan tetkikler ile ortaya konulmuş tam sağ dal blokları (Askeri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.)."

    "8. Tedavi ile tamamen düzelmiş kalbin iyi huylu tümör kist ve yabancı cisimleri."

    "10. Ameliyat olsun ya da olmasın her türlü kotnplikasyonsuz organik valvül lezyonları ve semptom vermeyen koroner arter ektazileri, atherosklerotik koroner arter hastalıkları (anjiyografik olarak gösterilmiş), cerrahi tedavi ve girişimsel kardiyoloji uygulamaları ile başarılı olarak düzeltilmiş komplikasyonsuz koroner damar hastalıkları (Valvül lezyonlarının organik olduğundan şüphe olursa kesin işlem yapılmadan önce C işlemi uygulanır.). Pulmoner kapak üzerinde ekokardiyografık olarak 25 mmHg ve/veya kardiyak kateterizasyonda 15 mmHg ve üzerinde gradient olan hastalar (sağ ventrikül end sistolik basıncı 30 mmHg üzerinde olması şartı ile).

    AÇIKLAMA: Tüm uçucu sınıflarda (jet pilotu, silah sistem operatörü hariç) ameliyat olan organik valvül lezyonları haricinde, eforlu EKG, ekokardiyografı, sintigrafı ve girişimsel kardiyoloji çalışmalarıyla komplikasyon tespit edilmeyenlerin tekrar muayene süreleri belirtilmek kaydıyla uçuculuk statüleri devam eder."

    Madde 12- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 45 inci maddesinin A diliminin (1) ve (12) numaralı fıkraları, B diliminin (14) numaralı fıkrası ve D diliminin (8) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "1. Hafif özofajitler (Savary-Miller Evre 1, II) özefagusun semptomsuz divertikülleri, tedavi ile iyileşebilen diğer hastalıkları, komplikasyonsuz ve asemptomatik akalazya."

    "12. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz, tesadüfen saptanan tedavi gerektirmeyen hemanjiomları. her türlü kistleri veya apseleri ile bunların sekel bırakmamış her türlü ameliyatları veya perkütan girişimleri, dalakta ve karaciğerde nonspesifik kalsifıkasyonlar, asemptomatik minimal dalak infarktları, karaciğer fonksiyonlarının normal olduğu hepatomegaliler, mezenter ve omentum kistleri ve komplikasyonsuz ameliyatları."

    '14. Tekrarlayan veya ameliyat gerektiren akut pankreatitler, kronik pankreatitler, pankreasın 3 cm (dâhil)'den büyük kistleri, pankreasın komplikasyonsuz benign tümörleri ve/veya ameliyatları."

    "8. Kronik ağır toksik hepatitler, sirozlar, portal hipertansiyon, portal ven trombozu ve portal hipertansiyon nedeniyle yapılmış şant ve diğer ameliyatlar."

    Madde 13- Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 52 nci maddesinin B dilimine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "3. Altı aydan uzun sürdüğü kanıtlanmış; HBsAg (-), Anti-HBc Total (-), HBV DNA PCR (-), ALT yüksek, yapılan karaciğer iğne biyopsisinde ''Kronik Hepatit" saptanmayan Hepatit B virüs enfeksiyonu."

    Madde 14- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General, Üstsubay, Subay, Yedek Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin MD. NO. 49 DİLİM B FIKRA NO. 1 satırı ile MD. NO. 52 DİLİM B FIKRA NO. 1,2 satırı ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin MD. NO. 6 DİLİM B FIKRA NO. 6 satırı ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 15- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı Amiral, Üstsubay, Subay, Yedek Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin MD. NO. 52 DİLİM B FIKRA NO. 1,2 satırı ekli (2) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve 2 Numaralı

    Sınıflandırma Çizelgesinin MD. NO. 6 DİLİM B FIKRA NO. 5 satırından sonra gelmek üzere ekli (2) sayılı cetvelde yer alan satır eklenmiştir.

    Madde 16- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığının General, Üstsubay, Subay, Yedek Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin MD. NO. 19 DİLİM A FIKRA NO. 1,2,3,4 satırı, MD. NO. 35 DİLİM A FIKRA NO. 2 satırı, MD. NO. 52 DİLİM B FIKRA NO. 1,2 satırı ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinin MD. NO. 6 DİLİM B FIKRA NO. 6 satın ekli (3) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 17- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 18- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe sirer.

    Ekleri resim formatından görmek için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar