BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

    BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

    Karar Numarası: 2011/1688

    Karar Tarihi: 04/04/2011

    Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27958

    Ekli "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 9/2/2011 tarihli ve 280 sayılı yazısı üzerine, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

   

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumunun teşkilat yapısını, çalışma usûl ve esaslarını, hizmet birimlerinin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarım belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    DAYANAK

    Madde 2- (1) Bu Yönetmelik 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna ilişkin Kanunun 5 inci maddesi ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

    b) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurulu Başkanım,

    c) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

    ç) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

    d) Sektör: Elektronik haberleşme sektörünü,

    e) Üye: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

    KURULUŞ, İDARİ VE HUKUKİ YAPI

    Madde 4- (1) Kurum, 2813 ve 5809 sayılı Kanunlar ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüze! kişisidir. Kurum, Kurul ile Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır.

    (2) Kurumun hizmet birimleri; hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde teşkilatlanan ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşan merkez teşkilatı birimleri ile bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanan taşra teşkilatı birimlerinden oluşur.

    (3) Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kuruma emir ve talimat veremez.

    (4) Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

    (5) Kurum, ilgili mevzuatta belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynaklarım, görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usûl ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır.

    KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 5- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Elektronik haberleşme ile ilgili olarak Bakanlığın strateji ve politikalarım dikkate alarak, yetkilendirme, tarifeler, erişim, geçiş hakkı, numaralandırma, spektrum yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi dahil olmak üzere gerekli düzenlemeler ile denetlemeleri yapmak.

    b) Yürütülecek elektronik haberleşme hizmetleri, şebeke ve/veya alt yapısı ile ilgili olarak yapılacak yetkilendirmelere ilişkin şartlan belirlemek, uygulanmasını ve yetkilendirmeye uygunluğunu denetlemek, bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak,

    c) ilgili mevzuat çerçevesinde gerektiğinde işletmeciler arasında uzlaştırma prosedürünü işletmek, uzlaşma sağlanamadığı takdirde taraflar arasında aksi kararlaştırılıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tedbirleri almak.

    ç) Kullanıcılara ve erişim kapsamında diğer işletmecilere uygulanacak tarifelere, sözleşme hükümlerine, teknik hususlara ve görev alanına giren diğer konulara ilişkin genel kriterler ile uygulama usûl ve esaslarını belirlemek, tarifeleri onaylamak, tarifelerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak.

    d) işletmeciler tarafından hazırlanan referans erişim tekliflerini onaylamak.

    e) Ara bağlantı ve ulusal dolaşım da dahil olmak üzere, erişim ile ilgili uygulanacak usûl ve esasları belirlemek ve mevzuatın öngördüğü düzenlemeleri yapmak, elektronik haberleşmenin sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, mevzuata ve/veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak.

    f) Sektörde; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirmek ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak.

    g) Düzenlemelere aykırı olarak, sektörde ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, müeyyide uygulamak, mevzuatın öngördüğü hallerde sektörde rekabet ihlallerine ilişkin konularda Rekabet Kurumundan görüş almak.

    ğ) Sektöre yönelik pazar analizleri yapmak, ilgili pazarı ve bu pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci veya işletmecileri belirlemek.

    h) Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.

    ı) İlgili mevzuat çerçevesinde, evrensel hizmetlere ilişkin hizmet kalitesi ve standartları da dahil olmak üzere, gerektiğinde her türlü elektronik haberleşme hizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, denetlemek, denetlettirmek ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    i) Telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usûllere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının kontrolünü yapmak, elektromanyetik girişimleri tespit etmek ve giderilmesini sağlamak.

    j) Bakanlıkça belirlenen strateji ve politikaları da göz önünde bulundurarak, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve elektronik haberleşme şebeke ve altyapılarının tesis ve işletilmesi için gerekli olan frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırma planlamasını ve tahsisini yapmak.

    k) Sektörde faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını denetlemek ve/veya denetlettirmek, konu ile ilgili usûl ve esasları belirlemek, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak ve müeyyideleri uygulamak.

    1) Sektörde, bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin esasları, bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını, çalışma esaslarını ve çalıştıracağı personelin niteliklerini belirlemek.

    m) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini, güç ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek.

    n) Sektörde kullanılacak her çeşit sistem ve cihazların uyumlaştırılmış ulusal standartlarım yayımlatmak ve uygulanmasını sağlamak, teknik düzenlemelerini yapmak, piyasa denetimini yapmak ve/veya yaptırmak, bu amaçla laboratuvarlar kurup işletebilmek ve bu laboratuvarlarda verebileceği eğitim ve danışmanlık hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri belirlemek.

    o) Sektörde tesis, ölçüm ve bakımonarım yapacak kuruluşların yetkilendirmesini bu konuda görevli kuruluşlarla koordine etmek.

    ö) Bakanlıkça yapılacak düzenlemeler çerçevesinde, sektöre ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak, mevcut Kurum gelirlerini göz önünde bulundurarak gelirlerinin % 20'sini aşmamak kaydıyla ayıracağı kaynağı Bakanlığa aktarmak.

    p) Sektör ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

    r) Telsiz ücretleri ile ilgili olarak terkin de dahil olmak üzere, her türlü usûl ve esasları belirlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelirgider kesin hesabını, yıllık çalışma programım onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını mevzuat çerçevesinde genel bütçeye devretmek.

    s) Sektördeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak.

    ş) işletmeciler ile tüketicileri ilgilendiren Kural kararlarını gerekçeleri ile kamuoyuna açık

    tutmak.

    t) İşletmecilerin ticari sırları ile kamuoyuna açıklanabilecek bilgilerinin kapsamım belirlemek, işletmecilerin ticari sırları ile yatırım ve iş planlarının gizliliğim korumak ve bunları adli makamların talepleri dışında muhafaza etmek.

    u) Elektronik haberleşmeyle ilgili olarak, işletmeciler, kamu kuram ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi almak ve gerekli kayıtları tutmak, Bakanlık tarafından sektöre yönelik strateji ve politikaların belirlenmesinde ihtiyaç duyulanları, talebi üzerine Bakanlığa iletmek.

    ü) Sektördeki faaliyetlerin, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereklerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirleri almak.

    v) Kanunlarla verilen görevlere ilişkin yönetmelik, tebliğ ve diğer ikincil düzenlemeleri çıkarmak.

    y) Kanunlarla ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU

    KURULUN YAPISI

    Madde 6- (1) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

    ÜYELERİN ATANMASI VE GÖREVİN SONA ERMESİ

    Madde 7- (1) Başkan ve üyeler, Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık süre için atanır. Görevi biten Kurul başkanı ve üyelerin aynı göreve yeniden atanmaları mümkündür. Kurul Başkam ve üyeleri ancak görevini yapmaya engel bir hastalık veya rahatsızlık nedeni ile iş görememe ya da atanmaları için gerekli şartları kaybetmeleri halinde Bakanlar Kurulu kararıyla süresi dolmadan görevden alınabilirler.

    (2) Kurul üyeliklerine atanacakların; mühendislik alanında elektronik, elektrik elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik, bilgisayar, telekomünikasyon ve işletme mühendisliği fakültelerinden veya bölümlerinden, sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk, işletme fakülteleri veya bölümlerinden ya da fakültelerden fizikçi veya matematikçi unvanıyla veya sayılan fakülte ve bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları, mesleki ve elektronik haberleşme alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip, kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmaları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir.

    (3) Kurul Başkanıyla telsiz hizmetlerini temsil eden bir üye ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden iki üye Ulaştırma Bakanının göstereceği iki kat aday arasından atanır.

    (4) Telekomünikasyon sektörünü temsil eden iki üye, Türkiye'de telekomünikasyon cihaz ve sistem imalatı, telekomünikasyon hizmeti yürütmekte ya da altyapı işletmekte olan ve ilgili telekomünikasyon hizmeti piyasasında Türkiye çapında en az %10'luk pazar payına sahip olan işletmecilerin göstereceği ikişer aday arasından atanır. Bu fıkranın uygulaması açısından hizmet piyasalarına ve işletmecilerin pazar paylarına ilişkin tespitler Kurum tarafından nihai olarak yapılır. Her bir işletmeci pazar payı ne olursa olsun en fazla iki aday gösterebilir.

    (5) Tüketicileri temsil eden üye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından atanır.

    (6) Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, boşalan yerlere bu maddede belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu şekilde atananlar yerine atandıkları kişinin görev süresini tamamlarlar. Toplantılara katılmayan üyeler nedeni ile Kurulun karar almasının engellenmesi halinde, toplantıya katılmayan Kurul üyesi yerine Kurul Başkanı vekalet eder. Başkanın toplantıya katılamaması halinde yerine ikinci başkan vekalet eder. Kurul üyelerinin mazeretsiz bir şekilde dört toplantı arka arkaya Kurul çalışmalarına katılmaması halinde ilgili Kurul üyesi, üyelikten istifa etmiş sayılır ve hemen yeni üyenin atama işlemleri başlatılır.

    KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8- (1) Kurul görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Kurul ilgili mevzuatla kendi görev ve yetkisine verilmiş konularda en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Kurul ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanında aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

    a) Sektörle ilgili uluslararası ilke ve uygulamaları da dikkate alarak ikincil düzenlemeleri yapmak vc ilgili mevzuatla Kuruma verilen görevlere ilişkin hususları görüşüp gereken kararlan almak.

    b) Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak.

    c) Sektöre ilişkin konularda ön araştırma ve soruşturma yapılıp yapılmayacağına karar vermek ve ilgili personeli görevlendirmek, ihlalin tespiti durumunda alınacak tedbirleri belirlemek.

    ç) İşletmecilerin faaliyetlerinin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılığının tespiti halinde, ilgili mevzuatında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, idari para cezalan ile diğer müeyyideleri uygulamak ve gereken tedbirleri almak.

    d) Bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin esasları, bu faaliyetlerde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını, çalışma esaslarını ve çalıştıracağı personelin niteliklerini belirlemek.

    e) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak, bütçede hesaplar arasında aktarma yapılmasına karar vermek.

    f) Kurumun hizmet birimlerini ve bunların görevlerini belirlemek.

    g) Başkan yardımcılarının ve daire başkanlarının sorumlu olacaktan hizmet birimlerini belirlemek.

    ğ) Başkanın teklifi üzerine ikinci Başkanı seçmek.

    h) Başkanın ve ikinci Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkanlığa ilişkin görevlerinde Başkana vekalet edecek kurum başkan yardımcısını belirlemek.

    ı) Kurum başkan yardımcılarını, hukuk müşavirini , daire başkanlarını ve bölge müdürlerini atamak.

    i) Başkan, üyeler ve Kurum personelinin yurt dışında geçici görevlendirilmesine karar vermek.

    j) Başkan ve üyelerin yurt içinde geçici görevlendirilmesine karar vermek.

    k) Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve kiralanmasına ilişkin karar vermek, bu konularda gerekli düzenlemeleri yapmak.

    1) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçlan hakkında yapılacak işlemlere karar vermek.

    m) Sektör ile ilgili olarak diğer ülkelerin mevzuat, uygulama, politika ve tedbirlerini izlemek.

    n) ilgili mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında görev alanıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması ve gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olması için gerekli girişimlerde bulunmak.

    o) Toplam kadro sayısını geçmemek üzere; dolu kadrolarda terfi gereği derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmak.

    ö) Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirlemek.

    p) Kurulun çalışma usûl ve esaslarım belirlemek.

    r) Kurum tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve etkinliklere karar vermek.

    s) Sektörle ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemeler konusunda görüş bildirmek.

    ş) ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Kurul yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve kararlar alarak kullanır.

    (3) Kurul sınırlarım ve gerekçesini belirlemek suretiyle görevlerinden bir kısmım Başkana devretmeye yetkilidir.

    HAKLAR

    Madde 9- (1) Emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine müsteşar yardımcısı ek gösterge ve makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam ve temsil tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim elemanı kadrolarından gelen Kurul Başkanı ve üyeleri hakkında da uygulanır.

    (2) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde Önceki kuramlarına başvurmaları durumunda, atamaya yetkili makam tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Üyeliğin sona erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar bunların almakta oldukları aylık ücretlerin ödenmesine ve sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından karşılanmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurumca ödemede bulunulmasına son verilir. Kurum personeli iken Başkanlığa veya üyeliğe atananlar görev süreleri sona erdiğinde veya görevden ayrılmaları durumunda istekleri halinde boş kadro olması kaydıyla Başkanlık müşavirliğine atanırlar.

    (3) Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kural Başkan ve üyeliğine atanıp yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücretlerin ödenmesine ve sosyal hak ve yardımların Kuram tarafından karşılanmasına devam olunur. Bu durumdakilere Kurum tarafından yapılacak ödemeler bir yılı geçemez ve bu süre içerisinde aylık ücret ile sosyal hak ve yardımlarda meydana gelebilecek artışlar yansıtılmaz.

    YASAKLAR

    Madde 10- (1) Kurul üyeleri, asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın, jüri üyeliği, komisyon üyeliği, ders ve konferans ile telif haklan hariç özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel başka hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz ve özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde hissedar veya yönetici olamazlar. Telekomünikasyon sektörünü temsil eden üye, kendisini aday gösteren işletmeci şirket ile görev süresi boyunca her türlü ilişkisini keser ve görevinden ayrılmasından itibaren de en az iki yıl boyunca anılan işletmeci şirket ile çalışma, danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramaz.

    KURULUN ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI

    Madde 11- (1) Kural, Başkanın daveti veya üyelerden en az üçünün talebi üzerine toplanır. Kurul toplantılarını Kurul Başkanı, yokluğunda ikinci Başkan yönetir. Toplantının gündemi Başkan tarafından belirlenir, gündeme yeni madde eklenebilmesi için bir üyenin öneride bulunması ve en az üç üyenin kabul etmesi gerekir.

    (2) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam beş toplantıya katılmayan Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul karan ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir.

    (3) Kurul karan, Kurul Başkanınca imzaya açıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tekemmül ettirilir. Toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarınısüresi içinde mazeretsiz olarak imzalamayan Kurul üyeleri Başkanın oyu doğrultusunda oy kullanmış sayılır.

    (4) Kural en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Toplantıda bir konuda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda, izleyen toplantılarda aynı konuda oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır.

    (5) Kurul karan tutanakla tespit edilir. Kurulun kararlan Kurumun idari denetimi sırasında yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Kurul toplantıları gizlidir. ihtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere uzman kişiler Kural toplantılarına davet edilebilir. Kural uygun gördüğü kararlarını internet ortamı başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurur. Kurulun uygun gördüğü düzenleyici kararlar, tekemmül etmesinden itibaren ilişkili Bakanlığa ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

    (6) Kurul üyelerinin bizzat kendisi veya 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kişiler ile veya bu kişilerin hissedarı, yöneticisi veya üst düzey çalışanı olduğu herhangi bir telekomünikasyon şirketi ile ilgili konularda yapılan oylamalarda ilgili Kural üyesi oylamaya katılamaz.

    (7) Kurulca gerek görülmesi halinde, belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen Kurum dışından uzman kişilerle, gündemdeki konularla ilgili taraflar, kişiler veya işletmeci temsilcileri toplantıya çağırılarak dinlenebilir.

    (8) Kurulun çalışma usûl ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    Madde 12- (1) Başkanlık teşkilatı; Başkan, başkan yardımcıları, başkanlık müşavirleri ve hizmet birimlerinden oluşur.

    BAŞKAN

    Madde 13- (1) Başkan Kurumun en üst idari amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi Başkana aittir. Başkan gerektiğinde temsil yetkisini yazılı olarak devredebilir.

    (2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek.

    b) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.

    c) Kural kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli işlemleri yapmak ve uygulanmasını izlemek.

    ç) Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak, kesin hesabı onaylamak.

    d) Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.

    e) Yıllık çalışma planı ve faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak.

    f) Personelin performans ölçütleri hakkında değerlendirmeler yapmak.

    g) Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak.

    ğ) Kurum personelinin görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri suçlarla ilgili soruşturma izni verilip verilmemesine karar vermek.

    h) Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.

    ı) Görevi başında bulunmayan başkan yardımcılarına ve birim yöneticilerine vekalet edecek personeli görevlendirmek.

    i) Kurumun Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

    j) Kurum personelinin yurt içinde geçici görevlendirilmesine karar vermek.

    k) Sektöre ilişkin konularda inceleme yapılıp yapılmayacağına karar vermek ve ilgili personeli görevlendirmek.

    1) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

    (3) Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

    İKİNCİ BAŞKAN

    Madde 14- (1) Kurul, Başkanın teklifi üzerine üyelerden birini İkinci Başkan olarak seçer. İkinci Başkan; izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme, görevden alınma veya görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkana vekalet eder.

    BAŞKAN YARDIMCILARI

    Madde 15- (1) Kurum Başkanlığına ilişkin görevlerinde Başkana yardımcı olmak, ilgili mevzuat ve Kurul kararlarıyla verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, bağlı hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini temin etmek ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak üzere başkan yardımcıları atanır.

    BİRİM YÖNETİCİLERİ

    Madde 16- (1) Birim yöneticileri, kanun, yönetmelik, ilgili diğer mevzuat ve Kurul kararlarıyla birime verilen görevleri yerine getirmek, personeli arasında uyum, işbirliği ve işbölümünü temin etmek ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.

    BAŞKANLIK MÜŞAVİRLERİ

    Madde 17- (1) Başkana danışmanlık hizmeti vermek ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak amacıyla ihtiyaca göre sayılan toplam onbeşi geçmemek üzere başkanlık müşaviri atanabilir.

    (2) Başkanlık müşaviri kadrolarına Kurumdan atanacakların en az daire başkanı veya dengi yönetim kadrolarında veya Kurul üyeliğinde görev yapmış olmaları; Kurum dışından atanacakların elektronik haberleşme sektörü, bilişim, hukuk, iktisat veya işletme alanlarında en az on yıllık mesleki tecrübeye veya doktora derecesinde akademik unvana sahip olmaları gerekir.

    TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

    Madde 18- (1) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına yönelik iş ve işlemler 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesi ile Kurum bünyesinde, Kurum Başkanına doğrudan bağlı olarak kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca yürütülür.

    (2) Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamına giren suçlan oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, internet ortamında yapılan yayınların İçeriklerini izleyerek, 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almakla da görevlidir.

    (3) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri ilgili mevzuat çerçevesinde ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ

    HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 19- (1) Kurumun merkez teşkilatını oluşturan hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Ana hizmet birimleri:

    1) Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı.

    2) Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı.

    3) Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı.

    4) Tüketici Haklan Dairesi Başkanlığı.

    5) Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı.

    6) Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığı.

    7) Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı.

    8) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı.

    9) Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

    10) Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı.

    11) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

    b) Yardımcı hizmet birimleri:

    1) İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

    2) Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

    3) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

    4) Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı.

    5) Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.

    6) Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü.

    7) Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü.

    8) Basım ve Yayın İşleri Müdürlüğü.

    9) Basın ile İlişkiler Müdürlüğü.

    10) Özel Kalem Müdürlüğü.

    c) Danışma birimleri:

    1) Hukuk Müşavirliği.

    2) Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı.

    (2) Kurumun taşra teşkilatı hizmet birimleri, hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bölge müdürlüklerinden oluşur. Bölge müdürlüklerinin görev kapsamına dahil olacak iller Kurul kararıyla belirlenir. Kurumun bölge müdürlükleri ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    YETKİLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 20- (1) Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapıları ile ilgili yetkilendirmelere ilişkin düzenlemeleri yapmak.

    b) Bildirim ve kullanım hakkı verilmesi iş ve işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

    c) İdari ücret ve kullanım hakkı ücretlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

    ç) Kurum masraflarına katkı payı ile idari ücret ve kullanım hakkı ücretlerinin ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerinde belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını incelemek.

    d) İşletmecilerin güncel bir listesini Kurumun internet sitesinde yayımlamak.

    e) Yetkilendirmeye tabi olmadan yürütülecek elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapılarının kapsamını belirlemek, talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.

    f) Deneme izinlerine ilişkin düzenlemeler yapmak, test ve/veya deneme ve/veya gösterim ve/veya araştırma geliştirme amaçlı olarak geçici süre ile kurulmak ve kullanılmak istenilen elektronik haberleşme altyapı ve hizmetlerine ilişkin deneme izinleri vermek, bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek.

    g) Ulusal numaralandırma planını hazırlamak, elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısı için yeterli numara kaynağının bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapmak, numara tahsisi, numaraların etkin ve verimli kullanımının sağlanması, tahsisli numaraların geri alımı ve benzeri konulara yönelik düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

    ğ) Numara taşınabilirliği ile ilgili düzenlemeler yapmak.

    h) Geçiş hakkına ilişkin düzenlemeleri yapmak.

    ı) İşletmecilerin, ilgili mevzuata ve yetkilendirme şartlarına uygunluğunu izlemek, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak veya yapılması için yetkili birim ve mercilere bildirimde bulunmak ve idari para cezalan dahil müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

    i) İlgili mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırı olarak elektronik haberleşme tesisi kuran, işleten ve/veya elektronik haberleşme hizmeti verenlerin tesislerinin faaliyetlerine son verilmesini temin için ilgili mülki amirlere bildirimde bulunmak.

    j) Milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarda yer alan hükümlerin uygulanması amaçlarıyla, işletmeci faaliyetinin geçici olarak durdurulması ya da ihlalin önlenmesi için işletmeciye somut tedbirler uygulama zorunluluğunun getirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasına ve gerektiğinde tesislerin tazminat karşılığında devralınmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Kanun uyarınca yetkilendirmenin iptalinin gerektiği hallerde Bakanlığın da görüşü alınmak suretiyle gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak.

    k) Kamu yaran gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti halinde, şirketlerin elektronik haberleşme alanında faaliyete geçmeleri veya elektronik haberleşme sağlamaları hususunu gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de almak suretiyle değerlendirmek, gerekmesi halinde engellenmesini sağlamak.

    1) Kurum düzenlemelerindeki araştırma ve geliştirme şartlarının izlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    m) Sektörde faaliyet gösteren ve Kurum tarafından yetkilendirilen işletmecilerin talep tahminlerini, yatırım planlanın ve gerçekleşme oranlanın incelemek, işletmecilerin araştırmageliştirme faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

    n) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    ERİŞİM VE TARİFELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 21- (1) Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Referans erişim tekliflerini incelemek, değerlendirmek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak, gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde düzeltmeleri re'sen yapmak, uygun görülen referans erişim tekliflerim Kurulun onayına sunmak.

    b) Erişim anlaşmalarına ilişkin olarak ortaya çıkan uzlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla taraflar arasında uzlaştırma prosedürü işletmek; geçici ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere kamu menfaati açısından gerekli görülen tedbirleri almak veya uzlaştırma taleplerini reddetmek; uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde erişim anlaşmalarının anlaşmazlık konusu olan hüküm, şart ve ücretlerini belirlemek.

    c) İlgili birimlerle koordineli bir şekilde, erişim ve arabağlantı yükümlülerini tespit etmek, bu yükümlülüklerin kapsamını ve sınırlanacağı halleri belirlemek, konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

    ç) Tüm erişim anlaşmalarının, ilgili mevzuat ile belirlenen amaç ve kapsama, rekabetin ve tüketici haklarının korunmasına, şebekelerin bütünlüğü ve birlikte çalışılabilirliği ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliğine uygun olarak tesis edilmesine ve uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak.

    d) Erişim anlaşmalarını incelemek, anlaşma hükümlerinin ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olduğunun tespiti halinde değişiklik yapılmasını teminen gerekli işlemleri yürütmek.

    e) ilgili birimlerle koordineli bir şekilde, tesis paylaşımı ve ortak yerleşim yükümlülerini tespit etmek, tesis paylaşımı ve ortak yerleşim sağlamakla yükümlü işletmecilerin tabi olduğu şartları ve ücretleri belirlemek, bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yapmak.

    f) Erişim ile ilgili uygulanacak usûl ve esasları belirlemek ve elektronik haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların, rekabeti kısıtlayan ve/veya mevzuata veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak.

    g) Tarifelerin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi, düzenlenmesi, onaylanması, denetlenmesi ve izlenmesi ile bildirimine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    ğ) Tarifelerin Kuruma sunulması, kamuoyuna duyurulması ve yayımlanmasına ilişkin düzenlemeler yapmak.

    h) ilgili birimlerle koordineli bir şekilde, hesap ayrımı yükümlülüğü getirilecek işletmecileri tespit etmek, hesap ayrımı yükümlülüğünün kapsamını ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, yükümlü işletmecilerin hesaplarının denetlenmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak; işletmecilerin hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülükleri kapsamında Kuruma sunacakları bilgi ve belgeleri gerekli gördüğü takdirde yayımlamak, yayımlanacak bilgi ve belgelerin kapsamını belirlemek.

    ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    SEKTÖREL REKABET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 22- (1) Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Sektörde pazar analizleri yapmak ve bunların sonucuna göre ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirlemek.

    b) ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olduğu belirlenen işletmecilere getirilen yükümlülükleri ilgili birimlerle koordineli bir şekilde tespit etmek.

    c) Aynı ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciler arasında yükümlülükler açısından gerektiğinde farklılaştırma yapmak.

    ç) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sektörde rekabete aykırı davranış ve uygulamalarıre'sen veya şikayet üzerine incelemek, soruşturmaya ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almak, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmek.

    d) Sektörde rekabete aykırı davranış ve uygulamaların giderilmesine yönelik tedbirler

    almak.

    e) Sektörde ortaya çıkan rekabet ihlallerinde müeyyide uygulamak, mevzuatın öngördüğü hallerde Rekabet Kurumundan görüş almak.

    f) Kurumun Rekabet Kurumu ile ilişkilerini yürütmek.

    g) işletmecilerin uygulamalarım rekabet açısından izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.

    ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    TÜKETİCİ HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 23- (1) Tüketici Haklan Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

    b) Abonelik sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler yapmak, abonelik sözleşmelerini incelemek ve değiştirilmesi gerekli görülen hususları işletmeciye bildirmek.

    c) Kişisel verilerin işlenmesine ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak.

    ç) Tüketici ve son kullanıcılara sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin hizmet kalitesine yönelik düzenlemeler yapmak.

    d) Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınmasına yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmak.

    e) Tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesi ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalan ve düzenlemeleri yapmak.

    f) Tüketici şikayetleri çözüm mekanizmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    g) Tüketicilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve tüketici davranışlarına ilişkin gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, öneriler geliştirmek.

    ğ) Evrensel hizmete ilişkin olarak Bakanlıkla, tüketiciler konusunda ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkileri yürütmek.

    h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    SPEKTRUM YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 24 - (1) Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Milli frekans planının oluşturulması, frekans tahsisi, uluslararası koordinasyonu ile tescil işlemlerini yapmak ve uygulamak.

    b) Spektrum planlaması, ulusal ve uluslararası frekans koordinasyonu, frekans tahsisi ve tescili, spektrum yönetimi ile tahsis edilen frekansın geri alınması ile ilgili usûl ve esasları belirlemek.

    c) Milli frekans planı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna görevleri ile ilgili frekans bantlarını tahsis etmek ve bu kurumlar ile koordinasyonu gerçekleştirmek.

    ç) Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yemlenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usûl ve esasları belirlemek ve bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususları belirlemek ve bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek.

    d) Telsiz ruhsat ve kullanma ücretlerine esas abone bildirimlerim takip etmek ve telsiz ücretleri ile ilgili olarak her türlü usûl ve esasları belirlemek, birimin görev ve faaliyetleri kapsamında tahakkuk işlemlerini yapmak.

    e) Frekans ve kullanım kısıtlaması olan telsiz cihaz ve sistemlerine uygunluk belgesi vermek.

    f) Telsiz ücret tarifesinde belirtilen her bir ücret kalemini gerektiğinde yüzde ellisine kadar azaltmak veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmak ve Bakanlar Kurulu kararına esas olmak üzere telsiz ücret tarifesine hizmet kalemleri ilave etmek veya çıkartmak üzere planlanan hizmet kalemlerini ve bunların ücretlerini önermek.

    g) Herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç duyulmaksızın kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerinde kullanılacak frekansları ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    ğ) Teknolojik gelişmeler ve uluslararası kuruluşların ülkemizin taraf olduğu kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, tahsis edilen frekans ve bantlar için Bakanlık ve ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak; milli güvenlikte zafiyet yaratmayacak şekilde, iptal dahil her türlü değişiklikleri yapmak.

    h) Telsiz haberleşme sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapmaya kanunen yetkili olanların dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde kodlu veya kriptolu haberleşme yapma usûl ve esaslarım belirlemek.

    ı) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sistem kurma ve kullanma izinleri verilen her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme ve seyir güvenliği cihaz ve sistemleri için frekans planlaması, tahsisi ve tescilim yapmak.

    i) Yabancı devletlerin ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerine, karşılıklılık esasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden telsiz cihaz veya sistemi kurma ve kullanma izni ile ilgili işlemleri yürütmek.

    j) Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilen yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara verici, vericialıcı ve radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlar dışındaki alıcı telsiz cihazları için Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek telsiz kurma ve kullanma izni ile ilgili işlemleri yürütmek.

    k) 5809 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç olmak üzere; geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, araştırma, geliştirme, test ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cihaz ve sistem kullanıcılarına geçici kullanma izinlerini vermek.

    1) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    SPEKTRUM İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 25- (1) Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Ruhsat veya izin verilen telsiz cihaz veya sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usûllere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının kontrolünü yapmak.

    b) Frekans spektrumunu izlemek, denetlemek, bunlarla ilgili düzenlemeleri yapmak, gerekli tedbirleri almak ve müeyyideleri uygulamak.

    c) Telsiz haberleşmesinde kaçak yayınları tespit etmek ve faaliyetine son vermek, usûlsüz yayınlar ile elektromanyetik girişimleri tespit ederek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

    ç) Ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere milli monitör sistemi dahil her türlü araç, cihaz ve sistemleri uygun görülecek yerlerde ve mevzuatı dahilinde kurup işletmek veya kurdurup işletilmesini sağlamak ve gerekli hallerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalara iştirak etmek.

    d) Kurumun spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullandığı her türlü araç, cihaz ve sistemleri ile tesislerini gerek görülmesi halinde, emniyet ve muhafaza tedbirlerini almak.

    e) Devlet ve kişi güvenliğim ilgilendiren telsiz haberleşmesi konularında yürürlükteki mevzuat dahilinde gerektiğinde ilgili güvenlik birimleriyle işbirliği yapmak.

    f) Mobil elektronik haberleşme hizmetlerine ve altyapılarına ilişkin kapsama alam ve hizmet kalitesi ile ilgili teknik düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelere uygunluğu denetlemek veya denetlettirmek ve bu denetimlerde kullanılacak teknik ölçütler ile ölçümüne ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    g) Elektronik haberleşme sistemlerinde; anten tesisleri ve radyo ve televizyon yayınlan dahil kurulacak ortak anten sistemlerinin tasannu, kurulumu ve paylaşılması ile ilgili usûl ve esasları belirlemek.

    ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, kontrolünün ve denetimlerinin yapılması ve/veya yaptırılması, ölçüm ve denetim yetkilerinin verilmesi, limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler için güvenlik sertifikası verilmesini sağlamak.

    h) Bölge müdürlükleri faaliyetlerine ilişkin istatistik ve kayıtlan tutmak, raporlamak ve ilgili yerlere sunmak.

    ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    TEKNİK DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 26- (1) Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Sektörde kullanılan cihaz ve sistemlerle ilgili teknik düzenlemeleri yapmak.

    b) Sektörde kullanılan ve kullanılacak sistemler ve terminal ekipmanlarının ithali, imali ve montajına ilişkin düzenlemeleri yapmak.

    c) Sektörde kullanılan her türlü cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usûl ve esasları belirlemek, piyasaya arzı, bulunması veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken ilgili düzenlemelere uygun olarak üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak.

    ç) Şebeke arayüz teknik özelliklerinin yayımlanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, bu teknik özelliklere ilişkin bilgilerin işletmeciler tarafından doğru, yeterli ve periyodik olarak duyurulmasını sağlamak.

    d) Mobil elektronik haberleşme hizmet ve altyapılan hariç elektronik haberleşme hizmetlerine ve altyapılanna ilişkin hizmet kalitesi ile ilgili teknik düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelere uygunluğu denetlemek veya denetlettirmek ve bu denetimlerde kullanılacak teknik ölçütler ile ölçümüne ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    e) Sektörde kullanılan her türlü cihaz ve sistemlerin teknik düzenlemelere uygun üretildiğine dair uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunacak özel veya kamu kuruluşlarının görevlendirmeye ilişkin usûl ve esasları belirlemek, belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

    i) Sektörde kullanılan her türlü cihaz ve sistemlerin imalat ve kullanımına esas teşkil eden uyumlaştırılmış ulusal standart ve karşılık gelen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının yer aldığı listenin güncel olarak yayımlanmasını sağlamak.

    g) Sektöre ilişkin standardızasyon çalışmaları yapmak.

    ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 27- (1) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde ikincil düzenlemeleri yapmak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların bildirimlerim incelemek ve hizmet sağlayıcılara yönelik denetim faaliyetlerim gerçekleştirmek.

    b) Elektronik imzanın yaygınlaşması ve ilgili pazarda sürdürülebilir rekabetin tesisi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

    c) Elektronik posta haberleşmesinin hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlayan kayıtlı elektronik posta ile ilgili çalışmalar yapmak.

    ç) Elektronik ortamda güvenliğin sağlanabilmesini teminen sektörde haberleşme, şebeke ve veri güvenliğim de kapsayacak çalışmalar yapmak, düzenleme ve denetleme faaliyetleri yürütmek.

    d) Gerektiğinde internet alan adlan ve protokol adresleri dahil kritik internet kaynaklan ile ilgili hususlarda düzenlemeler yapmak, düzenlemeler doğrultusunda denetim faaliyetleri yürütmek ve bu konularda gerekli diğer çalışmaları yapmak.

    e) Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idari konularda öneriler geliştirmek.

    f) ilgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.

    g) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

    ğ) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili düzenlemeler yapmak.

    h) İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak.

    ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 28- (1) Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Sektöre ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulmasına destek vermek, tavsiyelerde bulunmak.

    b) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, stratejik planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, iyileştirici önerilerde bulunmak, Kurumun iş planını ve faaliyet raporunu hazırlamak, stratejik plan ile aralarındaki bağlantıyı sağlamak, Kurumun stratejik planı kapsamında ilgili birimlerle koordineli olarak performans ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak, performansın iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

    c) iş planında öngörülen. Kurul tarafından belirlenen veya birimlerin talep ettiği konular ve öncelikler çerçevesinde elektronik haberleşme alanındaki teknik, ekonomik, hukuki ve teknolojik gelişmelere ve düzenlemelere ilişkin araştırma ve analizler yapmak, yayımlamak ve sektördeki uluslararası gelişmeleri takip etmek, bu konularda sektörü bilgilendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak.

    ç) İşletmecilerin ticari sırlan ile kamuoyuna açıklanabilecek bilgilerinin kapsamını belirlemek.

    d) Sektöre ilişkin verilerin toplanmasına ilişkin yöntemleri geliştirmek, veri kalitesini artırmak, verileri toplamak, saklamak, Kurumun ilgili birimleri ile paylaşımına imkan tanıyacak yöntemler geliştirmek, verilerin analizini yapmak ve raporlamak, gerekli görülen verileri ve raporlan yayımlamak.

    e) Yapılan veya yapılacak düzenlemelerin muhtemel etkilerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik önerilerde bulunmak amacıyla iş planında öngörülen veya Kurul karan ile belirlenen konularda düzenleyici etki analizleri yapmak.

    f) Teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştıramageliştirme faaliyet ve yatırımların teşvik edilmesine yönelik öneriler geliştirmek.

    g) Elektronik haberleşme yazıtım ve donanımlarının yerli tasarım ve üretimi ile bu amaçla sektöre ilişkin araştırmageliştirme ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi konulannda Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak.

    ğ) Elektronik haberleşme altyapısının ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik gerektiğinde kamuözel sektör işbirliği de dahil olmak üzere proje önerileri geliştirmek, konuyla ilgili yürütülen projelerin Kurum tarafındaki koordinasyonunu sağlamak, Kurumun düzenleyici çalışmalarına bu amacı gözeten görüşler oluşturmak.

    h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    SEKTÖREL DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 29- (1) Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerle gerçek ve tüzel kişilerin ve deneme izni verilenlerin işlem ve hesaplan da dahil olmak üzere, her türlü faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve denetlemek veya denetlettirilmesini sağlamak, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak ve müeyyideleri uygulamaya ilişkin görevleri yürütmek.

    b) Sektörde bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları, bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını, çalışma esaslarını ve çalıştıracağı personelin niteliklerini belirlemek, kurum adına bağımsız denetim yapacak kuruluşları belirleyerek belgelendirilmesini sağlamak.

    c) İnceleme ve denetlemelerle ilgili olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

    ç) Denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

    d) Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerin mali tablolarının, yasal defter ve kayıtlarının incelenmesi ve denetlenmesi işlemleri ile denetim yetkisi verilenlere veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetletilmesi dahil, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerle gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemeye veya denetlettirmeye ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

    e) Kurumun denetim planlarım oluşturmak, yıllık denetim sonuç raporunu hazırlamak, denetimlere ilişkin tasnif işlemlerini yürütmek, kayıtlan tutmak, modelleme çalışmaları yapmak, elektronik ortamda izleme ve istatistik! analiz teknikleri geliştirerek denetimlerin etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

    f) Kurumun denetim faaliyetlerinde görevlendirilen personeli ile bu faaliyetlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlayan görevlilerine görevleri sona erdiğinde, sektörde bağımsız denetçilik yapabileceğine ilişkin bir belge düzenlemek.

    g) Denetim raporlarının sonucunda belirlenen öneri ve müeyyideleri uygulamak, uygulatmak ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

    ğ) Kurumun denetim faaliyetleri ile denetimlerde görevlendirilecek personelin eğitimlerini ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek.

    h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 30- (1) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

    b) Sektör ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşların toplantılarına Kurumu temsilen katılmak, ilgili mevzuatı çerçevesinde bu kuruluşlarla imzalanacak olan protokol çalışmalarını yürütmek.

    c) Kurum ile uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurumları arasında bilgi alışverişi yapmak, ikili ya da çok taraflı işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili mevzuatı çerçevesinde protokoller hazırlamak ve yürütmek.

    ç) Kurumun Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ve mevzuat çalışmalarının yürütülmesinde ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

    d) Kurumun görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takip etmek ve bu metinlere yönelik Kurum görüşünün oluşturulmasını sağlamak.

    e) Yurt dışı geçici görevlendirmelerde gereken çalışmaları yapmak.

    f) Ülkemizde gerçekleştirilecek uluslararası toplantıların, mal, hizmet ve danışmanlık temini gibi faaliyetler dışında, organizasyonunu yürütmek.

    g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 31- (1) İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun insan kaynaklan ve çalışma politikalarının oluşturulması, insan kaynağı planlaması ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak, insan kaynaklan ile ilgili mevzuat çalışmalarım yürütmek.

    b) Personel ihtiyaçlarım tespit etmek, personel kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, Kuruma ait kadroların dağıtım ve tahsis işlemlerini yapmak.

    c) Başkan ve üyeler ile personelin mali ve sosyal haklarının tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak; atama, özlük, emeklilik, mal bildirimi ve benzeri işlemlerini yürütmek.

    ç) Kurum personelinin kadro, unvan ve sayılan ile mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlarda çalışmalar yapmak.

    d) Kurumun eğitim planını hazırlamak, hizmet içi eğitim programlan düzenlemek, uygulamasını takip etmek ve değerlendirmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerim yürütmek.

    e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 32- (1) Mali işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun bütçesini, mali raporlarının ve kesin hesabını hazırlamak.

    b) Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelirgider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

    c) Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporu hazırlamak ve en geç bir sonraki yılın nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları ve bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak.

    ç) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, Kurumun nakit varlığım yönetmek ve muhafaza etmek.

    d) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

    e) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması hususunda düzenlemeler yapmak.

    f) Kurumun hesap planlan ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

    g) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usûl ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

    ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 33- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

    b) Taşınır mal ve malzeme, hurda ve atıklarla ilgili işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yürütmek.

    c) Bütçede yer alan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

    ç) Taşınmazlara kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek.

    d) Kuram hizmet binalarının altyapı sistemlerinin işlerliğini sağlamak ve bu amaçla gereken faaliyetleri yürütmek.

    e) Kurum taşıtlarının bakım, onarım ve diğer işlemleri ile sevk ve idaresini yapmak.

    f) Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin, satın alma dahil temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

    g) Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak.

    ğ) Kurumun standart dosya planını oluşturmak, revizyonlarını yapmak, uygulamaları takip etmek ve denetlemek.

    h) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

    ı) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

    i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 34- (1) Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile numara taşınabilirliği sistemlerinin işletimine yönelik düzenlemeler yapmak.

    b) Mobil cihaz kayıt sistemi, merkezi referans veri tabanı, milli monitör sistemi dahil Kurumun elektronik haberleşme ve bilişim altyapısını tasarlamak, kurmak, işletmek, teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirmek, güvenliğini, sürekliliğim ve çalışabilirliğini sağlamak.

    c) Kurumun ihtiyaç duyduğu bilişim donanımlarını tespit etmek ve tahsisim sağlamak.

    ç) Kurum internet ve intranet altyapılarım oluşturmak, içeriğini hazırlamak, güncellemek, geliştirmek, internet ve erişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek.

    d) Kurum içinde elektronik belge yönetim sistemi ve kurumsal kaynak planlaması hizmetim kurmak ve işletmek.

    e) Kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemim kurmak, işletmek ve buna ilişkin standartları takip etmek.

    f) Bilgi sistemlerinin sürekliliğine ve felaket kurtarımına ilişkin çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konudaki gelişmeleri takip etmek.

    g) Kurum tarafından sunulan hizmetlerin edevlet kapsamında verilmesine yönelik altyapı çalışmaları yapmak ve devlet hizmetlerinin vatandaşlara elektronik yollarla ulaştırılmasına ilişkin gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek.

    ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    KURUMSAL KALİTE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 35- (1) Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun kalite sistemini birimlerle koordine ederek kurmak, Kurumun misyon ve vizyonu ile kalite kriterlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

    b) Kalite yönetim temsilcisi olarak kalite yönetim sisteminin sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, gözden geçirme ve kontrol toplantıları düzenlemek, kalite dokümanların kontrol ederek kayıtlarını tutmak.

    c) İş süreçlerini belirlemek, performanslarını ölçmek, iyileştirme çalışmalarını takip etmek ve Kurum performans raporunu hazırlayarak Kurula sunmak.

    ç) Kurumun sunduğu hizmetleri etkililik, verimlilik ile kalite sistemine uygunluk yönünden denetlemek, sonuçlarını takip etmek ve raporlamak.

    d) Kurum hizmetlerinin memnuniyet düzeylerini ölçmek ve iyileştirme çalışmalarını takip ederek sonuçlarını yönetime raporlamak.

    e) Hizmet sunumu ile bunu etkileyen faktörleri inceleyerek gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.

    f) Kalite sistemi ve yeni yönetim sistemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönük önerilerini Kurula sunmak.

    g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    PİYASA GÖZETİM LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 36- (1) Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Sektörde kullanılan ve kullanılacak sistemler ve terminal ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygunluğu bakımından test/deney prosedürlerini oluşturmak, ilgili standarttan takip etmek, prosedürleri güncellemek, testleri/deneyleri yapmak veya yaptırmak.

    b) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla laboratuvarlar kurmak, işletmek, geliştirmek ve akreditasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

    c) Laboratuvar imkanlarının talep edenlere kullandırılması ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin usûl, esas ve ücretleri belirlemek.

    ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    TÜKETİCİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 37- (1) Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı görev alanına giren konular haricinde, Kurumun görev alanıyla ilgili olarak tüketicilerin şikayet, istek ve önerilerim almak, değerlendirmek ve cevaplandırılmasını sağlamak.

    b) Merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabam sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı rızası dışında elinden çıkan kişilerin yaptıkları ihbarları değerlendirmek.

    c) İthalat, imalat ya da yolcu beraberinde getirilmek suretiyle kullanıma sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara dair kayıt başvurularını değerlendirmek.

    ç) Bilgi ve ihbar merkezi kurmak veya kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek.

    d) Tüketici şikayetlerinin tasnifi, değerlendirilmesi, cevaplandırılması, takibi, raporlanması işlemlerini yürütmek.

    e) Hazırladığı raporlan ilgili birimlerle paylaşmak.

    f) Tüketicilere ilişkin diğer kurumlardan intikal eden başvurulan değerlendirmek ve sonuçlandırmasını sağlamak.

    g) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin olarak savcılık, mahkeme, gümrük ve emniyet birimlerinden gelen talepleri karşılamak.

    ğ) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.

    h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BASIM VE YAYIN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 38- (1) Basım ve Yayın İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Kurumun yayın faaliyetlerini yürütmek.

    b) Kurum tarafından çıkarılacak süreli ve süresiz yayınlan planlamak, koordine etmek ve yayımım sağlamak.

    c) Kurumun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.

    ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BASIN İLE İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 39- (1) Basın ile İlişkiler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.

    b) Basın ve yayın kuruluşlarının Kurum faaliyetleri konusundaki haberlerini izlemek, analiz etmek ve arşivlemek; bunların Kurula ve Kuruma dağıtımım sağlamak, gerekli görülenlere cevap hazırlamak.

    c) Tanıtım filmleri hazırlama, kamuoyunu aydınlatıcı programlar düzenleme ve bu tür programlara katılma gibi faaliyetleri yürütmek.

    ç) Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek.

    d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 40- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Başkanın programını düzenlemek ve yürütmek, resmi ve özel yazışmalarını yapmak.

    b) Başkan ve üyelerin toplantı ve organizasyonlarda temsilini sağlamak.

    c) Birimlerle Başkanlık Makamı arasındaki koordinasyonu sağlamak.

    ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 41- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Hukuki incelemelerde bulunmak, mevzuatı derlemek ve değerlendirmek, değişiklikleri takip ederek ilgilileri bilgilendirmek, mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirmek.

    b) Başkan tarafından intikal ettirilen konularda hukuki görüş bildirmek ve hukuki yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

    c) Kurumun taraf olduğu dava ve icra takiplerinin takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak, gerektiğinde serbest çalışan avukatlar ve/veya avukatlık ortaklıklarıyla avukatlık sözleşmeleri akdedilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, bu dava ve takiplerde Kurumu temsil etmek ve ilgilileri bilgilendirmek.

    ç) Başkan tarafından intikal ettirilen, inceleme, denetleme ve soruşturma raporları hakkında ilgili yargı mercileri nezdinde gereken hukuki iş ve işlemleri yürütmek.

    d) Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalarının talepleri durumunda, bunlarla vekalet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek avukatlar tarafından takip edilmesi halinde, söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve avukatlık ücretinin ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurum bütçesinden karşılanmasına ilişkin gereken işlemleri yürütmek.

    e) Kurumun görevlerine ilişkin hukuki konularda; adli ve idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, komisyonlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile milletlerarası tahkim mahkemeleri nezdinde Kurumu temsil etmek.

    f) Konusuna münhasıran özel ihtisas gerektiren istisnai durumlarda, uzman kişi ve kuruluşlardan hukuki görüş alınmasına ve/veya bunlara dava takip ettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

    g) Dava veya icra takibinden veya kanun yoluna müracaattan vazgeçilmesine ilişkin işlemler ile dava veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine veya davanın kabulüne ilişkin işlemleri yürütmek.

    ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    KURUL İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 42- (1) Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurula sunulmak üzere hazırlanan takrirleri incelemek, varsa şekli eksiklikleri ilgili birimlerle işbirliği içinde gidermek.

    b) Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konulan içeren Kurul toplantı gündemini hazırlamak, gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin takrirleri Kurul üyelerine dağıtmak.

    c) Kurul toplantılarında alınan kararlan tutanağa geçirmek, tutanak ve varsa eklerinin her sayfasını toplantıya katılan üyelere imzalatmak.

    ç) Kurul tarafından alınan kararlan imzaya açmak, imzaların tamamlanmasını müteakip kararlan ilgili birimlere göndermek.

    d) Kurul tarafından talep edilen kişilerin toplantıya katılımlarını temin etmek.

    e) Başkan ve üyelerin talebi üzerine, ilgili birimlerden ve/veya uzman kişilerden görüş istemek.

    f) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek.

    g) Talep edilmesi halinde Kurul toplantılarının kaydını tutmak, deşifre ederek saklamak.

    ğ) Kurul üyelerine danışmanlık ve raportörlük hizmeti sunmak.

    h) İlgili Kurul kararında aksi belirtilmedikçe, işletmeciler ile tüketicileri ilgilendiren Kural kararlarının Kurumun internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak.

    ı) Kurul üyelerinin mal bildirimi, izin, rapor ve benzeri idari iş ve işlemlerini yürütmek.

    i) Üyelerin, Kurum hizmet birimleri ile ilişkilerim sağlamak.

    j) Üyelerin talebi üzerine istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek.

    k) Başkan ve Kural tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

    Madde 43- (1) Bölge müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

    a) Görev ve yetki alanında kurulacak olan elektronik haberleşme sistemlerinin kurulması ve işletilmesine izin vermek, denetlemek, bu sistemlerde yapılacak yer, teknik özellikler ve işletme tipi değişiklikleri ile sistemlere ilave yapılması ve sistem izinlerinin iptali dahil ilgili diğer işlemleri yürütmek.

    b) Görev ve yetki alanında olmak üzere; frekans tahsisi ve tescili işlemlerini yapmak, frekans spektrumunu izlemek ve denetlemek, sistemlerini usûlsüz işletenler ile zararlı elektromanyetik girişime neden olanları tespit etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

    c) Sektörde kullanılan ve kullanılacak sistemler ve terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimlerini yapmak.

    ç) Görev ve yetkisi kapsamındaki idari para cezalarım uygulamak.

    d) Güvenlik sertifikası verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

    e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

    GÖRÜŞ ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 44- (1) Kurum tarafından hazırlanan yönetmelik ya da tebliğ gibi ikincil düzenleme taslakları ile diğer konulardaki çalışmalardan gerek görülenler, Kurul tarafından belirlenecek sürede Kurumun internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun veya yazılı olarak işletmecilerin ve diğer ilgililerin görüşleri alınabilir.

    (2) İşletmeciler ve diğer ilgililer, istişari görüşlerini, belirlenen sürede yazılı olarak Kuruma bildirirler. Kurum, gelen görüşleri değerlendirerek gerek görmesi halinde görüş bildiren ilgililerle değerlendirme toplantıları yapabilir.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 45- (1 ) Kurum yöneticileri münhasıran kendisine ait olanlar hariç, gerektiğinde sınırlarım yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını daha alt kademedeki yöneticilere devredebilir. Ancak yetki devri devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    KURUM İÇİ DENETİM

    Madde 46- (1) Kurum içi denetim, inceleme ve soruşturma işlemleri, Başkan tarafından görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir. Bu işlem ve sonuçlardan Kurulun görev ve yetki alanına giren hususların Kurulun bilgisine sunulması zorunludur.

    TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

    Madde 47- (1) Temsil yetkisini haiz olanlar ile temsil ve ağırlama giderlerinin nelerden ibaret olduğu ve bunların Kurum bütçesinden karşılanma usûl ve esasları Kurul tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

    SIR SAKLAMA

    Madde 48- (1) Başkan ve üyeler ile personel, görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılman mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    DÜZENLEME YETKİSİ

    Madde 49- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 50- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkam yürütür.

    (I) SAYILI CETVEL BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

    1. Ankara Bölge Müdürlüğü

    2. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

    3. Erzurum Bölge Müdürlüğü

    4. İstanbul Bölge Müdürlüğü

    5. İzmir Bölge Müdürlüğü

    6. Mersin Bölge Müdürlüğü

    7. Samsun Bölge Müdürlüğü

    Mevzuat Kanunlar