SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ KAYITLARI İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Safkan Arap Ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat Ve İhracatı Hakkında Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 19/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27910

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pedigri ve damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, tohumlama izni ve ilgili işlemleri, Uluslararası Soy Kütüğü Kitabının hazırlanması ve yayını, soy kütüğüne kaydedilip pedigrisi verilen atların gerektiğinde yeniden muayeneleri, sahip değişiklikleri ile ilgili esasların belirlenmesi, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri, yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ithal edilecek safkan Arap ve İngiliz atlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Safkan Arap Atı Soy Kütüğü ile Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğüne kayıtlı veya kaydedilecek safkan Arap ve İngiliz atları ile ithal edilecek safkan Arap ve İngiliz atlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) At: Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayı,

    b) At eşkal ve muayene raporu: Yurt içinde doğan tayın veya yurt dışından ithal edilen atın donu, eşkali, ırkı, ana babası, anasının tohumlanma tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren veteriner hekim raporunu,

    c) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./1. md.) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

    ç) Damızlık at: Bakanlıkça soy kütüğüne kaydedilmiş ve üye olunan uluslararası kuruluşlar tarafından kabul görmüş Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanmış atlardan Bakanlıkça yetiştirmede kullanılmasına izin verilmiş olan atı,

    d) Damızlık belgesi: Bakanlık tarafından damızlık at olarak kullanılması uygun görülen atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

    e) Don: Atların vücutlarını örten kıllara hakim olan veya bu kıllardan çoğunluğa yakın kısmının müşterek olarak gösterdiği rengi,

    f) Embriyo transferi: Sağlıklı ve yüksek verimli kısraklardan elde edilen embriyonun, taze veya dondurularak, uygun dönemdeki kısrakların döl yatağına uygun teknik ve hijyenik koşullarda aktarımını,

    g) Eşkal: Atın dış bakısında vücudun görünüşü ve üzerindeki şekil ile nişaneleri,

    ğ) ISBC: Uluslararası Stud Book Komitesini,

    h) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./1. md.) İl At Islah Komisyonu: İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü ile iki veteriner hekimden oluşan komisyonu,

    ı) Kan grubu veya DNA raporu: Atın kan veya dokusunun değişik tekniklerle yapılan analizi sonucunda genetik olarak ana babasına uygunluğunu belirten belgeyi,

    i) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./1. md.) Özel hara: Bakanlık tarafından belirlenen koşullara uygun olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından safkan Arap ve İngiliz atı yetiştirmek amacıyla kurulan at yetiştirme işletmesini,

    j) Pedigri: Soy kütüğüne kaydedilen safkan atların numara, isim, orijin, ırk, don, eşkal, cinsiyet, doğum tarihi, yetiştiricisi, sahibi, koruyucu aşılamaları, sağlık testleri ile diğer bilgileri ihtiva eden atın kimlik belgesini,

    k) Safkan Arap Atı Soy Kütüğü: Safkan Arap atlarına ilişkin pedigrilerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplandığı veri tabanını,

    l) Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü: Safkan İngiliz atlarına ilişkin pedigrilerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplandığı veri tabanını,

    m) Soy kütüğü: Pedigrinin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplandığı veri tabanını,

    n) Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan aygırlardan belirli yöntemlerle alınan ejakülatların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra taze veya dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

    o) Suni tohumlama: Spermanın, dişi hayvanların genital kanallarına uygun tohumlama zamanında, tekniğine uygun olarak hijyenik koşullarda nakledilmesini,

    ö) Taşra kuruluşu: Bakanlık merkez teşkilatı dışındaki kurum veya kuruluşları,

    p) Tohumlama belgesi: Tohumlanan kısrağın adı, damızlık belge numarası, sahibinin adı, tohumlanma şekli ve tarihi ile tohumlamada kullanılan aygırın adı, damızlık belge numarası ve diğer bilgileri ihtiva eden belgeyi,

    r) Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı (Stud Book): Üye olunan uluslararası kuruluşlarca kuralları belirlenen, yayımlanması istenilen ve bu kuruluşlarca kabul görmüş atların bilgilerinin yazılı olduğu ve belirli zaman aralıklarıyla yayımlanan uluslararası kitabı,

    s) Uzman heyet: At yetiştiriciliği konusunda uzmanlık belgesi veya akademik çalışması bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az beş yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış en az üç veteriner hekimden oluşan komisyonu,

    ş) Üye olunan uluslararası kuruluşlar: At yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili Türkiye'nin üyesi olduğu WAHO "World Arabian Horse Organization", IFHA "International Federation of Horseracing Authorities", IFAHR "International Federation of Arabian Horse Racing Authorities", IROA "International Racehorse Owner's Associations", ISAG "International Society for Animal Genetics" ve AORC "Association of Official Racing Chemist" gibi uluslararası kuruluşları,

    t) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler tertip etme yetkisi devredilen teşekkülü,

    u) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./1. md.) Yarış Otoritesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

    ü) Yetiştirici: Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan özel veya tüzel kişileri,

    v) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./1. md.) Yüksek Komiserler Kurulu: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: At Islahı

    Islah çalışması

    Madde 5 - (1) Bakanlık at sağlığı ile at ıslahı ve refahını korumak ve sağlamak, atların gen kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, damızlık amaçlı atların yetiştirilmesi, kayıt altına alınması, ön soy kütüğü ve soy kütüklerinin oluşturulması ve belgelendirilmesi, damızlık at yetiştiricileri ve damızlık atlar ile ilgili kayıtların tutulması, damızlık atların ve üreme ürünlerinin genetik özelliklerinin değerlendirilmesi, performanslarının izlenmesi ve sağlık şartları ile hayvan gen kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, Türkiye soy kütüklerine kayıtlı ve pedigrili safkan Arap ve İngiliz ana ve babadan Türkiye'de doğan taylar ile yabancı ülkelerden ithal edilen safkan Arap ve safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydedilmesi ile ilgili tedbirler almaya yetkilidir. Bakanlık, söz konusu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Yarış Müessesesine devredebilir.

    Damızlık belgesi

    Madde 6 - (1) Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlardan damızlık belgesi verilecek aygır ve kısrakların damızlık belgeleri, il müdürlüklerince hazırlanarak tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

    (2) Damızlık belgesi alacak olan aygır ve kısraklarda aranacak koşu performans şartları aşağıda belirtilmiştir:

    a) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./2. md.) Aygırlardan: Kendisinin en az Kv8, Kv9, Kv10, Kv23, Kv24, Kv25 koşularını kazanmış olması veya Grup A2, A3 koşularında tabela 1, 2, 3, 4 yapmış olması veya babası veya babasının Grup A2, A3 koşusu kazanmış en az bir tayının olması veya anasının bu bentte sayılan derecelerden birini yapmış bir tayının olması,

    b) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./2. md.) Kısraklardan: Kendisinin en az Şart 3, Şart 4, Şart 5, Kv6, Kv7, Kv8, Kv9, Şart 12, Handikap13, Handikap14, Handikap15, Handikap16, Handikap17, Kv18, Kv21, Kv22, Kv23, Kv24, Kv25, A2, A3 koşularında bir birincilik veya Grup yarışlarında tabela 1, 2, 3, 4 yapmış olması veya babası veya babasının Grup A2, A3 koşuları kazanmış en az bir tayının olması veya anasının bu bentte sayılan derecelerden birini yapmış bir tayının olması,

    zorunludur.

    (3) İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgelerinden; Bakanlıkça oluşturulacak uzman heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, safkan Arap atlarında eşkal muayenesinin uzman heyet tarafından yapılıp yapılmadığı, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları ve soy kütüğü ve Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler tasdik edilir. Daha önce uzman heyet tarafından muayeneleri yapılarak pedigrileri iptal edilen atlar ve yakın akrabaları ile yine damızlık belgelerini inceleyen komisyon tarafından gerekli görülen veya hakkında şikayet olan atlar Bakanlıkça oluşturulan uzman heyet tarafından incelenir, gerektiğinde muayene edilir ve uygun görülmeyenlerin damızlık belgeleri iptal edilir. Damızlık belgesi verilmesi, verilmemesi ve verilmiş bulunan damızlık belgelerinin iptali, Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Bakanlığın onayı ile kesinleşir. Bakanlık damızlık belgesi verip vermemekte serbesttir.

    (4) Damızlık belgesi verilen atlardan doğan taylardan, uzman heyet tarafından yapılan muayene sonucu pedigrileri iptal edilenlerin ana ve babaları da gerektiğinde yeniden muayeneye tabi tutulurlar. Muayene sonucunda bu tayın ana ve babalarının da damızlık belgeleri iptal edilebilir.

    (5) Damızlık belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen ve isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.

    (6) (Değişik fıkra: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./2. md.) Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen ve isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları halinde vizeleri, il müdürlükleri tarafından yapılır ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Vize ile ilgili sorumluluklarını süresi içerisinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata göre gerekli işlemler tesis edilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir. Bu atların taylarına pedigri verilmez. Damızlık kısrakların damızlık belgesi verilen ilde yıllık vizelerinin yapılması esastır. Başka bir ile transferi halinde kayıtlı olduğu ilden kaydının da transfer olduğu ile yapılması gereklidir.

    (7) Soy kütüğüne kayıtlı ve damızlık belgesi almış olup, Bakanlıkça sağlık nedeni ile veya sahibinin talebi üzerine damızlık belgesi iptal edilen atların damızlık belgesinin iptal edildiği tarihten sonraki tohumlamalarından doğan tayların soy kütüğüne kaydı yapılmaz.

    (8) Soy kütüğüne kaydedilip damızlık belgesi ya da pedigrisi verilen atların, lüzum görüldüğünde Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyet tarafından kan grubu veya DNA testleri ile ana baba doğrulaması ve morfolojik yönden muayeneleri yapılabilir. Test ve muayeneler neticesinde, safkan olmadıkları tespit edilenlerin ve yavrularının soy kütüğü kayıtları iptal edilir ve pedigrileri geri alınır. Bu hayvanlardan doğacak yavrulara damızlık belgesi ya da pedigri verilmez. Pedigrileri ve soy kütüğü kaydı iptal edilen taylar ile damızlık belgeleri iptal edilen aygır ve kısrak sahipleri herhangi bir zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz, tazminat talep edemez.

    (9) Soy kütüğüne kayıtlı olsa bile damızlık belgesi verilmemiş ana veya babanın tayları soy kütüğüne kaydedilmez. Damızlık belgesi iptal edilen atların soy kütüğü kaydına not düşülür ve bu atlara tekrar damızlık belgesi verilmez.

    (10) Yurt dışından gebe olarak ithal edilen kısrakların, yalnızca bu gebelikten doğan taylarının tescilinde ana ve babasının damızlık belgesini alma şartı aranmaz.

    (11) Ülkemiz soy kütüğüne kayıtlı ve damızlık belgesi olan kısraklar, yurt dışındaki aygırla tohumlandığı takdirde, doğan tayın tescilinde babasının damızlık belgesini alma şartı aranmaz.

    (12) Kalıtsal kusurları bulunan, kendi ırkının özelliğini göstermeyen veya sapma gösteren kısrak, aygır veya tayların pedigrileri ve damızlık belgeleri iptal edilir ve soy kütüğünden kayıtları silinir.

    Tohumlama belgesi

    Madde 7 - (1) Tohumlama belgeleri, tohumlama istasyonunda görevli veteriner hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek imzalanır.

    a) Damızlık aygır sahipleri veya tohumlama istasyonunun sorumlusu tarafından, tohumlama yapılan kısraklara ait tohumlama belgelerinin birer nüshası bir dilekçe veya yazı ekinde toplu olarak o yılın Eylül ayı sonuna kadar il müdürlüğüne teslim edilir.

    b) Tohumlama belgesinin bir nüshası tescil belgelerine eklenmek üzere kısrak sahibine verilir.

    c) Tohumlama belgesinin üçüncü nüshası tohumlama istasyonunda muhafaza edilir.

    ç) İl müdürlüklerine verilen tohumlama belgeleri en geç yedi gün içinde bağlı olunan Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma Ofisine gönderilir.

    d) Safkan Arap atlarının tohumlama şekli tohumlama belgesi üzerinde belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tescil ve Soy Kütüğüne Kayıt

    Tescil işlemleri

    Madde 8 - (1) İllerde tescil ile ilgili işlemler il müdürlüğü hayvan sağlığı (Ek ibare: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./3. md.) , yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğü tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah Komisyonu tarafından düzenlenir.

    (2) Tescil işlemi için bu Yönetmelikte belirtilen ve at sahipleri veya temsilcileri tarafından verilmesi gereken evraklarla birlikte, atların bulunduğu il müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat edilmesi şarttır.

    (3) Tescili yapılacak atların muayeneleri, il müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah Komisyonunun, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde belirlenecek yolluk ve zaruri masrafların at sahibi tarafından illerde Muhasebe Müdürlüğü, ilçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.

    (4) Türkiye'de doğan veya ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya vekilinin; dilekçe, tohumlama belgesi, DNA muayenesi için yatırılması gereken laboratuvar ücretinin yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon kararı ve tayın usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.

    (5) Müracaat süreleri, Türkiye soy kütüklerine kayıtlı ve pedigrili safkan Arap veya İngiliz ana ve babadan Türkiye'de doğan kendi ırk vasıflarını haiz tayların, doğum gününden itibaren üç ay içinde; yabancı ülkelerden ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların gümrük girişlerinden itibaren iki ay içinde ve gümrükte satılan atlar için satış tarihinden itibaren bir aydır. Bu süreler içinde bu maddede belirtilen belgelerle birlikte müracaatı yapılmamış tayların sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca cezai işlem tesis edilerek tayları kaydedilir.

    (6) Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu kararı, il müdürü tarafından onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.

    (7) Türkiye'de doğan tayların veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için yasal süresinde il veya ilçe müdürlüğüne başvurarak atların DNA raporu için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur. İl müdürlüklerince ana baba doğrulanma testi için gönderilen numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı genetik laboratuvarınca tahlil edilerek DNA raporu düzenlenir.

    (8) Genetik laboratuvarı kan DNA Netice Raporunu Bakanlık ve il müdürlüğüne, DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.

    Soy kütüğüne kaydedilebilecek atlar ve mikroçip uygulaması

    Madde 9 - (1) Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pedigrili safkan ana ve babanın Türkiye'de doğmuş ve kendi ırk vasıflarını haiz safkan Arap ve İngiliz atları ile Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kayıt otoritelerince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kaydedilir.

    (2) Soy kütüklerine kaydedilmemiş ana ve babaların tayları, DNA analizi ile şecere kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, damızlık belgesi almamış ana babanın tayları, kendi ırk vasıflarını genetik veya morfolojik olarak göstermeyen taylar veya ırkının göstermesi gereken gelişmeyi gösteremeyen taylar soy kütüklerine kaydedilmez, herhangi bir şekilde kaydedilmiş ise kayıtları silinir. Soy kütüğüne kaydedilmiş olan atların, yukarıda sayılan halleri sonradan tespit edildiği takdirde dahi, bu atların soy kütüğünden kayıtları silinerek pedigrileri iptal edilir.

    (3) Türkiye'de doğan safkan Arap ve İngiliz taylara Bakanlıkça usul ve esasları belirlenen mikroçip uygulamasına uyulması zorunludur. 2006 yılı ve sonrası Türkiye'de doğan ve doğacak taylardan mikroçip uygulamasına riayet etmeyen safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kaydedilmez. Mikroçip uygulaması kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veteriner hekimler tarafından yerine getirilir. Uygulamaya konu mikroçipin numarası eşkal ve muayene raporuna yazılır.

    İthal edilen atların soy kütüğüne kaydı

    Madde 10 - (1) Türkiye'ye gebe olarak ithal edilen safkan Arap veya İngiliz kısraklarından Türkiye'ye geldikten sonra doğan tayların soy kütüklerine kaydedilebilmeleri için, kısrağın kendi ırkı aygırdan tohumlanmış olduğunu gösterir tohumlamanın yapıldığı memleketin yetkili mercilerince tasdik edilmiş tohumlama belgesi, suni tohumlama sonucu doğmuş ise ayrıca suni tohumlama izin belgesinin ve Bakanlıkça talep edilen diğer belgelerin ibrazı gerekir.

    (2) Türkiye'ye gebe olarak ithal edilen ve karantina süresi içinde herhangi bir sebeple mahrecine iade edilen veya transit geçişine izin verilen kısraklardan doğan taylara, il müdürlüklerine gerekli evraklar ile sahipleri tarafından müracaatları halinde tescil ile ilgili belgeler Bakanlığa gönderilir ve tayın soy kütüğüne kaydı yapılır. Ancak kaydedilen bu taylar Türkiye'ye kesin ithalatı gerçekleşmediği için Türkiye'de doğan ve ithal edilmiş atların haklarından yararlanamaz.

    İthal edilecek İngiliz atlarda aranan nitelikler

    Madde 11 - (1) İthal edilecek İngiliz atların taşımaları gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) İthal edilecek atlar İngiliz atı ırk vasıflarını gösterecektir.

    b) İthal edilecek atın; kendisi veya ana ve babasının ISBC tarafından kabul edilen Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanmış olması gerekir.

    c) İthal edilen atın kalıtsal kusurları bulunmayacaktır.

    ç) İthal edilen aygırlar infertil olmayacaktır. Bu husus sperma muayene raporu ile tevsik edilecek veya fertilite yönünden sigorta edilmiş olacaktır.

    d) İthal edilecek at namzet aygır ise sekiz yaşından, denenmiş aygır ise on altı yaşından büyük olmayacak ve ileriki yaşından gün almamış olacaktır. Ancak, kendisi veya en az iki yavrusu Grup 1 / Grade 1 kazanmış aygırlarda yaş tahdidi aranmaz.

    e) İthal edilecek at kısrak ise on dört yaşından büyük olmayacak ve ileriki yaşından gün almamış olacaktır. Ancak, kendisi veya yavrusu Grup 1 / Grade 1, Grup 2 / Grade 2 veya Grup 3 / Grade 3 koşusu kazanmış kısraklarda yaş şartı aranmaz.

    f) İthal edilecek at tay ise tayın, anasının yanında süttay iken veya doğduğu yıl içinde ithal edilmiş olması zorunludur.

    g) İthal edilecek atın yaşı; gün, ay, yıl olarak hesaplanır.

    İthal edilecek İngiliz atlarda aranan koşu performans şartları ve nitelikleri

    Madde 12 - (1) İthal edilecek İngiliz aygır, kısrak ve taylara ait koşu performans şartları ve aranacak nitelikler aşağıda gösterilmiştir.

    (2) İthal edilecek aygırların en az,

    a) Bir Grup 1 / Grade 1 koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

    b) Bir Grup 2 / Grade 2 koşu kazanmış olması veya,

    c) İki Grup 3 / Grade 3 koşu kazanmış olması veya,

    ç) Yukarıda belirtilen performanslardan birini yapmış en az iki tayının bulunması,

    zorunludur.

    (3) İthal edilecek damızlık kısrakların;

    a) En az, bir Listed / Stakes koşu kazanmış olması veya,

    b) Grup / Grade koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

    c) Bu performanslardan birini yapmış bir tayının olması,

    zorunludur.

    (4) İthal edilecek damızlık kısrağın, üçüncü fıkrada belirtilen şartlara uyması kaydı ile babasının en az,

    a) Bir Grup 1 / Grade 1 koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

    b) Bir Grup 2 / Grade 2 koşu kazanmış olması veya,

    c) İki Grup 3 / Grade 3 koşu kazanmış olması veya,

    ç) Yukarıdaki belirtilen performanslardan birini yapmış en az bir tayının bulunması,

    zorunludur.

    (5) İthal edilecek kısrağın, üçüncü fıkrada belirtilen şartlara uymaması halinde, dördüncü fıkrada belirtilen şartlardan en az birine uyması kaydı ile anasının en az,

    a) Bir Grup / Grade koşusunda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

    b) İki Listed / Stakes koşu kazanmış olması veya,

    c) Yukarda belirtilen performanslardan birini yapmış bir tayının olması,

    zorunludur.

    (6) İthal edilecek kısrak gebe veya taylı ise:

    a) İthal edilecek gebe kısrağın bu Yönetmeliğe uygun olmasının yanı sıra, karnındaki tayın babasının, ikinci fıkrada belirtilen niteliklerden birine sahip olması zorunludur.

    b) İthal edilecek kısrağın bu Yönetmeliğe uygun olmasının yanı sıra, yabancı ülkelerde tay doğmadan satın alınan kısraktan doğan, Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı sertifikasında Türk yetiştiricisinin ismi yetiştirici sütununa yazılmış veya tayın doğumundan önce anasının satın alındığının o ülkenin yetkili birimince belgelenmesi halinde, yanındaki tayın babasının, ikinci fıkrada belirtilen niteliklerden birine sahip olması ve bu tayın doğduğu yıl içerisinde ithal edilmesi zorunludur.

    c) Tayın doğumundan sonra yurt dışından satın alınan kısraktan doğan tayın, anası ile birlikte ithali halinde, tayın, yedinci fıkrada belirtilen şartlara uyması zorunludur.

    (7) İthal edilecek tayların doğdukları yıl içinde ithal edilmiş olması şartıyla;

    a) Tayın babasının en az,

    1) Bir Grup 1/Grade 1 koşu kazanmış olması veya,

    2) İki Grup 2/Grade 2 koşu kazanmış olması veya,

    3) Üç Grup 3/Grade 3 koşu kazanmış olması veya,

    4) Yukarda belirtilen performanslardan birini yapmış en az üç tayının bulunması,

    zorunludur.

    b) Tayın anasının en az,

    1) Bir Grup 1/Grade 1 koşuda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

    2) Bir Grup 2/Grade 2 koşusunda ilk iki dereceye girmiş olması veya,

    3) Bir Grup 3/Grade 3 koşu kazanmış olması veya,

    4) Söz konusu tayın anasının yukarıda belirtilen performanslardan birini yapmış bir tayının olması,

    zorunludur.

    İthal edilecek İngiliz atlara ilişkin diğer hükümler

    Madde 13 - (1) İthal edilecek İngiliz atlarda aranacak diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

    a) Türk soy kütüğüne kayıtlı olup aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklara aşım yapacak olan aygırların, 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan en az birine uyması gerekir. Bu kısrakların Türkiye'ye tekrar ithalinde başkaca şart aranmaz.

    b) Türk soy kütüğüne kayıtlı kısrakların yurtdışındaki aygırla aşımı sonucu yurt dışında doğan taylarının ithalinde, tayın 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan en az birine uyması şartı aranır.

    c) Türk soy kütüğüne kayıtlı ve Türkiye'deki aygırlardan gebe kısrakların yurt dışında doğan taylarının ithalinde yukarda belirtilen şartlardan hiçbiri aranmaz. (Ek cümle: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./4. md.) Türk soy kütüğüne kayıtlı ve Türkiye'deki aygırlardan gebe kısrakların yurt dışında doğan taylarının ithalinde kısrağın ölmesi halinde taylar yalnız getirilir.

    ç) Türk soy kütüğüne kayıtlı ihraç edilen atların yeniden ithal edilmeleri durumunda yukarıda belirtilen şartlardan hiçbiri aranmaz.

    d) İthal edilecek atlarda aranılacak sağlık şartları, Bakanlık tarafından belirlenir.

    e) At ithalatı için Bakanlıktan kontrol belgesi alınması şarttır. Ancak yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen hayvanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbaşkanına, Başbakanına veya Bakanlığına hediye edilen hayvanlar, ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumları ile bilimsel araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri için, Bakanlık tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi şartı aranmaz.

    f) Yurt dışından aşım yapmak üzere geçici olarak ithal edilen aygırlarda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

    g) Yabancı ülkelerin Devlet Başkanı, Kralı, Kraliçesi, Başbakanı veya Bakanı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbaşkanına, Başbakanına veya Bakanlığına hediye olarak verilen İngiliz atların, sağlık ve Türk soy kütüğüne kayıtları yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile damızlık olarak kullanımına izin verilir.

    İthal edilecek safkan Arap atlarda aranan nitelikler

    Madde 14 - (1) İthal edilecek safkan Arap atlara ait genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

    a) İthal edilecek atlar, safkan Arap atı ırk vasıflarını gösterecektir.

    b) İthal edilecek atın; kendisi veya ana ve babasının WAHO tarafından kabul edilen Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanmış ve kan grubu ve DNA analizi ile ana baba doğrulaması yapılmış olması (Ek ibare: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./5. md.) ve 2011 yılı itibarıyla en az 4 jenerasyonunun belli olması gerekir.

    c) İthal edilecek atın kalıtsal kusurları bulunmayacaktır.

    ç) İthal edilecek aygırlar infertil olmayacaktır. Bu husus sperma muayene raporu ile tevsik edilecek veya fertilite yönünden sigorta edilmiş olacaktır.

    d) İthal edilecek namzet aygırlar sekiz yaşından, denenmiş aygırlar on dört yaşından büyük olmayacak ve ileriki yaşından gün almamış olacaktır.

    e) İthal edilecek at kısrak ise on iki yaşından büyük olmayacak ve ileriki yaşından gün almamış olacaktır.

    f) Atın yaşı, gün, ay ve yıl olarak hesaplanır.

    g) İthal edilecek tayların doğduğu yıl içinde ithal edilmesi gerekir.

    İthal edilecek safkan Arap atlara ilişkin diğer hükümler

    Madde 15 - (1) İthal edilecek safkan Arap atlarda aranacak diğer hükümler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Türk soy kütüğüne kayıtlı atlardan satılmak veya koşmak üzere ihraç edilen atların yeniden ithal edilmeleri durumunda yukarda belirtilen şartlardan hiçbiri aranmaz.

    b) İthal edilecek atlarda aranılacak sağlık şartları, Bakanlık tarafından belirlenir.

    c) At ithalatı için Bakanlıktan kontrol belgesi alınması şarttır. Ancak yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen hayvanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbaşkanına, Başbakanına veya Bakanlığına hediye edilen hayvanlar, ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumları ile bilimsel araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri için, Bakanlık tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi şartı aranmaz.

    Tescil evraklarının gönderilmesi

    Madde 16 - (1) Müracaat tarihinden itibaren il müdürlükleri tarafından, at eşkal ve muayene raporu ve İl At Islahı Komisyonu kararı düzenlenerek at sahibinin müracaat tarihinden itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa gönderilmesi şarttır.

    (2) Hazırlanacak at eşkal ve muayene raporunda, atın donu, kartopu veya yıldız, akıtma, abraş, seki, en az üç adet servi, tırnakların beyaz veya alaca rengi ve benzeri en az beş nişanenin yazılması ve şekiller üzerine işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca atta hiçbir nişane bulunmaması halinde mutlaka en az beş tane servinin yerinin yazılması ve şekiller üzerine (x) işareti ile işaretlenmesi gerekmektedir.

    (3) Kamu kuruluşlarında doğan tayların her türlü tescil belgeleri, bu kuruluşlar tarafından düzenlenir. Tamamlanan tescil belgeleri, tayın doğum tarihinden itibaren en geç üç ay içinde; yabancı ülkelerden ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların gümrük girişlerinden itibaren iki ay içinde ve gümrükte satılan atlar için satış tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa gönderilir.

    Soy kütüğü kayıtlarında istenen belgeler

    Madde 17 - (1) Soy kütüğü kayıtlarında istenen belgeler:

    a) Türkiye'de doğan taylar için;

    1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren beyanı,

    2) At sahibinin resmi ve T.C. kimlik numarası beyanı,

    3) Anasının tohumlama belgesi,

    4) DNA netice raporu,

    5) Atın üç adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

    6) At eşkal ve muayene raporu,

    7) İl At Islahı Komisyon kararı,

    b) İthal atlar için;

    1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren beyanı,

    2) At sahibinin resmi ve T.C. kimlik numarası beyanı,

    3) Atın safkan Arap veya İngiliz olduğunu gösteren pedigrisi,

    4) DNA netice raporu,

    5) Atın yeni çekilmiş üç adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

    6) At eşkal ve muayene raporu,

    7) İl At Islahı Komisyon kararı,

    8) İthal edilen ülkenin gönderdiği Eksport Sertifikası,

    9) Atın ismi yazılı ve onaylı Gümrük Giriş Beyannamesi,

    10) Suni tohumlamadan doğan safkan Arap taylar için aygırın suni tohumlama izin belgesi,

    11) Gümrük idarelerince satılan atlar için gümrük satış belgesi,

    12) (Ek bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./6. md.) Yıllık damızlık vizeleri,

    istenir.

    Soy kütüğü tutulması ve uluslararası soy kütüğü kitabı yayınlanması

    Madde 18 - (1) Türkiye'de doğan veya yurt dışından getirilen safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 5996 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Bakanlıkça tutulur. Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak yayınlanır. Uluslararası Soy Kütüğü Kitabının yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası, doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler ve diğer bilgi ve belgeler yayınlanabilir. Bu hizmetlerin giderleri yarış gelirlerinden karşılanır.

    (2) Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı, Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk soy kütüğünde yayınlanıp kayıt numarası almış ve üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanmış atların yavruları Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanır.

    (3) Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlarından Türk soy kütüğünde yayınlanmayarak kayıt numarası almayan atların yavruları, Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında yayınlanmaz.

    Soy kütüklerine kaydedilecek atlara isim verilmesi

    Madde 19 - (1) Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi zorunludur.

    (2) Safkan Arap atlarında ata verilecek ismin tescil belgeleriyle birlikte yazılarak Bakanlığa gönderilmesi mecburîdir. Safkan Arap atları isimsiz olarak tescil edilemez.

    (3) Verilecek isimler, boşluklar dahil safkan Arap atlarında yirmi yedi harf, İngiliz atlarında on sekiz harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.

    (4) İsim verilirken;

    a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış,

    b) Kullanılma hakkı mahfuz olan,

    c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan,

    ç) Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen,

    d) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin adları olan,

    isimlerin kullanılmamasına dikkat edilir.

    (5) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden beş yıldan önce kullanılamaz.

    (6) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.

    (7) İthal atların isimlerinin, yukarıda belirtilen şartlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, isimlerin kayıtlı olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak Bakanlıkça isimleri değiştirilebilir.

    Pedigri

    Madde 20 - (1) Soy kütüklerine kayıtları yapılan atların pedigrileri, il müdürlüklerince sahiplerine verilmek üzere Bakanlıkça ilgili valiliğe gönderilir. Pedigriler, Bakanlığın her yıl belirleyeceği ücretin Yarış Müessesesine yatırıldığına dair makbuz mukabilinde at sahibi veya yetkili vekiline teslim edilir.

    Kaybından dolayı pedigri düzenlenmesi

    Madde 21 - (1) Soy kütüğüne kayıtlı atların pedigrileri kaybolduğunda atın sahibi illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüklerine yeni pedigri çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.

    a) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren beyanı,

    b) At Eşkâl ve Muayene Raporu,

    c) İl At Islah Komisyon kararı,

    ç) Atın yeni çekilmiş iki adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

    d) Gerektiğinde DNA raporu.

    Tayların don değişikliklerinin kaydı

    Madde 22 - (1) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için tayın doğumundan sonraki otuz altıncı aydan itibaren on iki ay içinde illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorundadır. Don değişikliği için zamanında müracaat etmeyen at sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş bin dört yüz TL para cezası verilir (Değişik ibare: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./7. md.) , para cezasını yatırmadığı takdirde atın soy kütüğü kaydı silinerek pedigrileri iptal edilir.

    (2) Don değişikliği yapılacak atlar için aşağıdaki belgeler istenir.

    a) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren beyanı,

    b) At eşkal ve muayene raporu,

    c) İl At Islah Komisyon kararı,

    ç) Atın yeni çekilmiş üç adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

    d) Atın pedigrisi,

    e) Gerektiğinde DNA raporu.

    Sahip değiştirme işlemleri

    Madde 23 - (1) Sahip değişikliklerinde;

    a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pedigriye en geç bir ay içinde işletilmesi için müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pedigrisi ile birlikte illerde il müdürlüklerine, ilçelerde ilçe müdürlüklerine veya yarış müessesesine yeni sahibi tarafından müracaat edilmesi zorunludur. Sahip değişikliği için zamanında müracaat etmeyen at sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş bin dört yüz TL para cezası verilir ve atın soy kütüğü kaydı silinerek pedigrileri iptal edilir.

    b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilâmı suretinin de gönderilmesi şarttır.

    c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilâm tarihinden itibaren başlar.

    Sahip değişikliğinde istenecek belgeler

    Madde 24 - (1) Sahip değişikliğinde aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmî tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve T.C. kimlik numarasının eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilâmı ve benzeri satış evrakları veya resmî makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve satanın, alıp sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,

    b) Atın pedigrisi.

    İhracat

    Madde 25 - (1) Pedigrileri bulunan ihraç edilmek istenen atların, yurtdışına çıkarılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünden izin alınması zorunludur. İhraç izni verilen atlara mikroçip uygulandıktan sonra, eşkal muayene raporu, DNA raporu ve pedigrisinin Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğüne gönderilir. Ayrıca, ihraç edilecek atlara "İhracat Sertifikası" düzenlenebilmesi için ihracatçı kişi veya kuruluşlar tarafından yine Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğüne, ihracat tarihinden itibaren bir ay içerisinde "Gümrük Çıkış Beyannamesi" ile ihraç edilen atların isimleri bildirilir.

    (2) Safkan Arap ve İngiliz atlardan geçici ihracatı yapılacak atların ihracından önce atın pedigrisi ile bir fotoğrafının Bakanlığa gönderilmesi ve Bakanlıkça düzenlenecek geçici ihracat belgesi ile birlikte gideceği ülkeye gönderilmesi gerekir.

    Ölen atlar hakkında yapılacak işlemler

    Madde 26 - (1) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde, ata ait pedigri ve varsa damızlık belgesi illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Ölen ata ait gerekli işlemler yapıldıktan sonra pedigri Bakanlığa gönderilir.

    (2) Yirmi beş yaşını kayden dolduran bütün atların her yılın başında yaşadığının bildirilmesi şarttır. Aksi takdirde söz konusu at ölü kabul edilir ve pedigrisi iptal edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Safkan Atlarda Irkın Korunması

    Tayların muayenesi

    Madde 27 - (1) Soy kütüklerine kaydedilip pedigrisi verilmiş atların görülen lüzum üzerine her zaman Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyet tarafından kan grubu ve DNA raporu da dikkate alınarak, genetik ve morfolojik muayeneleri yapılabilir.

    (2) Muayene neticesinde, safkan olmadıkları, DNA yönünden ana babaya uygunluk göstermediği, kan grubu ve DNA yönünden ana babaya uygunluk gösterse dahi morfolojik olarak kendi ırk vasıflarını göstermediği, kalıtsal kusur bulunduğu tespit edilenlerin veya kendi ırkının gelişmesini göstermeyenlerin soy kütüğü kayıtları iptal edilir ve pedigrileri geri alınır. Bu atların taylarına pedigri verilmez, pedigri verilmiş ise pedigrileri iptal edilir ve soy kütüğünden kaydı silinir. Tespite ilişkin karar, Yüksek Komiserler Kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı ile kesinleşir. Pedigrileri ve soy kütüğü kaydı iptal edilen taylar ile damızlık belgeleri iptal edilen aygır ve kısrak sahipleri herhangi bir zarar veya ziyan iddiasında bulunamaz veya tazminat talep edemez.

    (3) Bu madde kapsamında muayene yapılacağı on beş gün önceden hipodromlarda ilan tahtasına asılmak suretiyle ve resmî programlara yazılarak ilân edilir. Bu ilan ile tebligat yapılmış sayılır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapıldığı tutanakla tespit edilir. Muayeneler Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyet tarafından ilan edilen yerlerde yapılır. Görevli heyetin ücret, ulaşım ve diğer zaruri masrafları yarış gelirlerinden karşılanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Pedigriye yapıştırılacak fotoğraf

    Madde 28 - (1) Soy kütüklerine ve pedigriye yapıştırılacak fotoğraflar 9x12 cm ebadında ve atın sol tarafından baş hafif sola dönük alın ve dört ayağı ile tırnakları dahil görülecek şekilde yatay şekilde çekilir.

    Kayıt defteri

    Madde 29 - (1) İl müdürlüklerinde, pedigri verilen safkan Arap ve İngiliz atlarına mahsus, Bakanlıkça gönderilen defterler ayrı ayrı tutulur.

    Atın menşei

    Madde 30 - (1) Bir atın menşei olarak yurt içinde doğanlar için doğduğu il, yurt dışında doğanlar için doğduğu ülke esas alınır.

    Atın yetiştiricisi

    Madde 31 - (1) Bir atın yetiştiricisi o atın doğumu esnasında anasına sahip olan kişidir. Yetiştiricilik hakkı hiçbir şekilde devredilemez.

    ALTINCI BÖLÜM: Tohumlama

    Tohumlamada kullanılacak aygırlarda aranan nitelikler

    Madde 32 - (1) Yurt dışından tohumlama için gelen yabancı menşeli aygırların tohumlamada kullanılabilmesi için at ithalatında aranan şartlara uygun olması ve tohumlama yapılabilmesi için Bakanlıktan önceden izin alınması şartı aranır.

    (2) Safkan İngiliz atlarında suni tohumlama yapılamaz.

    (3) Safkan Arap atlarında;

    a) Suni tohumlamada kullanılacak aygırlar için aygırın bu amaçla kullanılacağına dair Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

    b) Suni tohumlama, veteriner hekimlerce yapılır ve tohumlama belgesi, suni tohumlamayı yapan veteriner hekimce doldurularak imzalanır.

    c) Suni tohumlama ve embriyo transferlerinde kullanılacak dondurulmuş sperma ve embriyonun alındığı atlar için, önceden Bakanlığın belirlediği hastalıklar yönünden salim olduğunu gösterir raporun verilmesi zorunludur.

    Sperma ve embriyo ihracı

    Madde 33 - (1) Türkiye soy kütüklerine kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atları ile bunların sperma ve embriyolarının ihracı Bakanlık iznine tabi olup ihraçla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Özel Haralar

    Veteriner hekim çalıştırılması ve yükümlülükler

    Madde 34 - (1) Özel haralarda;

    a) (Değişik bent: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./9. md.) Haralarda at yetiştirme, tohumlama ve kayıt tutma hizmetleri için sorumlu bir veteriner hekim bulundurulması zorunludur.

    b) Yetiştirme ve tohumlama hizmetleri; sorumlu veteriner hekimin kontrolü altında yürütülür. Yetiştirme kayıtları ve tohumlama belgesi, Bakanlık talimatlarına göre veteriner hekim tarafından tutulur ve düzenlenir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: İdari Yaptırımlar

    Muayene ettirmeme ve belgesiz damızlıkta kullanma

    Madde 35 - (1) Suni ve tabii tohumlamada kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına yönetmeliklerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu Yönetmelik gereğince belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri uygulanır.

    Evrakta tahrifat

    Madde 36 - (1) Düzenlenen evraklardan;

    a) Safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğüne kaydedilmesi için bu Yönetmeliğe göre verilmesi gereken evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar hakkında, 5996 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uygulanır ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    b) Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar hakkında, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükümleri uygulanır, söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir, pedigrileri iptal edilerek geri alınır.

    c) 6 ncı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yapılan muayeneler sonucunda ana baba doğrulaması ve morfolojik yönden muayenelerinde safkan olmadıkları tespit edilen atların pedigrileri iptal edilir ve sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yüz sekiz bin TL para cezası verilir ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Amaç dışı kullanma, don ve sahip değişikliğini bildirmeme

    Madde 37 - (1) Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlarının ölmeleri halinde pedigrilerini 5996 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen at sahipleri hakkında, aynı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş bin dörtyüz TL para cezası verilir.

    Kaybolduğu bildirilen pedigrinin kullanılması

    Madde 38 - (1) Pedigrinin kaybından dolayı düzenlenen yeni pedigrinin verilmesinden sonra orijinal pedigri bulunacak olursa bu pedigri geçersiz sayılır ve gerekli işlemlerin yapılması için derhal Bakanlığa gönderilir. Kayıp pedigri kullananlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Yasaklar

    Madde 39 - (1) Damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan ve yetiştirmede kullanılan atlar, damızlık özelliğini sürdürdüğü sürece amacı dışında kullanılamaz. Amacı dışında kullanıldıkları tespit edilenlerin damızlık belgeleri iptal edilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 40 - (1) 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yetiştirmede kullanılması düşünülmeyen kısraklar

    Geçici Madde 1 - (1) (Değişik ibare: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./10. md.) 30/6/2012 tarihine kadar, damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan ve yetiştirmede kullanılması düşünülmeyen kısraklar, Yarış Müessesesi ve Yüksek Komiserler Kurulu tarafından ortak olarak oluşturulan komisyon marifetiyle üç bin TL bedelle satın alınır. Bu kısrakların pedigrileri iptal edilerek ortak komisyon tarafından belirlenen yerlere veya kişilere bedelsiz olarak tahsis edilir. Satın alınan bu kısrakların bedelleri yarış gelirlerinden karşılanır.

    Yürürlük

    Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 42 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: 29/02/2012 - 28219 S.R.G. Yön./11. md.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar