DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Dışişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 27967

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yönetmelik kapsamına giren Dışişleri Bakanlığı memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci ve onuncu fıkralarına tabi olarak Bakanlıkta görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

    b) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

    c) Görevde yükselme sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,

    ç) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları,

    d) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

    e) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde sayılan hizmet sürelerini,

    f) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

    g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ğ) Yönetmelik: Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselmeye İlişkin Genel Esaslar

    Görev grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme suretiyle atanabilecek kadrolar, görev grupları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Şube müdürü,

    2) Şef,

    b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

    1) Uzman,

    c) İdari hizmetler grubu;

    1) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur, santral memuru,

    2) Şoför,

    ç) Destek hizmetleri grubu

    1) Teknisyen yardımcısı, bekçi, aşçı, hizmetli.

    Görevde yükselmeye ilişkin genel esaslar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı aranır.

    (2) Şube müdürü, uzman ve şef kadrolarına atanabilmek için gerekli olan Bakanlıktaki hizmet süresinin hesaplanmasında, askerlik hizmeti dahil, Bakanlıkta sözleşmeli statüde geçirilen süreler ile yurtdışında sürekli görevli olarak geçirilen süreler de dikkate alınır. Şube müdürü veya uzman kadrosuna atanabilmek için gerekli olan hizmet süreleri, bir defaya mahsus olmak üzere, yüksek lisans yapanlar için bir yıl, doktora yapanlar için üç yıl kısaltılır.

    (3) Hizmet sürelerinin hesaplanmasında, Görevde Yükselme Sınavının yapılacağı yıldan önceki yılın 31 Aralık tarihinden önceki süreler dikkate alınır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) İdari ve teknik birimlerle sınırlı olmak üzere, şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta uzman unvanıyla veya dördüncü kadro derecesinden itibaren mütercim unvanıyla ayrı ayrı veya birlikte en az dokuz yıl çalışmış olmak,

    3) Kazanılmış hak aylık derecesi itibarıyla birinci derecede bulunmak,

    b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, çocuk eğitimcisi, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde ayrı ayrı veya birlikte en az altı yıl çalışmış bulunmak,

    3) Kazanılmış hak aylık derecesi itibarıyla dördüncü veya daha üst derecede bulunmak,

    c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta mütercim, bilgisayar işletmeni, çocuk eğitimcisi, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinden birinde en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kazanılmış hak aylık derecesi itibarıyla dört veya üçüncü derecede bulunmak,

    ç) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Şoför kadrosunda görev yapanlar için üç yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak; yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi ve hizmetliler için beş yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, en az on yıllık toplam hizmeti bulunmak,

    d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) Yardımcı hizmetler sınıfında, üç yılı Bakanlıkta olmak kaydıyla, en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

    Unvan değişikliğine ilişkin görev grupları

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle atanabilecek kadrolar; mütercim, psikolog, biyolog, laborant, hemşire, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, programcı ve kütüphanecidir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mühendis, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ve KPDS'de en az "B" düzeyinde başarılı olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

    ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

    d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    e) Çocuk eğitimcisi, teknisyen, laborant kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    gerekir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - (1) Bakanlık, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli şartları taşıyan personeli görevde yükselme eğitimine alır.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    (4) Bu eğitimi tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısından az ise, kurum içi eğitim programı düzenlenmesinden sarfınazar edilebilir ve bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, anılan Başkanlık veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenecek müşterek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları yeterli olur. Bu eğitim programını tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Duyuru

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimleri Bakanlığın ihtiyacı ve atama yapılacak boş kadro durumuna göre planlanarak kadroların unvanı, yeri, sayısı, derecesi, sınıfı ile başvuru şartları da belirlenerek, form dilekçe ve diğer ilgili tüm bilgiler birimlere sınav tarihinden en az kırkbeş gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az on gün önce yazılı olarak bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan ders konularında en az otuz, (f) bendinde yer alan ders konusunda en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Eğitimler, Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Ancak ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Eğitim programları hafta sonları ve mesai saatleri dışında da icra edilebilir.

    (2) Birinci fıkrada yer alan izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Mesleki etik davranış ilkeleri ve halkla ilişkiler,

    f) Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, görevde yükselme niteliğinde atamalarının yapılabilmesi için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Görevde yükselme eğitim programına katılanlar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınava tabi tutulurlar.

    (2) Bu sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir. Sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan kurumların mesuliyetinde, sınav yerine ulaştırılır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır.

    (3) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmez. Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.

    (4) Sınavın başlangıç saati, soruların adayların önünde açılması, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir, bu tutanak görevli sınav görevlilerince imzalanır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliklerine ilişkin kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (1) Sınav Kurulu, Müsteşar İdari İşler Yardımcısı veya onun görevlendireceği en az Elçi seviyesinde bir meslek memuru başkanlığında, Müsteşar İdari İşler Yardımcısı tarafından görevlendirilecek diğer dört üyenin katılımıyla toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

    (2) Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır. Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

    (3) Sınav Kurulunu oluşturan üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    (4) Sınav Kurulunun sekretarya işleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 18 - (1) Sınav Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Adayların bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri haiz olup olmadığı ve belgelerin değerlendirmeye uygun olup olmadığı konusunda karar vermek,

    b) Sınavı yapacak kurumlara bildirmek üzere, sınavın bilgi kaynağını hazırlamak,

    c) Sınava ilişkin işlerin düzenli şekilde yürümesini sağlamak,

    ç) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip başarı listesi düzenlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

    e) Sınavlara ilişkin itirazları inceleyip karara bağlamak.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 19 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

    (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır.

    Değerlendirme ve sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 20 - (1) Sınavı gerçekleştiren kurumdan Bakanlığa ulaşan sınav sonuçları, sınav tutanağı hazırlamak suretiyle Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerince imzalanır. Sınav tutanağına başarılı ve başarısız olanların notları yazılır. Tutanakta, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlayarak gösterilir. Sınav sonuçları, Sınav Kurulunca, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş işgünü içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine bildiriminden itibaren beş işgünü içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Birimleri kanalıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itiraz incelenir. Sonuç ilgiliye on iş günü içerisinde tebliğ edilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 22 - (1) Atanacakların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında topluca saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan, boşalan veya yeni ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer alt görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 26 - (1) 4/11/2006 tarihli ve 26336 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sürekli Merkez Hizmeti Gören Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Eğitim düzeyi dört yıllık kabul edilenler

    Geçici Madde 2 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Önceki sınavlarda başarılı olanların atamaları

    Geçici Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış görevde yükselme sınavlarında başarılı olmasına karşın kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamamış memurların hakları aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar mahfuzdur. Bu durumda olan personelin atamaları başarı sırasına göre yapılır.

    Bakanlıktaki hizmet süresi üç yıl olarak uygulanacaklar

    Geçici Madde 4 - (1) 12 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla Bakanlıkta görevde bulunanlar için; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen Bakanlıktaki fiili hizmet süresi, kazanılmış hak itibarıyla birinci dereceye ulaşmış bulunmak kaydıyla, üç yıl olarak uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar