BİTKİ KARANTİNASI İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ

    Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 21/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27912

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bitki karantinası hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerinde, inspektör olarak görevlendirilecek teknik personelin; seçimi, teklifi, eğitimi, sınavı, adaylık süreçleri ile görev, yetki, sorumluluk, çalışma ve görevlendirme süresinin sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bitki karantinası hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerinde, inspektör ve inspektör adayı olarak görev yapan teknik personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Ahşap ambalaj malzemesi: Ambalaj destek malzemesi dâhil bir malın korunması ya da taşınmasında kullanılan, kâğıt ürünleri hariç ahşap veya ahşap ürünlerini,

    b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    c) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,

    ç) Bitki sağlık sertifikası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bu Yönetmelikte öngörülen bitki sağlığı şartlarına uygun olduğunu gösteren belgeyi,

    d) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş ve bitki tanımına girmeyen ürünleri,

    e) Eğitici inspektör: Eğitim alacak inspektör adayları ile inspektörlerin hizmet içi eğitimlerini vermek üzere Genel Müdürlükçe tespit edilerek eğitim-öğretim komisyonunda görevlendirilecek olan en az beş yıllık inspektörlük deneyimine sahip inspektörleri,

    f) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,

    g) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    ğ) Giriş: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine ve serbest bölgelere girişi, ithalatı ve transit işlemine tâbi tutulmasını,

    h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

    ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

    i) İnspektör: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkemize ve serbest bölgelere giriş, çıkış ve transit geçişi esnasında bitki sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisini,

    j) İthalat: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, serbest dolaşıma giriş rejimi, gümrük antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi prosedürlerine tâbi tutulmasını,

    k) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin kontrol altına alınmasını,

    l) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünü,

    m) Numune: Resmi kontrole tabi tutulacak belirlenmiş büyüklükteki bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerden alınan örneği,

    n) Resmî kontrol: İnspektörlerin verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri işlemleri,

    o) Transit: Serbest dolaşımda bulunmayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe sevkini,

    ö) Yeniden İhracat (Re-Export): Bir ülkeye ithal edilen ve o ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünler için uygulanan ihracatı,

    p) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn (ırk) veya biyotiplerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: İnspektör Adaylarına İlişkin Genel Hükümler

    Adayların nitelikleri

    Madde 5 - (1) İnspektör olarak görevlendirilecek adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır.

    a) Karantina müdürlüklerinin olduğu illerde zirai karantina müdürlüğünde, olmadığı illerde ise, il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak veya Çevre Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğünde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak görev yapıyor olmak,

    b) Ziraat mühendisleri için; ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmak,

    c) Bitki koruma bölümü dışındaki bitki koruma dersleri okutulan bölümlerden mezun olan ziraat mühendisleri için, zirai mücadele araştırma enstitüsü, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan diğer enstitüler, Genel Müdürlük, zirai karantina müdürlüğü, il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerinde zirai mücadele ve zirai karantina ile ilgili görevlerde en az iki yıl görev yapmış olmak,

    ç) Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) İngilizce dil sınavından son beş yıl içinde elli ve üzeri ya da uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından eşdeğer puan almış olmak veya Genel Müdürlükçe; Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek öğretim kurumları ya da yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılacak yabancı dil sınavından elli veya üzeri puan almış olmak.

    Adayların seçimi

    Madde 6 - (1) İnspektör adayları aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir.

    a) Müdürlük, ihtiyacına göre inspektör adaylarını seçer ve tespit ettiği inspektör adaylarının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Müracaat Formu'nu onaylayarak Genel Müdürlüğe teklif eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyduğunda Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünden inspektör yetiştirmek üzere orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi görevlendirmesini teklif eder.

    b) Aday bilgilerinin doğruluğundan teklifi yapan kurum müdürü veya adayın birim amiri sorumludur.

    c) Genel Müdürlükçe gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar inspektör yetiştirme kursuna çağrılır.

    İnspektör yetiştirme kursu, sınav ve inspektörlük yetkisi verilmesi

    Madde 7 - (1) İnspektör yetiştirme kursu, Genel Müdürlükçe belirlenen program dâhilinde ihtiyaca göre Müdürlüklerde düzenlenir. Kurslarda inspektör adaylarına, eğitici inspektörler ve konu uzmanları tarafından bir ay süreyle teorik ve pratik eğitimler verilir.

    (2) Bir aylık eğitim sonunda kursu düzenleyen müdürlüğün temsilcisinin de bulunduğu eğitici inspektörlerden oluşan en az üç kişilik sınav komisyonu tarafından, kursun son günü yazılı değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonuç tutanağı kursun düzenlendiği müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük inspektör adaylarının sınav sonuçlarını kurumlarına yazılı olarak bildirir. Değerlendirme sınavından, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar teorik ve pratik eğitimin verildiği kursu başarı ile tamamlamış sayılırlar. Adaylar, sırasıyla teorik ve pratik eğitimin tamamına Genel Müdürlükçe kabul edilen mazeretler dışında devam etmek zorundadırlar.

    (3) İnspektör yetiştirme kursu sonunda başarılı olan inspektör adayı, Müdürlüğün uygun göreceği en az beş yıllık deneyime sahip sorumlu inspektörün yanında bir ay süreyle kurumunda, kurumunda beş yıllık deneyimli inspektörün bulunmaması halinde, Genel Müdürlüğün uygun göreceği müdürlükte bir ay süreyle bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla imza yetkisi olmadan aday inspektör olarak görev yapar.

    (4) Müdürlük; aday inspektörlük süresi sonunda, sorumlu inspektörün hazırlayacağı İnspektör Adayı Değerlendirme Raporunu Genel Müdürlüğe gönderir. Raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe adaylara, İnspektörlük yetkisi ve kimlik kartı verilir. Raporun olumsuz olması halinde aday inspektörlük hakkını kaybeder.

    Hizmet içi eğitim ve kayıt defteri

    Madde 8 - (1) Sürekli olarak bir yıldan fazla fiilen inspektörlük görevi yapmayan inspektörler; Genel Müdürlüğün belirleyeceği bir Müdürlükte iki hafta süreyle hizmet içi eğitime tabi tutularak inspektörlük görevine devam ederler.

    (2) Her yıl, inspektörlere hizmet içi eğitim verilir. İnspektör hizmet içi eğitim süresi, programı, tarih ve yeri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. İnspektörlerin hizmet içi eğitimlere katılması Müdürlüklerince sağlanır.

    (3) Genel Müdürlükçe, inspektörlerin göreve başlama, nakil, eğitim, iptal, emeklilik ve istifa gibi bilgilerini içeren kayıtlar tutulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usulleri

    Yetki, sorumluluk ve çalışma usulleri

    Madde 9 - (1) İnspektör, Bakanlık adına resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır.

    (2) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrollerini ziraat mühendisi olan inspektörler, orman bitki ve bitkisel ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin resmi kontrollerini ziraat mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi olan inspektörler yapmaya yetkilidir.

    (3) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinde, diğer ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi için ürünlerin bitki karantinasına ilişkin mevzuata göre belge ve bitki sağlığı kontrollerini yapar, gerekli hallerde numune alarak ilgili birimlerde analiz ettirir. Bitki karantinasına ilişkin mevzuata uygun olması halinde giriş işlemlerinin başlatılmasını sağlar.

    (4) İnspektör, transit geçişi istenen bitki ve bitkisel ürünlerde, dış ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurda girişinin engellenmesi için ürünlerin bitki karantinasına ilişkin mevzuata göre belge ve gerektiğinde bitki sağlığı kontrollerini yapar. Bitki karantinasına ilişkin mevzuata uygun olması halinde geçiş izni verir. Transit geçişlerde, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmaların ülkeye yayılmasını önleyecek her türlü tedbiri alarak veya aldırarak nakil vasıtaları ile ambalajları kontrol eder.

    (5) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinin, bitki karantinasına ilişkin mevzuata uymaması halinde, iadesi veya imhası ile ilgili işlemleri yapar. Bitki karantinası yönünden transit geçiş ve üçüncü ülke şartlarını sağlayan ürünlere, ilgilinin talebi halinde uygun olan üçüncü ülkeye gönderilme işlemlerini uygular.

    (6) İnspektör, ihraç ve yeniden ihracat (Re-Export) edilmek istenen ürünlerde yaptığı kontroller sonucunda ürünün ilgili ülkenin bitki karantinası şartlarına uygun olması halinde, Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler. Gerek görülen hallerde ürünün fümigasyon, dezenfeksiyon ve ayıklama gibi belirli işlemlerden geçirilmesini sağladıktan sonra Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler.

    (7) İnspektör, ihraç edildikten sonra iade edilen ürünlerin ülkeye girişini sakıncalı gördüğü takdirde, teknik kabul gören bir yöntemle imhasına karar verir.

    (8) İnspektör, bitki karantinası ile ilgili görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak üzere; transit geçenler de dahil olmak üzere her türlü resmi, özel, kara, deniz ve hava vasıtalarına bitki ve bitkisel ürün yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere girebilir ve numune alabilir. İlgililer resmî kontroller sırasında gerekli olan her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

    (9) İnspektör, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, 5996 sayılı Kanunda ve bitki karantinası mevzuatında öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

    (10) İnspektörler, yaptıkları kontrol ve işlemlerden, düzenledikleri belgelerden bizzat sorumludurlar.

    (11) İnspektörün kontrol mahalline götürülmesi ve tekrar görev yerine getirilmeleri ürünün ilgilisi tarafından sağlanır. İnspektör; kontrolü yapılacak ürünün ilgilisinden, asgari kontrol şartları ile ilave güvenlik tedbirleri almasını talep edebilir.

    (12) Müdürlük, gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde inspektörleri görevlendirebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevin Sona Ermesi ve Yeniden Görevlendirme

    Görevin sona ermesi ve yeniden görevlendirilme

    Madde 10 - (1) İnspektörlerin; atama ve nakil yolu ile yer değiştirmeleri halinde, ayrılışlarından önce Müdürlükçe inspektör kimlik kartları alınarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Yeni görev yerlerinin inspektörlük görevinin fiilen yapıldığı birimlerden biri olması halinde Genel Müdürlükçe inspektör kimlik kartları yeniden kendilerine iade edilir.

    (2) İnspektörler fiilen ithalat ve ihracat işlemlerinin yürütüldüğü Müdürlük, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerine, yönetici olarak atanmaları durumunda da inspektörlük görevine devam edebilirler.

    (3) Emekliliğe ayrılanlar ile inspektörlerin kendi istekleriyle görevden ayrılmalarını talep etmeleri ve bu isteklerinin Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde inspektör kimlik kartları alınır ve inspektörlük yetkisi iptal edilir. Bu kişiler yeniden inspektör adayı olamaz ve kendilerine inspektörlük yetkisi verilmez.

    (4) Fiilen beş yıl aralıksız olarak inspektörlük yapmayan inspektörlerin, inspektörlük yetkisi sona erer.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    İdari yaptırımlar

    Madde 11 - (1) 9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden inspektörler hakkında, yapılan inceleme sonucunda Genel Müdürlükçe soruşturma açılır ve bu soruşturma sonucuna göre inspektör kimlik kartları ve yetkileri iptal edilir.

    (2) Bu madde hükümlerine göre inspektör kimlik kartları ve yetkileri iptal edilenler, inspektör adayı olamaz ve kendilerine inspektör kartı verilmez.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 12 - (1) 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar