TAPU VE KADASTRO KURULUNUN GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tapu Ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 27920

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşüne esas olmak üzere; Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermeye yönelik Tapu ve Kadastro Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanılmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

    b) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel müdür yardımcısı: Tapu ve kadastro genel müdür yardımcılarını,

    ç) Kurul: Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastro ile ilgili konular ile bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek üzere oluşturulan Tapu ve Kadastro Kurulunu,

    d) Başkan: Kurul toplantılarına başkanlık eden Genel Müdür veya genel müdür yardımcısını,

    e) Sekreterlik: Kurul bünyesinde oluşturulan şube müdürlüğünü,

    ifade eder.

    Kurulun oluşumu

    Madde 4 - (1) Kurul, Genel Müdürün veya incelenen konunun niteliğine göre görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Tapu Dairesi Başkanı, Kadastro Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından görevlendirilecek, ikisi kadastro ve teknik, ikisi de tapu ve hukuk konularında en az 10 yıllık mesleki bilgi ve deneyime sahip kişilerden oluşur.

    (2) Genel Müdür tarafından görevlendirilen kişiler hariç olmak üzere, Kurul üyelerinin görevlerinin başında bulunmadıkları durumlarda yerlerine vekâlet edenler, Kurul üyesi olarak toplantıya katılırlar.

    (3) Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde görüşlerine başvurmak üzere, inceleme konusunu Kurula intikal ettiren daire başkanı, konusunda uzman Genel Müdürlük personeli veya diğer kişileri toplantılara çağırabilir. Ancak bu kişilerin oy kullanma hakları yoktur.

    Kurulda görevlendirileceklerin nitelikleri

    Madde 5 - (1) Kurulda görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekir.

    Kurulun görevleri

    Madde 6 - (1) Kurulun, Genel Müdür tarafından görüşülmesi istenilen tapu ve kadastroyla ilgili hukuki, teknik, idari ve mali konulara ilişkin görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük merkez teşkilatı arasında oluşan uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek,

    b) Genel Müdürlük taşra teşkilatı veya üçüncü kişilerce Genel Müdürlüğe intikal ettirilen konulara ilişkin olarak Genel Müdürlük ana hizmet, danışma ve denetim veya yardımcı hizmet birimleri arasında oluşan uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek,

    c) Hizmet ve hizmet sunumuna ilişkin konularda ortaya çıkan yeni uygulamalarda meydana gelen tereddütleri gidermek,

    ç) Mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tespit ve önerilerde bulunmak,

    d) Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerle ilgili olarak görüş bildirmek,

    e) İlgili birimlerce hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge taslaklarını incelemek,

    f) Kurulca daha evvel karara bağlanan hususlarda başkanlıkların görüş değişikliği taleplerini karara bağlamak.

    (2) Kurul, birinci fıkrada hüküm altına alınan görevleri, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görev ve sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla Genel Müdürlük görüşünün oluşturulmasında görevlidir.

    Kurulun yetkisi

    Madde 7 - (1) Kurul görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu her türlü kayıt, belge ve bilgiyi ilgili birimlerden isteyebilir. Kurulun talepleri öncelikle yerine getirilir.

    (2) Kurul, gerektiğinde mahallinde keşif ve inceleme yapabilir veya yaptırabilir.

    (3) Birimler, Kurula intikal ettirilecek konuları ayrıntılı bir biçimde açıklamak, incelemeler sonucu hukuki, idari, mali ve teknik açıdan tereddüde düşülen hususları belirtmek, konu ile ilgili bilgi, belge ve diğer birimlerin görüşünü de ekleyerek Kurula başvururlar. Usulüne uygun yapılmayan başvurular gerekçeleri yazılmak suretiyle Kurulca reddedilir.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 8 - (1) Kurul, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Başkanın Kurul toplantısında bulunamaması durumunda, görevlendireceği bir üye Kurula başkanlık eder. Başkan, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda, belirleyeceği bir tarihte Kurulu yeniden toplantıya çağırır.

    (2) Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Başkan, Kurul toplantılarının yapılmasını ve kararların tutanağa geçirilmesini sağlar.

    Toplantı gündemi ve kararların alınması

    Madde 9 - (1) Kurul, Başkanın uygun göreceği yer ve tarihte Genel Müdürün uygun göreceği işleri görüşmek üzere toplanır.

    (2) Kurulun toplantı gündemi, Başkanın talimatları doğrultusunda Sekreterlikçe hazırlanır. Gündem içeriği için üyeler de toplantıdan önce öneride bulunabilir. Ancak, gündeme son şeklini Başkan verir.

    (3) Toplantı gündemi, acil durumlar dışında, toplantı tarihinden en az bir hafta önceden varsa bilgi ve belgelerle birlikte Kurul üyelerine gönderilir.

    (4) Gündem, üyelere gönderildikten sonra da Genel Müdür tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündem değişikliği yapılabilir.

    (5) Kurul toplantıları gündeme bağlı olarak açılır, görüşülür ve karara bağlanır. Kurul kararları, Genel Müdürün onayına sunulur. Genel Müdür tarafından kararlar bir kez daha görüşülmek üzere Kurula geri gönderilebilir. Kurul kararları Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Kararların tarihi, numarası ve özeti karar defterine yazılır.

    (6) Kurul, gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yaparak rapor ve rapor taslakları hazırlamak üzere, gerektiğinde üyeler arasından çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarınca, başkan ve raportör belirlenir. Hazırlanan raporların sonuç bölümü, maddeler halinde çalışma grubu başkanınca Kurulun onayına sunulur.

    (7) Kurul kararları, Başkan ve üyelerce imzalanır. Kurul kararlarına ek oluşturacak proje veya belge olması halinde, bu evraklar da Kurul üyelerince paraflanarak karar dosyasında saklanır.

    (8) Kurul kararları, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra gereği yapılmak üzere ilgili daire başkanlıklarına gönderilir.

    (9) Genel Müdürlük, genel uygulamalara yön vermek amacıyla gerektiğinde Kurul kararlarını yayımlayabilir.

    (10) Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretleri toplantı tutanağında belirtilir. Görevlendirilen üyelerden Kurul toplantılarına katılmaya özen göstermeyen üyeler uyarılır ve üç defa üst üste mazeretsiz Kurul toplantılarına katılmayan bu üyelerin üyeliği sona ermiş sayılır.

    Kararların niteliği ve kararlarda bulunması gereken hususlar

    Madde 10 - (1) Kurul kararları, Genel Müdürlük görüşünün oluşturulmasında tavsiye hükmündedir. Kurul kararları, şüphe ve tereddüde yol açmayacak şekilde Başkanının gözetiminde Sekreterlikçe yazılarak imzaya sunulur.

    (2) Kurul kararlarında aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

    a) Kurul kararının tarih ve sayısı,

    b) Kararı veren Kurul üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzası,

    c) Kurulun gündemine gelen konuya ilişkin ilgili birimin görüş özeti,

    ç) İleri sürülen bütün delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi,

    d) Gerekçe ve kararın hukuki dayanağı,

    e) Sonuç,

    f) Varsa ayrık görüş yazısı.

    Sekreterlik

    Madde 11 - (1) Kurulun sekretarya işleri Kurul bünyesinde oluşturulan şube müdürlüğünce yürütülür.

    (2) Sekreterliğin görevleri şunlardır:

    a) Kurulun toplanması ve gündemine ilişkin yazışmaları yapmak,

    b) Hazırlanan gündemi Kurul üyelerine göndermek,

    c) Kurul toplantılarında Başkana ve kurul üyelerine yardımcı olmak,

    ç) Kurul kararlarının kurul üyelerine ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

    d) Kurul kararlarına ilişkin yazışma, kayıt, dosyalama ve arşivleme hizmetlerini yapmak,

    e) Kurul kararlarını raporlamak,

    f) Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    Huzur hakkı

    Madde 12 - (l) Genel Müdürlük dışından görevlendirilen Kurul üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere katıldıkları her toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir.

    Yürürlük

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar